بررسی روند سیر و تحول شیوه های تبلیغات و ویژگی های آنها از آغاز عصر دیجیتال تاکنون- پروژه عملی: طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی برای یک شرکت

پایان نامه
چکیده

با آغاز قرن بیستم، رشد صنعت و افزایش جمعیت و تولید در جوامع انسانی نیاز به تبلیغ و اطلاع رسانی برای دست آوردهای جدید بشر و صنایع مختلف، به صورت ملموسی بیش از پیش احساس می شد. در این زمان با پیشرفت تکنولوژی و توسعه صنایع گوناگون به ویژه چاپ، شاهد افزایش حجم تبلیغات و مدرن شدن شیوه ها و ابزارهای تبلیغات بوده ایم. ابداع اولین رایانه ها در اوایل دهه 1980که منجر به آغاز عصر دیجیتال و ارتباطات گردید، تاثیر فراوانی در زمینه های گوناگون تبلیغات که شامل روند طراحی، چاپ و اجرا می شود، برجای گذاشت. پیشرفت رایانه ها و نرم افزارهای گرافیکی در دهه 1990 و جهانی شدن پدیده اینترنت از آغاز نیمه دوم این دهه که باعث تغییرات اساسی در روند ارتباطات و تعاملات بین انسان ها گردید، از مهمترین عوامل تغییرات و تحولات در شیوه های گوناگون تبلیغات، طی این دوران به شمار می آید. رفته رفته شیوه های سنتی تبلیغات به دلیل حجم بسیار وسیع استفاده، تکراری شدن، قابل پیش بینی بودن برای مخاطبان و به وجودآمدن رسانه های جدید، دیگر جذابیت خود را از دست دادند و متخصصین تبلیغات روی به استفاده از مکان ها، ابزارها و شیوه های نوین و متفاوت آوردند. تبلیغات در دنیای امروز از روش هایی مانند تعامل، پنهانی بودن، جذابیت، شگفتی آفرینی و قابل پیش بینی نبودن برای ارتباط با مخاطب بهره می گیرد.

منابع مشابه

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

متن کامل

طراحی ایده کمپین تبلیغاتی مناسب، برای معرفی فرش دستباف کاشان

Handmade carpet in addition to dimensions of occupation, export, and economic interests, from dimensions of art and culture, has long been a symbol of the rich culture of this land and has special celebrity worldwide. In between the important case that has been ignored is Iranian domestic market, and it seems more reasonable to first stabilize the situation in meeting domestic and get its marke...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023