رابطه هوش هیجانی و بخشش با رضایت زناشویی در زوجین شهرستان مرودشت

پایان نامه
چکیده

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و بخشش با رضایت زناشویی زوجین شهرستان مرودشت اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه زوجین این شهرستان بودند که یک تا پنج سال از ازدواج رسمی شان گذشته بود. نمونه پژوهش 150زوج(150 نفر زن و 150 نفر مرد) از بین جامعه آماری بودند که به صورت نمونه گیری از نوع طبقه بندی شده تصادفی سهمی انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از آزمون هوش هیجانی بار-آن، مقیاس بخشش خانوادگی و پرسشنامه رضایت زناشویی انریج. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند بین مولفه های هوش هیجانی به استثنای واقع گرائی در زنان و واقع گرائی و انعطاف پذیری در مردان با مولفه های رضایت زناشویی به استثنای نقش های مساوات طلبی در مردان رابطه معنادار مثبت وجود دارد. ابعاد بخشش نیز همگی با مولفه های رضایت زناشویی به استثنای نقش های مساوات طلبی در مردان رابطه معناداری داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد، از بین مولفه های هوش هیجانی به ترتیب مسئولیت پذیری، خوشبختی، عزت نفس، روابط بین فردی و استقلال، همچنین از میان ابعاد بخشش به ترتیب تصمیم، تشخیص، اصلاح و درک واقع بینانه قادر به پیش بینی متغیر رضایت زناشویی بودند. کلید واژگان: هوش هیجانی – بخشش – رضایت زناشویی

منابع مشابه

رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین

مقدمه: صاحبنظران و پژوهشگران معتقدند که هوش هیجانی می‏تواند کاربردها و تأثیرات مهمی بر فعالیت‏های گوناگون آدمی نظیر رهبری و هدایت‏شدن دیگران، رشد حرفه‏ای، سلامت روانی، زندگی خانوادگی و زناشویی داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان متأهل و همسرانشان بود. روش: 500 نفر از زنان متأهل شاغل در ادارات، سازمان‎ها و شرکت‏های دولتی شهر تهران و همسران آنان ...

متن کامل

بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی شهر بجنورد انجام گرفته است. بدین منظور از جامعه آماری تعداد 300 آزمودنی (150 زن و 150 مرد) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای با در نظر گرفتن سهم هر یک از مراکز آموزش عالی انتخاب شدند. در این پژوهش برای اندازه‌گیری هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی فراخلقی (TMMS) و برای اندازه‌گیر...

متن کامل

رابطه فعالیت سیستم‌های مغزی- رفتاری با بخشش و رضایت زناشویی زوجین

Abstract One of the most important social and intimate relationships is marriage and one of the most important aspects of marital system is the satisfaction that couples experience in marriage. Many factors affect marital satisfaction. These factors include biological factors, personality characteristics and forgiveness. The aim of this study was examination of the relation between behavioral-...

متن کامل

پیش بینی رضایت زناشویی براساس هوش هیجانی و هوش معنوی زوجین

با توجه به پژوهش­های انجام شده در زمینه هوش هیجانی و هوش معنوی و اینکه بین هوش معنوی و هوش هیجانی، یک رابطه تعاملی وجود دارد و هر دو بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند، هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت زناشویی و هم­چنین پیش­بینی رضایت زناشویی از طریق هوش هیجانی و هوش معنوی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل تمامی زوجین شهر یزد در س...

متن کامل

مقایسه رضایت زناشویی، تعارض زناشویی و بخشش در زوجین عادی و در حال طلاق

This study compared the marital satisfaction, marital conflict and forgiveness in ordinary couples in divorce. The method of this study, causal - comparative and sample consisted of 75 normal and 75 couples had divorced couple that is the sampling method were selected. The instrument used for data collection questionnaire Sanaee marital conflict, marital satisfaction (Enrich) and interpersonal ...

متن کامل

رابطه بین سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی زوج‌ها

هدف: یکی از اهداف اصلی تحقیقات درباره روابط بین زوج‏ها پیش‏بینی رضایت زناشویی با مشخص کردن عواملی است که بر کیفیت تعامل بین زوج‏ها تأثیر می‏گذارد. پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی در زوج‏ها انجام شده است. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی استفاده شده است. به این منظور از بین زوج‏های شهرستان ماسال، 75 زوج (150n=) به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023