جنگ آمریکا و عراق و تاثیر آن برجایگاه منطقه ای ایران(مطالعه موردی عراق)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری
  • نویسنده ابوعبید احمدی
  • استاد راهنما علی آدمی اصغر ولدانی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

ازبین رفتن رژیم صدام حسین که سودای رهبری جهان عرب را ذر سرداشت ودرطول دو دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اصلی ترین تهدید برای ایران و کل منطقه بود باعث خلاء فدرت در عراق شد و باتوجه به اینکه عراق دوره صدام حسین از طرف جهان غرب نقش توازن کننده ایران در منطقه را برعهده داشت حذف آن و سر کار آمدن شیعیان در عراق که از نزدیکی فرهنگی و ایدئولوژی با ملت و دولت ایران برخوردارند باعث افزایش نفوذ ایران درعراق و به طبع افزایش قدرت ایران در منطقه؛باتوجه به اینکه عراق کشوری مهم در زمره جهان عرب و منطقه محسوب میشودشد.به دنبال خضور نیروههای آمریکایی در عراق و اشغال آن توسط آمریکا و روند دولت - ملت سازی در عراق که دوره انتقال و شروع نظمی جدید محسوب می شود و به اضافه احتمال هرگونه جنگ داخلی در عراق؛ نگرایهای امنیتی برای ایران به وجود آمده است زیرا هرگونه بروز جنگ داخلی ذر عراق باتوجه به داشتن مرزهای زیاد و داشتن اقوام مشابه در هر دو کشور؛ احتمال انتقال جنگ به داخل مرزهای ایران و ملتهب شدن فضای منطقه وجود دارد.از سوی دیگر احتمال ساختن پایگاهای نظامی آمریکا در عراق با توجه به اینکه آمریکا ذشمن ایدئولوژیک ایران محسوب میشود نیز وجود دارد.این تنگناهای امنیتی باعث حضور پر رنگ ایران در مسائل عراق و به خصوص در مسائل منطقه شده است تا از راه حضور فعال بتواند مسائل امنیتی خودش رادر کنترل داشته باشد. به عبارت دیگر افزایش قدرت ایران در مسائل منطقه را به منظور بازدارندگی ایجاد کرده است

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پارادوکس های قدرت و رفتار منطقه ای آمریکا در عراق

سیاست و الگوی رفتاری آمریکا با شواهد و مؤلفه های تناقض آمیزی در حوزة امنیت بین الملل همراه است. آمریکا که قدرت مطلق بین المللی محسوب می شود‘ با آسیب پذیری های بین المللی و منطقه ای روبه رو می باشد که سیاست های آن کشور را تغییر پذیر می سازد.نیروی انتظامی آمریکا را از سایر قدرت های بزرگ‘ گسترده تر‘ و قدرت اقتصادی آن از اتحادیة اروپا بیشتر‘ و از سه کشور ژاپن ‘ روسیه و چین دارای قابلیت اقتصادی پرتو...

متن کامل

جنگ آمریکا علیه عراق و ساختار معنایی نظام بین‌الملل

در شرایطی که انتظار می‌رفت جهان پس از جنگ سرد جهانی متکی بر نهادهای بین‌المللی و رشد چندجانبه‌گرایی باشد، تهاجم ایالات متحده به عراق به شکلی کم و بیش یکجانبه و بدون اخذ مجوز از نهادهای بین‌المللی ذی‌صلاح و مبتنی بر آموزه نوین جنگ پیشدستانه یا پیشگیرانه انجام گرفت. این اقدام در سطوح مختلف از جمله در سطح دولت ها و گروه های اجتماعی با واکنش‌های منفی بسیار رو به رو شد. پرسشی که در این مقاله به آ...

متن کامل

بررسی رابطه منافع ملی و ارزش‌های لیبرال در سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه (مطالعه موردی جنگ افغانستان و عراق)

با بروز‌ وقایع‌ تاثیرگذاری‌ چون، 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 و عراق در سال 2003 سوالات مهمی در مورد اعتبار‌ نظریه‌های مختلف روابط بین الملل در تجزیه و تحلیل رویدادهای بین­المللی مطرح‌ شد. با این وجود‌، در‌ شرایط خاص آن زمان و ابهاماتی که کارشناسان در مورد اهداف و مقاصد دولت بوش داشتند، شرایط برای ارزیابی نظریه‌های مختلف روابط بین­الملل چندان مهیا نبود. پس از‌ گذشت تقریبا ی...

متن کامل

پارادوکس های قدرت و رفتار منطقه ای آمریکا در عراق

سیاست و الگوی رفتاری آمریکا با شواهد و مؤلفه های تناقض آمیزی در حوزة امنیت بین الملل همراه است. آمریکا که قدرت مطلق بین المللی محسوب می شود‘ با آسیب پذیری های بین المللی و منطقه ای روبه رو می باشد که سیاست های آن کشور را تغییر پذیر می سازد.نیروی انتظامی آمریکا را از سایر قدرت های بزرگ‘ گسترده تر‘ و قدرت اقتصادی آن از اتحادیة اروپا بیشتر‘ و از سه کشور ژاپن ‘ روسیه و چین دارای قابلیت اقتصادی پرتو...

متن کامل

انقلاب و جنگ ایران و عراق

تا قبل از انقلاب سال 1357 در ایران بیشتر انقلاب‌هایی که در کشورهای جهان سوم اتفاق می‌افتاد، متأثر از انقلاب کمونیستی روسیه 1917 بود؛ اما انقلاب ایران برخلاف انقلاب‌های قبل و بعد از انقلاب کمونیستی روسیه، به نام «اسلام» و با شعار «جدایی ناپذیری دین از سیاست» به وقوع پیوست، و همانند اکثر انقلاب‌های بزرگ جهان، انقلاب ایران نیز پس از پیروزی درگیر جنگ خارجی شد. لذا در این مقاله در پی پاسخ به این...

متن کامل

جنگ آمریکا علیه عراق و ساختار معنایی نظام بین الملل

در شرایطی که انتظار می رفت جهان پس از جنگ سرد جهانی متکی بر نهادهای بین المللی و رشد چندجانبه گرایی باشد، تهاجم ایالات متحده به عراق به شکلی کم و بیش یکجانبه و بدون اخذ مجوز از نهادهای بین المللی ذی صلاح و مبتنی بر آموزه نوین جنگ پیشدستانه یا پیشگیرانه انجام گرفت. این اقدام در سطوح مختلف از جمله در سطح دولت ها و گروه های اجتماعی با واکنش های منفی بسیار رو به رو شد. پرسشی که در این مقاله به آن پ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023