نام پژوهشگر: محمد علی نعمتی

بررسی و ارزیابی فضای کارآفرینی درون سازمانی درگروه مپنا به کمک ابزار ceai
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی صنایع 1390
  رضا عبدلی   داوود فیض

امروزه کارآفرینی درون سازمانی( ce)، به عنوان عاملی برای بقا و رشد سازمانها در محیط متلاطم و به شدت رقابتی کنونی ، توجه بسیاری از محافل علمی و بازرگانی را به خود جلب کرده است. در همین راستا مدارس بازرگانی و دانشگاههای بسیاری بر ضرورت کارآفرینی درون سازمانی به عنوان راهی برای تازه شدن ، احیا شدن و قدرتمند تر شدن سازمان تاکید می کنند. کارآفرینی درون سازمانی عنصر بسیار مهمی در اقتصاد و توسعه ی سازمانی محسوب می شود و به همین سبب سازمانهای بزرگی که به بالندگی و دوام خود در بلند مدت می اندیشند همواره در پی ایجاد بسترهای مناسب برای بروز خلاقیت و کارآفرینی کارکنان خود هستند. هدف اصلی این پژوهش برآورد و بررسی فضای سازمانی در گروه مپنا از لحاظ میزان مناسب بودن برای بروز کارآفرینی درون سازمان است. بدین منظور از پرسشنامه ای با عنوانceai که 5 شاخص مرتبط با کارآفرینی درون سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد، برای ارزیابی فضای مجموعه استفاده شد. جامعه ی مورد بررسی تمامی مدیران میانی مجموعه در تمامی سطوح سازمانی تعیین شد که مجموعا 129 نفر بودند. داده های جمع آوری شده از 55 نفر از جامعه ی مذکور، از طریق آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار، فراوانی و واریانس) به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین طریق که علاوه بر ارزیابی کلی هر یک از شاخصها، یکایک عبارات پرسشنامه ی مذکور نیز مورد تحلیل قرار گرفت تا از این رهگذر بتوانیم میزان آمادگی سازمان را برای بروز خلاقیت و کارآفرینی به صورت موشکافانه ای تعیین کنیم تا سیاستگذاران سازمان بتوانند تصمیمات لازم را برای بهبود یا تثبیت فضای کارآفرینی اتخاذ کنند. با بررسی 5 بعد مربوط به کارآفرینی درون سازمانی مشخص شد که فضای فعلی در گروه مپنا از لحاظ کارآفرینی چندان مناسب نیست به طوری که در شرایط فعلی نمی توان انتظار بروز نوآوری و کارآفرینی را از کارکنان این مجموعه داشت.

بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1390
  مولود محمدیان   رضا محمدی گرفمی

هدف از انجام پژهش حاضر، بررسی رابطه میان متغیرهای یادگیری سازمانی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی است. بدین منظور با توجه به این که هر دو متغیر اصلی پژوهش، یعنی یادگیری سازمانی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی به ترتیب دارای سه بعد فردی/گروهی/سازمانی و رفتاری/ هیجانی/ شناختی هستند، با مطالعه ادبیات پژوهش متغیرهای دیگری را که تحت تأثیر دو متغیر اصلی قرار دارند، شناسایی و مدل پژوهش را طراحی کرده ایم. با استفاده از پرسشنامه، نظرات 212 نفر از پاسخگویان در جامعه آماری مورد مطالعه جمع آوری شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی میان مولفه های یادگیری سازمانی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی است.

