نام پژوهشگر: عظیم زارعی

بررسی و الویت بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد بانک پاسارگاد با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن و تحلیل سلسله مراتبی فازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1389
  سیده آناهیتا هاشم زاده همایونی   داوود فیض

ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی، یک وظیفه مهم و حیاتی است.یک نظام اثربخش ارزیابی عملکرد می تواند انبوهی از مزیتها را برای سازمانها و کارکنان ارزانی دارد. تحقیق حاضر تحقیق میدانی است که هدف از آن ارزیابی عملکرد بانک پاسارگاد با استفاده از کارت امتیازی متوازن است.کارت امتیازی متوازن(bsc) چشم انداز و استراتژی های سازمان را به صورت اهداف و مقیاس هایی در چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یاگیری ترجمه کرده و به ارزیابی اثربخشی استراتژی های سازمان میپردازد. جامعه آماری تحقیق مدیران ، کارشناسان و مشتریان بانک پاسارگاد در استان تهران است. جهت تایید شاخص ها از میان 2500 مدیر وکارشناس بانک پاسارگاد تعداد 379 نفر بعنوان نمونه آماری مورد پرسش قرار گرفتند.و تعداد 384 پرسشنامه در بین مشتریان بانک پاسارگاد توزیع گشت که نتایج بدست آمده حاکی از تایید شاخص ها در چهار بعد کارت امتیازی متوازن است. و جهت اولویت بندی شاخص های بدست آمده تعداد 40 پرسشنامه در بین مدیران و کارشناسان بانک پاسارگاد و تعداد 73 پرسشنامه بین مشتریان بانک پاسارگاد توزیع و جمع آوری گشت.نتایج تحقیق حاکی از آن است که شاخصهای ارزیابی عملکرد بانک پاسارگاد در چهار بعد کارت امتیازی متوازن از درجه اهمیت متفاوتی از دید مدیران، کارشناسان و مشتریان بانک پاسارگاد برخوردارند.

بررسی و اولویت بندی آمیخته بازاریابی خدمات در صنعت هتلداری (مورد: هتل های شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1389
  حسین طاهریان   داود فیض

حجم نمونه جامعه مشتریان با استفاده از روش نمونه گیری نامحدود، 196 نفر و حجم نمونه جامعه مدیران و کارشناسان با استفاده از روش نمونه گیری محدود، 90 نفر بدست آمده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، از آزمون های دوجمله ای، کروسکال- والیس، یو من ویتنی، رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شده است. به همین منظور نرم افزارهای اکسل و اس-پی- اس- اس به کار برده شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد، که با توجه به سطح فعلی ارائه خدمات، در مجموع خدمات هتل های شهر مشهد به شکل قابل قبولی ارائه می شود، بطوریکه مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده راضی هستند. همچنین نتایج بدست آمده از فرضیه دوم، نشان می دهد که به جز در زمینه آمیخته قیمت و مکان، بین دیدگاه های مشتریان، مدیران و کارشناسان هتل ها تفاوت وجود دارد. ضمناً نتایج حاصل از بکارگیری روش تصمیم گیری چند شاخصه (تاپسیس)، نشان می دهد، که آمیخته مکان در بازاریابی خدمات هتل های شهر مشهد دارای بیشترین اهمیت و آمیخته قیمت دارای کمترین اهمیت می باشد.

بررسی تاثیر تصویر ذهنی کشور مبدا بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان (مورد مطالعه: لپ تاپ و گوشی تلفن همراه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1389
  هادی مرادی   عظیم زارعی

با توجه به اهمیت ارزش نام تجاری، شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آن می تواند به سازمانها در یافتن استراتژی مناسب در کسب و کارشان کمک شایانی نماید. از آنجائیکه ارزش ویژه نام تجاری می تواند سودآوری بلند مدت را در پی داشته باشد، شناسایی این عوامل موثر بویژه از دیدگاه مشتریان می تواند حائز اهمیت باشد. هدف مطالعه حاضر تجزیه مفهوم تصویر ذهنی کشور مبدا و بررسی تاثیر کشور صاحب نام تجاری و کشور تولیدکننده بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری در محصولات چندملیتی می باشد. بر مبنای چارچوب مفهومی یک طرح تجربی 2x2 شامل دو طبقه محصول (لپ تاپ و گوشی تلفن همراه و در هر طبقه دو نام تجاری) و دو کشور( صاحب نام تجاری و کشور تولیدکننده) انتخاب و طراحی شد. روابط بین ساختارها به تفکیک برای هر یک از کشورها مطرح و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. هر یک از 602 نفر از پاسخ دهندگان ترکیبات مختلف (کشور صاحب نام/کشور تولیدکننده) برای هر یک از دو طبقه محصول را ارزیابی کردند. پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها، تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی زیرگروه برای آزمون فرضیات بکار گرفته شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل به نامهای وفاداری به نام تجاری، کیفیت ادراکی و آگاهی/تداعی نام تجاری را بعنوان ابعاد ارزش ویژه نام تجاری معرفی نمود. نتایج نشان داد که تصویر ذهنی کشور صاحب نام تجاری بر خلاف کشور تولیدکننده بر وفاداری به نام تجاری، کیفیت ادراکی و تداعی/آگاهی از نام تجاری تأثیر مستقیم و معنی دار اعمال می نماید. همچنین تأثیر وفاداری به نام تجاری و کیفیت ادراکی بر ارزش ویژه نام تجاری کل نیز تایید گردید. علاوه بر تأثیر مستقیم و مثبت تصویر ذهنی کشور صاحب نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری کل ، نقش واسطه ای وفاداری به نام تجاری، کیفیت ادراکی و تداعی/آگاهی از نام تجاری در رابطه بین این دو متغیر نیز تایید گردید. همچنین نتایج نشان داد که درگیری محصول بر رابطه بین تصویر ذهنی کشور صاحب نام تجاری و ابعاد ارزش ویژه نام تجاری تأثیر تعدیل گری اعمال می نماید

بررسی ادراک کارکنان از عدالت در بروز رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1389
  نینا پورابراهیمی   عظیم زارعی

امروزه کارکنان در سازمانهای خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانها و به ‏ویژه کیفیت خدمات آنها دارند. شرکت های بیمه یکی از انواع سازمانهایی که کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی در آنها ایفا می نماید. تحقیقات پیشین نشان داده است کیفیت خدمات سازمانها تحت تاثیر رفتارهای خاصی از کارکنان تحت عنوان رفتارهای شهروندی قرار می گیرد. با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی در سازمانهای خدماتی، تحقیقات گسترده ای بر روی اینگونه رفتارها و عوامل موثر بر بروز آن صورت گرفته است. رفتارهای شهروندی خود تحت تاثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی، سبک رهبری، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی و غیره قرار می گیرند. لذا در این تحقیق با بررسی سابقه تحقیقات گذشته، یک مدل مفهومی جهت تاثیرگذاری این عوامل بر روی رفتارهای شهروندی مورد بررسی قرار گرفت و این مدل را در دو شرکت بیمه ایران و البرز از طریق پرسشنامه مورد سنجش و آزمون قرار گرفت. در ابتدا روی داده-ها تحلیل عاملی اکتشافی صورت پذیرفت که نتایج تحلیل عاملی منجر به حذف 6 مورد از گویه ها گردید و سپس تحلیل عاملی تاییدی روی سمت چپ و راست مدل به منظور تایید روایی و پایایی صورت پذیرفت و در انتها تحلیل مسیر به منظور درک روابط علی میان متغییرها انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی - مدل معادلات ساختاری بوده است. در پایان برای بهبود تاثیرگذاری عوامل موثر بر رفتارهای شهروندی، پیشنهاداتی ارائه شده است.

بررسی و اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری به منظور سرمایه گذاری در استان سمنان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1389
  یوسف صفاخواه   علی اکبر امین بیدوختی

علی رغم توانمندی های ایران در زمینه گردشگری ، متاسفانه تا کنون نتوانسته به جایگاه شایسته ای در این صنعت دست یابد بنابراین از جمله عواملی که می تواند صنعت گردشگری کشور را توسعه و بهبود بخشد سرمایه گذاری و تدوین سیاست های روشن در این صنعت می باشد . با توجه به اینکه هدف از سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه، کسب سود می باشد، تمامی سرمایه گذاران به دنبال بازده مناسب و حداکثری می باشند. موضوع تحقیق حاضر اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری استان سمنان به منظور سرمایه گذاری در صنعت گردشگری می باشد . که تصمیم گیری و انتخاب اولویت برتر مناطق آن هنگامی اصولی است که براساس روش های علمی مربوطه اتخاذ تصمیم شده باشد. با عنایت به تعیین شاخص های مورد نظر و استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه می توان در استفاده بهینه از منابع و امکانات و نیل به اهداف صاحبان سرمایه گذار که جذب گردشگر و کسب درآمد است اقدام نمود.روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی (زمینه یاب) و جمع آوری اطلاعات و شناسائی جنبه های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان مربوطه ، مدیران و صاحب نظران حوزه گردشگری، و مطالعات کتابخانه ای می باشد. اطلاعات بدست آمده مربوط به 23 منطقه نمونه گردشگری است. در این پژوهش تحلیل و اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری بر اساس تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (madm) انجام می گیرد. .بکارگیری این تکنیک ها در تصمیم های مهم مدیریتی، قابلیت اطمینان تصمیم گیری را افزایش می دهد و استفاده از مدل topsis نیز یک از روش های انتخاب گزینه برتر خواهد بود که برای اولویت بندی بکار گرفته شده است.

استفاده از کارت امتیازی متوازن (bsc) به منظور ارزیابی عملکرد سازمان ) مطالعه موردی : شرکت ورق گالوانیزه سمنان(
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - دانشکده علوم انسانی 1389
  مهدی کوهزادی هیکویی   محمد همتی

اهمیت اندازه گیری عملکرد برای سازمان ها مشخص شده است و در بسیاری از سازمان ها نیز هم اکنون نقش مهمی ایفا می کند. امروزه در عصر اطلاعات، سازمان ها نیازمند اندازه گیری کلیه ابعاد مالی و غیر مالی سازمان خویش هستند. به این منظور چارچوب ها و مدل های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده اند، مدلهای جایزه کیفیت اروپایی و جایزه مالکوم بالدریج و چارچوب هایی از قبیل هرم عملکرد وکارت امتیازی متوازن از این جمله اند. در این پژوهش مدلی برای اندازه گیری عملکرد در یک شرکت صنعتی (ورق گالوانیزه سمنان) پیشنهاد شده است. مبنای این مدل روش کارت امتیازی متوازن(bsc) می باشد. بر اساس این مدل پس از شناسایی و واضح ساختن ماموریت و چشم انداز سازمان، اهداف سازمان در هر یک از چهار دیدگاه پیشنهادی کارت امتیازی متوازن (مالی، مشتری، فرآیند داخلی، رشد و یادگیری) تعریف شده است و سپس معیار های موفقیت، شاخص ها و اندازه های مناسب برای هر هدف با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری تعیین می شده است. در نهایت مدل ارائه شده در یک شرکت صنعتی (ورق گالوانیزه سمنان) طراحی شده است و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از اندازه گیری این سنجه ها به عنوان ابزاری جهت اجرایی کردن استراتژی های شرکت ورق گالوانیزه سمنان و فرصت های بهبود مناسب را فراهم آورده است.

ارائه الگوریتم ترکیبی(kano- fahp ) به منظور اولویت بندی شاخص های موثر برمیزان رضایتمندی مسافرین از خدمات بخش حمل ونقل مسافر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - دانشکده حسابداری و مدیریت 1397
  فوزیه قربانیان   محمد همتی

به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ایران ، عدم وجود راههای آبی داخلی از یک سو و عدم گستردگی پوشش کافی ریلی و هوایی ، بخش عمده ای از جابجایی مسافران در کشور توسط ناوگان حمل ونقل جاده ای صورت میگیرد با توجه به اینکه در شرایط کنونی کلیه سازمان ها سعی دارند ، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند . برای نیل به این هدف در تلاشندتا توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جزء از طریق کسب بیشتر رضایت مشتری امکان پذیر نخواهد بود . صنعت حمل ونقل نیز برای دستیابی به موفقیت در جلب رضایت مشتریان ، نیازمند شناختی دقیق از مشتریان و خواسته های آنان است ، تابتواند رابطه مستقیمی بین خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار خدمت گیرندگان ایجاد نماید . برآورده ساختن انتظارات و نیازهای مشتری ناگزیر از بکارگیری ابزار وسیستم هایی است ، که آنها را در انجام این امر یاری نماید ،از آنجا که مدل کانو یکی از مهمترین این ابزار ها می باشد ، در این مطالعه نیزکلیه اطلاعات در باره نیازهای مسافرین توسط پرسشنامه کانو جمع آوری گردیده، سپس این اطلاعات توسط جدول ارزیابی کانو در سه دسته نیاز(اساسی ، عملکردی، مهیج)دسته بندی شده و در مرحله بعدی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی ، اقدام به اولویت بندی این نیازها گشته است . تفسیر نتایج و ارائه راهکارهایی برای بهبود و افزایش کیفیت خدمات آخرین مرحله از این تحقیق بوده است .

براورد نرخ بازه مورد انتظاربراساس مدل capm ومقایسه آن بانرخ بازدهبازار با استفاده از بتای سنتی و نامطلوب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  علی اسعدی رستمی   سید کاظم ابراهیمی

چکیده در این تحقیق هدف ما برآورد نرخ بازده مورد انتظار براساس مدل capm و مقایسه آن با نرخ بازده بازار با استفاده از بتای سنتی و بتاهای نا مطلوب در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 86 تا 89 می باشد. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، ریسک سیستماتیک یا بتا تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازدهی دارایی هاست. بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک، نتیجه ی حاصل از یک وضعیت تعادلی است که در آن سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن تابع مطلوبیت خود بر اساس دو عامل میانگین و واریانس بازدهی هستند. از طرف دیگر نیمه واریانس بازدهی بنا به دلایل منطقی زیر می تواند معیار مناسبی از ریسک باشد. اولاً سرمایه گذاران از تغییرات مطلوب(مثبت) بازدهی بیزار نیستند، بلکه فقط از تغییرات نامطلوب(منفی)گریزانند. ثانیاً در هر دو حالت متقارن و نامتقارن بودن توزیع بازدهی، نیمه واریانس می تواند به طور مستقیم بیان کننده ی مفهوم ریسک سرمایه گذاری باشد. در پژوهش حاضر برآنیم تا با جایگزینی دو نوع معیار ریسک نامطلوب به جای معیار سنتی ریسک(بتا)، عملکرد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را در تبیین رابطه میان ریسک و بازده مورد بررسی قرار دهیم. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق نرم افزارهای بازار سهام مانند برنامه نرم افزاری ره آورد نوین و مجلات بورس بدست آمده اند و برای تجزیه و تحلیل این داده ها از نرم افزارهای excel و spss و eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده این موضوع می باشد که در سال های مورد بررسی بتا های نامطلوب 1 در برآورد نرخ بازده مورد انتظار از بتا سنتی توانایی بیشتری دارد...در پایان این پژوهش پیشنهاداتی برای پژوهشهای بعدی ذکر شده است.

