نام پژوهشگر: عبدالحسین کرمپور

بررسی اثر ارزش های اسلامی بر تصمیم های استراتژی های رقابتی پورتر(مورد مطالعه : صنایع غذایی و آشامیدنی استان خراسان جنوبی )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده حسابداری و مدیریت 1392
  هدی اب یاری   حبیب الله دعایی

هدف از این پژوهش این است که اثر ارزش های اسلامی را بر تصمیم های استراتژی رقابتی تعیین کند. جهت دستیابی به این مهم با استفاده از روش کتابخانه ای و با مطالعه سیره پیامبر (ص)، ائمه معصومین (ع) و آیات قرآن کریم و نظرات اندیشمندان بنام اسلامی ارزش های مطرح شامل: اصل کیفیت بر مبنای ارزش های اسلامی، اصل عدم تدلیس، اصل ارائه خدمات اخلاقی، اصل رعایت عدالت و انصاف در قیمت گذاری، اصل بهینه سازی هزینه ها، اصل رعایت شان اجتماعی افراد در تعیین بازار هدف؛ بر تصمیمات مربوط به استراتژی های رقابتی شامل استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمرکز استخراج گردید است. ماهیت تحقیق توصیفی – همبستگی می باشد. تعداد جامعه آماری برابر با 41 مدیر شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی استان خراسان جنوبی و روش گردآوری داده سرشماری استفاده شده است. برای تحلیل داده های پرسشنامه از دو نرم افزار spss و lisrel استفاده شده است. نتایج حاصل از برازش مدل تحقیق توسط نرم افزار لیزرل، نشان دهنده روایی و پایایی سازه های مدل و برازش بسیار مناسب مدل پیشنهادی می باشد. همچنین نتایج، تاثیر مثبت و معنادار عامل اصل کیفیت، اصل بهینه سازی هزینه ها و رعایت شأن اجتماعی را به طور مستقیم بر استراتژی های پور ترنشان داد.

بررسی تاثیر ارتباطات برند، رضایت مشتری و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند با اثر میانجی گری اعتماد به برند (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک سپه شهر سمنان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  سیامک رضایی پور   داود فیض

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رضایت مشتری،کیفیت خدمات و ارتباطات برند بر روی وفاداری به برند با اثر میانجی گری اعتماد به برند صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی- همبستگی می باشد.جامعه آماری شامل کلیه مشتریان شعب بانک سپه شهرسمنان می باشدداده های لازم برای این تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 400 نفر وبا استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری وتحلیل عاملی تاییدی باتوجه به فرضیات تحقیق تجزیه وتحلیل گردید. دراین تحقیق تاثیر سه عامل رضایت مشتری،کیفیت خدمات وارتباطات برندبعنوان متغیرهای مستقل و متغیر اعتمادبه برند بعنوان متغیر میانجی بر وفداری به برند موردبررسی قرار گرفت.درنهایت مشخص گردید که اثر ارتباطات برند براعتماد به برند و اثرغیرمستقیم آن بروفاداری به برند معنادار نمی باشد و سایرفرضیات تاییدگردید.

تأثیر کیفیت خدمات و آگاهی از برند بر وفاداری به برند، با تأکید بر اثر میانجیگری اعتماد به برند: (مورد مطالعه : مشتریان شعب بانک سپه شهر سمنان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  امیر حبیبی کرهرودی   مرتضی ملکی

برند بعنوان یک دارایی نامشهود یکی از با ارزش ترین سرمایه هایی می باشد که شرکتها در اختیار دارند . در این زمینه وفاداری به برند بعنوان قلب فعالیتهای بازاریابی شرکت ها بشمار می آید . هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل فرآیندی وفاداری به برند براساس میزان کیفیت خدمات و آگاهی از برند با متغیر میانجی اعتماد به برند موجود در صنعت بانکی (بانک سپه شهر سمنان) است. در این پژوهش، تعداد 406 پرسشنامه بر اساس نمونه گیری اتفاقی سهمیه ای ، توزیع گردید که از این تعداد 384 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل داشتند. تجزیه و تحلیل داده¬های پرسشنامه پژوهش نیز با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری اصلاح و پس از تعدیل به تأیید رسید. بر اساس نتایج حاصل از مدل¬یابی معادلات ساختاری رابطه مستقیم کیفیت خدمات بر وفاداری به برند معنادار نمی¬باشد اما اثر غیر مستقیم این دو متغیر از طریق اعتماد به برند معنادار است و کیفیت خدمات نیز بیشترین تاثیر را بر وفاداری به برند دارد.