بررسی روند اسکان عشایر لرستان در زمان رضاشاه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه لرستان - پژوهشکده ادبیات 1391
  محمد علی نعمتی   مهدی صلاح

با وقوع انقلاب اکتبر در 1917 میلادی در روسیه بلشویکی و خروج روسیه تزاری در معادلات سیاسی منطقه از جمله ایران، رویکرد دولت انگلیس نسبت به ایران دگرگونی اساسی یافت در همین راستا طرح ایجاد دولت متمرکز و مبارزه با جنبش ها و حرکت های مرکز گریز نخست در قرارداد 1919م، آنگاه در کودتای 1921م / 1299 ش به اجرا درآمد. یکی از جریانهای مرکزگریز که غالباً به دلیل ضعف دولت مرکزی که تا آن زمان کنترل نشده و سکونت اختیار نکرده بود جامعه عشایری بود. صرف نظر از نگرش خاص رضاخان نسبت به جامعه عشایری، سیاست داخلی و خارجی دولت کودتا و سیاست منطقه ای و بین المللی حامی دولت کودتا یعنی انگلستان ایجاب می کرد که منطقه نفت خیز جنوب از هر گونه حرکت و جنبش های مرکز گریز عاری شود. بنابراین اسکان عشایر لرستان جزء اولویت های اول حکومت کودتا و برنامه ریزان آن قرار گرفت. جریان اسکان عشایر هم به دلیل گروههای متعدد معارض با دولت تمرکز گرا و هم به دلیل شرایط خاص جغرافیایی منطقه، در لرستان مدتی به طول انجامید و مراحلی را طی کرد که در وهله اول با لشگرکشی های متعدد سعی در سرکوب و کنترل عشایر داشتند و در وهله دوم، برنامه های تشویقی و تنبیهی مختلفی را برای اسکان دادن عشایر به اجرا گذاردند. سرانجام اسکان عشایر پیامدهای سیاسی- اجتماعی]مانند شکستن قدرت خوانین و بازگشت امنیت به منطقه[ ،اقتصادی]مانند تغییر معیشت مردم از دامداری به کشاورزی[ و فرهنگی]مانند گسترش سواد آموزی در میان عشایر و تغییر لباس[را در منطقه به جای گذارد که در رساله به آن پرداخته شده است.

رابطه کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  فرشاد مرادی   علی اکبر امین بیدختی

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان بوده است. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه سمنان به تعداد 473 نفر می باشند؛ که از این افراد طبق جدول مورگان 213 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه ی استاندارد کیفیت زندگی کاری، هوش سازمانی و نوآوری سازمانی بوده است. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها، تحلیل رگرسیون برای تبیین و پیش بینی و از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t مستقل جهت مقایسه و بررسی تفاوت ها استفاده شده است و نتایج زیر به دست آمده است: بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی قابلیت پیش بینی نوآوری سازمانی را دارا هستند. همچنین نتایج نشان می دهد که کارکنان با سطح تحصیلات بالاتر از هوش سازمانی و نوآوری بیشتری برخوردار هستند؛ بین کارکنان زن و مرد از لحاظ کیفیت زندگی کاری، هوش سازمانی و نوآوری سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد؛ و همچنین نتایج نشان داد که بین سن و متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد به این صورت که با بالا رفتن سن، میانگین هوش سازمانی، کیفیت زندگی کاری و نوآوری سازمانی کارکنان بالاتر می رود.

بررسی روابط میان هوش فرهنگی و هوش عاطفی با میزان انگیزه توفیق طلبی مدیران دانشگاه های شهرستان سمنان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  رضا شهریاری پور   علی اکبر امین بیدختی

هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش عاطفی با میزان انگیزه موفقیت طلبی مدیران دانشگاه های شهرستان سمنان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل241 نفر از کلیه مدیران (صف و ستاد) سطوح میانی و عالی دانشگاه های(سمنان، علوم پزشکی، آزاد اسلامی، پیام نور، علمی کاربردی) شهرستان سمنان می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی _همبستگی است؛ که بدین منظور نمونه ای به حجم 145 نفر با که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. مهم ترین نتایج بدست آمده این پژوهش حاکی از ارتباط بین هوش فرهنگی و هوش عاطفی با انگیزه توفیق طلبی مدیران دانشگاه به ترتیب با ضریب همبستگی 372/0 و 384/0 می باشد که نه تنها در سطح معنی داری 05/0 بلکه در سطح معنی داری 01/0 وجود این ارتباط را تایید می نماید.

بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثربخشی مدیران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  مهتاب قربانی   علی اکبر امین بیدختی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران مدارس راهنمایی شهر مشهد می باشد به این منظور، کلیه مدارس راهنمایی دولتی و غیر انتفاعی مشهد به عنوان جامعه آماری 1388n= در نظر گرفته شد تعداد 200 نفراز طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. سرانجام برای جمع آوری اطلاعات پرسش نامه های هوش معنوی کینگ ،پرسش نامه اخلاق حرفه ایی و اثر بخشی میان نمونه مورد نظر توزیع شد و از طریق نرم افزار lisrel & spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از طریق آزمون معادلات ساختاری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی حاکی از آن بود که بین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین یافته های حاصل از مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد نیز نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان ابعاد اخلاق حرفه ای (فعالیت گروهی، صداقت رفتاری، رفتار حرفه ای، مسئولیت حرفه ای، تعهد علمی، مسئولیت مالی) و هوش معنوی (تفکر انتقادی، تولید معنای شخصی، توسعه آگاهی و آگاهی) با اثر بخشی می باشد.

بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد نوآورانه در شرکتهای کوچک و متوسط در حضور متغیر میانجیگر یادگیری سازمانی ( مطالعه موردی: شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری شهر تهران )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  امیررضا برجسته   عباسعلی رستگار

این تحقیق به بررسی ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و عملکرد نوآوری با در نظرگرفتن نقش قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی گر، در پارک های علم و فناوری شهر تهران می پردازد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای کوچک و متوسط مستقر در 2 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پارک فناوری پردیس بوده و نمونه آماری آن شامل مدیران(کارآفرینان) و کارشناسان آن شرکتهاست. بدین سبب تعداد 260 پرسشنامه توزیع شده است که 195 پرسشنامه پرشده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای تعیین ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری شامل تحلیل مسیر و الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد بکاررفته در سه پژوهش قبلی استفاده شده است و مجموع آنها به عنوان پرسشنامه تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق، ارتباط مثبت و معنادار بین هر سه مولفه تحقیق را تایید می کند و بر نقش قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی گر بر روی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد نوآورانه تاکید می کند.

تاثیر الگوی سایبرنتیک بر تضمین کیفیت با بررسی نقش متغیر میانجی سازمان یادگیرنده در دانشگاه های جامع تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1391
  اکرم طالبی   علی اکبر امین بیدختی

طی دهه های اخیر، رویکرد تضمین کیفیت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی – در مقابل رویکرد مدیریت کیفیت در سازمان های تجاری و صنعتی- به شکل قابل ملاحظه ای مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر الگوی سایبرنتیک بر تضمین کیفیت با در نظر گرفتن متغیر میانجی سازمان یادگیرنده در دانشگاه های جامع تهران بوده است. در این راستا، 163 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس به عنوان نمونه آماری، با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی و با استفاده از پرسشنامه های استاندارد این حوزه، مورد مطالعه قرار گرفته اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات گردآوری شده و پاسخگویی به سوالات تحقیق و همچنین بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش که معرف شبکه معناداری از روابط میان متغیرهای مورد مطالعه بوده، از روش های تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری بهره گیری شده است. یافته های پژوهش حاکی از تعیین تأثیرهای مستقیم الگوی سایبرنتیک بر سازمان یادگیرنده به میزان 63/0، الگوی سایبرنتیک بر تضمین کیفت به میزان 44/0 و سازمان یادگیرنده بر تضمین کیفیت به میزان 76/0 و تأثیر غیرمستقیم الگوی سایبرنتیک بر تضمین کیفیت از طریق سازمان یادگیرنده به میزان 33/0 بوده است. شایان ذکر است که مجموعه راهکارهای پیشنهادی به منظور ارتقای تضمین کیفیت در دانشگاه های کشور - مبتنی بر سوال باز پرسشنامه های تحقیق- در انتهای پژوهش ارائه خواهد گردید.