بررسی عوامل موثر بر انطباق مشتریان با کانال های بانکداری (بررسی موردی: مشتریان بانک تجارت شهرستان سمنان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1389
  رضا آقایی   عظیم زارعی

با توسعه تکنولوژی و ورود آن به صنعت بانکداری، شاهد تحولات مهمی در ارایه خدمات بانکی از سوی بانک ها می باشیم. بانک ها در محیط رقابتی امروز، دریافته اند که باید با تکنولوژی همراه شده و از آن به عنوان مزیت رقابتی بهره ببرند. یکی از مهمترین نمود تکنولوژی در بانک ها، ظهور کانال های نوین الکترونیکی می باشد، که مزایای زیادی را هم به مشتریان و هم به بانک ها ارایه می دهد. دسترسی آسان به خدمات بانکی و انطاف پذیری زمانی و مکانی در انجام امور بانکی، سرعت بیشتر در کارها و صرفه جویی در هزینه و زمان، برای مشتریان و کاهش هزینه مبادلات، بهبود نام تجاری و مزیت رقابتی، سودآوری و پاسخگویی بهتر، را برای بانک ها فراهم می آورند. با توجه به مزایای فراوانی که این کانال ها فراهم می آورند، بانک ها به طور روز افزون در پی توسعه آنها می باشند. مطمئناً استفاده مستمر(انطباق) مشتریان از این کانال ها، می تواند این مزایا را هم برای خود و هم برای بانک ها فراهم آورند. در این راستا، بانک ها به ترغیب مشتریان به استفاده از این کانال ها، مبادرت می نمایند. شناخت عوامل موثر بر انطباق با کانال-های بانکداری و علل عدم استقبال مشتریان از این کانال ها و پایبندی به کانال سنتی شعبه، می تواند بانک ها را در راه برطرف نمودن موانع انطباق با کانال های نوین یاری دهد. هدف این تحقیق، بررسی میزان انطباق مشتریان با کانال های بانکداری و عوامل موثر بر آن می باشد. در این راستا در این تحقیق، پرسشنامه بین 397 نفر از مشتریان بانک تجارت شهرستان سمنان، که به طور خوشه ای، نمونه گیری شده بودند، توزیع شد. با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزارهای spss و لیزرل (جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل ساختاری مدل تحقیق)، نتایج نشان می دهد که مشتریان نمونه به ترتیب با شعبه، دستگاه خودپرداز، بانکداری تلفنی و بانکداری اینترنتی، انطباق بیشتری داشته و همچنین در مورد کانال شعبه، نگرش های آگاهی دهندگی، کاربرپسندی و اطمینان، در مورد دستگاه خودپرداز، نگرش-های راحتی و کاربرپسندی، در مورد بانکداری تلفنی، نگرش اطمینان و در مورد بانکداری اینترنتی، نگرش های راحتی، کاربرپسندی و اگاهی دهندگی، به طور مثبتی مشتریان را به انطباق با کانال، ترغیب می نمایند. دیگر یافته ها، به همراه خروجی های کمی مربوطه، مورد بررسی قرار گرفته اند.

بررسی عوامل موثر براستفاده مشتریان از خدمات پایانه فروشگاهی در بانکداری الکترونیکی (بررسی موردی فروشگاه های پوشاک و مواد غذایی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  مظاهر گلزاده   داوود فیض

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در بکارگیری خدمات pos در بین مشتریان در فروشگاههای پوشاک و مواد غذایی صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و از نوع پیمایشی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان فروشگاههای پوشاک و مواد غذایی در شهر تهران است که از خدمات pos استفاده کرده اند. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 453 نفر از مشتریان فروشگاههای پوشاک و مواد غذایی است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته بود ، جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمونهای مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق ، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق تأثیر ویژگیهای فناوری با متغیرهای سازگاری، مزیت نسبی، پیچیدگی، قابلیت آزمون ریسک درک شده و هزینه ، ویژگیهای شخصی با متغیرهای مشخصه اجتماعی، طرز فکر پیرامون تغییر، رهبری عقیده، خطر پذیری و ویژگیهای جمعیت شناختی و عوامل زیر ساختی با متغیرهای تعداد دستگاه موجود و سرعت اتصال برای زیر ساخت تکنولوژیکی و تبلیغات و دانش برای زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی در بکارگیری خدمات posمورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت مشخص گردید که کتغیرهای رهبری عقیده ، خطرپذیری، هزینه و قابلیت آزمون در بکارگیری خدمات دستگاههای کارت خوان تأثیری ندارد و باقی متغیرها عواملی موثر در بکارگیری خدمات pos هستند. ضمن اینکه هر سه متغیر اصلی تحقیق ، ویژگیهای فناوری، ویژگیهای شخصی و عوامل زیرساختی در بکارگیری خدمات pos موثرند.

بررسی مقایسه ای میزان تأثیر جاذبه های تبلیغات تلویزیونی شرکت ایرانسل و همراه اول بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری (مطالعه موردی: دانشجویان کاربر تلفن همراه در شهر شیراز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  مرضیه هاشمی   داود فیض

امروزه در دنیای مدرن، تقریباً تمام افراد در معرض تبلیغات و دیگر فعالیت های ارتباطی قرار می گیرند. نقش و اهمیت تبلیغات در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. تبلیغات در تجارت و بازاریابی رشد فزاینده ای داشته است و به یک تجارت بزرگ تبدیل شده است. تأثیر تبلیغات بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری نیز، یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات است. لذا هدف از تحقیق حاضر این است که میزان تأثیر جاذبه های تبلیغات تلویزیونی همراه اول و ایرانسل بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری این دو شرکت را به شکل مقایسه ای مورد ارزیابی قرار دهد. برای جمع آوری داده ها از دو روش بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کاربر تلفن همراه در دانشگاه های شیراز که در معرض تبلیغات تلویزیونی همراه اول و ایرانسل قرار گرفته اند می باشد. حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری نامحدود 384 نفر بدست آمده که جهت اطمینان بیشتر، تعداد 480 پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، از آزمون t زوجی استفاده شده است. برای تعیین روایی هر کدام از سازه ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده و برای بررسی تأثیر جاذبه های تبلیغات تلویزیونی بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری از مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان استفاده از جاذبه های تبلیغاتی در تبلیغات تلویزیونی ایرانسل نسبت به همراه اول بیشتر است، همچنین جاذبه های تبلیغات تلویزیونی ایرانسل و همراه اول تأثیر معناداری بر نگرش نسبت به تبلیغات آنها و بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری همراه اول دارد، اما تأثیر معناداری بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری ایرانسل ندارد و نگرش نسبت به تبلیغات ایرانسل و همراه اول تأثیر معناداری بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری این دو شرکت دارند.

بررسی میزان موفقیت پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری د بانک ملت با استفاده از مدل اولویت عوامل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1392
  رامین نیک اقبال زاده   عباسعلی رستگار

مدیریت ارتباط با مشتری(crm)استراتژی تجاری مشتری محور می باشد که به صورت پویا فروشها، بازاریابی و خدمات به مشتری را یکپارچه می سازد و به عبارتی ارزش افزوده برای سازمان و مشتریانش ایجاد می کند. با این حال تحقق crm با نبود تطابق بین فن آوری اطلاعات و راهبردهای بازاریابی و نبود اساس مفهومی لازم برای توسعه مدیرت ارتباط با مشتری، امکان موفقیت پیاده سازی آن را کم تر می کند. اطلاعات لازم جهت تحقیق حاضر بوسیله پرسشنامه که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته بود، جمع آوری شد.این اطلاعات در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق سعی شده است تا میزان موفقیت پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملت با استفاده از مدل اولویت عوامل بررسی شود. بدین منظور مفاهیم و مباحث مربوط به crm و مدلهای پیاده سازی در سازمانهای امروزی مدنظر قرار گرفته و سپس با مطالعه مدل اولویت عوامل به بررسی میزان موفقیت پیاده سازی crm در بانک ملت پرداخته شد و در نهایت مشخص شد که برای اجرای موفق crm، عواملی چون تناسب فرایند،کیفیت ااطلاعات مشتری،پشتیبانی از سیستم،کارایی، رضایت مشتری و سودآوری تأثیرگذارند. کلید واژه: مدیریت ارتباط با مشتری، فناوری اطلاعات،رضایت مشتری،سودآوری

تبیین بازده سهام در هر یک از صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  فاطمه پاکباز   سید کاظم ابراهیمی

در این تحقیق با عنوان " تبیین بازده سهام در هر یک از صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ "، اثر سه عامل ریسک بازار، اندازه و ارزش، بر بازده مازاد سهام بررسی می گردد. برای اندازه گیری این سه عامل ریسک به ترتیب از متغیرهای mkt، smb و hml استفاده شد. به منظور محاسبه متغیرها و بررسی اثر آنها، شرکت های موجود در هر صنعت عضو نمونه تحقیق، در پایان هر سال از لحاظ اندازه به دو گروه ( کوچک و بزرگ (و از لحاظ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به سه گروه ( دارای نسبت پایین، متوسط و بالا ) تقسیم شده و از ترکیب گروه های اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، شش پرتفوی تشکیل می گردد. سپس متغیرهای تحقیق به صورت ماهانه محاسبه شد و مبنای تحلیل قرار گرفت. این تحلیل در یک الگوی سری زمانی از فروردین سال 1384 تا اسفند سال 1388 انجام گرفت. تحلیل رگرسیون سری زمانی در هر یک از صنایع انجام شد و با توجه به نتایج حاصل در مورد قبول یا رد فرضیه های تحقیق تصمیم گیری شد. نتایج نشان دهنده توانایی مدل سه عاملی در تبیین بازده سهام، در صنایع کانه های فلزی، محصولات فلزی و صنعت سایر کانی غیرفلزی بود. اما در صنایع کاشی و سرامیک و دستگاه های برقی، معناداری مدل سه عاملی مورد تایید قرار نگرفت. در سایر صنایع عضو نمونه مدل از نظر آماری معنادار بود اما حداقل یکی از متغیرها معنادار نبودند. بنابراین در این صنایع نیز نمی توان توانایی مدل سه عاملی فاما و فرنچ را در تبیین بازده مورد تایید قرار داد.

تحلیل و محاسبه کارایی شعب بانک ملت شهرستان سمنان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - دانشکده مدیریت 1389
  رضا محمدی کیا   عظیم زارعی

چکیده: کارایی در تحلیل های اقتصادی موضوعی مهم و برجسته به شمار می رود. انسان همواره در صدد دستیابی به کارایی بیشتر است و آنرا وسیله ای برای رسیدن به سود یا مطلوبیت بیشتر می داند .از نظر اقتصادی ،کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع ، حداکثر استفاده از منابع ، تحمل حداقل هزینه است .امروزه تحلیل و محاسبه کارایی در سازمانها یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند .بنابر این محاسبه کار ایی بانکها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است . این پژوهش بمنظور محاسبه و تحلیل کارایی شعب بانک ملت (در شهرستان سمنان )در سال 1388صورت می پذیرد بدین منظور از تکنیک تحلیل پوششی داده ها dea استفاده می شود .بمنظور انجام این تحقیق نهاده هاو ستانده هایی بر اساس اهداف و اولویتهایی بانک تعیین گردیده و در غالب دومدل ccr, bcc از مدلهای اصلی تحلیل پوششی داده هاحل گردیده است .باتوجه به نتایج به دست امده ،به مقایسه شعب بانک پرداخته و شعب کارا و ناکارا تشخیص داده می شود .در پایان برای رتبه بندی شعب کارا از مدل اندرسن پترسن استفاده شده و شعبه میدان سعدی بعنوان کارا ترین شعبه دارای بهترین عملکرد می باشد . واژگان کلیدی :کارایی ،تحلیل پوششی داده هاdea ،بانک ملت

طراحی مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از bsc در بانک توسعه تعاون کشور
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - دانشکده مدیریت 1390
  مصیب کرمی   محمد همتی

امروزه اندازه گیری عملکرد سازمان بعنوان ضرورت اجتناب ناپذیر برای تحقق اهداف استراتژیک می باشد. دریک محیط رقابتی ، سازمان ها در کیفیت محصول یا ارائه خدمت ، تحویل ، قابلیت اطمینان و رضایتمندی مشتری تلاش می کنند.. همه این ویژگیها تنها بوسیله معیارهای مالی سنتی قابل اندازه گیری نیستند. از این رو در این پژوهش با به کارگیری کارت های امتیازی متوازن به طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بانک توسعه تعاون که نمونه ای از موسسات خدمات مالی و اعتباری دولتی است، پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان، اهداف استراتژیک در وجوه چهار گانه کارت های امتیازی متوازن ( در بانک توسعه تعاون )تعیین گردیده و وزن نسبی هریک از وجه های کارت امتیازی متوازن با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی محاسبه شده است. در پایان نمره کل کارایی سازمان و نیز کارایی در هر یک از وجوه چهار گانه کارت امتیازی متوازن محاسبه گردیده و جهت رفع شکاف های عملکردی در سازمان ،راهکار هایی ارائه گردیده است.

عومل موثر در کیفیت خدمات الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی وتاثیر آن بر وفاداری مشتریان بانک(مطالعه موردی بانک تجارت مشهد)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - دانشکده مدیریت 1390
  محمدحسن اصالت   عظیم زارعی

نظام بانکی یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان حیاتی پول را در آن به گردش در می آورد. از طرفی امروزه توسعه روز افزون و شگفت آور فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی به خصوص در زمینه های تجارت و بانکداری تاثیر گذار بوده و نظام بانکی در دنیا به منظور ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و هماهنگ با نیاز حال حاضر جامعه با استفاده از فناوری اطلاعات اقداماتی جهت مدرن سازی بانکها بعمل آورده است. در کشور ما نیز در این راستا اقدام به راه اندازی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی شده است. این تحقیق در صدد است میزان تاثیرات کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بر سطح وفاداری مشتریان بانکی را مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود. ابتدا با بهره گیری از دیدگاه های صاحب نظران، کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی، مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید. سپس بمنظور سنجش عوامل، پرسشنامه ای طراحی و روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرارگرفت. با توجه با اینکه جامعه آماری این تحقیق مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی شعب مشهد بانک تجارت بود، پرسشنامه ها بین مشتریان شعب منتخب توزیع گردید. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی _ پیمایشی بوده وبرای تجزیه و تحلیل داده های حاصله، از ابزارهای آماری چون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون میانگین یک جامعه آماری (آزمونt یک نمونه ای)، ضریب همبستگی جزیی و بلحاظ نرم افزاری از نرم افزارهای spss و excel استفاده شده است. با توجه به اینکه در آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-.,..) برای دامنه آنها کمتر از 0.05 بدست آمد فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته و نتایج حاصله نشان می دهدکه رشد کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در بهبود وفاداری به بانک تاثیر داشته است.

