نام پژوهشگر: مرتضی ملکی

بررسی رابطه جوایز صادراتی و افزایش صادرات محصولات کسب و کارهای کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  جلال الدین احمدپوران   مرتضی ملکی

چکیده: دولت ها به طور معمول برای توسعه صادرات از ابزارهای سیاستی متفاوتی با عنوان مشوق های صادراتی استفاده می کنند.یکی از مهمترین این مشوق ها دادن جوایز نقدی به صادرکنندگان است. در ایران نیزاین سیاست به صورت پرداخت جوایز صادراتی اعمال شده است.اما نداشتن آگاهی کافی از ساختار و الگو های تجاری کشورهای مقصد و تخصیص ندادن بهینه جوایز ،منجر به کاهش میزان اثر بخشی این سیاست شده است.با توجه به اثرات مثبت حاصل از بکارگیری این سیاست در افزایش صادرات ،کم توجهی و انجام نشدن تحقیقات کافی در این زمینه و اهمیت تحقیق و تفحص در این زمینه، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جوایز صادراتی با افزایش صادرات محصولات smeها می باشد . این مطالعه از نوع همبستگی- کاربردی و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق الفای کرونباخ (95/0)تأیید شده استفاده شده است.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه می باشد که تعدادآنها 254 شرکت بوده و از این تعداد 130 شرکت به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر آزمون میانگین یک جامعه آماری در بخش آزمون های اصلی و آزمون ذکر شده به همراه آزمون رتبه بندی فریدمن در بخش آزمون های فرعی تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده در بخش آزمون های اصلی پژوهش نشان داد، همبستگی مناسبی بین ابعاد پرداخت جوایز صادراتی مطرح شده در تحقیق وتاثیر آن بر افزایش صادرات وجود دارد. در این میان بعد میزان پرداخت جوایز صادراتی بیشترین و بعد ورود افراد غیر صادر کننده به صف دریافت جوایز صادراتی دارای کمترین میزان همبستگی بین ابعاد مطرح شده بود. با بررسی جداول مربوط به آزمون تی می توان گفت که پرداخت جوایز صادراتی در مجموع باعث افزایش صادرات محصولات smeها شده است اما بعد نبود تعریف مشخص از گیرندگان جوایز صادراتی با افزایش صادرات محصولات smeها رابطه معناداری ندارد و باعث ارتقاء آن نمی شود. از نتایج اولویت بندی هر یک از عوامل با استفاده از آزمون فرید من این نتیجه به دست آمد که در مجموع کاهش قیمت کالای صادراتی با انتظار استفاده از جوایز بیشترین تاثیر و نبود تعریف مشخص از جوایز صادراتی کمترین تاثیر را در افزایش صادرات محصولات smeها داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده توجه به تخصیص بهینه جوایز، میزان،روش ،زمان،گیرندگان مستحق جوایز،تاثیر جوایز صادراتی در قیمت کالا و صادرکنندگان کالا در افزایش صادرات محصولات smeها امری ضروری به نظر می رسد.

بررسی رابطه بین تجربه برند و وفاداری به برند با اثر مداخله گری شخصیت برند،اعتماد به برند و رضایت مشتری(مورد مطالعه:مشتریان بانک ملت استان آذربایجان غربی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  علی کی فرزندی اصل   عباس علی رستگار

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین تجربه برند و وفاداری به برند با اثر مداخله گری شخصیت برند ، اعتماد به برند و رضایت مشتری در میان مشتریان بانک ملت استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک ملت استان آذربایجان غربی و حداقل نمونه 384 نفر می باشد. با مساعدت مدیریت شعب استان آذربایجان غربی ، اطلاعات حوزه ها و شعب استان در اختیار ما قرار داده شد . لذا با در اختیار داشتن این اطلاعات ، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد . تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) است.در این تحقیق از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است.شایان ذکر است که با محاسبات صورت گرفته روایی و پایایی پرسشنامه ها تایید شد. تحلیل داده ها با آزمون میانگین،مدل معادلات ساختاری و تجزیه وتحلیل واریانس فریدمن صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تجربه برند تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری به برند دارد.علاوه بر آن تاثیر مثبت و معنادار تجربه برند بر شخصیت برند ، اعتماد به برند و رضایت مشتری نیز تایید شد. و تاثیر مثبت و معنادار شخصیت برند بر وفاداری به برند و اعتماد به برند نیز مشاهده شد.علاوه بر این تاثیر مثبت و معنادار اعتماد به برند بر وفاداری به برند و رضایت مشتری نیز تایید شد در نهایت تاثیر مستقیم و معنادار رضایت مشتری بر وفاداری به برند مشاهده شد.از دیگر یافته های پژوهش اینکه ، تاثیر مداخله گری شخصیت برند بر روی رابطه تجربه برند بر روی وفاداری به برند از اثر مداخله گری اعتماد به برند و رضایت مشتری بیشتر است.

بررسی عوامل تاثیر گذار بر مقاومت مشتریان در برابر پذیرش نوآوری (مورد مطالعه: گوشی های هوشمند تلفن همراه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  امیرحسین قهرمانی   مرتضی ملکی

در این تحقیق سعی شده است بر بعدی از نوآوری پرداخته شود که از نظر بسیاری از محققین پنهان مانده است و آن عوامل موثر بر عدم پذیرش یا مقاومت در برابر پذیرش محصولات جدید و نوآور است. به همین منظور با توجه اهمیت این موضوع و انتخاب گوشی های هوشمند به عنوان کالای نوآور، تحقیقی با استفاده از تحقیقات پیشین صورت گرفت که طی آن عوامل موثر بر مقاومت مشتریان انتخاب شدند و یک مدل مفهومی ارائه شد. سپس پرسشنامه طراحی شد و در میان 330 تن از دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران از طریق پست الکترونیک و لینک اینترنتی توزیع گرددید. سپس با استفاده از نرم افزار های لیزرل و اس پی اس اس تحلیل آماری صورت گرفت و بر اساس نتایج بدست آمده پنج فرضیه از هشت فرضیه تایید گردید. بر طبق آن ارتباط مثبت پیچیدگی، مخاطره ادراک شده، نگرش مثبت نسبت به محصولات موجود و ارتباط منفی مزیت نسبی و انگیزش با مقاومت مشتریان در برابر خرید گوشی های هوشمند مورد تایید قرار گرفت.

شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش مشتری(ckm)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  مریم امیرصالحی   علیرضا موتمنی

با ظهور عصر تکنولوژی دیگر تنها کسب، ذخیره و استخراج داده ها مهم نبوده بلکه چگونگی مدیریت دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است؛ به طوری که سازمانها در حال بررسی بازارها و نیازهای جدید مشتریان هستند و بایستی به سرعت از فرصت های بدست آمده استفاده نمایند. بنابرای تبدیل داده های مرتبم با مشتریان به دانش در سازمان و مدیریت آنها، امری حیاتی میباشد . ای در حالی است که چگونگی و قابلیت استفاده از دانش مشتریان می تواند مزیت رقابتی ایجاد نماید. تحقیقات نشان می دهد که بیشتر سازمان ها فاقد فرایند منظم جهت مدیریت و استفاده از دانش مشتری بوده و چگونگی ایاده سازی سیستم مدیریت دانش مشتری را نمیدانند که در اژوهش حاضر نسبت به شناسایی عوامل موثر بر ایاده سازی مدیریت دانش مشتری و ارائه الگویی جهت اولویت بندی معیار های مختلف آن، اقدام گردیده است. بر ای اساس، نخست معیارهای بالقوه موثر بر ایاده سازی، در قالب سه دسته عوامل سازمانی، فردی و صنعتی شناسایی و با استفاده از تکنیک دلفی فازی، معیار های نهایی انتخاب گردید. سپس با تشریح ساختار سلسله مراتبی متناسب با معیارها، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت اولویت بندی عوامل بهره گرفته شد که مشخص گردید عوامل سازمانی از اولویت بالاتری برخوردارند و عوامل فردی و صنعتی در اولویت دوم قرار دارند. در میان معیارهای عوامل نیز، حمایت مدیریت ارشد، ماموریت و استراتژیها، مشارکت کارکنان، مهارتهای ارتباطی کارکنان با مشتریان، بازار رقابتی و روند روبه رشد صنعت، به عنوان مهم تری موارد تعیی گردیدند. در ادامه اس از ارزیابی وضعیت ای عوامل در سازه گستر سایپا، مشخص گردید که آمادگی سازمان در هر سه دسته از عوامل در سطح ضعیفی است و در نهایت ایشنهاداتی جهت افزایش سطح آمادگی سازمان ارائه گردید.

شناسایی و ارزیابی شاخص‏های موثر بر تصویر ذهنی سازمان (مطالعه موردی: شرکت ایساکو)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  نیما عربی   مرتضی ملکی

در این تحقیق با بررسی تصویر ذهنی شرکت ایساکو نزد جامعه شاخص‏های موثر بر تصویرذهنی سازمان شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا مراحل طراحی، تبیین و ابزارسازی جهت اجرای این تحقیق انجام پذیرفته و پس از بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق،در مصاحبه حضوری با 390 نفر از افراد جامعه در هفت کلان شهر تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و رشت، دیدگاه جامعه در خصوص تصویر ذهنی آنان از ایساکو استحصال گردید و نتایج آن به صورت کمّی آورده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، پنج دسته عوامل رفتاری،دیداری، عملکردی، نمادین و اجتماعی به عنوان شاخص های موثر بر تصویر ذهنی سازمان نزد جامعه شناسایی گردید که امتیاز کسب شده شرکت ایساکو در هر یک از عوامل ذکر شده به ترتیب 62.8% ، 73.4%، 67.5%، 64.7% و 67.6% به دست آمد.

