بررسی رابطه بالندگی با نوآوری اعضای هیأت علمی در دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه
چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بالندگی با نوآوری اعضای هیأت علمی در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل داده اند (n=424) و برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با تخصیص متناسب استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 205 نفر برآورد گردیده و اجرا شد. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه بالندگی و نوآوری اعضای هیأت علمی بوده است. جهت روایی پرسشنامه از نظر خبرگان و پایایی پرسشنامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب شامل (78/0 ، 86/0) بدست آمده است. یافته ها حاکی از این بود وضعیت بالندگی و نوآوری اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سطح مطلوب قرار دارد. همچنین مشخص گردید که بین مولفه های بالندگی (سازمانی، حرفه ای، آموزشی و فردی) و نوآوری همبستگی مثبت و معنی داری در سطح آلفای( 05/0 p <) وجود دارد. ضمناً نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد مولفه های بالندگی سازمانی، حرفه ای و فردی قادر به پیش بینی نوآوری اعضای هیأت علمی هستند اما مولفه بالندگی آموزشی مقدار معناداری از تغییرات نوآوری را پیش بینی ننمود. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که از نظر بالندگی بین اعضای هیأت علمی دانشکده های مختلف دانشگاه تفاوت وجود دارد. اما از نظر نوآوری بین اعضای هیأت علمی دانشکده های دانشگاه تفاوتی وجود نداشت.

منابع مشابه

امکان سنجی استقرار مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم

پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی استقرار مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی در دانشگاه قم انجام شده است. بر این اساس 3 هدف فرعی؛ تعیین الزامات و عوامل تسهیل کننده، تعیین موانع، تعیین برنامه های آموزشی، حرفه ای، سازمانی و فردی بالندگی هیأت علمی مورد توجه قرار گرفت که بر مبنای آن، 3سوال تحقیق نیز طراحی شد. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل ...

بررسی رابطه نشاط اجتماعی با بهره‌وری علمی ‌اعضای ‌هیأت علمی ‌(مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

شناسایی عوامل مؤثر و روش‌های افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، از دغدغه‌های اصلی مدیران سازمان‌ها بوده و در این میان، بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در دانشگاه‌ها، به‌عنوان مرکز آموزش نیروی انسانی توانمند و متخصص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو تحقیق حاضر با ‌هدف بررسی رابطه‌ی بین نشاط اجتماعی و بهره‌وری علمی اعضای ‌هیأت علمی‌ دانشگاه مازندران تدوین گردید. روش تحقیق پیمایشی و برای...

متن کامل

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی (در میان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تبریز )

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تبریز انجام شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد. 209 نفر از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تبریز در سال‌تحصیلی 87-86 به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسش‌نامه فرهنگ سازمانی هافستد و شاخص توصیف شغلی بودند. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری بر اساس سؤال‌ها و فرضیة تحقیق ب...

متن کامل

چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: 15/01/1393 تاریخ پذیرش: 06/02/1393 چکیده این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران به منظور ارائه یک چارچوب مفهومی طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق از نوع  ترکیبی اکتشافی است که به شیوه متوالی در دو بخش کیفی و کمی صورت پذیرفته است. ابتدا در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 15 نفر از متخصصان و صاحبنظران که به روش نمونه‌گ...

متن کامل

بررسی تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایگاه استنادی اسکوپوس

هدف: پژوهش حاضر با رویکردی علم سنجی به مطالعه و ارزیابی تولیدات علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی از ابتدای شکل گیری این دانشگاه تا آپریل سال 2012 پرداخته است. روش: این پژوهش کاربردی با روش توصیفی انجام شده و جامعه آماری آن عبارت است از کل تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبائی که  به زبان انگلیسی در پایگاه چکیده ای و استنادی اسکوپوس نمایه شده اند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اکسل و نو...

متن کامل

تحلیل سیاست‌های ارتقاء اعضای هیأت علمی در چارچوب نقش نهاد دانشگاه در توسعه نوآوری

امروز اجماع فراگیری درخصوص اثرگذار بودن نقش دانشگاه‌ها در نوآوری شکل گرفته به‌گونه‌ایکه حتی برخی تحت تاثیر دانشگاه‌های برتر جهان، دانشگاه‌ها را موتورهای نوآوری قلمداد نموده‌اند. این رویکرد در کشور ما نیز گسترش یافته و توانسته گفتمان سیاستی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. ازاین‌رو درک درست از نقش دانشگاه‌ها در نوآوری یکی از شرایط لازم برای سیاستگذاری و توسعه دانشگاهی می‌باشد. ازسوی دیگر آیین‌نام...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023