مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی erwinia amylovora با استفاده از نشانگرaflp

پایان نامه
چکیده

بیماری آتشک که بر اثر باکتری e.amylovoraایجاد می شود یکی از مهم ترین بیماری های سیب و گلابی در سراسر جهان است. عامل بیماری طی سال های گذشته از مناطق مختلف ایران گزارش شده است. در این مطالعه، تنوع ژنتیکی 54 جدایه e.amylovora که از میزبان ها و مناطق مختلف ایران جداسازی شده بودند توسط 12 نشانگر aflp مورد مطالعه قرار گرفت. جداسازی قطعات حاصل ازتکثیر روی ژل آگارز5/1 درصد صورت گرفت. 12 آغازگر به کار گرفته شده در مجموع 273 نوار چند شکل ایجاد کردند. بیشترین محتوای اطلاعات چندشکل در آغازگر 7 دیده شد. نتایج تجزیه خوشه ای جدایه ها به روش upgma با استفاده از نرم افزار ntysis نشان داد که جدایه های e.amylovoraدر سطح تشابه 73 درصد به هفت گروه تفکیک شدند. تجزیه ژنتیکی جمعیت های مورد بررسی (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، خراسان و لرستان) نشان داد که بیشترین تشابه ژنتیکی بین جدایه های استان خراسان و لرستان وجود دارد، در حالی که جدایه های آذربایجان شرقی بیشترین فاصله ژنتیکی را با سایر جمعیت ها نشان داد. به طور کلی نشانگرهای aflp به کار رفته در این تحقیق به طور موثری تنوع ژنتیکی جدایه ها را نشان دادند، در حالیکه همه آنها از قدرت بیماریزایی مشابهی برخوردار بودند.در مجموع نشانگرها نتوانستند تفکیکی براساس میزبان ایجاد کنند، اما جدایه ها بر اساس منطقه جداسازی آنها تا حدود زیادی تفکیک شدند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Bacteriophages of Erwinia amylovora.

Fifty bacteriophage isolates of Erwinia amylovora, the causal agent of fire blight, were collected from sites in and around the Niagara region of southern Ontario and the Royal Botanical Gardens, Hamilton, Ontario. Forty-two phages survived the isolation, purification, and storage processes. The majority of the phages in the collection were isolated from the soil surrounding trees exhibiting fi...

متن کامل

Phenotypic diversity of Erwinia amylovora in Bulgaria.

Fifty-one strains of Erwinia amylovora isolated from nine host plants in Bulgaria were characterized phenotypically and identified by the API 20E and BIOLOG system. The identification was confirmed by PCR amplification of a specific region of the plasmid pEA29 and the genome ams region. The phenotypic diversity of the strains was studied on the basis of their API 20E and BIOLOG metabolic profil...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR

بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا ناشی از Sclerotinia sclerotiorum یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی کلزا در ایران می‌باشد. با توجه به اهمیت این بیماری و عدم وجود اطلاعات کامل از ساختار ژنتیکی جمعیت‌های این قارچ گروه‌های سازگاری میسلیومی و تنوع ژنتیکی بین و درون گروه‌های سازگاری میسلیومی (mycelial compatibility grouping, MC...

متن کامل

بررسی کنترل بیولوژیک بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora با استفاده از برخی باکتری‌های آنتاگونیست

بیماری آتشک (Fire blight) یکی از بیماری‌های مهم درختان میوه‌ی دانه‌دار در جهان است. مشکلات کنترل این بیماری، بخصوص در مورد استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و همچنین از آنجایی‌که روش‌های دیگر شیمیایی نیز برای مبارزه با بیماری آتشک سیب و گلابی در دست نیست، روش بیولوژیک می‌تواند به­عنوان بهترین جایگزین برای کنترل بیماری مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق، اثر پنج جدایه آنتاگونیست از گونه‌های Pantoea agglo...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های Septoria tritici از مزارع گندم استان ایلام با استفاده از نشانگر SSR

سپتوریوز برگ گندمSeptoria tritici blotch (STB) یکی از مهمترین بیماری‌های گندم در استان ایلام می باشد. برای تعیین تنوع ژنتیکی بیمارگر در مزارع گندم استان ایلام تعداد 44 نمونه آلوده از مزارع مناطق مختلف جمع‌آوری گردید. پس از کشت، خالص‌سازی و شناسایی جدایه‌ها، آزمون مولکولی با استفاده از پنج جفت آغازگر ریزماهواره انجام گردید. از آغازگرهای ریزماهواره 22 آلل در جدایه‌ها تکثیر کردند. میانگین تعداد آ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023