تأثیر کیفیت خدمات و آگاهی از برند بر وفاداری به برند، با تأکید بر اثر میانجیگری اعتماد به برند: (مورد مطالعه : مشتریان شعب بانک سپه شهر سمنان)

پایان نامه
چکیده

برند بعنوان یک دارایی نامشهود یکی از با ارزش ترین سرمایه هایی می باشد که شرکتها در اختیار دارند . در این زمینه وفاداری به برند بعنوان قلب فعالیتهای بازاریابی شرکت ها بشمار می آید . هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل فرآیندی وفاداری به برند براساس میزان کیفیت خدمات و آگاهی از برند با متغیر میانجی اعتماد به برند موجود در صنعت بانکی (بانک سپه شهر سمنان) است. در این پژوهش، تعداد 406 پرسشنامه بر اساس نمونه گیری اتفاقی سهمیه ای ، توزیع گردید که از این تعداد 384 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل داشتند. تجزیه و تحلیل داده¬های پرسشنامه پژوهش نیز با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری اصلاح و پس از تعدیل به تأیید رسید. بر اساس نتایج حاصل از مدل¬یابی معادلات ساختاری رابطه مستقیم کیفیت خدمات بر وفاداری به برند معنادار نمی¬باشد اما اثر غیر مستقیم این دو متغیر از طریق اعتماد به برند معنادار است و کیفیت خدمات نیز بیشترین تاثیر را بر وفاداری به برند دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر ارتباطات برند، رضایت مشتری و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند با اثر میانجی گری اعتماد به برند (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک سپه شهر سمنان)

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رضایت مشتری،کیفیت خدمات و ارتباطات برند بر روی وفاداری به برند با اثر میانجی گری اعتماد به برند صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی- همبستگی می باشد.جامعه آماری شامل کلیه مشتریان شعب بانک سپه شهرسمنان می باشدداده های لازم برای این تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 400 نفر وبا استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری گرد...

15 صفحه اول

بررسی تأثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند با تأکید بر نقش اعتماد به برند به عنوان متغیر میانجی

Brands are so important for consumers since they act like median between company and customers. The past researches show that loyalty to brands is important for success of companies. So creation and maintenance of brand loyalty is one of top priorities of marketers. Since brand performance and brand-customers communications such as confidence and loyalty to brand can origins from brand communic...

متن کامل

بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان بانک شهر از ارائه خدمات و رابطه آن با وفاداری به برند (مورد مطالعه: شعب بانک شهر در تهران)

     پژوهش حاضر رتبه­ بندی عؤامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان بانک شهر از ارائه خدمات و رابطه آن با وفاداری به برند (مطالعه موردی: بانک شهر شعبه تهران) را بررسی می­کند. مدل مفهومی تحقیق از 7 متغیر ارزش ادراکی خدمات کارکنان، ارزش ادراکی تجهیزات و امکانات فیزیکی، ارزش ادراکی خدمات، ارزش ادراکی دسترسی خدمات، ارزش ادراکی هزینه خدمات، ارزش ادراکی ترفیع­ها و ارزش ادراکی فرایند ارائه خدمات تشکیل شده است....

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر)

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان­ها و مدیران موضوع مهمی به شمار می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مسئلة حیاتی است و دارای پیامدهای استراتژیک برای شرکت‌ها در تمام صنایع است. یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های هر شرکت، برند (نام‌ و نشان تجاری) آن است. برند، همان دارایی است که شرکت در سایة آن می‌تواند منافع زیادی را کسب کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند ب...

متن کامل

بررسی تأثیر تطابق شخصیتی برند، کیفیت ادراک شده و وجهه برند بر وفاداری به برند

Brand loyalty is one of the most important issues in marketing studies as one of the main marketing techniques for better response to competitive threats and more income. This study aims to survey effect of brand characteristics conformity, perceived quality, and brand view on brand loyalty. This study was conducted on a random sample composed of 260 laptop owners with four brands of Sony, Asus...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023