بررسی نقش اعتماد در تمایل به خرید اینترنتی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  عیسی رضازاده   سید محمد حسین هاشمیان

با ظهور تجارت الکترونیک و تکنولوژی های اینترنتی، سازمان ها در حال تغییر تجارت و کسب و کار خود هستند. توسط تجارت الکترونیک، شرکت ها می توانند در برابر تغییر بازار و نیازمندی های مشتری پاسخگو و منعطف باشند. یک موضوع مهم در تجارت الکترونیک شرکت با مشتری ایجاد اعتماد مشتری می باشد. اعتماد به عنوان یکی از مولفه های توانمندساز در تجارت الکترونیکی، از جمله مهمترین مشخصه های موفقیت یک وب سایت در دنیای مجازی و همچنین یک عامل کلیدی در حفظ و گسترش روابط پایدار با مشتریان می باشد. درجه بالای اعتماد نه تنها انتظارات مشتری از انجام یک معامله رضایت بخش را برآورده می سازد بلکه تردید و ریسک درک شده از معاملات برخط را حذف می کند. در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی نقش اعتماد در تمایل به خرید اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه ها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و از نوع پیمایشی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه ها در شهر تهران است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق و بدست آوردن نتایج از مدل تحلیل مسیر و تجزیه و تحلیل تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که آشنایی ادراک شده، نگرش مشتریان و اعتماد به طور مثبت و اجتناب از عدم اطمینان به طور منفی با تمایل به خرید اینترنتی رابطه دارند. رابطه اعتبار ادراک شده با تمایل به خرید اینترنتی در این پژوهش تایید نشد. همچنین، آشنایی ادراک شده و اعتبار ادراک شده به طور مثبت و اجتناب از عدم اطمینان به طور منفی با اعتماد رابطه دارند.

سنجش آمادگی در زمینه پذیرش و پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی(e-crm)(موردکاوی بانک توسعه تعاون)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  رسول صادقی   علیرضا موتمنی

مدیریت ارتبات با مشتری (crm) یک وظیفه حیاتی و ضروری برای بازاریابی مشتری-محور است و این وظایف شامل جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مربوط به مشتریان به منظور فراهم آوردن خدمات موثرتر می باشد. e-crm یک استراتژی کلیدی برای تجارت الکترونیکی (ec) می باشد که از ترکیب بخش های مختلف it از قبیل نرم افزارها، سخت افزارها،برنامه های کاربردی و همچنین تعهدات سازمانی و مدیریت که از طریق کانال های مبتنی بر وب حاصل شده است.هدف سیستم e-crm ارتقائ خدمات، گسترش روابط و نگهداری مشتریان باارزش می باشد.به هر حال گسترش و پیاده سازی e-crm یک موضوع مهم برای محققان و بسیاری از سازمانها بخصوص صنعت بانکداری در سالهای اخیر شده است.پژوهش حاضر با هدف سنجش آمادگی در زمینه پذیرش و پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی(e-crm)در بانک توسعه تعاون یا به عبارت دیگر عوامل موثر بر گرایش کارکنان در پذیرش این فناوری با استفاده از مدل تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری(utaut) و مدل تناسب وظیفه-فناوری(ttf) صورت گرفته است.روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، و از نوع کاربردی – پیمایشی، همبستگی است . جامعه ی آماری این پژوهش تمامی مدیران و معاونان و خبرگان شعبات کل کشور بانک توسعه تعاون را شامل می شود. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 260 نفر از جامعه آماری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از کل استانها مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات حاصل از پرسشنامه در محیط نرم افزاری spss وlisler با اعمال آزمون های t، تحلیل همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری با توجه به فرضیات تحقیق تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق تأثیر متغیر های انتظارات مربوط به عملکرد ، انتظارات مربوط به تلاش ، اثر اجتماعی ، شرایط تسهیل کننده ، مشخصات وظیفه ، مشخصات فناوری و سازگاربودن وظیفه-فناوری بر گرایش به استفاده از سیستم ecrm مورد بررسی قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان می دهد که انتظارات مربوط به تلاش ،اثر اجتماعی ، مشخصات وظیفه ، مشخصات فناوری و سازگاربودن وظیفه-فناوری بر گرایش به استفاده از سیستم e-crm موثر هستند، همچنین مولفه هایی نظیر انتظارات مربوط به عملکرد و شرایط تسهیل کننده بر گرایش به استفاده از سیستم e-crm تأثیری ندارند.در پایان پیشنهادات کاربردی در راستای نتایج تحقیق آورده شده است

بررسی عوامل موثر بر خرید رایانه قابل حمل ( مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه های سمنان )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  سعید حسین ابادی فراهانی   عظیم زارعی

چکیده لپ تاپ ها یکی از پیشرفت های عمده در عرصه تکنولوژی ، کامپیوتر و حتی ارتباطات در قرن حاضر می باشد. اگرچه مدت زیادی از ورود آن به زندگی انسان نمی گذرد، تحولات عظیمی در زمینه فن آوری و ابزار استفاده از آن به وجود آمده است. تحقیقات فراوانی در مورد لپ تاپ در جهان در دو زمینه عمده صورت گرفته است که عبارتند از کاربرد لپ تاپ و خود لپ تاپ به عنوان یک محصول و جنبه های بازاریابی آن. اما در ایران تحقیقات در مورد این محصول از جنبه های مختلف تحقیقاتی مورد غفلت واقع شده است و تعداد این تحقیقات بسیار کم است. این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی عوامل موثر بر خرید رایانه های قابل حمل از نقطه نظر دانشجویا ن طراحی و در دانشگاه های سمنان اجرا شد. در مرحله نخست، با استفاده از ادبیات موضوع ، عواملی که موجب تصمیم به خرید لپ تاپ می شوند شناسایی و استخراج می گردند. این عوامل شامل چهار عامل اصلی اجتماعی و گروهی ، روانی و فردی ، مربوط به آمیخته بازاریابی و موقعیتی می گردند. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی و گروهی ، روانی و فردی و مربوط به آمیخته بازاریابی بر خرید کامپیوتر های قابل حمل تاثیر می گذار است و تنها عامل موقعیتی بر این خرید بی تاثیر است و اولویت بندی عوامل نیز به ترتیب از با اهمیت ترین تا بی اهمیت ترین شامل: عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی ، عوامل روانی و فردی ، عوامل اجتماعی و گروهی و عوامل موقعیتی

ارزیابی میزان اثربخشی استراتژی برون سپاری در شرکت مخابرات(مطالعه موردی شرکت مخابرات شهرستان سمنان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  سیده راضیه موسوی چاشمی   عظیم زارعی

امروزه ارزیابی استراتژی های مورد استفاده در سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا روند فعالیت های آتی سازمان ها را مشخص می سازد. به همین دلیل هدف از انجام این پژوهش ارزیابی میزان دستیابی به اهداف مورد انتظار از اجرای استراتژی برون سپاری در شرکت مخابرات شهرستان سمنان است. به این منظور در قالب چارچوب مفهومی پژوهش از دو دیدگاه درون سازمان و برون سازمان به بررسی موضوع در قالب تحقیقی توصیفی و کاربردی پرداخته شده است.اعضای جامعه آماری در دیدگاه درون سازمانی شامل مدیران، کارشناسان و ناظرین شرکت مخابرات شهرستان سمنان است، اهداف مورد انتظار از اجرای استراتژی برون سپاری در قالب پرسش نامه ی اول با استفاده از نظرات استادان و کارشناسان مربوط تهیه و توزیع شد، پایایی ابزار مورد استفاده با احراز میزان 91% برای ضریب آلفای کرونباخ ، مورد تایید قرار گرفت. برای پاسخ به سوالات تحقیق از آزمونt استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده عدم اثربخشی کلی در بعد درون سازمانی است و تنها در برخی شاخص ها برای مثالرضایت مندی ذی نفعان ؛ کاهش زمان؛ کوچک سازی و ... ، اثربخشی حاصل شده است.اعضای جامعه آماری در دیدگاه برون سازمانی شامل مشتریانی است که خدمات شرکت مخابرات را از طریق دفاتر خدمات ارتباطی شرکت مخابرات دریافت می کنند، برای سنجش اثربخشی خدمات ارائه شده از مدل سروکوال استفاده شده است و پرسش-نامه ی دوم (سروکوال) نیز با استفاده از نظرات استادان محترم تهیه و توزیع شد، پایایی این پرسش نامه نیزبا احراز میزان 90% برای ضریب آلفای کرونباخ ، مورد تایید قرار گرفت. برای پاسخ به سوالات تحقیق از آزمونt و کفایت و برتری خدمات استفاده شده است. نتایج بدست آمده در بعد برون سازمانی نیز نشان دهنده عدم اثربخشی کلی و یا به عبارت دیگر عدم رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات ارتباطی مخابرات است.در آخر با توجه به نتایج بدست آمده ضرورت داشتن نگاه دقیق تر در انتخاب پیمانکاران به منظور بهبود در شرایط و رسیدن به اهداف برون سپاری احساس می شود.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی شرکتهای کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  بهاره کریمی   داود فیض

چکیده: به منظور برخورداری از مزایای کارآفرینی در شرکت های کوچک و متوسط بایستی بر روی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی تمرکز و سرمایه گذاری کرد. به همین دلیل هدف این پژوهش بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که روایی آن با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (96.2) تأیید شده استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان می باشند که تعداد آنها 375 نفر بوده و از این تعداد 156 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر آزمون میانگین یک جامعه آماری در بخش آزمون های اصلی و آزمون رتبه بندی فریدمن، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و آزمون anova در بخش آزمون های فرعی تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده در بخش آزمون های اصلی پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش موثری در بروز کارآفرینی سازمانی و همچنین ابعاد ایجاد مشاغل جدید، نوآوری در کالاها و خدمات، نوآوری در فرآیندها، خودتجدیدی، پیشگامی و رقابت تهاجمی دارد ولی در بعد ریسک پذیری دارای عدم تأثیر می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد و توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان امری ضروری به نظر می رسد. کلمات کلیدی: کارآفرینی سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت های کوچک و متوسط

بررسی عوامل موثر بر نگرش و واکنش رفتاری مصرف کنندگان نسبت به پیامک های تبلیغاتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه سمنان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  بیتا محمدزاده نیاکی   عظیم زارعی

چکیده رشد سریع تلفن همراه و سایر ابزارهای موبایل، کانال جدیدی را برای بازاریابی ایجاد کرده است. با توجه به این که استفاده از پیام کوتاه در تبلیغات روز به روز در حال گسترش است، توجه به عواملی که بر نگرش مصرف کننده نسبت به این نوع تبلیغات اثر می گذارند، ضروری به نظر می رسد چرا که عدم استفاده صحیح آن می تواند آثار مخربی در ذهن مصرف کننده ایجاد نماید و از اثربخشی این نوع تبلیغات بکاهد. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر نگرش و واکنش رفتاری مصرف کننده نسبت به پیامک های تبلیغاتی ارسالی به تلفن همراهشان می پردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه سمنان بوده است که از طریق 400 پرسشنامه جمع آوری شده از افراد نمونه که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند، نگرش افراد مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. نتایج تحقیق نشان داده که سرگرم کننده بودن، اطلاع دهنده بودن، اعتماد و سادگی پیامک های تبلیغاتی تأثیر مثبت و معناداری بر روی نگرش دارد. در حالی که تأثیر اجازه، اعتبار و شخصی سازی پیامک های تبلیغاتی بر روی نگرش، تأیید نشد. همچنین نتیجه این تحقیق نشان می دهد آزاردهنده بودن پیامک ها تأثیر منفی بر روی نگرش خواهد داشت. به علاوه متغیرهای جمعیت شناختی سطح تحصیلات و درآمد، نقش تعدیل گری بر روی نگرش داشته، در حالی که نقش تعدیل گری جنسیت و سن تأیید نشد.

بررسی اثرات انطباق شخصیت فرد با ویژگی های نمادین نام تجاری(تطابق تصویر شخصی) بر وفاداری به نام تجاری (مطالعه موردی: مشتریان شرکت خودروسازی سایپا)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  صهبا هنرور   عباسعلی رستگار

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم انطباق شخصیت فرد با ویژگی های نمادین نام تجاری(تطابق تصویر شخصی) بر وفاداری به نام تجاری صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع پیمایشی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از مشتریان شرکت خودروسازی سایپا می باشند که هم اکنون دارای خودروی تولیدی سایپا هستند. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 384 نفر از مشتریان شرکت سایپا در تهران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق تاثیر متغیرهای تطابق تصویر شخصی،تطابق کارکردی(مطابقت انتظارات ایده آل مصرف کننده از ویژگی های محصول و چگونگی درک همان ویژگی ها )، کیفیت تعاملات میان مشتری و نام تجاری، درگیری مصرف کننده با کالا بر وفاداری به نام تجاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که تطابق تصویر شخصی، تطابق کارکردی، کیفیت تعاملات میان مشتری ودرگیری مصرف کننده با کالا روی وفاداری به نام تجاری موثر هستند. یافته ها همچنین نشان می دهد که بین تطابق تصویر شخصی و درگیری مصرف کننده با محصول همچنین میان درگیری مصرف کننده با محصول و سازه تطابق کارکردی رابطه معنی داری وجود ندارد.

