نام پژوهشگر: مریم حق جو

عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم در شهرستان تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی 1388
  مریم حق جو   باب اله حیاتی

با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به مواد غذایی بیشتر و همچنین با توسعه علم و فن آوری، رویکرد بشر به نهاده های غیرطبیعی و اغلب شیمیایی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی گسترش فراوانی پیدا کرده است. از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که امروزه گریبان جوامع بشری را گرفته، افزایش سرطان ها، بیماری های مزمن، اختلالات گوارشی، کبدی و بیماری های تنفسی است که در نتیجه ورود سموم دفع آفات نباتی و دیگر آلودگی های شیمیایی که از خاک وارد مواد غذایی می شوند، می باشد. با بروز انواع بیماری ها و مشکلات زیست محیطی، ارزش و اهمیت کشاورزی ارگانیک و تولید محصولات سالم غذایی بیش از پیش مشخص می شود و آن را به عنوان مهمترین قدم در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار معرفی می کند. با توجه به اهمیت بالای تولید محصولات ارگانیک و سالم و مشکلاتی که در تولید و بازاریابی این محصولات وجود دارد، از قبیل: کاهش احتمالی عملکرد این محصولات نسبت به محصولات متداول، عدم وجود بازارهای مناسب و خاص، ایراد در سیستم بازاریابی و کمبود اطلاعات مصرف-کنندگان، سنجش تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از اهمیت بالایی در زمینه برنامه ریزی تولیدی و مصرفی برخوردار است.این راستا، هدف تحقیق حاضر شناسائی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت اضافی مصرف-کنندگان برای محصولات غذایی سالم نسبت به انواع متداول در شهرستان تبریز می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 423 پاسخ گو از میان مراجعه کنندگان به فروشگاه محصولات غذایی سالم شهر تبریز واقع در کوی دانشگاه و کارکنان اداره جهادکشاورزی مرکز آذربایجان شرقی، در بهار و تابستان سال 1388 جمع آوری شده است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزشگذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی که به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد، بهره گرفته شده است. نتایج توصیفی نشان می دهند که حدود 95 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافی برای خرید محصولات سالم نسبت به انواع متداول هستند، در حالی که حدود 60 درصد آنها حاضر به پرداخت نرخ افزوده 5 الی 25 درصد و حدود 10 درصد مصاحبه شوندگان حاضر به پرداخت مبلغ اضافی بالای 35 درصد برای خرید این محصولات هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی است که عواملی چون درآمد افراد، بعد خانوار، تمایلات حفظ محیط زیست، سطح اهمیت معیارهای عمومی خرید در میان افراد، سطح اطلاع افراد از ویژگی های محصولات سالم و ریسک مواد غذایی خطرزا اثر مثبت و معنی-داری بر تمایل به پرداخت آنها برای محصولات غذایی سالم نسبت به انواع متداول نشان می دهند. همچنین خانم ها و افراد متاهل تمایل به پرداخت بیشتری داشته و وجود افراد با بیماری خاص، کودکان زیر ده سال و سالمندان در خانواده سبب افزایش معنی دار تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصولات سالم هستند. نتایج حاکی است بیش از 80 درصد مصرف کنندگان « عدم وجود برچسب های تضمینی»، « عدم وجود تبلیغات مناسب» و قیمت های بالا را جزو مشکلات خود در زمینه خرید و مصرف محصولات سالم عنوان کردند.

رابطه هوش هیجانی و بخشش با رضایت زناشویی در زوجین شهرستان مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  مریم حق جو   آذرمیدخت رضایی

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و بخشش با رضایت زناشویی زوجین شهرستان مرودشت اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه زوجین این شهرستان بودند که یک تا پنج سال از ازدواج رسمی شان گذشته بود. نمونه پژوهش 150زوج(150 نفر زن و 150 نفر مرد) از بین جامعه آماری بودند که به صورت نمونه گیری از نوع طبقه بندی شده تصادفی سهمی انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از آزمون هوش هیجانی بار-آن، مقیاس بخشش خانوادگی و پرسشنامه رضایت زناشویی انریج. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند بین مولفه های هوش هیجانی به استثنای واقع گرائی در زنان و واقع گرائی و انعطاف پذیری در مردان با مولفه های رضایت زناشویی به استثنای نقش های مساوات طلبی در مردان رابطه معنادار مثبت وجود دارد. ابعاد بخشش نیز همگی با مولفه های رضایت زناشویی به استثنای نقش های مساوات طلبی در مردان رابطه معناداری داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد، از بین مولفه های هوش هیجانی به ترتیب مسئولیت پذیری، خوشبختی، عزت نفس، روابط بین فردی و استقلال، همچنین از میان ابعاد بخشش به ترتیب تصمیم، تشخیص، اصلاح و درک واقع بینانه قادر به پیش بینی متغیر رضایت زناشویی بودند. کلید واژگان: هوش هیجانی – بخشش – رضایت زناشویی

بررسی تاثیر ابعاد تجارت سیار بر قصد خرید با اثر میانجی رضایت استفاده کنندگان تجارت سیاردر بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: مشتریان بانک های پاسارگاد شیراز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد 1393
  مریم حق جو   مرتضی ملکی

در این پژوهش، تاثیر ابعاد تجارت سیار از جمله کیفیت خدمات، کیفیت محتوا، ظاهر و راحتی استفاده با تاثیر میاجی رضایت استفاده کنندگان از تجارت سیار روی قصد خرید در بانک پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز برای بررسی فرضیات از طریق پیمایش میدانی بین مصرف کنندگان تجارت سیار در بانک پاسارگاد کسب شده است و برای آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوالات مربوط در وضعیت موجود، به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل مشتریان شعب بانک پاسارگاد شهر شیراز می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری سهمیه ای در دسترس استفاده شده است. از بین 400 پرسشنامه توزیع شده در پنج شعبه از بانک های پاسارگاد شیراز،300 پرسشنامه در شعبه های معالی آباد، شیراز، عفیف آباد و پاسداران در غرب، هر کدام 75 پرسشنامه و 100 پرسشنامه در شعبه کریم خان زند در شرق، و پس از بررسی و حذف پرسشنامه های ناقص و زائد، تعداد 368 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد. اعتبار محتوایی این پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه و افراد متخصص مورد تایید قرار گرفته است و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری، یافته های پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد تجارت سیار از جمله کیفیت خدمات، کیفیت محتوا، ظاهر و راحتی استفاده، با تاثیر میانجی رضایت استفاده کنندگان از تجارت سیار روی قصد خرید می باشد.