بررسی و ارزیابی فضای کارآفرینی درون سازمانی درگروه مپنا به کمک ابزار ceai

پایان نامه
چکیده

امروزه کارآفرینی درون سازمانی( ce)، به عنوان عاملی برای بقا و رشد سازمانها در محیط متلاطم و به شدت رقابتی کنونی ، توجه بسیاری از محافل علمی و بازرگانی را به خود جلب کرده است. در همین راستا مدارس بازرگانی و دانشگاههای بسیاری بر ضرورت کارآفرینی درون سازمانی به عنوان راهی برای تازه شدن ، احیا شدن و قدرتمند تر شدن سازمان تاکید می کنند. کارآفرینی درون سازمانی عنصر بسیار مهمی در اقتصاد و توسعه ی سازمانی محسوب می شود و به همین سبب سازمانهای بزرگی که به بالندگی و دوام خود در بلند مدت می اندیشند همواره در پی ایجاد بسترهای مناسب برای بروز خلاقیت و کارآفرینی کارکنان خود هستند. هدف اصلی این پژوهش برآورد و بررسی فضای سازمانی در گروه مپنا از لحاظ میزان مناسب بودن برای بروز کارآفرینی درون سازمان است. بدین منظور از پرسشنامه ای با عنوانceai که 5 شاخص مرتبط با کارآفرینی درون سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد، برای ارزیابی فضای مجموعه استفاده شد. جامعه ی مورد بررسی تمامی مدیران میانی مجموعه در تمامی سطوح سازمانی تعیین شد که مجموعا 129 نفر بودند. داده های جمع آوری شده از 55 نفر از جامعه ی مذکور، از طریق آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار، فراوانی و واریانس) به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین طریق که علاوه بر ارزیابی کلی هر یک از شاخصها، یکایک عبارات پرسشنامه ی مذکور نیز مورد تحلیل قرار گرفت تا از این رهگذر بتوانیم میزان آمادگی سازمان را برای بروز خلاقیت و کارآفرینی به صورت موشکافانه ای تعیین کنیم تا سیاستگذاران سازمان بتوانند تصمیمات لازم را برای بهبود یا تثبیت فضای کارآفرینی اتخاذ کنند. با بررسی 5 بعد مربوط به کارآفرینی درون سازمانی مشخص شد که فضای فعلی در گروه مپنا از لحاظ کارآفرینی چندان مناسب نیست به طوری که در شرایط فعلی نمی توان انتظار بروز نوآوری و کارآفرینی را از کارکنان این مجموعه داشت.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاوش در کارآفرینی درون سازمانی

در این مقاله به بحث در مورد کارآفرینان سازمانی پرداخته شده که منبع اصلی تحول و عامل تغییر در سازمان های اداری هستند. ابتدا مفهوم کارآفرینی از بعد تاریخی مورد بررسی قرار میگیرد و تفاوت کارآفرینان مستقل و کارآفرینان سازمانی از نظر برخی از محققین مطرح و سپس به انواع دسته بندی های موجود در مکاتب و تئوری های کارآفرینان اشاره شده و مکاتب کارآفرینی، شامل مکتب اشخاص بزرگ، مکتب ویژگی های روانشناختی، مکت...

متن کامل

بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان شناختی با کارآفرینی درون سازمانی

اهمیت آموزش در پیشبرد و توسعه دانش فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان زمینه ساز توسعه همه جانبه کشورها تثبیت شده است. گسترش این علوم می تواند مبنای کارآفرینی در همه عرصه ها را سبب گردد. رشد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در فرایند های کاری موسسات فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توانمند نمودن کارکنان اهمیت به سزایی دارد. پژوهش حاضر با مطالعه ابعاد توانمند سازی روان شناختی، به بررسی تاثی...

متن کامل

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی درون سازمانی

دنیای کنونی کسب و کار یک فضای پویاست که نرخ تغییر و تحول در آن بالاست. سازمان­هایی در این فضا به حیات خود ادامه می­دهند که بتوانند خود را بر اساس تغییرات موجود تغییر داده و انعطاف پذیری مناسبی داشته باشند. رسیدن به این وضعیت مستلزم پویایی یک سازمان از همه نظر به ویژه از منظر سرمایه اجتماعی است، بر همین اساس هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی با سرمایه اجتماعی می­باشد. این تحقیق...

متن کامل

طراحی و اجرای سازوکار های نهادینه سازی ارزش ها در شرکت های هلدینگ:مطالعه ای درگروه مپنا

چکیده: درسه دهه گذشته مطالعه در حوزه ارزش و اخلاق در سازمان های بزرگ جهانی اهمیت روزافزونی یافته و به یکی از حوزه های استراتژیک سازمانها تبدیل شده است. پیش از آن، ویژگی های مالی عامل مهمی در تعریف موفقیت یک سازمان محسوب می شد ولی در سالهای اخیر، اخلاق و ارزش ها، شاخص های مهمتری برای ماندگاری سازمان ها به شمار میروند.هدف این پژوهش طراحی ساز وکارهائی برای نهادینه سازی ارزش ها درگروه مپنا بود. برا...

متن کامل

ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه، 91 نفر از اعضای هیأت علمی به‌طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی بر پایه مدل دنیس و اسپرتیزر و کارآفری...

متن کامل

زیباشناسی فضای عمومی؛ هنر به مثابه ابزار

امروزه، خروج هنر از حوزه زیباشناسی، همگانی و حتی جهانی شده است. هنر، به هر صورتی که باشد، «ابزار» نمایش پروژه‌های توسعه شهری و سرزمینی شده و از طریق واردکردن هنرمندان در عرصه فرهنگ، به اجتماع نظم داده است. اگرچه هنر نقشی جذاب در جهت جلب خیل مردم و سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند، اما در مقابل، سرزمین، شهر و فضای عمومی توسط هنر تغییر شکل می‌یابند، در ارتباط ملموس با هنر عمومی، زمینه‌ای یا «در محل»، حا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی صنایع

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023