بررسی رابطه شیوه های مدیریت کلاس با یادگیری خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر گلوگاه در سال تحصیلی 93-92.

پایان نامه
چکیده

the purpose of this study was to investigate the relationship between teachers’ class management practices with students’ self- regulated learning and academic self-efficacy. in this study relating to the management class, three dimensions, (training management, people management and behavior management) and three style (interventionist, interactionist and non-interventionist) was considered. research population included all secondary school teachers and secondary school female students in high school in galougah town in 2013-2014 academic year. the sample consisted of 169 students of galougah high school female students who were selected by multistage cluster sampling method, also all the teachers of the students = 72 the teachers were selected as sample population. research instruments were: a) ali & amin-yazdi inventory management and control beliefs of teachers in classes (1387), b) buford self-regulated learning questionnaire (1995), and c) jinks and morgan self-efficacy questionnaire (1999 ). for data analysis, descriptive statistics of the results, the statistics of mean, standard deviation, and the prevalence and frequency, and the pearson correlation index, analysis of variance, multilevel regression, and tukey test was used for statistical inference. results showed that, a) experienced teachers compared with less experienced and younger teachers use interactive methods of management. b) management training dimension and teacher experience are significantly related to self-regulated learning and academic self-efficacy, and they are powerful predictors for them. c) interactive and intrusive management style had respectively, positive and negative relationship with self-regulated learning and academic self-efficacy students. d) between self-regulated .learning and academic self-efficacy, there is a significant relationship

منابع مشابه

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید بود.روش‌کار: جامعه آماری این پژوهش کاربردی-همبستگی شامل تمامی دانش‌‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید در سال تحصیلی 94-1393 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مدارس دوره دوم متوسطه شهر اقلید به صورت تصادفی 8 مدرسه ...

متن کامل

رابطه خودکارآمدی خلاقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی خلاقانه و سبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان است که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل هستند. تعداد 150 نفر نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و روش آن پیمایشی بود. داده ها با استفاده از...

متن کامل

اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر خودکارآمدی تحصیلی و سبک های یادگیری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر خودکارآمدی تحصیلی و سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه 2 تبریز بود. این پژوهش به شیوه نیمه‌آزمایشی و از نوع طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای استفاده شد. ابتدا از بین مناطق شهر تبریز ناحیه 2 انتخاب شد و از بین مدارس این ناحیه، تعداد دو مدرسه به صورت تصادفی انتخا...

متن کامل

رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران

هدف پژوهش، بررسی رابطه بین خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران بود. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی دختران متوسطه شهر تهران بود. حجم نمونه 300 نفر بود که به شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای انتخابشدند. ابزارهای مورد استفاده، شامل «پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (صلاحیت میانبرنامهای) با 52 پرسش براساس مقیاس لیکرت، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس با 29 پرسش چه...

متن کامل

اثربخشی آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر آسیب‌ها و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر آسیب‌ها و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم ناحیه 6 شهر مشهد در سال تحصیلی 98-1397 بود که از بین آنها 40 نفر با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جا...

متن کامل

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید بود.روش کار: جامعه آماری این پژوهش کاربردی-همبستگی شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید در سال تحصیلی 94-1393 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از بین مدارس دوره دوم متوسطه شهر اقلید به صورت تصادفی 8 مدرسه ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023