مطالعه تاثیر ابعاد جریان دانش بر رضایتمندی مشتری، مطالعه موردی: شرکت تدوین فرایند تولید کننده نرم افزار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  جلال احسانی راد   مرتضی ملکی

بسیاری از پارادایمهای جاری در حوزه مدیریت تاکید فراوان بر انطباق استراتژیهای سازمان با رضایتمندی مشتری دارند. در حال حاضر بسیاری از عمده ابزارهای مدیریت کیفیت از جمله سری استانداردهای ایزو و نیز مدلهای کیفیت مانند ای. اف. کیو.ام و نیز مالکوم بالدریج هدف اصلی از کیفیت تولید در سازمان را جلب رضایت مشتری میدانند. به عبارت ساده تر هدف غایی از فعالیتهای سازمانها به طور کلی دستیابی به رضایت مشتری است. از سوی دیگر سازمانها میبایست رویکرد بهینه در به کارگیری، پردازش و تخصیص منابع و به طور کلی مدیریت منابع خود را اتخاذ نمایند. از جمله مهمترین منابع که در رویکردهای نوین مدیریت مد نظر قرار گرفته، دانش سازمان میباشد که میبایست به گونه ای اثربخش در خدمت منافع سازمان قرار گیرد. دانش سازمان دارای ماهیت ویژه ای است که عموما در دو بعد مدیریت منابع انسانی و نیز مدیریت فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار میگیرد. ماهیت خاص این منبع مدیریتی ایجاب مینماید که رفتار و ویژگیهای آن مورد بررسی قرار گیرد تا این نوع منبع خاص به گونه ی اثربخشی، در راستای تحقق اهداف سازمانی مورد بهره برداری قرار گیرد. از این رو می توان رفتار و ویژگیهای دانشی را که در سازمان و در نتیجه تولید یک محصول ایجاد میگردد مورد مطالعه قرار داد تا بتوان تاثیر این ابعاد را بر رضایتمندی مشتری (که هدف اصلی سازمان میباشد) بررسی نمود. الگوهای گوناگونی جهت مدلسازی و بررسی ویژگیهای انتقال دانش سازمانی به کار گرفته شده اند. بسیاری از این الگوها، تحت تاثیر مدل جریان دانش نوناکا و تاکوچی میباشند . آنچه که از این نوع مدلها میتوان دریافت، اهمیت میزان آشکاری یا ضمنی بودن دانش میباشد. با این حال سایر ابعاد یعنی تعداد نفرات دخیل در این انتقال (که میتواند شامل فرد، گروه یا سازمان باشد) و زمان این انتقال نیز متغیرهایی هستند که میتوانند حائز اهمیت دانسته شوند. آنچه که به نظر میرسد، در حین تولید یک محصول، جریانی از دانش (که در ابتدا دانش مربوط به تولید محصول میباشد) در سازمان شکل میگیرد تا محصول به دست مشتری برسد. در حین انتقال دانش در سازمان، ویژگیهای خاصی از محصول تغییر مییابد که میتوان گفت ماهیت آن را تحت تاثیر قرار میدهد. در بسیاری از محصولات، دانشی در مورد محصول نیز همراه با آن در اختیار مشتری قرار میگیرد. ماهیت این دانش، با آنچه که در ابتدا برای ایجاد محصول مورد نیاز بود متفاوت است. عواملی که در این جریان انتقال دانش میتواند تحلیل گردد عبارتند از: میزان ضمنی بودن دانش اولیه تولید، میزان آشکاری دانش محصول، تعداد نفراتی که در این انتقال دخالت دارند و نیز سرعت انتقال. مدلهایی که در انتقال دانش مد نظر قرار میگیرند در بسیاری از موارد تحت تاثیر مدل نوناکا و تاکوچی میباشند. در این مدل، نوناکا و تاکوچی بیان میدارند که دانش در دو بعد ضمنی – آشکار بودن جریان می یابد تا در سازمان به عنوان دانش بومی سازمان محسوب گردد. طی این انتقال افراد دانش (ضمنی) خود را در اختیار دیگران قرار میدهند و افرادی که دانش را (به صورت آشکار) کسب نموده اند آن را به صورت دانش ضمنی خاص خود درونی سازی می نمایند. در برخی از مدلها (هستی شناختی) سلسله مراتب دانش در هر مرحله از انتقال مورد توجه است که ماهیت این مدلها در راستای تولید نرمافزار میباشد. برخی از مدلها نیز به روال تکاملی دانش نظر دارند و چرخه این تکامل را در سازمان بررسی مینمایند تا در هر مرحله از انتقال، روند تکاملی آن را بررسی نمایند.

بررسی رابطه بین قابلیتهای بازاریابی اینترنتی و بهبود روابط با مشتریان ( مطالعه موردی : مشتریان اینترنتی شرکت ایرانسل )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1391
  میترا فرخ پور لنگرودی   مرتضی ملکی

ابزار عمده رسیدن به اهداف بازاریابی، ارتباطات است و اینترنت جدیدترین و موثرترین وسیله ارتباطی است. درنتیجه بی شک اینترنت تاثیرات عمیقی بر بازاریابی داشته و بازاریابی جدیدی بنام بازاریابی اینترنتی را بوجود آورده است. با وجود رشد فزاینده استفاده از معاملات الکترونیکی و همچنین مزایای غیر قابل انکار آنها، هنوز هم استفاده از روشهای سنتی از سوی برخی از مصرف کنندگان ترجیح داده می شود. در این پژوهش سعی بر آنست تا اهمیت بازاریابی اینترنتی در بهبود بخشیدن روابط مشتریان سازمان، بررسی شود که بدین منظور سازمان مورد بررسی شرکت ایرانسل و جامعه آماری تحقیق، ?74 نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه صنعتی شاهرود که تاکنون تجربه خرید اینترنتی از این شرکت را داشته اند، انتخاب شد. پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه ها، برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا از آمار توصیفی سپس از آمار استنباطی استفاده نمودیم. در قسمت آمار تحلیلی جهت بررسی روایی هر یک از سوالات پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و به منظور رد یا تایید فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده نمودیم، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار lisrel 8.54 و spss16 تحلیل شد. نتایج تحقیق حاضر بیانگر آنست که قابلیتهای بازاریابی اینترنتی رابطه ای مستقیم و معنی‎ داری با بهبود روابط با مشتریان ندارد بلکه با تاثیر بر رضایت و امنیت ادراک شده مشتریان بر بهبود روابط آنها، موثر است. در واقع مشتریانی که احساس امنیت و رضایت از معامله اینترنتی دارند، احتمال بیشتری دارد که رابطه بلند مدت با سازمان برقرار کنند و دوباره به سازمان بازگردند.

بررسی تاثیر ویژگی های گوینده بر قصد خرید شنونده در فرایند بازاریابی دهان به دهان با تاکید بر نگرش نسبت به محصول( مورد مطالعه مشتریان لوازم خانگی پارس خزر در شهر تبریز )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  مریم برزگری   مرتضی ملکی

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های اعتباری گوینده در فرایند بازاریابی دهان به دهان بر قصد خرید شنونده با میانجی گری نگرش نسبت به محصول پارس خزر می باشد. جامعه آماری مورد نظر کل مشتریان محصول پارس خزر در شهر تبریز می باشد که از میان آنها نمونه ای به حجم 384 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای از نوع سهمیه ای انتخاب شده است. روش تحقیق مورد نظر در این پژوهش از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی- تحلیلی در شاخه همبستگی است. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و جهت تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 19 و همچنین لیزرل8.54 انجام گرفته است. به این صورت که در نرم افزار اس پی اس اس برای آزمون سوالات توصیفی از آمار توصیفی و برای تحلیل سوالات از آزمون t تک نمونه ای، آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است و در نرم افزار لیزرل از تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر چه ویژگی های اعتباری گوینده بر قصد خرید شنونده رابطه مثبت معناداری ندارد ولی از طریق تاثیر مثبت بر نگرش نسبت به محصول بر قصد خرید شنونده تاثیر مثبتی را می گذارد.

بررسی اثر کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات بر سودگرایی و لذت جویی در خرید و رضایت مشتری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
  امیره رسول دریس   داود فیض

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات بر تمایل به خرید مجدد با میانجی گری سودگرایی و لذت جویی در خرید و تمایل به خرید مجدد صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع پیمایشی_همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان و مدیران شاغل در فروشگاه های محصولات دیجیتال در شهرستانهای خرمشهر و اهواز می باشند که حداقل یک بار از سایت دیجی کالا خرید کرده باشند. داده های لازم برای تحقیق حاضر با استفاده ای از نمونه ای متشکل از 384 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق سه متغیر کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات به عنوان سه عامل اثرگذار بر سود گرایی و لذت جویی در خرید و هم چنین اثر دو متغیر میانجی سودگرایی و لذت جویی در خرید بر رضایت مشتری و تمایل به خرید مجدد و در آخر اثر رضایت مشتری بر تمایل به خرید مجدد مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مشخص گردید که کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات بر لذت جویی در خرید و هم چنین سودگرایی در خرید بر تمایل به خرید مجدد اثر مثبت ندارد و بقیه فرضیات تأیید گردید.

بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی (قابلیت نوآوری وقابلیت نام تجاری )برپیامدهای عملکردی شرکت های کوچک ومتوسط(موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  سمیه زنگیان   داود فیض

امروزه ارائه ی بهترین عملکرددرزمینه ی بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت-های تولیدی مبدل شده است وآنان می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. در این راستا قابلیتها ی بازاریابی ازعوامل موثردردستیابی به مزیت رقابتی وعملکرد برتربرای شرکتها محسوب می شوددر این پژوهش با مروری بر این عوامل، تأثیر قابلیت های بازاریابی برروی عملکرد شرکتهای کوچک ومتوسط با استفاده ازرویکرد معادلات ساختاری بررسی شده است. جامعه ی آماری دراین پژوهش،مدیران،کارشناسان وکارکنان شرکت موادغذایی تهران همبرگر دراستان تهران است .تعداد اعضای جامعه 197نفربود که بااستفاده ازفرمول کوکران،121نفرموردمطالعه قرارگرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق120 پرسشنامه به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد که نتایج نشا ن دهنده ی تأثیرمثبت قابلیتهای بازاریابی برپیامدهای عملکردی ، قابلیت نوآوری وقابلیت نام تجاری بر عملکردبازاریابی،عملکرد بازاریابی برکسب مزیت رقابتی،کسب مزیت رقابتی برعملکردمالی وعملکردبازاریابی بر عملکردمالی شرکتهای کوچک ومتوسط است.

بررسی تاثیر تسهیم دانش فرآیند توسعه یکپارچه محصول جدید بر رضایت مشتریان ( مورد مطالعه؛ شرکت خودروسازی سایپا)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  سمیه آقایان   مرتضی ملکی

فرآیندهای توسعه یکپارچه محصول بر اساس تسهیم دانش تامین کنندگان، و مشتریان و قابلیتهای داخلی سازمان می تواندمشکلات طراحی محصول جدید را در پروژه توسعه محصول جدید را به حداقل برساندو در نهایت منجر به رضایت مشتریان (درونی،بیرونی ) شود. با توجه به اینکه در توسعه محصولات جدید به عامل زمان و هزینه توجه زیادی هم می شود ولی همچنان نرخ عدم موفقیت در پروژه های توسعه محصول جدید بالاست. مشکلات طراحی محصول جدید در پروژه فرایند توسعه یکپارچه محصول جدید می تواندباعث ایجاد هزینه و زمان زیادی در انجام پروژه شود و فرایند توسعه را به تاخیر بیندازد. برخی تحقیقات یک رابطه منفی بین تسهیم دانش و مشکلات طراحی محصول، را پیشنهاد کرده است، با توجه به مطالعات پیشینه در این پژوهش با مورد مطالعه قراردادن کارکنان،مدیران و مهندسان بخش تولید شرکت خودروسازی سایپا و انتخاب نمونه ای به حجم 279 نفر با روش معادلات ساختاری (sem ) و تجزیه و تحلیل با نرم افزارهای pss و isrel مدلی پیشنهاد شده است که به بررسی تاثیر تسهیم دانش فرایند توسعه یکپارچه محصول جدید بر رضایت مشتریان با میانجی گری موفقیت توسعه محصول جدید و مشکلات طراحی محصول جدید می پردازد و نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای موجود تاثیر معناداری وجود دارد.

بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش برند(مطالعه موردی شعب بانک ملی استان تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  محمدرضا طحان ناساری   عظیم زارعی

چکیده: بازاریابی رابطه مند هنر کسب وکار امروز است. برای حفظ مشتریان کلیدی (سودآور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. تئوری بازاریابی کلاسیک، عمدتاً به انجام معامله توجه داشت وبه حفظ مشتریان اهمیتی نمی داد. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، سازمانها با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته سازمانها با یک نظام اقتصادی روبه گسترش و بازارهای درحال رشد روبرو نیستند. صنعت بانکداری دردهه اخیردچارتغییرات درقوانین ومقررات،تقاضای مصرف کنندگان برای خدمات بانکی جدیدوفناوریهای مدرن وورودرقبای جدیدشده است. لازمه رقابتی شدن بانکهاایجادوفاداری درمشتریان ازطریق ایجادرضایت درآنها،افزایش وجوه بانک نزدمشتریان،افزایش کیفیت خدمات،تقویت رابطه میان مشتریان وارائه خدمات نوین،بکارگیری بازاریابی رابطه مندوایجادروابط بلندمدت باآنهاتاآنجاکه امکان داردازحرکت مشتریان به سمت رقبامی باشد.هدف این تحقیق با ارائه یک مدل خاص بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری و رضایت مشتریان و ارزش برند بانک ملی است.این تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی و کاربردی می باشد. در این راستا با بررسی رضایتمندی و وفاداری مشتریان راهکارهایی برای بهبود بازاریابی رابطه مند ارائه خواهد گردید. نتیجه اتخاذ استراتژی بازاریابی رابطه مند تأثیر مثبت و مستقیم بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان و این سه پارامتر تأثیر مثبت و مستقیم بر ارزش برند می باشد. این تأثیر از جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه از 485 نفر ازجامعه آماری مشتریان 5 شعبهبانکملیتهرانبزرگو تجزیه وتحلیل داده ها با روشهای آماری نتیجه گیری گردید. واژگان کلیدی: بازاریابی رابطه مند- وفاداری مشتریان– بانک ملی- ارزش برند- رضایت مشتریان

بررسی رابطه بین مزیت های ویژه شرکت و ویژگی های تصمیم گیرنده با تمایل به صادرات با اثر تعدیل کنندگی حمایت های دولت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  صمد حسین زاده   مرتضی ملکی

بهدل?ـل اهم?ـت صـادرات، دولـت هـا معمـو? اقـدام بـه حما?ـت از فعال?ـت هـای صـادرات? شرکت ها با به کارگیری مشوق ها و برنامه های حمایتی می کنند کـه بـه برنامـه هـای ترف?ـع / تشویق معروف هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه متغیر های مزیت های رقابتی محصول و ویژگی های تصمیم گیرنده بر روی متغیر مستقل میزان تمایل به صادرات است. در تحقیق حاضر حمایت های تشویقی دولت به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده اند که رابطه بین مزیت های ویژه شرکت با تمایل به صادرات و رابطه بین ویژگی های تصمیم گیرنده با تمایل به صادرات را تعدیل می کنند، در نظر گرفته شده اند. تمرکز اصلی ما برروی ویژگی های تصیم گیرنده و مزیت های ویژه شرکت خواهد بود. ویژگی های شرکت عبارت اند از اندازه شرکت ، مزیت های رقابتی و مزیت تکنولوژیک. ویژگی های مشهود تصمیم گیرنده شامل سن، سطح تحصیلات و توانایی صحبت کردن زبان های خارجی و ویژگی های نامشهود او شامل قدرت پذیرش ریسک ،هزینه ها و سوددهی است.سرانجام تعهد به صادرات نیز به عنوان یک متغیر نامشهود درنظر گرفته شده است. در این تحقیق 99 شرکت موجود در شهرک های شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزارهای spss و lisrel تحلیل گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تاکتیک های تحلیل عاملی تاییدی و روش های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مزیت های ویژه شرکت و ویژگی های تصمیم گیرنده بر روی میزان تمایل به صادرات شرکت ها تاثیر مثبت و معنی دار دارد ولی نقش متغیرتعدیل گر حمایت های تشویقی دولت بر رابطه بین مزیت های ویژه شرکت و ویژگی های تصمیم گیرنده با میزان تمایل به صادرات شرکت ها تایید نشد. واژگان کلیدی: تمایل به صادرات، مزیت های ویژه شرکت، ویژگی های تصمیم گیرنده و حمایت های تشویقی دولت.