نقش معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان در دوره متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1392
  اعظم یازرلو   حسن ملکی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش معلم در پرورش خلاقیت در دوره ی متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان در سال تحصیلی93-1392 است. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. مولفه ها در این پرسشنامه شامل نقش روش تدریس معلم، رفتار عملی معلم، نقش ارزشیابی معلم و نقش ابزار و کاربرد وسایل توسط معلم، در پرورش خلاقیت دانش-آموزان است. در ارتباط با اعضای نمونه دانش آموزان و معلمان به ترتیب از روش های نمونه گیری خوشه ای و در دسترس بهره گیری شده است. به منظور تحلیل داده و اطلاعات از روش های آمار توصیفی نظیر جداول و درصدهای فراوانی و میانگین و همچنین از مجموعه روش های آمار استنباطی از آزمونt تک نمونه ای استفاده شده است. به منظور تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظر استادان راهنما و مشاور و سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شده که برای دانش آموزان و معلمان به ترتیب برابر با 95/0 و 88/0 بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در هر چهار مولفه دانش آموزان تأکید بیشتری بر تأثیرگذاری آن مولفه در پرورش خلاقیت دانش آموزان بوده است. یعنی درست است که هم معلمین و هم دانش آموزان اعتقاد به نقش روش تدریس معلم، رفتار عملی معلم ها، کاربرد وسایل و ابزارهای تقویت کننده یادگیری و شیوه ی ارزشیابی معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان دارند ولی این اعتقاد به تأثیرگذاری، در بین دانش آموزان بیشتر از معلمین است. علاوه بر آن، بهره گیری از آزمون برابری میانگین بین دو دیدگاه معلمان و دانش آموزان و با توجه به جدول مقایسه میانگین بین دو گروه معلمان و دانش آموزان، نشان داده است که فرض برابری میانگین بین این دو دیدگاه برای هر چهار مولفه در سطح 05/0 رد شده است. یعنی در هیچ یک از مولفه ها شدت تأکید تأثیرگذاری آن مولفه در پرورش خلاقیت دانش آموزان بین دو دیدگاه یکسان نبوده است.

تحلیل محتوای کتاب جغرافیای استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 93-92 بر اساس الگوی خلاقیت گیلفورد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  فرشاد فروتن   حسن ملکی

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی کتاب جغرافیای استان سیستان و بلوچستان بر اساس الگوی خلاقیت گیلفورد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای کتاب جغرافیا استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی93-92 می باشد حجم نمونه برابر با جامعه آماری انتخاب گردیده است. ابزار این تحقیق فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوی عوامل خلاقیت گیلفورد می باشد. برای تحلیل محتوا از یک طرح کدگذاری استفاده شده است. این کار در سه مرحله انجام شده است. در مرحله اول محتوای کتاب به سه قسمت(متن،پرسش ها و تصاویر) تقسیم شده؛ در مرحله دوم کلیه واحدها در تمامی قسمت ها با طبقه مورد نظر، از نظر شاخص های خلاقیت گیلفورد مطابقت داده شده و در جداول مربوط ثبت شده؛ و در مرحله سوم واحدهایی که در سطح بالای عوامل خلاقیت گیلفورد قرار داشتند شناسایی و شمارش شده اند. پایایی بر اساس فرمول هولستی مورد محاسبه قرار گرفته است(مقدار آن 87%). داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق با توجه به سوالات تحقیق که عبارت اند از: محتوای متن درسی کتاب جغرافیای استانی سیستان و بلوچستان با طبقه بندی اعمال ذهنی و عوامل خلاقیت گیلفورد، تطابق دارد؟ محتوای پرسش ها و تمارین کتاب جغرافیای استانی سیستان و بلوچستان با طبقه بندی اعمال ذهنی و عوامل خلاقیت گیلفورد، تطابق دارد؟ محتوای تصاویر و عکس های کتاب جغرافیای استان سیستان و بلوچستان با طبقه بندی اعمال ذهنی و عوامل خلاقیت گیلفورد تطابق دارد؟ این گونه می باشد می باشد که کتاب درسی جغرافیای استان سیستان و بلوچستان تاکید بیش از حد به سطح حافظه شناختی و تفکر همگرا دارد و می توان نتیجه گرفت که در محتوای کتاب بین سطوح گوناگون خلاقیت گیلفورد تعادل مناسبی وجود ندارد. واژه های کلیدی: تحلیل محتوا – جغرافیای استان سیستان و بلوچستان – خلاقیت – الگوی گیلفورد –

