بررسی رابطه میزان مشارکت در امور مدرسه با سازگاری اجتماعی و کیفیت آموزش معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان شوش دانیال(ع)

پایان نامه
چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میزان مشارکت در امور مدرسه با سازگاری اجتماعی وکیفیت آموزش معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان شوش دانیال(ع) طراحی و اجرا گردید. در این پژوهش جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 94-93 بود. با توجه به نتایج پژوهش، بین میزان مشارکت در امور مدرسه با سازگاری اجتماعی و کیفیت آموزش معلمان رابطه معنی دار وجود دارد. با توجه به مشارکت معلمان در امور می توان کیفیت طرح درس، کیفیت انجام تدریس، کیفیت ارزشیابی تدریس، کیفیت روابط بین فردی، کیفیت آموزشی و سازگاری اجتماعی آنان را پیش بینی کرد. نظر به اهمیت بالای کیفیت آموزش و سازگاری اجتماعی در میان معلمان، طراحی مطالعات وسیعتر در این زمینه در سطح استان و تلاش برای رفع مشکلات معلمان و ایجاد امنیت و رضایت شغلی در این قشر و شناخت فاکتورهای موثر در بهبود عملکرد آن ها با انجام مطالعات آتی، پیشنهاد می شود.

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری مدیران با میزان مشارکت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری مدیران با میزان مشارکت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان سر پل ذهاب میباشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش با توجه به اعلام آموزش و پرورش تعداد 200 مدیر و 1370 نفر معلم اشتغال دارند که با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه-گیری تصادفی ساده تعداد نمونهها 132 مدیر و 319 معلم می باشد. ابزار مورد استفاده در این بررسی پرسشنامه...

15 صفحه اول

بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مدرسه

  در این مطالعه که با هدف بررسی توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با فرهنگ سازمانی و مؤلفه‌های آن انجام شده، راهکارهایی برای بهینه‌سازی هرچه بیشتر مؤلفه‌های سازمانی در جهت افزایش توانمندی کارکنان ارائه شده است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی و تلفیقی از دو روش پیمایشی و همبستگی انجام شده است. قلمرو زمانی پژوهش سال تحصیلی 87- 1386 بوده است. کلیه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 4 آموزش و پرو...

متن کامل

رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان بابل

پژوهش حاضر رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهدسازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان بابل را مورد بررسی قرار می دهد. برای رسیدن به این هدف، از روش تحقیقی توصیفی- تحلیلی  و از پرسش­نامه های استاندارد شده سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی استفاده شده است. گروه نمونه شامل 180 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهرستان بابل در سال تحصیلی 92-1391 بوده که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحل...

متن کامل

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت اولیا در امور مدارس در همدان

کارکرد مدرسه به­ عنوان یکی از نهادهای آموزشی ‌و تربیتی، تعلیم و تربیت است که بدون مشارکت اولیا قابل تحقق نیست. در این راستا پژوهش حاضر مشارکت اولیا را به­عنوان یک کنش اجتماعی (از منظر جامعه­شناسی) در نظر می‌گیرد و هدف کلی آن شناسایی وضعیت مشارکت اولیا و بررسی عوامل ‌اجتماعی مؤثر بر آن می‌باشد. روش این پژوهش پیمایش است و نمونه شامل 250 نفر از اولیای 12820 دانش‌آموز دختر مقطع دوم متوسطه‌­ی همدان ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023