بررسی تطبیقی روابط فداییان اسلام با حکومت دکتر مصدق و دربار
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1392
  مرتضی ملکی   احمد بخشایش اردستانی

دهه بیست شمسی یکی از پرالتهاب ترین و سرنوشت ساز ترین دوره های تاریخی ایران می باشد.ابتدای آن با سقوط رضاشاه و پایان آن با ملی شدن صنعت نفت پایان می یابد.در این فاصله نیز حوادث گوناگونی روی میدهد که تشکیل احزاب مختلف و با مرامهای گوناگون سیاسی از جمله آنهاست.از بین این گروههای سیاسی؛ جمعیت فداییان اسلام را می توان مهمترین گروه مذهبی دانست که سعی داشت احکام اسلام را نه فقط در کتابهای دینی بلکه در وسعت ایران و سپس کل جهان اسلام پیاده نماید.در راه انجام این مهم موانع گسترده ای بر سر راه این گروه وجود داشت که وجود حکومت پهلوی را می توان مهمترین آن بیان کرد.حکومتی که از ابتدای تشکیل خود به انحاء گوناگون تضاد خود را با احکام اسلام نشان داده بود و سرانجام موجب اعدام فداییان شد.این گروه نیز سعی داشت بنیادگرایی اسلامی را در صدر عقاید خود قرار داده و ترور و حذف مخالفین سیاسی خود را به عنوان رویکرد خود قرار داد. در این میان جبهه ملی و در صدر آن دولت دکتر مصدق شاید تنها گروه با مشی سیاسی سکولار باشد که فداییان اسلام با آنها به نوعی ائتلاف و همکاری ای اقدام نمود.همکاری که البته دوام چندانی نداشت و بعد از رسیدن به هدف مشترک یعنی ترور رزم آراء به دشمنی عمیقی تبدیل شد که رشته این همکاری را از هم گسیخت و سرانجام هر دو را به حذف از صحنه سیاسی کشاند.

بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مصرف کنندگان با میانجی گری نگرش دریافت کننده پیام نسبت به محصول و تعهد در رابطه (مورد مطالعه:مصرف کنندگان محصولات گلرنگ شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  زهراالسادات جعفری نیک   عظیم زارعی

تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات گلرنگ با میانجی گری نگرش دریافت کننده پیام نسبت به محصول و تعهد در رابطه تأثیر مثبت و معنادار دارد؟ روش تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق، کاربردی و از نظر هدف تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد نظر کلیه خریداران محصولات گلرنگ در فروشگاه های زنجیره ای شهروند تهران می باشند که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب شده است. پرسشنامه تحقیق از نوع محقق ساخته بوده و روایی پرسشنامه توسط اساتید محترم و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 0.964 تأیید شده است. براساس مدل تحقیق شش فرضیه به کمک روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر بررسی و معناداری آنها تایید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مصرف کنندگان با میانجی گری نگرش دریافت کننده پیام نسبت به محصول و تعهد در رابطه و همچنین بدون در نظر گرفتن این متغیرهای میانجی تاثیر مثبت و معنادار دارد. در این میان نقش جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه منبع تبلیغات دهان به دهان و نگرش دریافت کننده پیام نسبت به محصول تایید نشد، در عوض نقش تحصیلات به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه تعهد در رابطه و قصد خرید مورد تایید واقع شد.

بررسی رابطه علی عوامل محیطی و سازمانی با کارآفرینی درون سازمانی و رشد سازمانی، مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی یوعلی و بهاران همدان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  هانا ساری اصلانی   مرتضی ملکی

چکیده: سازمان های تولیدی برای ادامه،بقاء و ارتقاء بهره وروی خود در برابر تحولات و تهدیدات گسترده و مداوم محیط، نیاز به سازگاری و هماهنگی با محیط دارند. کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و در مرکز رقابت بین المللی، شرکت های کارآفرینانه هستند که لبه تیز رقابتی آن ها معطوف به انعطاف سازمانی و راهبرد تغییر مستمر در فرآیندها، محصولات و طرح هاست. این پژوهش پایه های تئوری مطالعه کارآفرینی درون سازمانی را برحسب بررسی اجمالی مفهوم کارآفرینی درون سازمانی، بسترها و پیامدهای کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط، قرار می دهد. در این پژوهش با استفاده از بررسی عوامل محیطی و عوامل سازمانی به عنوان متغیر های مستقل، کارآفرینی درون سازمانی به عنوان متغیر میانجی و رشد به عنوان متغیر وابسته به بررسی رابطه عوامل محیطی و سازمانی با کارآفرینی درون سازمانی و رشد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی بوعلی و بهاران همدان پرداخته می شود. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی بوعلی و بهاران همدان که تعداد 248 شرکت می باشند، است که یکی از مدیران ارشد (مدیرعامل، مدیر امورمالی، مدیر بازاریابی و فروش، مدیر تولید و ...) این شرکت ها جهت پاسخگویی به روش سرشماری انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی های محیطی و ویژگی های سازمانی با کارآفرینی درون سازمانی رابطه معنی داری دارند و همچنین کارآفرینی درون سازمانی نیز منجر به رشد سازمان می شود. کلمات کلیدی: کارآفرینی درون سازمانی، محیط، سازمان، شرکت های کوچک و متوسط، مدل یابی معادلات ساختاری

بررسی تاثیر عوامل فردی و مرتبط با محصول بر خرید ناگهانی با اثر تعدیل کنندگی عوامل جمعیت شناختی (مورد مطالعه: مشتریان پوشاک مردانه در شهر قم)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  مجتبی کرمی   حسین دامغانیان

خرید ناگهانی یکی از جنبه های مهم رفتار مصرف کننده و یکی از مفاهیم با اهمیت در محیط بازار است. رشد فزاینده در مصرف و امکان خریدهای اعتباری در اقصی نقاط جهان موقعیت های مناسبی را برای خرید ناگهانی فراهم آورده است، اما با این حال اطلاعات کمی درباره خرید ناگهانی در جوامع در حال گذار و شرقی وجود دارد. اکثر تحقیقات انجام شده در این حوزه خرید ناگهانی، متمرکز بر جوانب مرتبط با محصول بوده است و کمتر به ویژگی های فردی موثر بر آن پرداخته شده است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول بر خرید ناگهانی با اثر تعدیل کنندگی عوامل جمعیت شناختی است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و بر مبنای روش توصیفی – تحلیلی و از دسته همبستگی می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته در نمونه ای متشکل از 384 نفر از مشتریان مرد پوشاک شهر مقدس قم که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای در دسترس انتخاب گردیده اند، جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار spss و lisrel بسیاری از پیش بینی های ما را تایید کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول بر خرید ناگهانی اثر معناداری دارند. همچین نقش تعدیل کنندگی عوامل جمعیت شناختی(سن و درآمد) در هیچ یک از روابط بین عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول بر خرید ناگهانی تایید نشد.

تأثیر کیفیت خدمات و آگاهی از برند بر وفاداری به برند، با تأکید بر اثر میانجیگری اعتماد به برند: (مورد مطالعه : مشتریان شعب بانک سپه شهر سمنان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  امیر حبیبی کرهرودی   مرتضی ملکی

برند بعنوان یک دارایی نامشهود یکی از با ارزش ترین سرمایه هایی می باشد که شرکتها در اختیار دارند . در این زمینه وفاداری به برند بعنوان قلب فعالیتهای بازاریابی شرکت ها بشمار می آید . هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل فرآیندی وفاداری به برند براساس میزان کیفیت خدمات و آگاهی از برند با متغیر میانجی اعتماد به برند موجود در صنعت بانکی (بانک سپه شهر سمنان) است. در این پژوهش، تعداد 406 پرسشنامه بر اساس نمونه گیری اتفاقی سهمیه ای ، توزیع گردید که از این تعداد 384 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل داشتند. تجزیه و تحلیل داده¬های پرسشنامه پژوهش نیز با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری اصلاح و پس از تعدیل به تأیید رسید. بر اساس نتایج حاصل از مدل¬یابی معادلات ساختاری رابطه مستقیم کیفیت خدمات بر وفاداری به برند معنادار نمی¬باشد اما اثر غیر مستقیم این دو متغیر از طریق اعتماد به برند معنادار است و کیفیت خدمات نیز بیشترین تاثیر را بر وفاداری به برند دارد.

بررسی نقش اعتماد و تعهد متقابل تولیدکننده و توزیع کننده بر عملکرد تجاری تولیدکننده با میانجی گری رضایت و وفاداری توزیع کننده (مطالعه موردی: در میان شرکت های بزرگ صنایع غذایی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  زینب کریم نیا   مرتضی ملکی

مبحث اعتماد میان شرکای تجاری در فضای بازارهای صنعتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا علاوه بر ابعاد اقتصادی معامله جنبه های رفتاری نیز حائز اهمیت است. وجود اعتماد و تعهد متقابل میان شرکای تجاری روحیه همکاری را در کانال توزیع تقویت کرده و هزینه های یافتن شریک تجاری جدید و عقد قراردادها را کاهش می دهد و منجر به رضایت و وفاداری اعضای کانال می شود. این تحقیق تأثیر غیرمستقیم اعتماد و تعهد متقابل تولیدکننده و توزیع کننده را بر عملکرد تجاری تولیدکننده از طریق متغیر میانجی رضایت و وفاداری توزیع کننده در صنعت مواد غذایی ایران مورد بررسی قرارداده است. برای جمع آوری داده ها به دو شرکت دامداران و نامی نو مراجعه کرده و از طریق آن ها به توزیع کنندگان نیز دسترسی یافتیم. سپس از طریق پرسشنامه و به شیوه حضوری و از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس 360 پرسشنامه میان توزیع کنندگان و 140 پرسشنامه میان تولیدکنندگان توزیع شد. نتایج به دست آمده از تحقیق بیانگر این امر است که: اعتماد و تعهد متقابل تولیدکننده و توزیع کننده در هر دو شرکت نامی نو و دامداران، تأثیر غیرمستقیم معناداری بر عملکرد تجاری تولیدکننده و تأثیر مستقیم معناداری بر رضایت و وفاداری توزیع کنندگان داشته است. رضایت و وفاداری توزیع کنندگان در دو شرکت نامی نو و دامداران، بر عملکرد تجاری تولیدکنندگان تأثیر مثبت معناداری داشته است.