آسیب شناسی دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در خصوص جزایر سه گانه (مطالعه موردی شبکه العالم و پرس تی وی)
پایان نامه سایر - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1393
  محمد علی نعمتی   داود نعمتی

چکیده امروزه بار اصلی دیپلماسی میان کشورها بر دوش رسانه¬هاست و رسانه های تصویری که سهم بیشتری را برعهده دارند خود را در میان مولفه های قدرت هر کشور جای داده اند. امروزه دیپلماسی رسانه ای رایج ترین فرم دیپلماسی در عرصه بین الملل محسوب می شود و هر کشوری که در این عرصه از کارآمدی بیشتری برخوردار باشد برنده میدان روابط بین الملل خواهد بود . این تحقیق با هدف شناخت گفتمان و یا گفتمان¬های شبکه پرس تی وی و العالم در مورد مالکیت جزایر سه گانه انجام شده است .سوال اصلی تحقیق این است که : گفتمان و یا گفتمان¬های شبکه های پرس تی وی و العالم در خصوص جزایر سه گانه چه بوده است. برای رسیدن به پاسخ های مناسب در تحقیق ، از روش تحلیل گفتمان استفاده شده است .حجم نمونه در این تحقیق کلیه گزارشات خبری پخش شده از شبکه های العالم و پرس تی وی در بین سالهای 1390 تا 1392 می باشد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که : استخراج مقوله¬های گفتمانی مربوط به متون خبری برنامه های پرس و العالم گویای آن است که متن های همه خبرها از لحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح شده در متن، قطب بندی، استنادها، پیش¬فرض¬ها، تلقین و تداعی¬ها، مولفه¬های اجماع و توافق و گزاره¬های اساسی در زمان مورد بررسی شباهت هایی بسیار دارند. این امر گویای یکسان بودن موضع گیری این رسانه ها در قبال پوشش خبری اخبار جزایر سه گانه است. به طور کلی باید گفت برنامه های پرس و العالم در ابتدای امر و از آغاز طرح ادعای امارات مبنی بر مالکیت جزایر سه گانه سعی برآن داشته تا ابتدا با برجسته کردن اختلافات ایران با کشورهای غربی ، ادعای امارات را ناشی از تحریک کشورهای غربی برای مخاطب ترسیم کند. به عبارتی دیگر سعی داشته ضمن بیان سابقه تاریخی تضاد سی و چند ساله ایران با غرب، علل طرح موضوع را از سوی امارات و انگیزه و علل آن را برای مخاطب بیان کند. کلید واژه ها : دیپلماسی رسانه ای ، جزایر سه گانه ، تحلیل گفتمان ،شبکه العالم ، شبکه پرس تی وی

