اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر شادکامی دانشجویان

پایان نامه
چکیده

چکیده: این مطالعه به بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر شادکامی دانشجویان پرداخته است. در این پژوهش، با بهره گیری از یک طرح تجربی دو گروهی، 30 آزمودنی دختر دانشجو از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شدند.این دانشجویان به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند.جایگزینی این دو گروه به صورت تصادفی بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. داده های به دست آمده برای آزمون فرضیههای تحقیق با استفاده از آزمون آنکوا (تحلیل کواریانس) تجزیه و تحلیل شدندیافته های پژوهش نشان دادند که آموزش مهارتهای مثبت اندیشی(که به صورت 8جلسه ،1ساعته وگروهی اجرا شد)سبب افزایش میزان شادکامی، رضایت از زندگی، خلق مثبت، سلامتی، کارآمدی شد ولی تاثیری بر میزان عزت نفس نداشت.از آنجا که شادکامی روی بیشتر جنبه های شخصیت وابعاد زندگی تاثیر گذار است،هدف پژوهش حاضر افزایش میزان شادکامی وبه تبع آن بهبود عملکرد افرادودر نهایت زندگی سرشار از آرامش می باشد. کلید واژه ها: شادکامی،مثبت اندیشی

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر کمرویی نوجوانان

پژوهش حاضر بمنظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر کمرویی نوجوانان صورت گرفت. بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی که در سال تحصیلی 88-87 در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند، تعداد 36 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و از طریق اجرای چک لیست رفتاری کمرویی بعنوان دانش آموزان کمرو شناسایی و انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه شامل 18 نفر) قرار گرفتند. سپس...

متن کامل

تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر کمرویی نوجوانان

پژوهش حاضر بمنظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر کمرویی نوجوانان صورت گرفت. بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی که در سال تحصیلی 88-87 در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند، تعداد 36 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و از طریق اجرای چک لیست رفتاری کمرویی بعنوان دانش آموزان کمرو شناسایی و انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه شامل 18 نفر) قرار گرفتند. سپس...

متن کامل

اثربخشی مداخله مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان پیام نور

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی مداخله مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام شد . جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نطنز درسال تحصیلی 1395-1394 بودند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. از میان دانشجویان 30 نفرکه کمترین نمره را در آزمون سرزندگی تحصیلی کسب کرده و تمایل به همکاری داشتند، انتخاب و به صورت ت...

متن کامل

اثربخشی توانبخشی روانی مبتنی برآموزش مهارتهای مثبت اندیشی برخودمراقبتی، شادکامی وخودکارآمدی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر توانبخشی روانی مبتنی برآموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر بهبود خودمراقبتی، شادکامی وخودکارآمدی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو بود روش پژوهش حاضر آزمایشی به روش پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه های خودکارآمدی، شادکامی، خودمراقبتی است. بدین منظور 30 سالمند مبتلا به دیابت نوع دو که بیماری دیگری نداشته و بالای 60 سال و باسواد و ساکن شهر ته...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کاهش اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاداسلامی واحد سبزوار

اهداف: هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر  کاهش اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاداسلامی واحد سبزاوربود. روش: این پژوهش از نظر هدف بنیادی واز لحاظ روش نیمه ازمایشی باطرح پیش ازمون وپس ازمون با گروه کنترل نابرابر ودوره پیگیری 3 ماهه بود. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد سبزوار در سال تحصیلی 97-96 با امارتقریبی 1800 نفر بود ند که با ا...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش احساس شادکامی دانشجویان دختر افسرده دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش احساس شادکامی دانشجویان دختر افسرده دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 92-91 انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهشهای آزمایشی می باشد که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این بود که آیا آموزش مهارتهای مثبت اندیشی احساس شادکامی دانشجویان دختر افسرده را افزایش می دهد. نمومه ش...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023