کشف و جبران اتوماتیک انقطاع موجود در راه های استخراج شده از تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره ای با استفاده از منطق فازی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • نویسنده سید محمد هاشمی
  • استاد راهنما مهدی مختارزاده
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

بیش از یک دهه است که تحقیقات وسیعی در جهت استخراج اتوماتیک شبکه راهها از تصاویر هوایی و فضایی صورت گرفتهاست. محققان برای دسترسی به این مطلوب از روشهایی همچون روشهای ردیابی راه ، آنالیزهای مورفولوژی ، برنامه نویسی پویا و اسنیکها ، روش های چند مقیاسی ، آنالیزهای چندزمانه و استریوسکوپیک و مطالعات چند طیفی استفاده میکنند. حال اینکه هیچکدام از روشهایی که توسعه یافتهاند توانایی کامل شبکه راهها را ندارند. عواملی چون ضعف الگوریتم استخراج راه، occlusionها میتوانند عامل این ناکاملی باشند. ازاینرو سعی بر آن شد تا با توسعه یک روال پس پردازش اقدام به جبران ناکاملیها و انقطاعات موجود در شبکه راههای کشف شده از تصاویر بزرگ مقیاس هوایی و فضایی شود. در این تحقیق سعی بر آن شدهاست تا سیستم جامعی برای کشف و جبران انقطاعات موجود توسعه دهیم. ازاینرو تحقیق را با استخراج راه از تصاویر بزرگ مقیاس شروع شده و قدم به قدم تا پوشش انقطاعات ادامه مییابد. این تحقیق مشتمل بر 4مرحله میباشد. در مرحله اول با کمک سیستم استنتاج فازی و شبکههای عصبی اقدام به استخراج راه از 4 تصویر ماهوارهای می شود. در گام بعد اقدام به هرس کردن و پاکسازی تصاویر باینری راه استخراج شده میشود. در مرحله سوم اقدام به استخراج اسکلت راه و نقاط کلیدی محتمل درگیر با ناحیه منقطع شده راه، میشود. در گام بعدی در ابتدا مدل مفهومی انقطاعات را تعریف میشود. پس از انتخاب پارامترهای احتمال حضور انقطاع در مسیر شبکه راهها، با بکارگیری آنها در یک سیستم استنتاج فازی اقدام به کشف انقطاعات میشود. سپس در همین بخش اقدام به پوشش انقطاعات کشف شده، میشود. در این تحقیق دو نوآوری عمده وجود دارد. برای اولین بار در این تحقیق با نگاهی دیگرگون به مفهوم همسایگی، الگوریتم مورفولوژی را توسعه داده شده و روشی مناسب و کم هزینه برای هرس کردن تصویر باینری راه ارائه شده است. دومین ابتکار عمده این تحقیق تعریف جامع مدل مفهومی گپ میباشد. سپس با استفاده از پارامترهای این مدل مفهومی اقدام به تصمیمگیری در مورد حضور یا عدم حضور گپ در مسیر راه میشود. پیاده سازی روش فوق برروی چند تصویر ماهوارهای از سنجندههای متفاوت و همچنین بکارگیری چند روش برای استخراج راه از آنها دقت و کارایی روش پیشنهادی را به اثبات میرساند. این سیستم توانسته است تا 25 درصد به طول راه های کشف شده توسط الگوریتم پایه کشف راه بیافزاید.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کشف اتوماتیک شبکه ی راه از تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره ای با استفاده از اطلاعات بافت زاویه ای در سیستم های تصمیم گیری فازی

در این تحقیق کشف راه و تشخیصآناز عوارض مشابه راه در تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره ای بر اساس روشی مبتنی بر سیستم های فازی با تکیه بر اطلاعات بافت زاویه ای ارائه شده است. ورودی های مورد استفاده در این روش مقادیر باندهای قرمز، سبز و آبی تصویر می باشند. روش پیاده سازی شده شامل پنج مرحله ی اصلی است: 1) ناحیه بندی راه با استفاده از الگوریتم خوشه بندی k-means 2) محاسبه ی توصیفگرهای شکلی پلیگون بافت زاویه...

15 صفحه اول

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

کشف اتوماتیک شبکه ی راه از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا به کمک سیستم های فازی با تکیه بر اطلاعات بافت زاویه ای

در این مقاله یک روش کارا برای کشف راه از تصاویر با قدرت تفکیک بالای آیکونوس ارائه شده است. روش پیاده شده شامل چهار مرحله ی اصلی است: در مرحله ی اول تصویر ورودی با استفاده از روش خوشه بندی k-means به دو کلاس راه و پس زمینه تقسیم بندی می شود و سپس در این تصویر باینری، تعدادی از پیکسل هایی که به اشتباه طبقه بندی شده اند با استفاده از فیلتر میانه حذف می شوند. در مرحله ی دوم توصیفگرهای بافت زاویه ای...

متن کامل

استخراج اتوماتیک ردّ ماهواره در تصاویر رقومی نجومی

از جمله مهم‌ترین ارکان استقلال در برنامه‌های فضایی هر کشور، داشتن توانایی ردیابی و تعیین مدار ماهواره‌ها است. یکی از روش‌های آگاهی از موقعیت دقیق ماهواره‌ها در یک چارچوب مرجع مشخص در ژئودزی ماهواره‌ای روش کینماتیک است. در این روش، مدار ماهواره به‌طور مستقیم از روی مشاهدات ایستگاه‌های ردیابی تعیین می‌شود. در این راستا روش ردیابی ماهواره با استفاده از سیستم‌های اپتیکی در صورت برقراری شرایط ایده‌آ...

متن کامل

آشکارسازی تغییرات مناطق شهری در تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره ای با استفاده از عوارض محلی

آشکارسازی اتوماتیک تغییرات مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس، یکی از پردازش های مهم در فتوگرامتری و سنجش از دور است. روش های معمول جهت آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره ای عموماً بر مبنای مقایسه پس از طبقه بندی تصاویر هستند. این روش ها نیازمند ثبت دقیق تصاویر با یکدیگر می باشند. تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس دارای تغییر شکل های محلی ناشی از ارتفاع عوارض زمینی بوده و ثبت دقیق...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023