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر تمایلات رفتاری مشتریان با تاکید بر نقش میانجیگری متغیرهای ارزش ادراک شده و ارزش ویژه ی برند (مورد مطالعه: مشتریان بانک انصار در شهرستان مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  حمید قاسمی   عظیم زارعی

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر تمایلات رفتاری مشتریان با تاکید برنقش میانجیگری متغیرهای ارزش ادراک شده و ارزش ویژه برند صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان خدمات الکترونیک شعب بانک انصار شهر مشهد می باشد. داده های لازم برای این تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 400 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با توجه به فرضیات تحقیق تجزیه وتحلیل گردید. دراین تحقیق تاثیرکیفیت خدمات الکترونیک بر تمایلات رفتاری به عنوان متغیر مستقل و همچنین تاثیر متغیر های ارزش ادراکی و ارزش ویژه برند بر تمایلات رفتاری به عنوان متغیر های میانجی بررسی شد. درنهایت مشخص گردید که کیفیت خدمات الکترونیک اثر معنادار و مثبتی بر تمایلات رفتاری مشتریان دارد، همچنین نقش ارزش ادراک شده به عنوان متغیر میانجی تایید گردید، اما نقش میانجیگری ارزش ویژه برند با وجود تاثیر معنادارش بر تمایلات رفتاری تایید نشد. واژگان کلیدی: کیفیت خدمات الکترونیک، ارزش ویژه برند ، ارزش ادراک شده، تمایلات رفتاری

ارائه چارچوبی مفهومی برای موانع اجرای یادگیری الکترونیک در سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهرستان سمنان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  گلایول صفوی جهرمی   مرتضی ملکی

با توسعه روزافزون فنآوری اطلاعات، همه علوم متثثر از این حوزه بوده و وارد عصر جدیدی شده اند. حوزه آموزش نیز از این امر مستثنا نبوده و از فنآوری تاثیر پذیرفته است. شاخصترین تاثیر توسعه فنآوری بر حوزه آموزش، پیدایش مفهومی به نام یادگیری الکترونیک )از راه دور( است. از طرفی با توجه به اینکه آموزش بخشی اساسی از فرایند مدیریت منابع انسانی محسوب میشود، میتوان گفت که یادگیری الکترونیک در سازمانها نیز قابل اجراست. یادگیری الکترونیک به دلیل مزایایی که دارد از جنبه های زیادی میتواند کیفیت دوره های آموزشی را افزایش دهد. با این حال، برگزاری این دوره ها به زیرساختارهایی نیاز دارد که به نظر میرسد هنوز در سازمانهای دولتی فراهم نیستند و فراهم نبودن این زیرساختارها موانعی برای اجرای این طرح به شمار میآیند. در این تحقیق پس از جمع آوری موانع اثبات شده از ادبیات تحقیق و جرح و تعدیل آنها توسط چند خبره، چارچوبی مفهومی شامل پنج دسته بندی برای موانع اجرای یادگیری الکترونیک در سازمانهای دولتی ارائه شده است. تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده حاکی از تثیید تمام موانع ذکر شده در چارچوب توسط 965 کارمند ادارات مختلف شهرستان سمنان می باشد. ترتیب اهمیت پنج دسته بندی موانع با توجه به بار عاملی به دست آمده از تحلیل عاملی مرتبه دوم به این شکل است: موانع مدیریتی، موانع مربوط به تدریس و مدرسان، موانع مالی، موانع مربوط به یادگیرندگان، موانع فنی

بررسی تاثیر جایگاه برند بر قصد خرید مجدد با درنطر گرفتن متغیرهای میانجی ارزش ادراک شده و رضایت مشتری (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاههای زنجیره ای در شهر شیراز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1393
  محمدامین بلاغی اینالو   حسین دامغانیان

امروزه بیش از پیش شاهد افزایش اهمیت مشتری مداری، مطرح شدن آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها و نقش آن در موفقیت و پیشرفت کسب و کارها هستیم. هدف از این مقاله زمینه یابی برای توسعه فرهنگ مشتری مداری در فروشگاههای زنجیره ای و بحث بر روی ارتباط بین جایگاه برند، ارزش درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد است. مفهوم ارزش یکی از پرکاربردترین مفاهیم در علوم اجتماعی به طور عام و در ادبیات مدیریت به طور خاص است. مساله مهم این است که ارزش از دید مشتری در بازار و به وسیله ادراک مشتری از آنچه می پردازد و آنچه دریافت می کند، تعیین می شود. ارزش آنچه تولید می شود نیست بلکه آن چیزی است که مشتری به دست می آورد. پژوهش انجام شده، از نوع پیمایشی، جامعه آماری این پژوهش را، مشتریان فروشگاههای زنجیره ای در شهر شیراز تشکیل می دهد و نمونه انتخاب شده، 384 نفر از مشتریان این فروشگاهها بوده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و از تکنیک های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در فروشگاههای زنجیره ای، جایگاه برند بر ارزش درک شده و همچنین بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد اثر می گذارد. افزون بر آن ارزش درک شده، بر رضایت مشتری و همچنین بر قصد خرید مجدد اثر می گذارد. رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد اثر می گذارد. و سرانجام الگوی پیشنهاد شده، به طور اثر بخش، روابط بین جایگاه برند، ارزش درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاههای زنجیره ای را تبیین می کند. یافته های تحقیق تاثیر مستقیم جایگاه برند بر قصد خرید را تایید کرد.

عوامل تاثیرگذار بر تمایل مشتری به ادامه رابطه خود با آژانس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1393
  مهدی مرادی   مرتضی ملکی

رابطه آژانس تبلیغات – تبلیغ کننده یک رابطه استراتژیک است که تاثیر به سزای در موفقیت برند های تبلیغ کننده دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی دقیق عواملی است که تمایل مشتری برای ادامه همکاری با آژانس را افزایش می دهد. این مطالعه و مطالعات مشابه می توانند درک طرفین را از رابطه افزایش دهند و منجر به ثبات و استحکام رابطه آژانس تبلیغات – مشتری شوند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است و محقق از طریق پرسشنامه، به بررسی عوامل موثر بر رابطه کاری و عملکرد آژانس و نهایتا مایل مشتری برای ادامه رابطه می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تائید شدن تمام فرضیه دارد که نشان می دهد رفتار های متقابل آژانس تبلیغات مشتری بر تمایل مشتری برای ادامه همکاری با آژانس تاثیر مثبت و معنا داری دارد. نتایج این تحقیق می تواند برای آژانس های تبلیغات و مشتریان آژانس ها سودمند باشد.

اثر انواع سبک های شخصیتی بر تصویر برند در ذهن مصرف کننده با اثر میانجی هوش عاطفی(مورد مطالعه:کلیه مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت کاله در شهر ورامین)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1392
  زهرا حفیظی حسینی   عباس علی رستگار

تحقیقات انجام گرفته در رابطه با مقوله تصویر برند، نشان می دهد که شخصیت افراد درتصویر ذهنی مشتری از برند تاثیر گذار است. بنابراین هدف تحقیق حاضر در گام اول بررسی تاثیر انواع سبک های شخصیتی بر روی تصویر برند و در گام دوم تعیین تاثیر انواع سبک های شخصیتی بر روی هوش عاطفی و در نهایت تاثیر هوش عاطفی بر روی تصویر برند می باشد. بدین منظور پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه، ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج عوامل متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شد. سپس برای تعیین روایی هر کدام از سازه ها و همچنین تعیین ابعاد تصویر ذهنی مشتری، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. برای بررسی تاثیر انواع سبک های شخصیتی بر روی تصویر برند و هوش عاطفی و هوش عاطفی بر روی تصویر برند، از مدل یابی ساختاری(تحلیل مسیر) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که سبک های شخصیتی بر روی تصویر فرد از برند تاثیر گذار بوده و با توجه به آزمون فرضیه بعد برون گرا در مقابل درون گرا و بعد تفکر در مقابل احساس بر روی تصویر برند بی معنی بوده و تاثیر گذار نمی باشند در صورتی که سایر بعدها بر روی تصویر برند و تمامی ابعاد بر روی هوش عاطفی و همچنین هوش عاطفی بر روی تصویر برند تاثیر مثبت و معنی دار دارند.

ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی در شرکت زمزم)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  حامد دهخدایی   مرتضی ملکی

اثر بخشی سیستم های اطلاعاتی در یک شرکت، مستلزم ارزیابی صحیح و استفاده از روش ها و تکنیک های متناسب با این پروژه ها است. در فرایند ارزیابی عملکرد، پرداختن به تمامی جنبه های سیستم اطلاعاتی با در نظر گرفتن اهداف و استراتژی های کلان سازمان ضرورت دارد. کارت امتیازی متوازن، تکنیکی است که توسط آن می توان به ارزیابی عملکرد پروژه های فناوری اطلاعات پرداخت. در این پژوهش کارایی سیستم های اطلاعاتی موجود در شرکت زمزم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن ارزیابی شد.براساس این مدل پس از شناسایی و واضح ساختن مأموریت و چشم انداز سازمان، اهداف مرتبط سازمان در حوزه سیستم های اطلاعاتی با کمک خبرگان در هر یک از چهار دیدگاه پیشنهادی کارت امتیازی متوازن یعنی دیدگاه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری تعریف شد.سپس با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نظر خبرگان و اساتید راهنما شاخص های مناسبی در هر چهار بعد کارت امتیازی متوازن تعریف شد و پرسش نامه ای با 27 سوال تهیه شد. در نهایت با استفاده از آمار استنباتی رابطه بین هر چهار بعد کارت امتیازی و عملکرد سیستم بررسی شد و سپس این ابعاد اولویت بندی شد و عملکرد سیستم در هر بعد مشخص شد.

بررسی تاثیر شدت رقابت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی با میانجی گری قابلیت بازاریابی(مطالعه موردی:شعب بانک ملت شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
  میلاد نیک پور   عظیم زارعی

بانک های کشور جهت حضور فعال و موفق در عرصه های رقابتی، ناگزیر به کسب و حفظ مزیت رقابتی می باشند.. چشم انداز شدت رقابت درصنعت بانکداری،شرایطی را پدیدآورده که در آن برنامه ریزی استراتژیک برای بانک ها اهمیتی ویژه یافته است. با توجه به این که مفهوم مزیت رقابتی برخاسته از مفاهیم مدیریت استراتژیک می باشد، می توان گفت که مزیت رقابتی حاصل یک فرآیند پویا و مستمری است که با در نظر داشتن موقعیت خارجی و داخلی سازمان از منابع سازمان نشأت می گیرد و به واسطه توانایی به کارگیری درست این منابع، قابلیت هایی به وجود می آید که بهره گیری از این قابلیت ها مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان می آورد. با این دیدگاه تحقیق حاضر به بررسی تاثیر شدت رقابت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی با میانجیگری قابلیت بازاریابی پرداخته است. در بخش پیمایشی تحقیق پرسش نامه ای تدوین و با استفاده از آن نظرات 280 نفر از مدیران و کارشناسان شعب بانک ملت شهر تهران اخذ گردید. پس از جمع آوری و تلخیص، داده ها بر اساس تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) و معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شدت رقابت بر مزیت رقابتی، رویکرد مشتری مداری و نوآوری(فنی و غیرفنی) بود. همچنین نتایج حاصله تاثیر مثبت و معنی دار رویکرد مشتری مداری و نوآوری(فنی و غیرفنی) بر قابلیت بازاریابی را تایید نمود. و در پایان تاثیر مثبت و معنی دار قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی مورد تایید قرار گرفت.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  غزال سعدالدین   عظیم زارعی

در طول چند دهه گذشته، کیفیت خدمات الکترونیک بدلیل تأثیر قوی خود بر عملکرد تجارت، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب نموده است. کیفیت خدمات به عنوان یک معیار در ارزیابی میزان هماهنگی سطح خدمات ارائه شده با انتظارات مشتریان در نظر گرفته می شود. در موسسات خدماتی و مالی به ویژه بانکها بازاریابی دهان به دهان در حال رشد بسیار سریعی است.از ابزارهای رایج بازاریابی و تبلیغات که اثر بخشی آن در بازاریابی خدمات نیز به چشم می خورد، بازاریابی دهان به دهان می باشد. شاخص نیات رفتاری مشتریان بیانگر اینستکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از سازمان هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می دهند. هدف این تحقیق ارائه یک مدل خاص جهت بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر اثربخشی تبلیغات دهان به دهان و نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد استان سمنان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری با حجم نمونه 485 در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و طی سه روز مراجعه به شعب بانک مهر اقتصاد و توزیع پرسشنامه اقدام به جمع آوری نقطه نظرات مشتریان شده است. در تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل واریانس فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها و از ضریب همبستگی جهت شدت و نوع رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشاندهنده تأثیر معنا دار دو متغیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثربخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان با متغیر مداخله گر تجربه مشتریان می باشد.

تاثیر عوامل محیطی رقابتی بر قابلیت های بازاریابی با میانجی گری مشتری مداری و گرایش به نوآوری (مورد مطالعه مدیران و کارشناسان شرکت صنعتی فولاد در شهرستان اسفراین)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  مریم خاکسار   عظیم اله زارعی

مفهوم قابلیت های بازاریابی به ویژه در محیط به شدت رقابتی امروزی یکی از مسائلی است که مورد توجه قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل محیطی رقابتی بر قابلیت های بازاریابی با میانجی گری مشتری مداری و گرایش به نوآوری است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع علی- همبستگی است. جامعه آماری مدیران و کارشناسان شرکت صنعتی فولاد اسفراین و نمونه ی آماری با استفاده از فرمول کوکران حدود 183 نفر تعیین شد. بدین منظور پرسشنامه ای ترکیبی از پنج متغیر شدت رقابت، آشفتگی بازار، مشتری مداری، گرایش به نوآوری و قابلیت های بازاریابی طراحی و توزیع گردید. و در پایان 150 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، روایی محتوا با استفاده از نظرات اساتید و روایی با استفاده از تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش و آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شدت رقابت تاثیر معناداری بر گرایش به نوآوری و مشتری مداری دارد. همچنین آشفتگی بازار بر گرایش به نوآوری هم تاثیر معناداری دارد. ولی هیچ تاثیر معناداری بین عوامل محیطی رقابتی بر قابلیت های بازاریابی و گرایش به نوآوری و مشتری مداری بر قابلیت های بازاریابی وجود ندارد

تأثیر امنیت ادراک شده از پرداخت الکترونیکی و ارزش ادراک شده با قصد خرید اینترنتی با تأکید ویژه بر مدل بنگاه و مشتری در میان کاربران اینترنت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  پریسا امینی شریفی   مرتضی ملکی

این تحقیق به بررسی رابطه میان امنیت ادراک شده از پرداخت الکترونیکی و ارزش لذت¬جویانه و ارزش مبتنی بر فایده بر قصد خرید اینترنتی می¬پردازد، همچنین تأثیر این سه عامل را که از مهم¬ترین عامل¬ها در خرید اینترنتی هستند بر روی اعتماد می¬سنجد و به طور خاص بر حوزه خرید بنگاه و مشتری (b2c) در ایران تمرکز دارد. نتایج به دست آمده از پیمایش 384 نفر از افرادی که در ایران از اینترنت استفاده می¬کنند نشان می-دهد، اعتماد در تجارت الکترونیکی نقش کلیدی را بازی می¬کند، همچنین امنیت ادراک شده از پرداخت الکترونیکی، ارزش لذت¬جویانه و ارزش مبتنی بر فایده خرید بر قصد خرید اینترنتی تأثیرگذار بوده، علاوه بر این، نتایج نشان می¬دهد، ارزش مبتنی بر فایده و امنیت ادراک شده از پرداخت الکترونیکی و اعتماد رابطه مثبت و معناداری داشته اما میان ارزش لذت جویانه و اعتماد رابطه¬ معنی داری وجود ندارد؛ درنهایت این تحقیق نشان داد برخی ویژگی¬های جمعیت شناختی تأثیر معناداری بر قصد خرید اینترنتی دارند.

بررسی تاثیر ترجیحات رنگ بر ترجیح محصول با تاکید بر نقش تعدیل گری عوامل جمعیت شناسی (مورد مطالعه: خریداران کفش ورزشی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  طاهره رحمانی   عظیم زارعی

محصولات علاوه بر کیفیت مطلوب، نیازمند ظاهری مقبول نیز هستند. با توجه به کیفیت بیانی بسیار زیاد رنگ در محصولات، شناخت و درک استفاده از این عامل بصری، بسیار سخت و در عین حال مرحله مهمی در طراحی محصولات محسوب می شود. از آن جایی که طراحی سیستماتیک کفش ورزشی نخستین گام موفقیت در این صنعت که رقبای بزرگ جهانی در آن حضور دارند، محسوب می گردد و عامل رنگ در طراحی کفش و جذب مشتریان نقش مهمی را ایفا میکند، بنابراین می بایست رنگ های ترجیحی برای این محصول در قشرهای مختلف جامعه شناسایی گردد تا بتوان از این طریق نیازهای بصری افراد مختلف را تامین کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی ترجیحات رنگ بر ترجیح محصول کفش ورزشی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری سن، جنسیت و تحصیلات پرداخته شد. این مطالعه با استفاده از طرح پژوهش از نوع توصیفی_ پیمایشی انجام گرفت. داده ها از طریق اسلاید های طراحی شده از 400 نفر در سنین، جنسیت و تحصیلات مختلف در غرب شهر تهران جمع آوری گردید. مدل مفهومی شامل سه متغیر و چهار فرضیه طراحی شده است. برای تحلیل داده¬ها از نرم افزار spss و برای آزمون فرضیات از آزمون کای دو، فریدمن و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که ترجیحات رنگ با ترجیح محصول (کفش ورزشی) ارتباط معنادار دارد و سن،جنسیت و تحصیلات رابطه میان ترجیحات رنگ و ترجیح محصول را تعدیل می کند. همچنین نتایج حاکی از این است رنگ آبی در میان تمامی فام¬های رنگ¬ بررسی شده و کفش ورزشی آبی در میان تمامی رنگ کفش¬ها دارای بیشترین ترجیح هستند.

