بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی tanacetum pinnatum boiss. و tanacetum parthenium schultz bip.(l.) در استان همدان

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه
  • نویسنده فریبا اسلامی
  • استاد راهنما مرتضی عطری
  • سال انتشار 1390
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع زیستی و بیوسیستماتیکی tanacetum parthenium و t. pinnatum با استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه (d.s.s) انجام شد. بر این اساس از بین لوکالیته های مورد بررسی، 7 زیستگاه ویژه برای گیاه t.parthenium و 7 زیستگاه ویژه برای گیاه t. pinnatum تعیین گردید. در این راستا، به همراه تاکسون-های مورد بررسی، گونه های همباش نیز در هر یک از زیستگاه های ویژه جمع آوری و شناسایی شدند. سپس داده های فلوریستیک زیستگاه های مورد بررسی با استفاده از نرم افزار anaphyto ، به روش f.c.a آنالیز شد و مجموع زیستگاه های ویژه ، براساس مارکر فلوریستیک گروه بندی شد. گروه بندی زیستگاه های ویژه گیاه t. parthenium و t. pinnatum به ترتیب منجر به تشخیص و تعیین 5 و 6 گروه گردید. تشخیص چنین گروه هایی بیانگر وجود تنوع درون گونه ای در هر یک از این دو تاکسون است. سپس چگونگی تأثیر عوامل اکولوژیکی، در گروه بندی زیستگاه ها بررسی شد و داده های اکولوژیک با استفاده از نرم افزارmvsp با روش p.c.a آنالیز گردید. به منظور تعیین سطح و نوع تنوع درون گونه ای و بین گونه ای گروه های حاصل از بررسی های فوق، از بررسی ها الکتروفورزی پروتئین های ذخیره ای بذر، سیتولوژی و مورفومتری و گرده شناسی و تشریح استفاده شد. سپس آنالیز داده های حاصله با استفاده از نرم افزارهای mvsp و ntsys و spss انجام گرفت. آنالیز داده های حاصل از شمارش کروموزوم های متافازی، گیاه دو سیتوتیپ و که بصورت دو اکوتیپ ارتفاع مشاهده می شود و همچنین برای t. pinnatum منجر به تعیین سه سیتوتیپ ، و شد. که به صورت دو اکوتیپ ارتفاع مشاهده می شودلازم به ذکراست دو سیتوتیپ و برای اولین بار گزارش می شود. نتایج مربوط به الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر، برای t. parthenium منجربه تشخیص 5 گروه پروتئودم و برای گیاه t. pinnatumمنجر به تشخیص 6 گروه پروتئودم گردید و نتایج بررسی های آناتومی و دانه گرده، t. partheniumو t. pinnatum به ترتیب منجر به تشخیص 5 و 6 اکوفن گردید و نتایج بررسی های مورفومتری ، t. parthenium و t. pinnatum بترتیب منجر به تشخیص 5 و 6 اکومورف گردیدکه همگی آنها با گروه بندی های فلوریستیک و اکولوژیک هم خوانی دارد. در بررسی آناتومی 8 صفت و در بررسی دانه گرده 7 صفت و در بررسی مورفومتری، تعداد 56 صفت و ویژگی مورفومتری رویشی و زایشی برای نمونه های گیاهی انتخاب شد و داده های به دست آمده با نرم افزار mvsp و spss آنالیز گردید و گروه بندی به دست آمده، مطابقت خود را با گروه بندی حاصل از ترکیب رستنی ها به روش fca نشان داد.

منابع مشابه

بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی گونه هایtanacetum pinnatum boiss و tanacetum polycephalum schultz bip در استان همدان

asteraceae بزرگترین تیره نهاندانگان، شامل 1600 تا 1700 جنس و حدود 24000 گونه است. جنس tanacetum سومین جنس بزرگ طایفه anthemideae، شامل حدود 160 گونه در سراسر جهان است و یکی از مشکل دارترین جنس ها از نظر پیچیدگی تاکسونومیکی، به طور خاص در ارتباط با تعیین حدود جنسی، می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی tanacetum pinnatum و t. polycephalum در استان همدان با استفاده از روش d....

Feverfew (Tanacetum parthenium L.): A systematic review

Feverfew (Tanacetum parthenium L.) (Asteraceae) is a medicinal plant traditionally used for the treatment of fevers, migraine headaches, rheumatoid arthritis, stomach aches, toothaches, insect bites, infertility, and problems with menstruation and labor during childbirth. The feverfew herb has a long history of use in traditional and folk medicine, especially among Greek and early European herb...

متن کامل

مطالعه سیستماتیکی برخی از گونه های جنس tanacetum l. با تأکید بر تنوع زیستی گونه های .schultz-bip polycephalum tanacetumو parthenium tanacetum (l.) schultz-bip.

خواص بسیار متنوع و مهمی مانند خاصیت داروئی، حشره کشی، زینتی و خوراکی در گیاهان تیره asteraceae وجود دارد. tanacetum l. از جنس های مهم این تیره محسوب میشود که در طایفه anthemideae قرار دارد. این گیاهان این جنس کاربردهای زیادی در صنایع دارد و از گیاهان دارویی ایران به شمار می آید. این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی سیستماتیکی جنس tanacetum l. در ایران (بررسی مورفولوژیک، گرده شناسی) وهمچنین بررسی وجو...

بررسی تنوع درون گونه ای(.tanacetum parthenium(l در استان همدان

. بر این اساس با مراجعه به فلور ها، منابع موجود، متخصصِین و مراکز تحقِیقاتِی لوکالیته های گونه مورد بررسی مشخص شد و 13 زیستگاه ویژه برای گونه t. parthenium تعیین گردید. در بررسی این زیستگاه های ویژه، گونه های همباش شناسایی شدند. سپس با استفاده از نرم افزارanaphyto داده های فلوریستیک،به روش fca آنالیز گردیده و گروه بندی زیستگاه های ویژه با استفاده از مارکر فلورستیک انجام شد. سپس بررسی شرایط اکولوژی...

15 صفحه اول

ریزازدیادی گیاه .Tanacetum parthenium L

هدف این تحقیق بررسی ریزازدیادی و انتقال به خاک گیاه Tanacetum partheniumL. بود که به بابونه گاو چشم معروف است. به این منظور بذر گیاه در محیط MS/4 با کل ویتامین ها کشت شده و قطعات ساقه ای گیاهچه های حاصل به دو صورت دارای جوانه انتهایی و بدون جوانه انتهایی، روی محیط MS با هورمونهای (µM 0.54 ) NAA  و (µM 4.44 ) BAP  کشت داده شد. صد در صد قطعات دارای جوانه انتهایی و فقط 44% قطعات فاقد جوانه انتهایی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023