بررسی رابطه بین مدیریت سود و عملکرد بلند مدت عرضه های اولیه سهام عادی در هر یک از صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  فاطمه امیری   سید جلال صادقی شریف

از عوامل موثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری, توجه سرمایه گذار به گزارش های مالی منتشره توسط شرکت هاست. به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی موجود و از آنجا که مدیران نسبت به سرمایه گذاران دارای اطلاعات افشا نشده درمورد فعالیت و وضعیت شرکت هستند, بنابراین انتظار میرود شرکت هایی که از آزادی عمل درحسابداری استفاده می کنند از طریق انجام فعالیت هایی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری, قادرند سود گزارش شده را به سطح مطلوب برسانند و به عبارت دیگر به مدیریت سود بپردازند. گزارش بیش از حد سود از طریق بالا نشان دادن اقلام تعهدی صورت می گیرد و در پی آن سهام به قیمتی بیش از ارزش واقعی آن به فروش می رسد. عرضه اولیه سهام به عموم, انگیزه ای برای شرکت ها ایجاد میکند تا سود را به طور فرصت طلبانه از طریق افزایش اقلام تعهدی مدیریت کنند و با گزارش بیش از میزان واقعی سود قیمت سهام را افزایش می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدیریت سود در هریک از صنایع موجود در بورس تهران صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت هایی هستند که در فاصله زمانی سال 73 تا 86 برای اولین بار در بورس تهران پذیرفته شده اند. فرضیه تحقیق با استفاده از یک نمونه شامل 160 شرکت که به روش غربالی انتخاب شده اند بررسی شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بعضی صنایع می توان به طور قطع گفت که سود مدیریت شده است و در سایر صنایع موجود در پژوهش این فرضیه تایید نمی شود. کلمات کلیدی : مدیریت سود, عملکرد بلند مدت سهام, نوع صنعت, عرضه اولیه سهام

بررسی رابطه مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات با میانجیگری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  فرناز روزبان   حسین دامغانیان

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات در شرکت ملی حفاری ایران بوده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان رسمی و ستادی شرکت ملی حفاری ایران بوده که اولا بالاتر از 4 سال سابقه کاری داشته اند در ثانی تحصیلات آنها حداقل کارشناسی باشد؛ که تعداد آنها 300 نفر و نمونه آماری مورد بررسی بر اساس جدول مورگان 169 نفر تعیین گردید که تعداد 163 پرسشنامه جمع آوری شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. نظر به مولفه های اصلی مدیریت دانش بر اساس کارآمدترین مدل در سنجش وضعیت مدیریت دانش، مدل نوناکا و تاکوچی، پرسشنامه ی مدیریت دانش و برای تکنولوژی اطلاعات و توانمندسازی بر اساس مدل تلفیقی–تحلیلی پژوهش پرسشنامه هایی آماده و مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوی( مشورت و نظارت استاد راهنما و سایر اساتید صاحبنظر ) بهره گرفته شده است پرسشنامه 71 سوالی میان آزمودنی های توزیع گردید که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش 0.8(16 سوالی) برای تکنولوژی اطلاعات 0.71(39 سوالی ) و برای توانمندسازی 0.8 (سوالی 16)بدست آمد. برای تشخیص روایی پرسشنامه ، از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد . روش آماری مورد استفاده، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تحلیل مسیر و نکویی برازش می باشد. داده های بدست آمده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، نشان داده شده اند. نتایج بدست آمده هر چهار فرضیه مطروحه را مورد تایید قرار داد و نشان داد نه تنها میان مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات رابطه مستقیم، مثبت و معنی داری وجود دارد بلکه تکنولوژی اطلاعات از طریق توانمندسازی بر مدیریت دانش اثر گذار است و یک رابطه غیر مستقیم معنی دار میان آنها وجود دارد، رابطه مستقیم توانمندسازی و مدیریت دانش و همچنین رابطه مستقیم تکنولوژی اطلاعات و توانمندسازی موردتایید قرار گرفت.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شخصیت نام و نشان تجاری به روش ahp در صنعت لوازم خانگی(مطالعه موردی لوازم خانگی شرکت گلدایران و پارس خزر)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1390
  هومن هرمزی   علیرضا موتمنی

تعاریف جدید از شخصیت نام و نشان تجاری در ادبیات بازاریابی موجب شده تا مفهوم آن در اقتصاد امروز جهان از اهمیت خاصی برخوردار گردد. شخصیت نام و نشان تجاری یک مفهوم است که می تواند از طریق ابزارهای تبلیغاتی و تصویرسازی قوی، موجب شخصیت بخشیدن به محصولات شده و برای آن ایجاد ارزش پایدار نماید. امروزه از نام تجاری بعنوان نماد خوشنامی یک سازمان یاد شده و بطور بالقوه میتواند موفقیتهای تجاری فراوانی را به دنبال داشته باشد. این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرده که صاحبنظران این حوزه ، نام تجاری را صاحب شخصیت میدانند. بر این اساس مقیاس ابعاد شخصیت نام و نشان تجاری که نخستین بار توسط آکر مطرح شد مورد مطالعه و بحث قرار گرفت و از مدل تجدیدنظرشده آن برای تشخیص عوامل موثر بر شخصیت نام و نشان تجاری در صنعت لوازم خانگی استفاده شد. سپس با استفاده از جمع آوری نظرات افراد خبره در دو شرکت لوازم خانگی، ترتیب و اهمیت ابعاد شخصیت نام و نشان تجاری، در هر شرکت مورد سوال قرار گرفت. سپس با روش ahp نظرات اخذ شده تلفیق و رتبه بندی عوامل موثر بر شخصیت نام و نشان تجاری برای این دو شرکت انجام شد. بعد از تجزیه و تحلیل در خصوص تفاوتهای مشاهده شده، ترتیب و الویت بندی بدست آمده برای هر یک از شرکتها ارزیابی شد. بدین ترتیب مشخص شد که ترتیب عوامل موثر بر شخصیت نام و نشان تجاری صنعت لوازم خانگی، در بین شرکتهای مختلف کاملاً متفاوت بوده بطوریکه تفسیرهای معناداری از آن قابل بررسی است. نتیجه این تفاوتها در دوسطح عوامل اصلی و عوامل فرعی ،فرضیه تحقیق در این خصوص را ثابت کرد. با درنظرگرفتن نتایج بدست آمده حاصل از مقایسه این دو شرکت، با توجه به اینکه بعد لوکس بودن به مراتب سهم بیشتری در ساختن شخصیت نام و نشان تجاری یک محصول لوازم خانگی دارد به تمامی شرکتها و نمایندگیهای آنها پیشنهاد میشود، به ویژگیهای جذاب و زیبا بودن بیش از سایر خصوصیات اهمیت داده و برای ارائه چهره ای شاد بصورت دوستانه تری نسبت به معرفی شخصیت نام و نشان تجاری خود اقدام کنند.

رتبه بندی موسسات آموزش عالی استان های غرب کشور با استفاده از شاخص های پژوهشی، آموزشی و محیطی: یک فرایند تحلیل سلسله مراتبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391
  مریم قادری شیخی آبادی   سیاوش طالع پسند

هدف: هدف این مطالعه تعیین وزن شاخص های ارزیابی عملکرد موسسه های آموزش عالی غیر دولتی -غیر انتفاعی در بعدهای پژوهشی، آموزشی و محیطی، و رتبه بندی آن ها بود. روش: شرکت کنندگان همه اعضای هیأت های نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و ایلام (45= n) بودند. پرسشنامه ای با 17 شاخص ارزیابی عملکرد در قالب 51 سوال به صورت مقایسه های زوجی در سه بعد برای اعضای هیأت های نظارت و ارزیابی استان ها پست الکترونیک شد. وزن نهایی شاخص ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که برای ارزیابی موسسه های آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی شاخص های بعد آموزشی مهم تر از سایر شاخص ها هستند. وزن بعد آموزشی از سایر بعدها بالاتر بود (42/.). بعدهای پژوهشی و محیطی دارای وزن تقریباً یکسان بودند (29/.). بیشینه وزن شاخص هایی که در سه بعد آموزشی، پژوهشی و محیطی رتبه نخست را بدست آورده بودند به ترتیب 39/. ، 30/. و 17/. بود. دامنه تغییرات وزن ها در رتبه بندی شاخص های آموزشی بیشتر از سایر بعدها بود. رتبه هر یک از موسسه ها در بعدهای آموزشی، پژوهشی و محیطی تعیین شد. بحث: برای ارزیابی موسسه های آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی شاخص های بعد آموزشی باید در اولویت قرار گیرند. رتبه بندی موسسه ها برحسب بعدهای آموزشی، پژوهشی و محیطی ضمن فراهم آوردن تصویر دقیق تر امکان بیشتری برای مقایسه آن ها به دست می دهد. تلویحات نظام رتبه بندی موسسه ها مورد بحث قرار گرفت.

بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناختی (جنسیت ، تحصیلات ، سن ، درآمد) بر فرآیندتصمیم گیری خرید (مورد مطالعه: بازار خودرو استان سمنان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1390
  حسین اصغری   داود فیض

پژوهش حاضر با عنوان بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد) بر فرآیند تصمیم خرید که (تشخیص مسئله، جستجوی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، تصمیم خرید، رفتار پس از خرید) بازار خودرو استان سمنان صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دارندگان خودرو در استان سمنان هستند. تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای با نمونه ای متشکل از 534 نفر و مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه ای که محقق ساخته اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته، جمع آوری شد .این اطلاعات در محیط نرم افزاری spssبا توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق تأثیر ویژگیهای جمعیت شناختی را بر روی فرآیند تصمیم خرید مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید که تمام متغیرهای جمیت شناختی علاوه بر اینکه تأثیر فراوان بر فرآیند تصمیم خرید خودروی افراد دارند، همچنین این عوامل در جنسیت، سن، تحصیلات و درآمد متفاوت در فرآیند خرید با یکدیگر متفاوت هستند.در این تحقیق تمام فرضیه های مربوط به تحقیق تأیید شد.

بررسی تاثیر ویژگی های سازمان یادگیرنده بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک(مطالعه موردی: دانشگاه دامغان و دانشگاه آزاد اسلامی دامغان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  حسین سجادی   عظیم زارعی

از آنجایی که با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی ،عدم اطمینان در محیط سازمانی فزونی یافته است . سازمان ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی از عوامل محیطی و برخورداری از یک برنامه ریزی جامع دارند تا بتوانند خود را با تغییر و تحولات محیطی تطبیق دهند . امروزه محیط به سازمان ها اجازه نخواهد داد در مقابل فشارهای ناشی از مهارت ها ،توانایی ها و تکنولوژی های رقیب ، به صورت سنتی اداره شوند و این امر ضرورت برخورداری از یک برنامه استراتژیک اثربخش در سایه ایجاد یک سازمان یادگیرنده را ایجاب می کند. به این دلیل تحقیق حاضر به تاثیر ویژگی های سازمان یادگیرنده بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه دامغان و دانشگاه آزاد اسلامی دامغان می پردازد و به مقایسه تطبیقی بین دو دانشگاه دولتی و آزاد از نظر میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه در مجموع نظرات 329 نفر از کارکنان ، مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه دامغان و دانشگاه آزاد اسلامی دامغان جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار spss و lesrel استفاده شده است که نتایج نشان می دهد که بین ویژگی های سازمان یادگیرنده و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد و همچنین هر یک از دو دانشگاه از نظر میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک در حد متوسط می باشند و تفاوت معناداری بین دو دانشگاه دیده نمی شود. فرضیه اصلی: ? ویژگی های سازمان یادگیرنده براثربخشی برنامه ریزی استراتژیک تاثیردارد. این فرضیه تایید می شود به این معنا که ارتقاء ویژگی های سازمان یادگیرنده باعث افزایش اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک می شود.با توجه به نتایج تحقیقات مرتبط و مطالعات کتابخانه ای انجام شده این نتیجه مورد انتظار پژوهشگر بوده است.طبق تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده ضریب استاندارد شده بین دو متغیر ویژگی های سازمان یادگیرنده و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک 0,87 و ضریب معناداری 17,34 می باشد،که نشان دهنده تاثیر ویژگی های سازمان یادگیرنده بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک و معنادار بودن این رابطه می باشد. فرضیات فرعی: ? ویژگی رهبری مبتنی بر چشم انداز بر مولفه های اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک تاثیر دارد. این فرضیه تایید می شود به این معنا که ارتقاء ویژگی رهبری مبتنی بر چشم انداز باعث افزایش اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک می شود.با توجه به نتایج تحقیقات مرتبط و مطالعات کتابخانه ای انجام شده این نتیجه مورد انتظار پژوهشگر بوده است.طبق تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده ضریب استاندارد شده بین متغیر رهبری مبتنی بر چشم انداز و متغیر های اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک(تفکر استراتژیک،برنامه ریزی استراتژیک و جامعیت برنامه ریزی استراتژیک) بترتیب 0,92 ، 0,82 ، 1,06 و ضریب معناداری بترتیب 12,45 ، 11,47، 14,62 می باشد،که نشان دهنده تاثیر ویژگی رهبری مبتنی بر چشم انداز بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک و معنادار بودن این رابطه می باشد. ? ویژگی برنامه ریزی وارزیابی بر مولفه های اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک تاثیر دارد. این فرضیه تایید می شود به این معنا که ارتقاء ویژگی برنامه ریزی وارزیابی باعث افزایش اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک می شود.با توجه به نتایج تحقیقات مرتبط و مطالعات کتابخانه ای انجام شده این نتیجه مورد انتظار پژوهشگر بوده است.طبق تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده ضریب استاندارد شده بین متغیر برنامه ریزی وارزیابی و متغیر های اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک(تفکر استراتژیک،برنامه ریزی استراتژیک و جامعیت برنامه ریزی استراتژیک) بترتیب 0,96 ، 0,95 ، 1,01 و ضریب معناداری بترتیب 11,65 ، 11,06، 13,76 می باشد،که نشان دهنده تاثیر ویژگی برنامه ریزی وارزیابی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک و معنادار بودن این رابطه می باشد. ? ویژگی کسب ونشراطلاعات برمولفه های اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک تاثیردارد. این فرضیه نیز تایید می شود به این معنا که ارتقاء ویژگی کسب ونشراطلاعات باعث افزایش اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک می شود.با توجه به نتایج تحقیقات مرتبط و مطالعات کتابخانه ای انجام شده این نتیجه مورد انتظار پژوهشگر بوده است.طبق تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده ضریب استاندارد شده بین متغیر کسب ونشراطلاعات و متغیر های اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک(تفکر استراتژیک،برنامه ریزی استراتژیک و جامعیت برنامه ریزی استراتژیک) بترتیب 0,99 ، 0,95 ، 1 و ضریب معناداری بترتیب 10,03 ، 11,46، 12,44 می باشد،که نشان دهنده تاثیر ویژگی کسب ونشراطلاعات بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک و معنادار بودن این رابطه می باشد. ? ویژگی خلاقیت و نواوری بر مولفه های اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک تاثیر دارد. این فرضیه نیز تایید می شود به این معنا که ارتقاء ویژگی خلاقیت و نواوری باعث افزایش اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک می شود.با توجه به نتایج تحقیقات مرتبط و مطالعات کتابخانه ای انجام شده این نتیجه نیز مورد انتظار پژوهشگر بوده است.طبق تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده ضریب استاندارد شده بین متغیر خلاقیت و نواوری و متغیر های اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک(تفکر استراتژیک،برنامه ریزی استراتژیک و جامعیت برنامه ریزی استراتژیک) بترتیب 0.96 ، 0.95 ، 0,98 و ضریب معناداری بترتیب 12,12 ، 12,14، 14,01 می باشد،که نشان دهنده تاثیر ویژگی خلاقیت و نواوری بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک و معنادار بودن این رابطه می باشد. ? ویژگی اجرا و عمل گرایی بر مولفه های اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک تاثیر دارد. این فرضیه نیز تایید می شود به این معنا که ارتقاء ویژگی اجرا و عمل گرایی باعث افزایش اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک می باشد. با توجه به نتایج تحقیقات مرتبط و مطالعات کتابخانه ای انجام شده این نتیجه نیز مورد انتظار پژوهشگر بوده است.طبق تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده ضریب استاندارد شده بین متغیر اجرا و عمل گرایی و متغیر های اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک(تفکر استراتژیک،برنامه ریزی استراتژیک و جامعیت برنامه ریزی استراتژیک) بترتیب 0,95 ، 0,94 ، 0,97 و ضریب معناداری بترتیب 12,06، 11,78، 14,04 می باشد،که نشان دهنده تاثیر ویژگی اجرا و عمل گرایی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک و معنادار بودن این رابطه دارد.

بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و وفاداری مشتریان (موردمطالعه: بانک ملت شهرستان بابل)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  محبوبه بابانژادملکشاه   عظیم زارعی

نظام بانکی بعنوان یکی از مهمترین اجزای اقتصادی کشور همگام با نیاز جامعه اقدام به ارائه خدمات الکترونیک نموده است. دراین تحقیق ارتباط بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: بانک ملت شهرستان بابل) بررسی شده است. برای کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی 9 بعد سهولت استفاده، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تماس، امنیت، شهرت، محسوس بودن، مزیت خدمات و بهبود مستمر و برای وفاداری مشتریان دو بعد نگرشی و رفتاری تعریف شده است. ابتدا با بهره گیری از دیدگاه های اساتید صاحب نظر و نتایج تحقیقات قبلی، مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید. سپس به منظور سنجش ارتباط بین متغیرها, پرسشنامه ای طراحی و روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرارگرفت. سپس با توزیع 490 پرسشنامه بین اعضای نمونه و جمع آوری 445عدد از آن ها، 390پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته شد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی_ پیمایشی بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی (اکتشافی, تاییدی) و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصله تاثیر مثبت و معنادار کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی را بر وفاداری مشتریان (نگرشی و رفتاری) و نیز تاثیر مثبت و معنادار وفاداری نگرشی مشتریان بر وفاداری رفتاری آنان را تایید نموده است.

تاثیر آموزش بر قصد کارآفرینی( مطالعه موردی:دانشگاه فنی و حرفه ای شیراز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  مرضیه پیروزمند   عظیم زارعی

پژوهش حاضر تأثیر آموزش بر قصد کارآفرینانه را مورد مطالعه قرار داده است. اساساً افزایش سطوح اقدامات کارآفرینانه از مهمترین نگرانی های کشورها است. بنابراین بایستی رویکرد گسترده ای در جهت آموزش کارآفرینی به کار گرفته شود. آموزش کارآفرینی به دنبال تربیت دانشجویانی با دانش، مهارت و انگیزه جهت ترویج فرصت های کارآفرینانه در زمینه های مختلف هستند. نظر به اهمیت نقش دانشگاه ها در آموزش افراد و با توجه به این نکته که ساختار دانشگاهی یکی از عناصر کلیدی در موفقیت یا شکست آموزش کارآفرینی است، در این پژوهش دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از تحلیل عاملی(اکتشافی، تاییدی) و مدلسازی معادلات ساختاری داده های جمع آوری شده تجزیه و تحلیل گردیده است. تعداد 384 دانشجو به صورت تصادفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آموزش تأثیر مثبتی بر قصد کارآفرینی دارد و از میان عوامل خارجی پیشینه خانوادگی و در عوامل داخلی نیاز به موفقیت بیشترین تأثیر را داشته اند.

بررسی نقش رهبری تحول آفرین در بیگانگی از کار با میانجی گری تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سهامی بیمه البرز شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  محبوبه حاج کاظمی   حسین دامغانیان

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی و بیگانگی از کار به اجرا درآمد. در پژوهش حاضر جامعه ی آماری شامل تمامی کارمندان و مدیران بیمه البرز در ساختمان مرکزی و تمام شعب شهر تهران انتخاب گردیدند که تعداد آنان 736 نفر بود. برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای چند مرحله ای استفاده گردید. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 255 نفر معین گردید. برای جمع آوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته به منظور سنجش بیگانگی از کار و رهبری تحول آفرین و هم چنین پرسشنامه استاندارد میر و آلن برای سنجش تعهد سازمانی استفاده گردید. روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده بررسی گردید و تایید شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از ساز و کار تحلیل ماتریس کوواریانس بهره گرفته شد. برای آزمون فرضیات از تحلیل مسیر استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، رهبری تحول آفرین تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی و تأثیر منفی و معناداری بر بیگانگی از کار دارد. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که رهبری تحول آفرین با میانجی گری تعهد سازمانی تأثیر منفی و معناداری بر بیگانگی از کار دارد. از دیگر نتایج به دست آمده، رابطه ی منفی و معنادار میان تعهد سازمانی و بیگانگی از کار می باشد.

ارزیابی کیفیت خدمات واحد تور در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1390
  ساره بابایان   عظیم زارعی

از جمله مدلهایی که برای اندازه گیری کیفیت خدمات رواج بیشتردارد مدل servqual است که از سال 1985 که این مبحث رایج شد ، پایه گذاران آن یعنی "پاراسورامن" ، "زیتمل " و "بری" ، با انتشار تالیفات و تحقیقاتی سهم به سزایی در رشد و گسترش این مهم داشته اند. این مقیاس شامل 5 بعد اساسی ظواهروابعادفیزیکی ، قابلیت اطــمینان، پاسخگویی ،تضمین و همدلی است که میانگین این عوامل به عنوان کیفیت خدمات در نظر گرفته شده است . این پژوهش به ارزیابی کیفیت خدمات واحد تور دفاتر خدمت مسافرتی شهر مشهد با بکارگیری مدل سروکوآل پرداخته است. جامعه مورد مطالعه تمامی مشتریان دفاتر خدمات مسافرتی اعم از مشتریان دائمی ، خاص و موقتی می باشد . از آنجا که جامعه آماری شامل کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی می شود از لحاظ نوع نامحدود به حساب می آید در ابتدا با توجه به یک نمونه مقدماتی 25 عضوی برآورد گردید و با در نظر گرفتن حجم جامعه 4326 نفری و مقدار خطای با ضریب اطمینان 90 درصد ، حجم نمونه لازم برای انتخاب تعداد مشتریان از جامعه آماری برابر با 397 نفر ، برآورد می گردد. با توجه به ساختار جامعه و با اخذ نظر از مشاور آماری تصمیم بر آن گرفت تا از شیوه نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی بهره گیری شود.اطلاعات پس از جمع آوری پردازش شده و آنگاه توسط روش های آماری با استفاده از آخرین نسخه نرم افزارهای پیشرفته آماری statistica ve.11 و ibm spss ve.21 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون استودنت تک دامنه برای مقایسه میانگین اختلاف در دو گروه وابسته (نمونه های جفت شده که یک جفت آن نمره سطح انتظار و جفت دیگر آن نمره نحوه عملکرد از دیدگاه یک مشتری می باشد.) مورد سنجش قرار گرفت . در واقع برمبنای نتایج حاصل، با ضریب اطمینان 95% از دیدگاه مشتریان واحد تور دفاتر خدمات مسافرتی شهر مشهد می توان در پاسخ به اولین سئوال اصلی تحقیق بیان داشت؛بین سطح انتظارات مشتریان و درک آنان از نحوه عملکرد واحد توردفاتر خدمات مسافرتی شهر مشهد شکاف معنی داری وجود دارد. جای امیدواری است که با توجه به میانگین های نزدیک و مشابه بالاتر از متوسط هر یک از مولفه های پنجگانه کیفیت نحوه عملکرد واحدهای تور دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر مشــهد ، می توان ادعا کرد که این دفاتر حرکت بسوی ارائه خدمات باکیفیت را درمرکز تمرکز خود قرار داده اند ولی هنوز تفاوت های اندکی با میانگین سطح انتظارات مشتریان وجود دارد .

بررسی سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و ارتباط آن با بهبود فرایند تصمیم گیری مدیران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391
  حسن مرادی حقیقی   عظیم زارعی

امروزه سازمان ها به سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از اصلی ترین استراتژی های خود اهمیت ویژه ای می دهند و مدیران با مقاصد مختلف اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه می نمایند. نکته قابل توجه ،دقت نظر مدیران در نوع سرمایه گذاری مورد نیازشان به جهت کاهش سطح اتلاف منابع است. تاکنون تحقیقات مختلفی تأثیر فن آوری اطلاعات بر فرایند های مختلف سازمان را مورد کاوش قرار داده اند لیکن از آنجایی که بسیاری مدیران، در توجیه تصمیم خود در خصوص صرف سرمایه ها در حوزه فن آوری اطلاعات به نقش آن بر بهبود فرایند تصمیم اشاره دارند ، این پژوهش سعی بر بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در حوزه فن آوری اطلاعات با بهبود تصمیم گیری مدیران دارد. با عنایت به اینکه سرمایه گذاری در این حوزه مشتمل بر بخش های متنوعی است و بررسی کلیه شئون ،کاری بس دشوار و زمان بر می باشد لذا این پژوهش از میان بخش های مختلف ، سرمایه گذاری در سه حوزه سخت افزار ، نرم افزار و آموزش را مد نظر قرار داده است. بنابراین سرمایه گذاری سخت افزاری ، سرمایه گذاری نرم افزاری و سرمایه گذاری آموزشی به عنوان متغیر های مستقل و با توجه به مراحل اخذ تصمیم ، بهبود در شناخت و تعریف مسئله ، بهبود در طراحی راه حل ها و بهبود در انتخاب گزینه مناسب به عنوان متغیر های وابسته این پژوهش انتخاب گردیدند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از منظر روش توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش مدیران واحد های فن آوری اطلاعات دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشند. پرسشنامه محقق ساخته پس از تعیین و تایید شاخص های مرتبط با متغیر های مستقل و وابسته توسط خبرگان ، در نمونه آماری توزیع شد. داده های جمع آوری شده پس از توصیف متغیرهای جمعیت شناختی طی دو مرحله مورد تحلیل روشهای آمار استنباطی قرار گرفت. در مرحله نخست از آزمون خی دو به منظور مشخص نمودن وجود ارتباط معنی دار بین متغیر ها و در مرحله دوم از آزمون فرید من به جهت رتبه بندی متغیر ها و تعیین اولویت سرمایه گذاری ها در حوزه فن آوری اطلاعات استفاده شد. بنابر نتایج بررسی های به عمل آمده در این پژوهش ، با انجام آزمون خی دو مشخص شد که بین همه ابعاد مختلف سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات یعنی سرمایه گذاری سخت افزاری ، سرمایه گذاری نرم افزاری و سرمایه گذاری آموزشی با بهبود مراحل تصمیم گیری مدیران یعنی بهبود در شناخت و تعریف مسئله ، بهبود در طراحی راه حل ها و بهبود در انتخاب گزینه مناسب ارتباط معنی داری وجود دارد. دیگر اینکه براساس نتایج آزمون رتبه بندی فرید من متغیر های پژوهش به ترتیب زیر اولویت بندی شدند. سرمایه گذاری آموزشی در فن آوری اطلاعات ، بهبود در شناخت و تعریف مسئله ، بهبود در طراحی راه حل ها ، سرمایه گذاری نرم افزاری در فن آوری اطلاعات، بهبود در انتخاب راه حل مناسب ، سرمایه گذاری سخت افزاری در فن آوری اطلاعات. واژگان کلیدی: فن آوری اطلاعات ، فرآیند ، تصمیم گیری ، سرمایه گذاری ، سخت افزار ،نرم افزار ، سرمایه گذاری آموزشی.

بررسی ارتباط بین دانش کارآفرینانه وهویت مکانی در عملکرد کارآفرینان گردشگری (مطالعه موردی: مدیران آژانسهای مسافرتی شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1391
  شیوا چشمی   عظیم زارعی

چکیده: پژوهش حاضر تاثیر دانش کارآفرینانه و هویت مکانی بر عملکرد کارآفرینان گردشگری را مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به اهمیت گردشگری و نقش مهم آن در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ، توجه به عملکرد این بخش و تلفیق آن با کارآفرینی می تواند به پیشرفت جوامع کمک کند . از آنجا که کسب و کارهای کوچک گردشگری ( آژانسهای مسافرتی ) یکی از بخشهای صنعت گردشگری است . افزایش یا ایجاد دانش کارآفرینانه در میان مدیران کسب و کارها باعث بهبود عملکرد آژانسها و به دنبال آن باعث رونق اقتصادی می شود . از طرفی مکانی که کسب و کار در آن واقع شده است تحت تاثیر تصمیم گیری کارآفرینان گردشگری قرار می گیرد و باعث توانمند سازی افراد در بهبود عملکرد آنان می گردد . جامعه آماری این پژوهش مدیران آژانسهای مسافرتی شهر مشهد است که تعداد 384 مدیر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . روش نمونه گیری نیز تصادفی خوشه ای است . این پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از تحلیل عاملی ( اکتشافی ، تاییدی ) و مدلسازی معادلات ساختاری داده های جمع آوری شده تجزیه و تحلیل گردیده است . یافته های پژوهش حاکی از آن است که دانش کارآفرینانه و هویت مکانی بر عملکرد کارآفرینان تاثیر مثبت دارد ، بدین معنا که هویت مکانی بر خود کارآمدی کارآفرینانه و همیاری اجتماعی بر عملکرد کارآفرینانه تاثیر مثبت دارد .

شناسایی و تحلیل عوامل تأثیر گذار (بازدارنده و پیش برنده) در ایجاد فضای مناسب کسب و کار و ارائه راهکار در حوزه صنایع کوچک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  ناصر اله وردی زاده   داود فیض

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار (بازدارنده وپیش برنده) در ایجاد فضای مناسب کسب وکار و ارائه راهکار در حوزه صنایع کوچک انجام گرفته است. در این پژوهش از یک مرحله مصاحبه، پنج جلسه طوفان ذهنی، یک پرسش نامه باز و سه پرسش نامه بسته استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش در مرحله استفاد از پرسش نامه بسته را فعالان صنعتی شهرستان سمنان تشکیل دادند که از بین آنها 138 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسش نامه های بسته پژوهش انتخاب شدند. همچنین انتخاب شرکت کنندگان در مصاحبه ها و جلسات طوفان ذهنی به صورت قضاوتی انجام شد. در نتیجه تحقیق مشخص شد عواملی که بیشترین تأثیر را بر فضای کسب و کار دارند ابتدا عوامل اقتصادی و سپس عوامل سیاسی هستند. همچنین تحقیق حاضر به یافتن راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار منتهی شد که بخشی از آنها برای رفع موانع فضای کسب و کار کاربرد دارند و بخشی دیگر مربوط به تعریف پیشرانهایی برای بهبود فضای کسب و کار هستند.