بررسی تأثیر عناصر طراحی تبلیغات بر مقاصد رفتاری با میانجی گری ارزش درک شده (مورد مطالعه: مصرف کنندگان بستنی میهن)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  فرزانه روشن   عظیم الله زارعی

تبلیغات، یکی از اساسی ترین ابزارهای ارتباطی در دنیای کسب و کار به شمار می آید، به گونه ای که تصور تجارت، جدای از تبلیغات غیرممکن است. در این میان، جنبه های کیفی و محتوایی در ساخت تبلیغات بیش از پیش اهمیت یافته است. کاربرد اصول و قوانین طراحی در امر تبلیغات، مهارت و هنری است که به شدت نیازمند درک رفتار مخاطبان می باشد و از این طریق می توان سبک رفتاری و فرآیند ادراکی آنها که منجر به تصمیم خرید و نهایتا مقاصد رفتاری می گردد را نسبتاً پیش بینی نمود. متأسفانه به سبب فقدان دانش کافی تبلیغ کنندگان در این زمینه، اغلب تبلیغات از اثربخشی لازم برخوردار نمی باشند. از این رو، در این پژوهش سعی شده تا با بررسی روابط عناصر طراحی تبلیغات، شامل عنصر تصویر، متن، لوگو و رنگ، با ارزش های سودجویانه و لذت جویانه درک شده مشتریان و رابطه این متغیرها با مقاصد رفتاری در میان مشتریان بستنی میهن در این راستا گامی برداشته شود. روش تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز هستند که تبلیغات بستنی میهن را مشاهده کرده و حداقل یک بار تجربه مصرف بستنی میهن را داشته اند. نمونه ای 382 نفری، ابتدا به روش نمونه گیری خوشه ای و سپس نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و از طریق آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری)، با استفاده از نرم افزارهای spss وlisrel تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که عناصر طراحی تبلیغات از تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش های سودجویانه و لذت جویانه برخوردار بوده و ارزش های سودجویانه و لذت جویانه نیز بر مقاصد رفتاری مشتریان تأثیر مثبت و معناداری داشتند. همچنین نتایج بیانگر تأثیر مستقیم و معنادار عناصر طراحی تبلیغات بر مقاصد رفتاری مشتریان بود. بنابراین، هم تأثیر مستقیم عناصر طراحی تبلیغات، و هم تأثیر غیر مستقیم آن، با میانجی گری ارزش درک شده، بر مقاصد رفتاری تأیید شد. از این رو به تبلیغ کنندگان توصیه می شود به مبحث طراحی در تبلیغات توجه لازم را داشته باشند، چراکه عناصر محتوایی و طراحی تبلیغات از نقش مهمی در ایجاد مقاصد رفتاری مشتریان برخوردار است.

بررسی تاثیر کیفیت رابطه و کیفیت محصول بر وفاداری مشتریان بازارهای صنعتی با میانجی گری متغیر تعهد و اثر تعدیل گر رضایت متقابل (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای شهرک صنعتی طوس مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  محمدامین مسگرانی   مرتضی ملکی

جلب رضایت و وفاداری مشتریان صنعتی،برای سازمان ها امری پیجیده بوده و چه بسا در سرنوشت سازمان تاثیر اساسی بگذارد.به منظور درک بهتر وفاداری و عوامل موثر بر آن، پژوهش پیش رو به بررسی دوعامل کیفیت رابطه و کیفیت محصول بر روی تعهد و اثر ترکیبی آنها بر وفاداری مشتری میپردازد.کیفیت رابطه خود شامل 4 جزء اعتماد،همکاری، انتقال دانش و انطباق است. همچنین تعهد دارای ابعاد حسابگرانه مثبت،حسابگرانه منفی و هنجاری است و وفاداری دارای دو جزء رفتاری و نگرشی است. به منظور بررسی تاثیر رابطه متغیر ها از یک جامعه 247 نفری از مدیران شرکت های فعال در شهرک صنعتی توس مشهد، تعداد 150 نمونه از فرمول کوکران به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شد. پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد . نتایج حکایت از تاثیر مثبت کیفیت محصول بر تعهد حسابگرانه مثبت و منفی دارد. همچنین اعتماد بر تعهد احساسی و هنجاری تاثیر مثبت، و انطباق بر تعهد حسابگرانه مثبت و هنجاری تاثیر مثبت دارد. تاثیر تعهد حسابگرانه مثبت بر وفاداری تایید نشد اما سایر مولفه ها بر وفاداری تاثیر مثبت ومعنادار دارند. نتایج نهایی نشان می دهد جنبه های احساسی تعهد( تعهد احساسی و هنجاری) میزان تاثیر بالاتری از جنبه فنی تعهد (حسابگرانه منفی) بر وفاداری مشتری دارند .

بررسی تاثیر ابعاد تجارت سیار بر قصد خرید با اثر میانجی رضایت استفاده کنندگان تجارت سیاردر بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: مشتریان بانک های پاسارگاد شیراز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد 1393
  مریم حق جو   مرتضی ملکی

در این پژوهش، تاثیر ابعاد تجارت سیار از جمله کیفیت خدمات، کیفیت محتوا، ظاهر و راحتی استفاده با تاثیر میاجی رضایت استفاده کنندگان از تجارت سیار روی قصد خرید در بانک پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز برای بررسی فرضیات از طریق پیمایش میدانی بین مصرف کنندگان تجارت سیار در بانک پاسارگاد کسب شده است و برای آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوالات مربوط در وضعیت موجود، به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل مشتریان شعب بانک پاسارگاد شهر شیراز می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری سهمیه ای در دسترس استفاده شده است. از بین 400 پرسشنامه توزیع شده در پنج شعبه از بانک های پاسارگاد شیراز،300 پرسشنامه در شعبه های معالی آباد، شیراز، عفیف آباد و پاسداران در غرب، هر کدام 75 پرسشنامه و 100 پرسشنامه در شعبه کریم خان زند در شرق، و پس از بررسی و حذف پرسشنامه های ناقص و زائد، تعداد 368 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد. اعتبار محتوایی این پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه و افراد متخصص مورد تایید قرار گرفته است و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری، یافته های پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد تجارت سیار از جمله کیفیت خدمات، کیفیت محتوا، ظاهر و راحتی استفاده، با تاثیر میانجی رضایت استفاده کنندگان از تجارت سیار روی قصد خرید می باشد.

بررسی کارکرد شبکه های اجتماعی بر خط بر قصد خرید با میانجی گری آگاهی از برند و تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی بر خط (محصولات گوشی تلفن همراه و لپ تاپ)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت 1392
  محبوبه سادات عمادی   مرتضی ملکی

در این پژوهش به بررسی کارکرد شبکه های اجتماعی بر خط بر قصد خرید با میانجی گری آگاهی از برند و تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. در دنیای امروزه شبکه های اجتماعی نقش پررنگی را بازی می کنند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت. سایت ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح کشورها و حتی بین الملل تاثیرگذارهستند و به همین دلیل در حال گسترش هستند ولذا پیش بینی می شود در آینده نقش این شبکه ها به مراتب بیشتر و مهم ترشود. تا به حال مطالعات متعددی در جهت یافتن پاسخ برای اینکه چرا مردم از این شبکه ها استفاده میکنند صورت پذیرفته است . مدل پژوهش ارایه شده در این پژوهش بر مینای مدل استفاده ها و لذت ها توسعه یافته است . .تعداد اعضای جامعه این پژوهش نامحدود بود که بااستفاده ازفرمول برآورد حجم نمونه ، 386 نفرموردمطالعه قرارگرفتندروش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده است و به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها و اطلاعات گردآوری شده در پژوهش حاضر از دو روش آمار توصیفی و استنباطی بهره¬گیری می¬شود .پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد که نتایج نشا ن دهنده ی تأثیرمثبت شبکه های اجتماعی بر قصد خرید، ویژگی های شبکه های اجتماعی بر تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی، تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی بر آگاهی از برند و عدم وجود تاثیر مثبت تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی بر قصد خرید و آگاهی از برند بر قصد خرید است.