بررسی رابطه شیوه های مدیریت کلاس با یادگیری خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر گلوگاه در سال تحصیلی 93-92.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  بیتا قلعه سری   حسن اسد زاده

the purpose of this study was to investigate the relationship between teachers’ class management practices with students’ self- regulated learning and academic self-efficacy. in this study relating to the management class, three dimensions, (training management, people management and behavior management) and three style (interventionist, interactionist and non-interventionist) was considered. research population included all secondary school teachers and secondary school female students in high school in galougah town in 2013-2014 academic year. the sample consisted of 169 students of galougah high school female students who were selected by multistage cluster sampling method, also all the teachers of the students = 72 the teachers were selected as sample population. research instruments were: a) ali & amin-yazdi inventory management and control beliefs of teachers in classes (1387), b) buford self-regulated learning questionnaire (1995), and c) jinks and morgan self-efficacy questionnaire (1999 ). for data analysis, descriptive statistics of the results, the statistics of mean, standard deviation, and the prevalence and frequency, and the pearson correlation index, analysis of variance, multilevel regression, and tukey test was used for statistical inference. results showed that, a) experienced teachers compared with less experienced and younger teachers use interactive methods of management. b) management training dimension and teacher experience are significantly related to self-regulated learning and academic self-efficacy, and they are powerful predictors for them. c) interactive and intrusive management style had respectively, positive and negative relationship with self-regulated learning and academic self-efficacy students. d) between self-regulated .learning and academic self-efficacy, there is a significant relationship

بررسی رابطه میزان مشارکت در امور مدرسه با سازگاری اجتماعی و کیفیت آموزش معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان شوش دانیال(ع)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1394
  محمد نیسی   محمد علی نعمتی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میزان مشارکت در امور مدرسه با سازگاری اجتماعی وکیفیت آموزش معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان شوش دانیال(ع) طراحی و اجرا گردید. در این پژوهش جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 94-93 بود. با توجه به نتایج پژوهش، بین میزان مشارکت در امور مدرسه با سازگاری اجتماعی و کیفیت آموزش معلمان رابطه معنی دار وجود دارد. با توجه به مشارکت معلمان در امور می توان کیفیت طرح درس، کیفیت انجام تدریس، کیفیت ارزشیابی تدریس، کیفیت روابط بین فردی، کیفیت آموزشی و سازگاری اجتماعی آنان را پیش بینی کرد. نظر به اهمیت بالای کیفیت آموزش و سازگاری اجتماعی در میان معلمان، طراحی مطالعات وسیعتر در این زمینه در سطح استان و تلاش برای رفع مشکلات معلمان و ایجاد امنیت و رضایت شغلی در این قشر و شناخت فاکتورهای موثر در بهبود عملکرد آن ها با انجام مطالعات آتی، پیشنهاد می شود.

بررسی رابطه بالندگی با نوآوری اعضای هیأت علمی در دانشگاه علامه طباطبایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1394
  ناصر بلوچ   محمد علی نعمتی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بالندگی با نوآوری اعضای هیأت علمی در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل داده اند (n=424) و برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با تخصیص متناسب استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 205 نفر برآورد گردیده و اجرا شد. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه بالندگی و نوآوری اعضای هیأت علمی بوده است. جهت روایی پرسشنامه از نظر خبرگان و پایایی پرسشنامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب شامل (78/0 ، 86/0) بدست آمده است. یافته ها حاکی از این بود وضعیت بالندگی و نوآوری اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سطح مطلوب قرار دارد. همچنین مشخص گردید که بین مولفه های بالندگی (سازمانی، حرفه ای، آموزشی و فردی) و نوآوری همبستگی مثبت و معنی داری در سطح آلفای( 05/0 p <) وجود دارد. ضمناً نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد مولفه های بالندگی سازمانی، حرفه ای و فردی قادر به پیش بینی نوآوری اعضای هیأت علمی هستند اما مولفه بالندگی آموزشی مقدار معناداری از تغییرات نوآوری را پیش بینی ننمود. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که از نظر بالندگی بین اعضای هیأت علمی دانشکده های مختلف دانشگاه تفاوت وجود دارد. اما از نظر نوآوری بین اعضای هیأت علمی دانشکده های دانشگاه تفاوتی وجود نداشت.