مطالعه تاثیر ابعاد جریان دانش بر رضایتمندی مشتری، مطالعه موردی: شرکت تدوین فرایند تولید کننده نرم افزار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  جلال احسانی راد   مرتضی ملکی

بسیاری از پارادایمهای جاری در حوزه مدیریت تاکید فراوان بر انطباق استراتژیهای سازمان با رضایتمندی مشتری دارند. در حال حاضر بسیاری از عمده ابزارهای مدیریت کیفیت از جمله سری استانداردهای ایزو و نیز مدلهای کیفیت مانند ای. اف. کیو.ام و نیز مالکوم بالدریج هدف اصلی از کیفیت تولید در سازمان را جلب رضایت مشتری میدانند. به عبارت ساده تر هدف غایی از فعالیتهای سازمانها به طور کلی دستیابی به رضایت مشتری است. از سوی دیگر سازمانها میبایست رویکرد بهینه در به کارگیری، پردازش و تخصیص منابع و به طور کلی مدیریت منابع خود را اتخاذ نمایند. از جمله مهمترین منابع که در رویکردهای نوین مدیریت مد نظر قرار گرفته، دانش سازمان میباشد که میبایست به گونه ای اثربخش در خدمت منافع سازمان قرار گیرد. دانش سازمان دارای ماهیت ویژه ای است که عموما در دو بعد مدیریت منابع انسانی و نیز مدیریت فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار میگیرد. ماهیت خاص این منبع مدیریتی ایجاب مینماید که رفتار و ویژگیهای آن مورد بررسی قرار گیرد تا این نوع منبع خاص به گونه ی اثربخشی، در راستای تحقق اهداف سازمانی مورد بهره برداری قرار گیرد. از این رو می توان رفتار و ویژگیهای دانشی را که در سازمان و در نتیجه تولید یک محصول ایجاد میگردد مورد مطالعه قرار داد تا بتوان تاثیر این ابعاد را بر رضایتمندی مشتری (که هدف اصلی سازمان میباشد) بررسی نمود. الگوهای گوناگونی جهت مدلسازی و بررسی ویژگیهای انتقال دانش سازمانی به کار گرفته شده اند. بسیاری از این الگوها، تحت تاثیر مدل جریان دانش نوناکا و تاکوچی میباشند . آنچه که از این نوع مدلها میتوان دریافت، اهمیت میزان آشکاری یا ضمنی بودن دانش میباشد. با این حال سایر ابعاد یعنی تعداد نفرات دخیل در این انتقال (که میتواند شامل فرد، گروه یا سازمان باشد) و زمان این انتقال نیز متغیرهایی هستند که میتوانند حائز اهمیت دانسته شوند. آنچه که به نظر میرسد، در حین تولید یک محصول، جریانی از دانش (که در ابتدا دانش مربوط به تولید محصول میباشد) در سازمان شکل میگیرد تا محصول به دست مشتری برسد. در حین انتقال دانش در سازمان، ویژگیهای خاصی از محصول تغییر مییابد که میتوان گفت ماهیت آن را تحت تاثیر قرار میدهد. در بسیاری از محصولات، دانشی در مورد محصول نیز همراه با آن در اختیار مشتری قرار میگیرد. ماهیت این دانش، با آنچه که در ابتدا برای ایجاد محصول مورد نیاز بود متفاوت است. عواملی که در این جریان انتقال دانش میتواند تحلیل گردد عبارتند از: میزان ضمنی بودن دانش اولیه تولید، میزان آشکاری دانش محصول، تعداد نفراتی که در این انتقال دخالت دارند و نیز سرعت انتقال. مدلهایی که در انتقال دانش مد نظر قرار میگیرند در بسیاری از موارد تحت تاثیر مدل نوناکا و تاکوچی میباشند. در این مدل، نوناکا و تاکوچی بیان میدارند که دانش در دو بعد ضمنی – آشکار بودن جریان می یابد تا در سازمان به عنوان دانش بومی سازمان محسوب گردد. طی این انتقال افراد دانش (ضمنی) خود را در اختیار دیگران قرار میدهند و افرادی که دانش را (به صورت آشکار) کسب نموده اند آن را به صورت دانش ضمنی خاص خود درونی سازی می نمایند. در برخی از مدلها (هستی شناختی) سلسله مراتب دانش در هر مرحله از انتقال مورد توجه است که ماهیت این مدلها در راستای تولید نرمافزار میباشد. برخی از مدلها نیز به روال تکاملی دانش نظر دارند و چرخه این تکامل را در سازمان بررسی مینمایند تا در هر مرحله از انتقال، روند تکاملی آن را بررسی نمایند.

بررسی عوامل اثر گذار بر خرید برند های لوکس در مصرف کنندگان ایرانی (مورد مطالعه: صنعت پوشاک)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت 1392
  علی رخیده   داود فیض

با گسترش بازار کالاهای لوکس در دهه گذشته، شناسایی علل رفتار مصرف کنندگان برند ها و کالاهای لوکس علاقه و توجه بسیاری از محققان بازاریابی را به خود جلب کرده است. با این وجود اطلاعات کمی در مورد چگونگی بهینه کردن بازار و مدیریت انتظارات مشتری در بخش برند ها وکالای لوکس وجود دارد.برند های لوکس تنها دیگر به بازار های توسعه یافته غرب محدود نیست و به بازارهای کشورهای در حال توسعه و ثروتمند شرق نیز کشیده شده است. بنابر این در این تحقیق عوامل اثر گذار بر خرید برند های لوکس پوشاک در مصرف کنندگان ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است و نظر 384 نفر از خریداران برند های لوکس که با روش خوشه ای انتخاب و جمع آوری شده به کمک نرم افزار های spss و lisrel تحلیل گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های عاملی (اکتشافی و تاییدی) و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین ارزش های شخصی و تمایل به خرید برند های لوکس و همچنین بین جایگاه اجتماعی و تمایل به خرید برند های لوکس رابطه ای مثبت وجود دارد. همچنین ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت، تحصیلات، درامد و دفعات خرید) رابطه ارزش های شخصی و جایگاه اجتماعی با برند های لوکس را تعدیل می کند.

بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان مثبت بر تمایل به خرید از برند فروشگاهی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1392
  احمد کاظمی   عظیم زارعی

فروشگاه های بزرگ، موقعیت خود را در بازار از طریق ادغام و خرید فروشگاه های دیگر استحکام می بخشند. با وجود رقبای بزرگ و کوچک در بازار، خرده فروشان نیاز دارند که با دقت استراتژی های خود را ارزیابی کنند تا سهمی از بازار را بدست بیاورند. توسعه یک برند خصوصی قوی می تواند نقش مهمی را در این بین بازی کند. همچنین تحقیقات، اهمیت تبلیغات دهان به دهان را در شکل گیری نگرش ها، در زمینه تصمیم گیری خرید و کاهش ریسک مرتبط با تصمیمات خرید مشتریان را نشان داده است. امروزه از تبلیغات دهان به دهان مثبت، به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند در پیشبرد فروش محصولات یاد می کنند. در این تحقیق، تاثیر تبلیغات دهان به دهان مثبت بر تمایل به خرید مشتریان فروشگاه اتکا از برند خصوصی فروشگاه در شهر کرج، مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر که از نوع توصیفی- پیمایشی است، نظر 387 نفر از مشتریان فروشگاه اتکا، که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، جمع آوری شده و به کمک نرم افزارهای spss و lisrel تحلیل گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تاکتیک های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین تبلیغات دهان به دهان مثبت و تمایل به خرید از برند خصوصی، و همچنین بین تبلیغات دهان به دهان مثبت و تصویر ادراک شده از فروشگاه رابطه مثبتی وجود دارد. بر اساس این یافته ها، بین تصویر ادراک شده از فروشگاه و ریسک ادراک شده از برند خصوصی فروشگاه، و همچنین بین ریسک ادراک شده از برند خصوصی فروشگاه و تمایل به خرید از برند خصوصی فروشگاه رابطه منفی وجود دارد. بین تصویر ادراک شده از فروشگاه و تمایل به خرید از برند خصوصی فروشگاه رابطه معنی داری یافت نشد.

بررسی نقش بکارگیری تجارت الکترونیک در تشخیص فرصت های کارآفرینانه با میانجی گری فرهنگ سازمانی کارآفرینانه از منظر کارکنان (مورد مطالعه: شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  رسول قربانی جونقانی   حسین دامغانیان

افزایش روزافزون شدت رقابت در صنعت خودرو سازی باعث شده است که شرکت های دخیل به سمت شناسایی، کشف و خلق فرصت های جدید توسعه در صنعت خودروسازی حرکت کنند. بکارگیری تجارت الکترونیک می تواند یکی از عوامل مهم و موثر در تشخیص فرصت های کارآفرینانه در این صنعت باشد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع در بخش صنعت خودروسازی، هدف این پژوهش بررسی نقش بکارگیری تجارت الکترونیک در تشخیص فرصت های کارآفرینانه با میانجی گری فرهنگ سازمانی کارآفرینانه از منظر کارکنان شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان است. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از دسته ی همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد؛ برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین مربوط مورد تأیید قرار گرفت؛ روایی سازه نیز با تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. در بررسی پایایی پرسشنامه مقدار 93/0 برای آلفا به دست آمد. نمونه ی آماری این پژوهش 217 نفر از کارکنان است. در نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بکارگیری تجارت الکترونیک بر روی فرهنگ سازمانی کارآفرینانه تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد اما بر روی تشخیص فرصت های کارآفرینانه تأثیری ندارد. هم چنین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه نمی تواند نقش میانجی بین بکارگیری تجارت الکترونیک و تشخیص فرصت های کارآفرینانه بازی کند.

بررسی نقش فرزندان برخرید والدین درخریدکالاهای کم دوام (مواد غذایی)وکالاهای با دوام (لوازم خانگی ) (مطالعه موردی : خانوارهای شهرستان سمنان )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  فرحناز قوشچیان   داود فیض

آگاهی از نیازهای مشتری و فرایند خرید اساس بازاریابی موفق است. شناخت نحوه عبور خریدار از فرایند تصمیم گیری مصرف کننده راهنمای بازاریاب در تامین هرچه بهتر نیازهای خریدار است. دستیابی به رشد سریع از طریق محصولات و خدمات موجود، چه از طریق افزایش ارتباط با مصرف کنندگان فعلی یا توسعه دادن کانال ها و بازارهای جدید نیاز به کسب دانش در مورد فرایند تصمیم گیری و عوامل موثر بر آن می باشد که یکی از عوامل موثر در فرآیند تصمیم گیری خانوار نفوذ کودکان می باشد .در سال های اخیر، روند نفوذ کودکان بر فرآیند خریدهای خانواده ها افزایش یافته است . بنابراین در این تحقیق، نقش کودکان بر فرآیند تصمیم گیری خرید خانواده در خرید کالاهای کم دوام و با دوام بر اساس عوامل شناخته شده سن ،جنسیت ، ساختار خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر که از نوع توصیفی- پیمایشی است، نظر379 نفر از خانوارهای شهرستان سمنان (جوانان دختر و پسر - نوجوانان دختر و پسر - والدین ) که با روش خوشه ای انتخاب شدند، جمع آوری شده و به کمک نرم افزار 19spss تحلیل گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آزمون تی تست مستقل، تحلیل کلاستر و واریانس یکطرفه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین خرید والدین و همچنین فرزندان خانواده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بررسی رابطه بین توانمندی روانشناختی کارکنان و میزان بهره وری آنان (مورد مطالعه: شرکت پنها)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1392
  هادی طوسی   حسین دامغانیان

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرتوانمندی روانشناختی کارکنان بر میزان بهره وری آنان در شرکت پنها انجام شده است. این پژوهش ازحیث هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی ـ تحلیلی و ازشاخه ی همبستگی است. جامعه آماری را کارکنان و مدیران شرکت پنها به تعداد 170 نفر تشکیل می دادند. نمونه ای به حجم 118 نفر به روش تصادفی طبقه ای و شیوه ی انتساب متناسب انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته که پایایی و روایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت، بهره گرفته شد. داده های جمع آوری شده، طی آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل ماتریس کوواریانس درقالب مدل معادلات ساختاری مورد استفاده و بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که توانمندی روانشناختی کارکنان تاثیری مستقیم، مثبت و معنی دار بر میزان بهره وری آنان و تاثیری غیرمستقیم، مثبت و معنی دار بر میزان بهره وری آنان از طریق انگیزش درونی در جامعه مورد مطالعه دارد.

بررسی تاثیر تسهیم دانش فرآیند توسعه یکپارچه محصول جدید بر رضایت مشتریان ( مورد مطالعه؛ شرکت خودروسازی سایپا)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  سمیه آقایان   مرتضی ملکی

فرآیندهای توسعه یکپارچه محصول بر اساس تسهیم دانش تامین کنندگان، و مشتریان و قابلیتهای داخلی سازمان می تواندمشکلات طراحی محصول جدید را در پروژه توسعه محصول جدید را به حداقل برساندو در نهایت منجر به رضایت مشتریان (درونی،بیرونی ) شود. با توجه به اینکه در توسعه محصولات جدید به عامل زمان و هزینه توجه زیادی هم می شود ولی همچنان نرخ عدم موفقیت در پروژه های توسعه محصول جدید بالاست. مشکلات طراحی محصول جدید در پروژه فرایند توسعه یکپارچه محصول جدید می تواندباعث ایجاد هزینه و زمان زیادی در انجام پروژه شود و فرایند توسعه را به تاخیر بیندازد. برخی تحقیقات یک رابطه منفی بین تسهیم دانش و مشکلات طراحی محصول، را پیشنهاد کرده است، با توجه به مطالعات پیشینه در این پژوهش با مورد مطالعه قراردادن کارکنان،مدیران و مهندسان بخش تولید شرکت خودروسازی سایپا و انتخاب نمونه ای به حجم 279 نفر با روش معادلات ساختاری (sem ) و تجزیه و تحلیل با نرم افزارهای pss و isrel مدلی پیشنهاد شده است که به بررسی تاثیر تسهیم دانش فرایند توسعه یکپارچه محصول جدید بر رضایت مشتریان با میانجی گری موفقیت توسعه محصول جدید و مشکلات طراحی محصول جدید می پردازد و نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای موجود تاثیر معناداری وجود دارد.

بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش برند(مطالعه موردی شعب بانک ملی استان تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  محمدرضا طحان ناساری   عظیم زارعی

چکیده: بازاریابی رابطه مند هنر کسب وکار امروز است. برای حفظ مشتریان کلیدی (سودآور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. تئوری بازاریابی کلاسیک، عمدتاً به انجام معامله توجه داشت وبه حفظ مشتریان اهمیتی نمی داد. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، سازمانها با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته سازمانها با یک نظام اقتصادی روبه گسترش و بازارهای درحال رشد روبرو نیستند. صنعت بانکداری دردهه اخیردچارتغییرات درقوانین ومقررات،تقاضای مصرف کنندگان برای خدمات بانکی جدیدوفناوریهای مدرن وورودرقبای جدیدشده است. لازمه رقابتی شدن بانکهاایجادوفاداری درمشتریان ازطریق ایجادرضایت درآنها،افزایش وجوه بانک نزدمشتریان،افزایش کیفیت خدمات،تقویت رابطه میان مشتریان وارائه خدمات نوین،بکارگیری بازاریابی رابطه مندوایجادروابط بلندمدت باآنهاتاآنجاکه امکان داردازحرکت مشتریان به سمت رقبامی باشد.هدف این تحقیق با ارائه یک مدل خاص بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری و رضایت مشتریان و ارزش برند بانک ملی است.این تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی و کاربردی می باشد. در این راستا با بررسی رضایتمندی و وفاداری مشتریان راهکارهایی برای بهبود بازاریابی رابطه مند ارائه خواهد گردید. نتیجه اتخاذ استراتژی بازاریابی رابطه مند تأثیر مثبت و مستقیم بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان و این سه پارامتر تأثیر مثبت و مستقیم بر ارزش برند می باشد. این تأثیر از جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه از 485 نفر ازجامعه آماری مشتریان 5 شعبهبانکملیتهرانبزرگو تجزیه وتحلیل داده ها با روشهای آماری نتیجه گیری گردید. واژگان کلیدی: بازاریابی رابطه مند- وفاداری مشتریان– بانک ملی- ارزش برند- رضایت مشتریان

بررسی رابطه بین مزیت های ویژه شرکت و ویژگی های تصمیم گیرنده با تمایل به صادرات با اثر تعدیل کنندگی حمایت های دولت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  صمد حسین زاده   مرتضی ملکی

بهدل?ـل اهم?ـت صـادرات، دولـت هـا معمـو? اقـدام بـه حما?ـت از فعال?ـت هـای صـادرات? شرکت ها با به کارگیری مشوق ها و برنامه های حمایتی می کنند کـه بـه برنامـه هـای ترف?ـع / تشویق معروف هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه متغیر های مزیت های رقابتی محصول و ویژگی های تصمیم گیرنده بر روی متغیر مستقل میزان تمایل به صادرات است. در تحقیق حاضر حمایت های تشویقی دولت به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده اند که رابطه بین مزیت های ویژه شرکت با تمایل به صادرات و رابطه بین ویژگی های تصمیم گیرنده با تمایل به صادرات را تعدیل می کنند، در نظر گرفته شده اند. تمرکز اصلی ما برروی ویژگی های تصیم گیرنده و مزیت های ویژه شرکت خواهد بود. ویژگی های شرکت عبارت اند از اندازه شرکت ، مزیت های رقابتی و مزیت تکنولوژیک. ویژگی های مشهود تصمیم گیرنده شامل سن، سطح تحصیلات و توانایی صحبت کردن زبان های خارجی و ویژگی های نامشهود او شامل قدرت پذیرش ریسک ،هزینه ها و سوددهی است.سرانجام تعهد به صادرات نیز به عنوان یک متغیر نامشهود درنظر گرفته شده است. در این تحقیق 99 شرکت موجود در شهرک های شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزارهای spss و lisrel تحلیل گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تاکتیک های تحلیل عاملی تاییدی و روش های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مزیت های ویژه شرکت و ویژگی های تصمیم گیرنده بر روی میزان تمایل به صادرات شرکت ها تاثیر مثبت و معنی دار دارد ولی نقش متغیرتعدیل گر حمایت های تشویقی دولت بر رابطه بین مزیت های ویژه شرکت و ویژگی های تصمیم گیرنده با میزان تمایل به صادرات شرکت ها تایید نشد. واژگان کلیدی: تمایل به صادرات، مزیت های ویژه شرکت، ویژگی های تصمیم گیرنده و حمایت های تشویقی دولت.

تاثیر مدیریت امنیت اطلاعات و یکپارچگی فرآیندها بر چابکی زنجیره تامین - (مورد مطالعه : صنعت سیمان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  محمدحسن کشاورز   محسن شفیعی نیک آبادی

بعد از مفاهیمی چون تولید انبوه، ناب و انعطاف پذیر و با توجه به پاسخ گو نبودن این مفاهیم به بازار پر تلاطم امروزی مفهومی به نام چابکی شکل گرفت که در واقع در ادامه تکامل مفاهیم قبلی است. با این تفاوت که به مفاهیم قبلی مفهوم سرعت را نیز اضافه میکند. از طرفی چون امروزه دیگر رقابت سازمان با سازمان مطرح نیست و در واقع این زنجیره های تامین سازمان ها هستند که با هم رقابت می کنند، ادغام این دو مفهوم با یکدیگر مفهوم چابکی در زنجیره تامین را به وجود میآورد. در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته و تاثیر متغیرهایی چون مدیریت امنیت اطلاعات و یکپارچگی فرآیندها در زنجیره ی تامین به چابکی در زنجیره تامین صنعت سیمان سنجیده شده است. در مرحله ی اول با توجه به مطالعات کتابخانه ای و بررسی ادبیات تحقیق به شناسایی، انتخاب و جرح و تعدیل شاخص های مربوط به هر متغیر پرداخته و سپس با تهیه ی پرسشنامه ای زیر نظر دو تن از اساتید و دو تن از کارشناسان زنجیره تامین، پرسشنامه در بین صد نفر از مدیران قسمت های مختلف زنجیره تامین صنعت سیمان توزیع و با آنان مصاحبه شد. پس از جمع آوری، داده ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 کرده و تحلیل های آماری صورت پذیرفت. برای بررسی روایی ابعاد متغیرهای پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کرده که همگی ابعاد مورد تایید قرار گرفتند.سپس برای بررسی وضعیت نرمال بودن داده ها از آزمون kmo استفاده گردید که فرض نرمال بودن داده ها پذیرش شد. از نرم افزار لیزرل8.5 جهت بررسی تحلیلی عاملی مرتبه اول و دوم و تحلیل مسیر استفاده کرده که در مرحله اول تمامی شاخص ها تایید و هیچ سوالی حذف نگردید. در مرحله ی دوم نیز تمامی ابعاد اعتبار قاطعی داشتند. به غیر از مدل چابکی در دو مورد دیگر شاخص برازش مدل کاملا مناسب بودند و در بعد چابکی تقریبا‍ مناسب بود. در نهایت از تحلیل مسیر برای بررسی تاثیر همزمان متغیرها بر هم استفاده شد که مشخص شد متغیر مدیریت امنیت اطلاعات بر چابکی در زنجیره تامین تاثیر معناداری ندارد و این در حالی است که همین متغیر از طریق یکپارچگی فرآیندها در زنجیره تامین بر چابکی تاثیرگذار است. بنابراین نقش میانجی گری یکپارچگی فرآیندها در زنجیره تامین بر چابکی زنجیره تامین مورد تایید قرار گرفت. آزمون همبستگی پیرسون بین تمامی متغیرها به صورت دو به دو همبستگی مثبت و معناداری را نشان داد.

بررسی تاثیر نرخ سود پرداختی، تسهیلات اعطایی و هزینه تبلیغات بر جذب منابع مالی (مطالعه موردی شعب بانک سپه استان سمنان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1392
  سودابه عبداللهی   کاظم ابراهیمی

شکوفایی و پیشرفت اقتصاد هرکشوری وابسته به رشد بازارهای پولی و مالی آن کشور می باشد . بانکها وظایف مهمی در اقتصاد برعهده دارند که جمع آوری و جذب انواع سپرده و تخصیص آنها جهت تأمین نیازهای مالی فعالیت های اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی بشمار می رود و بانکها با دراختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند . بانکها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند ، به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می باشند فراهم ساخته ؛ و بدین ترتیب باعث افزایش تولیدات کشور می شوند و با افزایش امکانات تولیدی سطح اشتغال در جامعه ارتقاء یافته و از طرف دیگر با ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل شرایط کاهش قیمت ها فراهم می شود . به عبارت دیگر بانکها از طریق ایجادتسهیلات لازم در زمینه سرمایه گذاری در امور تولیدی نقش به سزایی در افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی کشور ایفا می نمایند .

ارائه چارچوبی برای ارزیابی سیستم [های] اطلاعات بیمارستان (مورد مطالعه: بیمارستان های آموزشی [استان] قزوین)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت 1392
  نرجس نقی پور   محسن شفیعی نیک آبادی

امروزه هیچ کدام از عرصه های دانش بشری از تأثیرات دانش انفورماتیک و فناوری طلاعات به دور نمانده است. ساختار بهداشت و درمان، به خصوص مراکز بهداشتی و درمانی نیزبا توجه به حجم انبوه اطلاعات تولید شده و تنوع آن، به طور حتم از این فناوری بی نیاز نیست و محصول این دانش، پدیدآمدن ابزاریست تحت عنوان سیستم اطلاعات بیمارستان.این سیستم توانسته در چند دهه استفاده، در جمع آوری، ثبت و بازیابی اطلاعات بیماران موثر واقع شود. برای درک بهتر میزان کارایی این سیستم، مدل ها و ابزار های ارزیابی متعددی معرفی شده است که هر کدام این سیستم را از جنبه ی خاصی مورد ارزیابی قرار داده اند. اما مطالعات موجود نتوانسته دسته بندی مطلوبی در پاسخ به این سوال که مهمترین ابعاد در ارزیابی این سیستم ها کدامند و برای اندازه گیری این ابعاد از چه شاخص هایی می توان بهره برد، ارائه دهد. درواقع اینکه برای ارزیابی سیستم های اطلاعاتی از متد های متعددی استفاده شود کار آسانی به نظر می رسد، اما این سوال مطرح می شود که آیا آنچه را که برای ارزیابی این سیستم ها مورد توجه قرار داده ایم، همانی است که می تواند این سیستم را به بهترین نحو توضیح دهد؟ این مطالعه در پاسخ به خلاء موجود به معرفی یک چارچوب مفهومی جامع شامل ابعاد اصلی ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان به همراه شاخص های مربوط به هر بعد و چگونگی اولویت بندی آنها پرداخته است و در این راستا با استفاده ازمطالعات پیشین، مدل اولیه ای از ابعاد اصلی ارزیابی و شاخص های هر بعد معرفی می کند. این شاخص ها در قالب گزاره های پرسشنامه، دسته بندی و دریک نمونه ی 100 نفری از کاربران تخصصی سیستم های اطلاعاتی(مسئولین و مدیران) در سطح واحد ها و بخش های بیمارستان های آموزشی شهرستان قزوین، توزیع و داده های حاصله با استفاده از آزمون تحلیل عاملی مرحله اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمون، ابعاد سازمانی، انسانی و تکنیکی را به عنوان ابعاد اصلی ارزیابی و شاخص های ساختار سازمانی، اهداف و استراتژی ها، تحلیل هزینه-فایده و اثرات کلینیکی را به عنوان شاخص های بعد سازمانی، شاخص های میزان رضایت کاربر، میزان پذیرش سیستم و میزان آشنایی با ict را به عنوان شاخص های بعد انسانی و شاخص های کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و امنیت و محرمانگی را به عنوان شاخص های بعد تکنیکی، تایید کرد. کلید واژه: سیستم اطلاعات بیمارستان، ارزیابی جامع سیستم اطلاعات بیمارستان

بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مصرف کنندگان با میانجی گری نگرش دریافت کننده پیام نسبت به محصول و تعهد در رابطه (مورد مطالعه:مصرف کنندگان محصولات گلرنگ شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  زهراالسادات جعفری نیک   عظیم زارعی

تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات گلرنگ با میانجی گری نگرش دریافت کننده پیام نسبت به محصول و تعهد در رابطه تأثیر مثبت و معنادار دارد؟ روش تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق، کاربردی و از نظر هدف تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد نظر کلیه خریداران محصولات گلرنگ در فروشگاه های زنجیره ای شهروند تهران می باشند که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب شده است. پرسشنامه تحقیق از نوع محقق ساخته بوده و روایی پرسشنامه توسط اساتید محترم و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 0.964 تأیید شده است. براساس مدل تحقیق شش فرضیه به کمک روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر بررسی و معناداری آنها تایید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مصرف کنندگان با میانجی گری نگرش دریافت کننده پیام نسبت به محصول و تعهد در رابطه و همچنین بدون در نظر گرفتن این متغیرهای میانجی تاثیر مثبت و معنادار دارد. در این میان نقش جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه منبع تبلیغات دهان به دهان و نگرش دریافت کننده پیام نسبت به محصول تایید نشد، در عوض نقش تحصیلات به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه تعهد در رابطه و قصد خرید مورد تایید واقع شد.

بررسی تاثیر دانش مصرف کننده بر وفاداری مصرف کننده با در نظر گرفتن متغیر میانجی تعمیم برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات سامسونگ در تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  محمدمهدی چوبینه   داود فیض

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر دانش مصرف¬کننده بر وفاداری مصرف¬کننده با در نظر گرفتن متغیر میانجی تعمیم برند صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع کاربردی- پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری این پژوهش مصرف¬کنندگان محصولات سامسونگ در شهر تهران می¬باشند که حداقل یکی از محصولات سامسونگ را مورد استفاده قرار داده¬اند. داده-های لازم برای تحقیق حاضر با استفاده از نمونه¬ای متشکل از 384 نفر و با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی جمع¬آوری گردید. داده¬های جمع¬آوری شده در محیط نرم¬افزاری لیزرل با اعمال آزمون¬های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق متغیر دانش مصرف¬کننده به عنوان عامل اثرگذار بر تعمیم برند و هم¬چنین اثر متغیر میانجی تعمیم برند بر وفاداری مصرف¬کننده مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مشخص گردید که وفاداری شناختی و تعمیم برند بر وفاداری رفتاری مصرف¬کننده به صورت مستقیم اثر معناداری را ندارند و بقیه فرضیات تایید گردید. واژگان کلیدی: دانش مصرف¬کننده، تعمیم برند، وفاداری شناختی، وفاداری عاطفی، وفاداری رفتاری.

