نقش معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان در دوره متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  • نویسنده اعظم یازرلو
  • استاد راهنما حسن ملکی محمد علی نعمتی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش معلم در پرورش خلاقیت در دوره ی متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان در سال تحصیلی93-1392 است. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. مولفه ها در این پرسشنامه شامل نقش روش تدریس معلم، رفتار عملی معلم، نقش ارزشیابی معلم و نقش ابزار و کاربرد وسایل توسط معلم، در پرورش خلاقیت دانش-آموزان است. در ارتباط با اعضای نمونه دانش آموزان و معلمان به ترتیب از روش های نمونه گیری خوشه ای و در دسترس بهره گیری شده است. به منظور تحلیل داده و اطلاعات از روش های آمار توصیفی نظیر جداول و درصدهای فراوانی و میانگین و همچنین از مجموعه روش های آمار استنباطی از آزمونt تک نمونه ای استفاده شده است. به منظور تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظر استادان راهنما و مشاور و سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شده که برای دانش آموزان و معلمان به ترتیب برابر با 95/0 و 88/0 بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در هر چهار مولفه دانش آموزان تأکید بیشتری بر تأثیرگذاری آن مولفه در پرورش خلاقیت دانش آموزان بوده است. یعنی درست است که هم معلمین و هم دانش آموزان اعتقاد به نقش روش تدریس معلم، رفتار عملی معلم ها، کاربرد وسایل و ابزارهای تقویت کننده یادگیری و شیوه ی ارزشیابی معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان دارند ولی این اعتقاد به تأثیرگذاری، در بین دانش آموزان بیشتر از معلمین است. علاوه بر آن، بهره گیری از آزمون برابری میانگین بین دو دیدگاه معلمان و دانش آموزان و با توجه به جدول مقایسه میانگین بین دو گروه معلمان و دانش آموزان، نشان داده است که فرض برابری میانگین بین این دو دیدگاه برای هر چهار مولفه در سطح 05/0 رد شده است. یعنی در هیچ یک از مولفه ها شدت تأکید تأثیرگذاری آن مولفه در پرورش خلاقیت دانش آموزان بین دو دیدگاه یکسان نبوده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان

در عصر گسترش روزافزون علوم و فنون و حاکمیت صنایع و تکنولوژی برتر بر همه ی ابعاد و جنبه های زندگی، مسئله ای که بیش از هر چیز دیگر توجه کارگزاران جوامع را به خود جلب کرده است، مسئله ی خلاقیت، نوآوری، هدایت و حمایت از صاحبان اندیشه های خلاق است. بحث درباره ی خلاقیت به معنای سخن گفتن درباره ی با ارزش ترین و سرنوشت ساز ترین مفاهیم و پدیده هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع ایجاد خلاقیت در دانش آموزان ...

متن کامل

آسیب‌شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه

هدف این تحقیق آسیب شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطه شهر بوشهر بوده است. این پژوهش، تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) از نوع  پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه دبیران زبان انگلیسی و دانش آموزان مدارس دولتی دوره متوسطه شهر بوشهر درسال تحصیلی90-91 بوده­اند. حجم نمونه برابر 343 دانش آموز دختر بوده است که از طریق فرمول کوکران و به صورت تصادفی طبقه­ای با توجه به پایه­های تحصیلی از بی...

متن کامل

تحلیل مولفه‏ های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش ‏آموزان

    هدف پژوهش حاضر‌، تحلیل مولفه‏های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه بوده که به ‌روش پیمایشی و آنتروپی شانون انجام گرفت. جامعه آماری، دربرگیرنده 120 معلم و 360 دانش آموز دوره دبیرستان شهرستان آمل بوده است. حجم نمونه آماری شامل 60  نفر از معلمان و 184 نفر از دانش‏آموزان بوده که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای نسبی انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخ...

متن کامل

رابطه سبک مدیریت کلاس معلمان و خلاقیت دانش آموزان بامیانجی گری بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

چکیده هدف: هدف اصلی از پژوهش حاضر، تعیین رابطه سبک مدیریت کلاس معلمان و خلاقیت دانش‌آموزان با میانجی گری بهزیستی روان شناختی دانش‌آموزان مقطع اول متوسطه بود. روش پژوهش: روش پژوهش، توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح از نوع طرح‌های همبستگی ، جامعه آماری پژوهش تمام دانش‌آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهرستان چهاردانگه (حدود 1100 نفر) و معلمان آن ها (حدود 130 نفر) در سال تحصیلی 97-1396 بودند . به م...

متن کامل

بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان

در عصر گسترش روزافزون علوم و فنون و حاکمیت صنایع و تکنولوژی برتر بر همه ی ابعاد و جنبه های زندگی، مسئله ای که بیش از هر چیز دیگر توجه کارگزاران جوامع را به خود جلب کرده است، مسئله ی خلاقیت، نوآوری، هدایت و حمایت از صاحبان اندیشه های خلاق است. بحث درباره ی خلاقیت به معنای سخن گفتن درباره ی با ارزش ترین و سرنوشت ساز ترین مفاهیم و پدیده هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع ایجاد خلاقیت در دانش آموزان ...

متن کامل

بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و خلاقیت در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان جاجرم

روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 203 دانش آموز متوسطه دختر و پسر را شامل می شود . نمونه تحقیق تمام شماری شده و پرسشنامه بین کلیه دانش آموزان توزیع گردیده است . داده های پژوهش از طریق پرسشنامه کما لگرایی تری - شورت و همکاران (1995) و خلاقیت تورنس (2002) جمع آوری گردید. پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاسهای کمال گرایی به ترتیب 85/0 و برای مقی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023