× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

study of dna interaction with ethylenediaminetetraacetic acid and sesamol food additives

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم

دانشجو : امنه طهماسیان قبادی

استاد راهنما : سهیلا کاشانیان

سال انتشار:1390

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : دزوکسی ریبونوکلییک اسید-

چکیده

برهمکنش dnaتیموس گاوی طبیعی (ct-dna) با اتیلن دی آمین تترااستات (edta)در بافرtris-hcl با 8/7 ph ( دراین ph،edta به نمک دی سدیم تبدیل می شود) وسسامول در بافر tris-hcl با4/7 ph مورد بررسی قرار گرفته است. edta و سسامول استفاده فراوانی در تکنولوژی غذایی و صنعت شیمیایی دارند. مدل اتصال dna مربوط بهedta بوسیله اسپکتروفتومتری جذب، دورنگ نمایی حلقوی(cd)، ویسکومتری وژل الکتروفورز بررسی شده است. طیفuv مربوط به dnaهایپرکرومیسیتی کوچکی با افزایش غلظت edta نشان داد. سیگنالهای cd در245 و 275 نانومتر نشان دهنده تغییرات ساختاری در ساختار dna و تغییر ساختار b-dnaبه a-dnaاست و در حضور افزایش مقدارedta اثر چشمگیری روی ویسکوزیته dnaمشاهده نشد. نتایج نشان دهنده یک مدل اتصال خارجی وغیراینترکلیتیو edta به dnaاست. بعلاوه مطالعات ژل الکتروفورزاثرشکستن اکسیدایتو قابل ملاحظه edtaرا روی dna پلاسمید نشان داد. قابل ذکر است که در حضورسلینوم تاثیرشکستن dna مربوط به edtaمهار شد. برهمکنش dnaتیموس گاوی طبیعی باسسامول بوسیله اسپکتروفتومتری جذب، ویسکومتری، اسپکتروفلوریمتری ودورنگ نمائی حلقوی (cd) بررسی شد. و چنین برداشت می شود که مولکول سسامول می تواند با dna، در مدل های out sit bindingو groove binding واکنش دهد وشواهد این واکنش هایپرکرومیسیتی در باند جذبuv ، کاهش خیلی کم درویسکوزیته خاص dnaوافزایش کم در فلورسانس محلول متیلن بلو (mb)-dna در حضور افزایش مقادیر سسامول است، ونشان دهنده این است که این مولکول قادر است mb متصل شده به dna را نسبتا از dna آزاد کند. تغییرات cd، داده های ترمودینامیکی وثابت اتصال dna دیگر شواهد برای تائید مدل غیراینترکلیتیو اتصال سسامول به dnaاست .

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

some chemicals used by human such as food additives are mutagenic and mutagenicity effects analysis of them is very important because of considerable consumption by man. one of the most common methods used in the recognition of the chemicals' mutagenicity is salmonella typhimurium reverse mutation (ames) test. the purpose of the present study is mutagenicity effects analysis of sodium nitrite, ...

there has been a great increase in the consumption of various food additives in recent years. the purpose of this study was to identify the incidence of sensitization to food additives by using skin prick test in patients with allergy and to determine the concordance rate between positive skin tests and oral challenge in hypersensitivity to additives. this cross-sectional study included 125 (fe...

dietary food stimulants decrease feeding time and wasted food. in the present study, effects of adding calcium chloride and free amino acids glutamine to diet on food intake, growth performance and carcass composition of common carp were investigated. the examined food samples were 9.0 mm calcium chloride, 1.0 mm amino acid glutamine 9.0 mm calcium chloride and 1.0 mm glutamine amino acid and t...

in this study at first , an azo dye, 2,7- naphthalenediol, 2-[(4-bromophenyl)azo (bpand) as a ligand has been synthesized by addition of p-bromoaniline to the modified montomorillonite k10 clay. this ligand was characterized using 1h-nmr, uv-vis and ir spectroscopies. subsequently, its interaction with calf thymus deoxyribonucleicacid ,ct-dna was investigated in 5 mm phosphate buffer solution, ...

Some chemicals used by human such as food additives are mutagenic and mutagenicity effects analysis of them is very important because of considerable consumption by man. One of the most common methods used in the recognition of the chemicals' mutagenicity is Salmonella Typhimurium Reverse Mutation (Ames) test. The purpose of the present study is mutagenicity effects analysis of sodium nitrite, ...