بررسی تاثیر ابعاد تجارت سیار بر قصد خرید با اثر میانجی رضایت استفاده کنندگان تجارت سیاردر بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: مشتریان بانک های پاسارگاد شیراز)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد
  • نویسنده مریم حق جو
  • استاد راهنما مرتضی ملکی
  • سال انتشار 1393
چکیده

در این پژوهش، تاثیر ابعاد تجارت سیار از جمله کیفیت خدمات، کیفیت محتوا، ظاهر و راحتی استفاده با تاثیر میاجی رضایت استفاده کنندگان از تجارت سیار روی قصد خرید در بانک پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز برای بررسی فرضیات از طریق پیمایش میدانی بین مصرف کنندگان تجارت سیار در بانک پاسارگاد کسب شده است و برای آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوالات مربوط در وضعیت موجود، به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل مشتریان شعب بانک پاسارگاد شهر شیراز می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری سهمیه ای در دسترس استفاده شده است. از بین 400 پرسشنامه توزیع شده در پنج شعبه از بانک های پاسارگاد شیراز،300 پرسشنامه در شعبه های معالی آباد، شیراز، عفیف آباد و پاسداران در غرب، هر کدام 75 پرسشنامه و 100 پرسشنامه در شعبه کریم خان زند در شرق، و پس از بررسی و حذف پرسشنامه های ناقص و زائد، تعداد 368 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد. اعتبار محتوایی این پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه و افراد متخصص مورد تایید قرار گرفته است و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری، یافته های پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد تجارت سیار از جمله کیفیت خدمات، کیفیت محتوا، ظاهر و راحتی استفاده، با تاثیر میانجی رضایت استفاده کنندگان از تجارت سیار روی قصد خرید می باشد.

منابع مشابه

بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک تجارت)

     با گسترش روزافزون فن­آوری ارتباطات و شبکه جهانی اینترنت، تجارت به­عنوان رکن اساسی زندگی اجتماعی، دستخوش تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک باعث شده است که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام شود و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان و مصرف­کنندگان شود. از این­رو، تحقیق حاضر به­بررسی موضوع اینترنت بانک می­پردازد. هدف این تحقیق، بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان ب...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان)

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به ”قصد“ استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به‌وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیی...

متن کامل

بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک تجارت)

با گسترش روزافزون فن­آوری ارتباطات و شبکه جهانی اینترنت، تجارت به­عنوان رکن اساسی زندگی اجتماعی، دستخوش تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک باعث شده است که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام شود و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان و مصرف­کنندگان شود. از این­رو، تحقیق حاضر به­بررسی موضوع اینترنت بانک می­پردازد. هدف این تحقیق، بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذی...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان)

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به ”قصد“ استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیی...

متن کامل

عوامل مؤثر بر قصد ادامه استفاده مشتریانِ بانکداری اینترنتی(مورد مطالعه: بانک ملی ایران)

باتوجه به سرمایه­گذاری­ فراوانی که در بانکداری اینترنتی انجام شده است، موفقیت نهایی بانکداری اینترنتی بیشتر منوط به استفاده مستمر و ادامه­دار مشتریان می­باشد تا پذیرش اولیه، اما تاکنون بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه پذیرش بانکداری اینترنتی بوده است و به حوزه پس از پذیرش توجهی نشده است. لذا برای پرکردن شکاف تحقیقاتی موجود، در این تحقیق با استفاده از مدل قصد ادامه استفاده، مدل موفقیت سیستمهای اط...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023