بررسی آگاهی مشتری از بازاریابی غیراخلاقی و تاثیر آن بر بازاریابی ویروسی منفی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات آرایشی وبهداشتی برند مای(my) در شهر کرج)

پایان نامه
چکیده

همراه با پیشرفت سریع تکنولوژی اینترنت در دنیای بازاریابی ،بازاریابی دهان به دهان در اثر گذاری بر نگرش های مصرف کننده قدرتمندتر شده است ،به طوری که مصرف کنندگان می توانند محصولات را در وبلاگ ها ، گروه های خبری و سایت های شبکه های اجتماعی بازنگری و ارزیابی کنند. اهمیت توجه به بازاریابی ویروسی زمانی بیشتر می شود که بدانیم مشتریان در فرایند ارزیابی شان از یک محصول به بازاریابی دهان به دهان منفی نسبت به بعد مثبت ان ارزش بیشتری قائل هستند.به نظر می رسد که رفتار بازاریابی غیراخلاقی شرکت یکی از عواملی است که می تواند نقش تعیین کننده ای در بازاریابی ویروسی منفی داشته باشد. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی آگاهی مشتری از بازاریابی غیراخلاقی پرداخته و پیامدهای این بازاریابی غیراخلاقی از جمله بازاریابی ویروسی منفی ، کیفیت ارتباط با مشتری و ارزش ویژه برند را مورد بررسی قرار میدهد. این پژوهش مبتنی بر یک رویکرد کمی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در میان 389 نفر از مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مایmy) )که ساکن شهر کرج می باشند ، صورت گرفته است. تمامی سوالات پرسشنامه از ادبیات تحقیق جمع اوری و بر حسب طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود .همچنین برای بررسی فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که نشان داد که آگاهی مشتری از بازاریابی غیراخلاقی ، کیفیت ارتباط با مشتری و ارزش ویژه برند را کاهش و از طرف دیگر باعث افزایش بازاریابی ویروسی منفی می شود ، از یافته های دیگر این پژوهش این است که کیفیت ارتباط با مشتری بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و از طرفی تاثیر منفی و معناداری بر بازاریابی ویروسی منفی دارد، اما تاثیر منفی و معناداری بین ارزش ویژه برند با بازاریابی ویروسی منفی مشاهده نشد.

منابع مشابه

بررسی تاثیر شخصیت مشتری بر شخصیت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند اپل)

امروزه با توجه به رقابت روزافزون شرکتها و سازمانها، انتظارات فزاینده مشتریان و هزینه های هنگفت تبلیغات و سرمایه گذاری، مفهوم شخصیت برند و عوامل موثر بر شکل گیری آن در کانون توجه پژوهشگران بوده است. پژوهش حاضر بر آن است تا شخصیت مشتری را به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی ترین عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت برند مطرح و تاثیر آن بر شخصیت برند را در قالب یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار دهد.این از نظر هدف...

متن کامل

بررسی تاثیر بازاریابی های ویروسی، حسی و مستقیم بر احیاء برند (مطالعه موردی شرکت ارج)

هجوم کالاهای بی کیفیت چینی از یک سو و افزایش هزینه های تولید و مشکلات مالی برای ادامه فعالیت تولید کنندگان داخلی، محدودیت های واردات و صادرات و مشکلات تهیه منابع مورد نیاز برای تولید از سوی دیگر باعث رکود و خروج تعداد زیادی از برندهای داخلی از بازار تولید ایران گشته است. بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران و تعطیلی کارخانه ها مدیران بازاریابی را بر آن داشته تا با بررسی شرایط اقتصادی امروز و رفتار ...

متن کامل

بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از بسط برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه در شهر تهران)

در بازارهای رقابتی امروز، یکی از دغدغ ههای اصلی شرک تها حفظ مشتریان است، زیرا حفظ مشتریان موجود م یتواند بسیار کم هزین هتر از جذب مشتریان جدید باشد. بازاریابان معتقدند ک ه محصول جدید با نام تجاری تعمی میافته به طور مطلو بتری توسط مصر فکننده ارزیابی م یشود. این نتیجه م یتواند بسته به جایگاه و ارزشی که برند موجود در بازار دارد متفاوت باشد بنابراین تحقیق حاضر به بررسی اثرات ارزش ویژه برند برارزیاب...

متن کامل

تاثیر ویترینگردی در بهبود عملکرد بازاریابی ویروسی و بازاریابی شبکهای

E-Commerce is going to be remembered as one of the most important concepts of the twentieth and twenty-first centuries, for a very unique reason: it is the combination of , business, marketing, and design. As well as the others, marketing has a long history. However, raising the Internet and e-commerce turns its utilization and practice into a modern way, as well as the others. One of the moder...

متن کامل

بررسی تاثیر تجربه نوستالژیک برند، رضایت برند و بازاریابی پایدار بر عشق برند و پیامدهای آن

  پژوهش حاضر به بررسی پیشایندها و پیامدهای عشق برند که یک موضوع نوظهور است می­پردازد. با آنکه دهه­ها از بررسی نوع نگرش مصرف­کنندگان به برندها و اثرات آن بر رفتار مصرف­کنندگان می­گذرد، اما در طول چند سال اخیر روند پژوهش­ها به سمتی حرکت کرده است که بسیاری از این پژوهش­ها میزان شیفتگی مصرف­کنندگان و به عبارتی بهتر، عشق مصرف­کنندگان به برند را کانون توجه خود قرار...

متن کامل

مطالعه محرکهای موثر بر بازاریابی ویروسی و تأثیر آن بر آگاهی و نگرش نسبت به برند

با افزا?ش رقابت جهان?، سازمانها به دنبال راهکارها?? در جهت افزا?ش توان رقابت? خود? در بازار م?باشند. در واقع سازمانها به ا?ن نکته پ? برده اند که موفق?ت مستمر در بازار از طر?ق ا?جاد و? حفظ مز?ت رقابت? در بازار کسب م?شود. ?ک? از حوزهها?? که سازمانها? م?توانند محصو?ت و خدمات خود را از سا?ر رقبا متما?ز کنند حوزه برند?نگ است. در چنین سطحی از رقابت تبلیغاتی، برندها به سختی می توانند توجه مصرف کنندگان...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023