بررسی آگاهی مشتری از بازاریابی غیراخلاقی و تاثیر آن بر بازاریابی ویروسی منفی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات آرایشی وبهداشتی برند مای(my) در شهر کرج)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد 1393
  سارا فیروزی   عظیم زارعی

همراه با پیشرفت سریع تکنولوژی اینترنت در دنیای بازاریابی ،بازاریابی دهان به دهان در اثر گذاری بر نگرش های مصرف کننده قدرتمندتر شده است ،به طوری که مصرف کنندگان می توانند محصولات را در وبلاگ ها ، گروه های خبری و سایت های شبکه های اجتماعی بازنگری و ارزیابی کنند. اهمیت توجه به بازاریابی ویروسی زمانی بیشتر می شود که بدانیم مشتریان در فرایند ارزیابی شان از یک محصول به بازاریابی دهان به دهان منفی نسبت به بعد مثبت ان ارزش بیشتری قائل هستند.به نظر می رسد که رفتار بازاریابی غیراخلاقی شرکت یکی از عواملی است که می تواند نقش تعیین کننده ای در بازاریابی ویروسی منفی داشته باشد. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی آگاهی مشتری از بازاریابی غیراخلاقی پرداخته و پیامدهای این بازاریابی غیراخلاقی از جمله بازاریابی ویروسی منفی ، کیفیت ارتباط با مشتری و ارزش ویژه برند را مورد بررسی قرار میدهد. این پژوهش مبتنی بر یک رویکرد کمی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در میان 389 نفر از مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مایmy) )که ساکن شهر کرج می باشند ، صورت گرفته است. تمامی سوالات پرسشنامه از ادبیات تحقیق جمع اوری و بر حسب طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود .همچنین برای بررسی فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که نشان داد که آگاهی مشتری از بازاریابی غیراخلاقی ، کیفیت ارتباط با مشتری و ارزش ویژه برند را کاهش و از طرف دیگر باعث افزایش بازاریابی ویروسی منفی می شود ، از یافته های دیگر این پژوهش این است که کیفیت ارتباط با مشتری بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و از طرفی تاثیر منفی و معناداری بر بازاریابی ویروسی منفی دارد، اما تاثیر منفی و معناداری بین ارزش ویژه برند با بازاریابی ویروسی منفی مشاهده نشد.

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در بازاریابی کارآفرینانه در شرکت های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شهرک صنعتی شمس آباد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393
  فریبا حسینی   مرتضی ملکی

هدف از انجام این پژوهش آن است که با بررسی ذهنیت ها و عقاید مشارکت کنندگان به شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در بازاریابی کارآفرینانه در شهرک صنعتی شمس آباد بپردازیم.در انجام این پژوهش،از روش شناسی کیو به عنوان یکی از روشهای آمیخته استفاده گردید.مشارکت کنندگان این پژوهش تعداد 8 نفر از مدیران ارشد و کارآفرینان شهرک صنعتی شمس آباد بودند که با موضوع تحقیق ارتباط مستقیم داشتند.فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع آوری گردید و پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان،از میان 96 عبارت کیو،در نهایت 43 عبارت به عنوان نمونه عبارات کیو،پس از نظرسنجی از خبرگان انتخاب شد.جهت روایی از نظر خبرگان و اساتید راهنما استفاده شده است و برای پایایی از آزمون-آزمون مجدد استفاده شده است.پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو،این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل گردید.تحلیل توزیع نشان داد که می توان 2 الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان تحقیق در مورد شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در بازاریابی کارآفرینانه شناسایی نمود که جمعا در حدود67/491 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.این 2 الگوی ذهنی به ترتیب «قابلیت های بازاریابی» و«ارتباطات» نامگذاری شدند.اهمیت و الویت بندی عوامل شناسایی شده براساس الگوهای ذهنی صورت گرفت و در نهایت راهکارهایی برای استفاده از این عوامل پیشنهاد شد تا بتواند در موفقیت شرکتهای کارآفرین موثر واقع شود.

بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر قصد خرید مشتریان با اثر میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: محصولات اسنوا در شهر اصفهان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  مرضیه خراسانی   مرتضی ملکی

در حالی که بازاریابی خود را در موقعیت فروش یک محصول می بیند، مشتری خود را در جایگاه خرید یک ارزش یا راه حل برای مسئله اش می گذارد. بنابراین سازمان ها باید آمیخته های بازاریابی خود را بر اساس درک صحیح رفتار مشتری تنظیم کنند. از طرفی برند نیز از زمره با ارزش ترین دارایی های یک بنگاه محسوب می شود؛ توجه به مفاهیمی چون برند، مدیریت آن و ارزش ویژه نام تجاری، سبب دستیابی به جایگاهی مناسب در ذهن مشتریان و در نتیجه ایجاد قصد خرید در آن ها می گردد. تحقیق حاضر با توجه به اینکه ضعف موارد ذکر شده در برندهای ملی بیشتر حس می گردد، انجام گرفته است. در این تحقیق ابعاد آمیخته بازاریابی بر اساس مدل 4پی مک-کارتی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) و ابعاد ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر (ارزش ادراک شده، آگاهی برند، تداعی برند و وفاداری به برند) می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان لوازم خانگی اسنوا در شهر اصفهان می باشند، که از آنجایی این جامعه نامحدود است، بر طبق فرمول کوکران، حجم نمونه برای انجام این پژوهش 484 نفر می باشد، که در نهایت از میان 414 پرسشنامه توزیع شده، 483 عدد از آن ها قابل استفاده بود. نمونه گیری این پژوهش به روش غیر احتمالی ساده (در دسترس)، انجام شده است. همچنین این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد، میان آمیخته بازاریابی و و ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم، مثبت و معنادار وجود دارد، آمیخته بازاریابی بر قصد خرید نیز تاثیر مستقیم، مثبت و معنادار دارد، همچنین ارزش ویژه برند تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار بر قصد خرید دارد و در نهایت آمیخته بازاریابی تأثیری غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر قصد خرید از طریق ارزش ویژه برند دارد.

بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر موقیت در بازار با میانجیگری اثربخشی بکارگیری استراتژی بازاریابی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
  مریم احمدی   حسین دامغانیان

اگر منابع انسانی را یکی از مهمترین ارکان موفقیت سازمان بدانیم بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر این ارکان می تواند در موفقیت سازمان و راهنمایی صحیح مدیران نقش موثری داشته باشد. عدالت رویه ای ادراک شده در بین کارکنان از جمله مواردی است که می تواند با تحت الشعاع قرار دادن اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان اثرات مثبت یا منفی بر روحیه جمعی کارکنان و در نهایت موفقیت سازمان در بازار داشته باشد.هدف محقق از اجرای این تحقیق ررسی و تبیین رابطه بین عدالت رویه ای ادراک شده کارکنان و موفقیت سازمان در بازار هدف با ملاحظه تاثیر ماینجی اثربخشی بکارگیری استراتژی بازازیابی است.

بررسی رابطه جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با اثر میانجی گرایش به یادگیری سازمانی و تعدیل آشوب بازارمورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط بیرجند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1394
  ایمان رخشانی   مرتضی ملکی

تحقیقات نشان داده جهت گیری های کارآفرینانه به عنوان یک استراتژی به شرکت های کوچک با ساختار منعطف کمک میکند تا در محیط هایی که تغییرات شدید است بتواند با بالابردن سطح یادگیری سازمانی خود نوآوری, ریسک پذیری و پیش نگری را در خود تقویت کرده و بهتر عمل کنند. برای اثبات این امر پژوهش حاضر به بررسی جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد سازمانی تحت اثر تقویت کنندگی گرایش به یادگیری سازمانی و تعدیل کنندگی آشوب بازار پرداخت. با استفاده از روش سرشماری تعداد 53 پرسشنامه میان تمامی مدیران شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شهر بیرجند توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار smartpls 2.0 به روش مدل سازی معادلات ساختاری در دوگام آزمون فرضیه ها و برازش مدل استفاده شد. نتایج حاکی از این است که جهت گیری کارآفرینانه بر یادگیری اثر مستقیم ندارد, همچنین یادگیری بر عملکرد سازمانی مستقیما اثر گذار نیست. نقش تعدیل کنندگی آشوب بازار بین جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با وجود میانجی گر گرایش به یادگیری کاملا تایید شد. در پایان به مدیران سازمانها پیشنهاداتی کاربردی ارایه گردید.

بررسی تأثیر بازارگرایی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اثر میانجی رضایت مشتری و عملکرد مالی (مورد مطالعه: صنایع محصولات غذایی به جز قند و شکر و صنعت کاشی و سرامیک)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1394
  مهری شهریاری   غلامحسین گل ارضی

امروزه شرکت هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف، در حال حرکت به سمت حفظ و جلب وفاداری مشتریان می باشند که یکی از روش های دست یافتن به این هدف بازارگرایی موثر می باشد. این تحقیق به بررسی تأثیر بازارگرایی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش کارکنان بخش فروش و بازاریابی و مشتریان شرکتهای صنایع غذایی، کاشی و سرامیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، به ترتیب 120 و 384 پرسشنامه از این دو جامعه جمع آوری شد. به منظور سنجش روایی سازه تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. فرضیات پژوهش به کمک بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری، یعنی تحلیل مسیر بررسی شد. مطابق نتایج به دست آمده، تأثیر مستقیم و معنادار بازاریابی داخلی و آمیخته های محصول، قیمت و توزیع بر رضایت مشتری، رضایت مشتری بر عملکرد مالی و عملکرد مالی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران تأیید شد. ولی تأثیر مستقیم آمیخته ترفیع بر رضایت مشتری تأیید نشده است.

فضاهای اداری در عصر الکترونیک طراحی مجموعه اداری و ساختمان فرمانداری شهرستان تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر اسلامی تبریز - دانشکده معماری و شهرسازی 1387
  مرتضی ملکی   محمدتقی پیربابایی

چکیده ندارد.