شناسایی و رتبه بندی اقدامات استراتژیک به منظور برآورده شدن نیاز مشتریان با رویکرد qfd فازی (مورد مطالعه شرکت چینی ایران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  میلاد مسکین   علیرضا موتمنی

امروزه رقابت جهانی به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی و ازدیاد و تنوع محصولات، افزایش سریعی داشته است. لذا سازمان های برای ارائه خدمات یا محصولات مطابق با خواست مشتریان نیازمند تکنیک ها و ابزارهای مدیریتی مناسب می باشند. گسترش عملکرد کیفیت(qfd) ابزاری قدرتمند برای بهبود کیفیت و طراحی و توسعه محصول و ایجاد یک سیستم کیفیت مشتری مداری است.در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی نیازهای مشتریان و اقدامات استراتژیک سازمان با در نظر گرفتن ارتباط بین آنان (نیازهای مشتریان و اقدامات استراتژیک) پرداخته شده است. بدین منظور، یک روش حل ریاضیترکیبی، متشکل از روش گسترش عملکرد کیفیت و فرایند تحلیل شبکه ای(anp)و تاپسیس (topsis) در محیط فازی، برای اولویت بندی اقدامات استراتژیک بر اساس اهمیت آن ها در برنامه ریزی طراحی، تولید و توسعه محصول مطابق با نیازهای مشتریان ارائه شده است. در این روش برای محاسبه اوزان خواسته های مشتریان و اولویت بندی نهایی اقدامات استراتژیک و تکمیل خانه کیفیت از ابزاری که ذکر شد استفاده شده است. در کنار روش ترکیبی فوق از روش اصلاح شده تحلیل توسعه ای چانگ (ژو و همکاران، 1999) برای تصمیم گیری گروهی و ادغام نظرات کارشناسان استفاده می شود. در این مدل فرض شده است که اقدامات استراتژیک دارای روابط درونی هستند و به همین علت نیز از روش تلفیقی به جای دیگر تکنیک ها استفاده شده است.در ادامه، روش حل ریاضی ارائه شده در کارخانه چینی ایران واقع در جاده مخصوص کرج برای محصول کاشی به کار گرفته شده است. نتیجه بدست آمده بیانگر این موضوع می باشد که اقدامات استراتژیک « تخصیص تسهیلات ویژه مالی و تخفیفات و همکاری با شرکت های خارجی در زمینه خرید لعاب و رنگ، اجرا» از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

مطالعه تاثیر بسته بندی بر قصد خرید مصرف کنندگان با ملاحظه اثر میانجی ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول (مورد مطالعه:محصول خرما در شیراز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393
  بیژن رضایی   داود فیض

بسته بندی جزء لازم وضروری زندگی مدرن است. هرچه یک کشورصنعتی ترومدرن تر باشد،به همان نسبت اهمیت و گسترش کالاهایی که دارای بسته بندی هستند،نیز بیشتر است. بسته بندی یکی از ویژگی های حساس، مهم و دارای نفوذ بر مصرف کننده است که ضمن ایفای وظیفه حمایت از کالا،وظیفه اطلاع رسانی، معرفی کالا و بالاخره ترغیب مصرف کننده به خرید را انجام می دهد.اهمیت بسته بندی تا بدان جاست که حتی کیفیت ومحتوای بعضی از مواد را تحت تاثیر قرار می دهد.بسیاریازمصرفکنندگان بخشی ازکیفیت رابه بسته بندی آن نسبتمی دهند.به دلیل اهمیت این موضوع،درتحقیق حاضر محقق به دنبال بررسی تاثیر بسته بندی برقصد خرید مصرف کنندگان باملاحظه اثرمیانجی ادراک ازکیفیت محصول درصنعت بسته بندی خرما است.جامعه آماری این تحقیق مصرف کنندگان محصول خرما درشیراز است که بااستفاده ازپرسش نامه نظرات400 نفراز ازپاسخگویان دراین شهر جمع آوری شد.به منظورتجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای spssوlisrel استفاده شده است.نتایج تحقیق حاکی از این است که بسته بندی،بر روی ادراک ازکیفیت محصول تاثیر مثبت داردوادراک از کیفیت محصول برقصد خرید،تاثیرمثبت ومعناداری دارد.همچنین بسته بندی به طور مستقیم بر روی قصد خرید مصرف کننده تاثیر مثبت و معناداری ندارد؛ولی بادرنظرگرفتن ادراک از کیفیت محصول بسته بندی بر روی قصدخرید مصرف کننده تاثیر مثبت ومعناداری دارد.

بررسی تاثیر لوگوی برند بر پاسخ مصرف کننده با میانجی گری ارزش ویژه کلی برند (مورد مطالعه: دو برند بین المللی نایک و ورساچه و دو برند ایرانی هاکوپیان و پاتن جامه در صنعت پوشاک)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  صدیقه رمضانی   داود فیض

در بازارهای رقابتی امروز که مصرف کنندگان با تنوع بسیار زیاد محصولات داخلی و خارجی روبرو هستند تمایل و گرایش آنان به مصرف کالاهای خارجی به یکی از مهم ترین دغدغه های تولیدکنندگان و شرکت های داخلی تبدیل شده است تا جایی که آنان را بر آن داشته تا به دنبال شیوه هایی برا ی جذب مصرفکنندگان به محصولات داخلی باشند که این مهم تنها با افزایش کیفیت و کارایی کالاهای داخلی محقق نخواهد شد بلکه می بایست راهکارهایی اساسی برای رقابت با کالاهای خارجی در بازارهای رقابتی اتخاذ نمود. وجود کالاهای خارجی با برندهای قدرتمند در بازارهای رقابتی یکی از عواملی است که سبب مصرف این کالاها توسط مصرف¬کنندگان شده¬است. لوگو به عنوان یک عنصر مهم از هویت بصری برند با ایجاد مزایای رقابتی و پشتیبانی از استراتژی های بازاریابی میتواند بسیار حائز اهمیت باشد و شرکت¬های داخلی را در رسیدن به اهدافشان که همان جذب مصرفکنندگان است، یاری نماید؛

بررسی نقش اعتماد و تعهد متقابل تولیدکننده و توزیع کننده بر عملکرد تجاری تولیدکننده با میانجی گری رضایت و وفاداری توزیع کننده (مطالعه موردی: در میان شرکت های بزرگ صنایع غذایی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  زینب کریم نیا   مرتضی ملکی

مبحث اعتماد میان شرکای تجاری در فضای بازارهای صنعتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا علاوه بر ابعاد اقتصادی معامله جنبه های رفتاری نیز حائز اهمیت است. وجود اعتماد و تعهد متقابل میان شرکای تجاری روحیه همکاری را در کانال توزیع تقویت کرده و هزینه های یافتن شریک تجاری جدید و عقد قراردادها را کاهش می دهد و منجر به رضایت و وفاداری اعضای کانال می شود. این تحقیق تأثیر غیرمستقیم اعتماد و تعهد متقابل تولیدکننده و توزیع کننده را بر عملکرد تجاری تولیدکننده از طریق متغیر میانجی رضایت و وفاداری توزیع کننده در صنعت مواد غذایی ایران مورد بررسی قرارداده است. برای جمع آوری داده ها به دو شرکت دامداران و نامی نو مراجعه کرده و از طریق آن ها به توزیع کنندگان نیز دسترسی یافتیم. سپس از طریق پرسشنامه و به شیوه حضوری و از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس 360 پرسشنامه میان توزیع کنندگان و 140 پرسشنامه میان تولیدکنندگان توزیع شد. نتایج به دست آمده از تحقیق بیانگر این امر است که: اعتماد و تعهد متقابل تولیدکننده و توزیع کننده در هر دو شرکت نامی نو و دامداران، تأثیر غیرمستقیم معناداری بر عملکرد تجاری تولیدکننده و تأثیر مستقیم معناداری بر رضایت و وفاداری توزیع کنندگان داشته است. رضایت و وفاداری توزیع کنندگان در دو شرکت نامی نو و دامداران، بر عملکرد تجاری تولیدکنندگان تأثیر مثبت معناداری داشته است.

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر تمایلات رفتاری مشتریان با تاکید بر نقش میانجیگری متغیرهای ارزش ادراک شده و ارزش ویژه ی برند (مورد مطالعه: مشتریان بانک انصار در شهرستان مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  حمید قاسمی   عظیم زارعی

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر تمایلات رفتاری مشتریان با تاکید برنقش میانجیگری متغیرهای ارزش ادراک شده و ارزش ویژه برند صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان خدمات الکترونیک شعب بانک انصار شهر مشهد می باشد. داده های لازم برای این تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 400 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با توجه به فرضیات تحقیق تجزیه وتحلیل گردید. دراین تحقیق تاثیرکیفیت خدمات الکترونیک بر تمایلات رفتاری به عنوان متغیر مستقل و همچنین تاثیر متغیر های ارزش ادراکی و ارزش ویژه برند بر تمایلات رفتاری به عنوان متغیر های میانجی بررسی شد. درنهایت مشخص گردید که کیفیت خدمات الکترونیک اثر معنادار و مثبتی بر تمایلات رفتاری مشتریان دارد، همچنین نقش ارزش ادراک شده به عنوان متغیر میانجی تایید گردید، اما نقش میانجیگری ارزش ویژه برند با وجود تاثیر معنادارش بر تمایلات رفتاری تایید نشد. واژگان کلیدی: کیفیت خدمات الکترونیک، ارزش ویژه برند ، ارزش ادراک شده، تمایلات رفتاری

تاثیر تبلیغات از طریق پیام کوتاه بر قصد خرید با در نظر گرفتن نقش واسط ارزش ویژه نام جاری در نمایندگی های بیمه ملت در مشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  محبوبه اسدزاده   مرتضی ملکی مین باش زرگاه

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تبلیغات از طریق پیام¬کوتاه و قصد خرید با در نظر گرفتن نقش واسط ارزش ویژه نام تجاری در نمایندگی های بیمه ملت در شهر مشهد انجام شده است. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده¬ها، توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تبلیغات از طریق پیام کوتاه هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم و به واسطه ارزش ویژه نام تجاری با قصد خرید به طور معنادار و مثبتی در ارتباط است.

انتخاب بهترین استراتژی های نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در صنعت نفت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  حبیب فرج پور   محسن شفیعی نیک آبادی

امروزه شرکت¬ها پذیرفته¬اند که نگهداری و تعمیرات یک عنصر تجاری سود¬آور است و بنابراین، نقش نگهداری و تعمیرات در سیستم¬های تولیدی مدرن مهم¬تر شده است. نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در دستیابی به اهداف سازمانی و بهبود شاخص¬های قابلیت اطمینان، کاهش زمان توقف تجهیزات، کیفیت تولیدات، افزایش بهره¬وری، ایمنی تجهیزات و غیره ایفا می¬کند. در همین راستا، نگهداری و تعمیرات و استراتژی¬های آن از اهمیت ویژه¬ای در صنعت برخوردار هستند. در نتیجه هدف اصلی این پژوهش انتخاب و رتبه¬بندی بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از ترکیبی از تکنیک¬های تحلیل¬عاملی¬تاییدی، فازی ای ان پی و فازی آراس در صنعت نفت (پالایشگاه نفت شهر ری) می¬باشد. با توجه به اینکه متغیرهای بسیاری (از قبیل ایمنی، هزینه، ارزش¬افزوده و ... در انتخاب یک استراتژی نگهداری و تعمیرات موثرند، در پژوهش حاضر ابتدا به کمک مرور ادبیات و نظرات کارشناسان نگهداری و تعمیرات این متغیرها شناسایی و سپس توسط تکنیک¬های فازی آراس و فازی ای ان پی به انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات پرداخته شده است.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جایگاه یابی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملی ایران، شعب شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  محمد رضوانی فر   عظیم زارعی

جایگاه یک محصول یا خدمت به عبارتی تصویر ذهنی است که آن محصول یا خدمت در ذهن مشتریان اشغال کرده است.جایگاه یابی نیز فرایندی است که با استفاده از روش های بازاریابی به دنبال ایجاد جایگاهی مطلوب و متمایز نسبت به رقبا در ذهن مشتری است.هدف از انجام این پژوهش،شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جایگاه یابی در صنعت بانکداری (شعب بانک ملی ایران شهر تهران) می باشد.در این پژوهش ابتدا با استفاده از نظر خبرگان به صورت فن دلفی مجموعه ای از عوامل که بر ایجاد یک جایگاه مطلوب نزد مشتریان موثر است شناسایی و بر اساس آمیخته ی بازاریابی خدمات(7پی) دسته بندی گردید.سپس داده های لازم برای این تحقیق جهت بررسی وضعیت کنونی بانک ملی ایران با استفاده از نمونه ای متشکل از 98 نفر مدیران و 386 نفر مشتریان شعب بانک ملی گردآوری گردید و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس چند طرفه در محیط نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در نهایت مشخص گردید در کلیه متغیر های تحقیق مدیران بانک ارزیابی ای به مراتب مطلوب تر از مشتریان نسبت به وضعیت کنونی بانک داشته اند.توجه به مشتریان به عنوان با ارزش ترین دارایی بنگاه های خدماتی می طلبد در زمینه افزایش رضایت آنان به خصوص در ارتباط با متغیر قیمت که ارزیابی بسیار نامطلوبی را از سوی مشتریان در بر داشت، فعالیت های بیشتری صورت پذیرد.

تأثیر موقعیت رفتار مصرف کننده بر واکنش رفتاری با میانجی گری ارزش ادراک شده و پاسخ های هیجانی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان روغن لادن در شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - پژوهشکده اقتصاد 1393
  زهره ناصری اشترانی   عظیم زارعی

رفتار انتخابی مصرف کننده از جمله موضوعات جالب توجه در حوزه ی رفتار مصرف کننده می باشد. الگوی انتخاب و نوع واکنشی که شخص در هر موقعیت از خود نشان می دهد به عوامل موقعیتی و غیر موقعیتی مختلفی بستگی دارد. درک چگونگی تأثیر این عوامل بر واکنش رفتاری مصرف کننده امری مهم و حائز اهمیت در حوزه ی بازاریابی است. از این رو پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر موقعیت رفتار مصرف کننده بر واکنش رفتاری با میانجی گری ارزش ادراک شده و پاسخ های هیجانی مصرف کنندگان روغن لادن در شهر تهران می پردازد. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و به صورت توصیفی- پیمایشی در سطح خرد صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، مصرف کنندگان روغن لادن در شهر تهران می باشد که نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای از بین 384 نفر از مصرف کنندگان روغن لادن در 5 منطقه ی 11،13،22،20،1 (شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تهران) از بین مناطق 22 گانه در شهر تهران انجام شده است. در این تحقیق از پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها و به منظور تحلیل داده ها با استفاده از دو نرم افزار spssو lisrel از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که موقعیت رفتار مصرف کننده بر ارزش ادراک شده و واکنش رفتاری (به صورت مستقیم و غیر مستقیم) دارای تأثیر مثبت و معناداری می باشد، همچنین ارزش ادراک شده بر پاسخ های هیجانی دارای تأثیر مثبت و معنادار است و پاسخ های هیجانی نیز بر واکنش رفتاری مصرف کننده دارای تأثیر مثبت و معناداری می باشد.

نگرش دانشجویان دوره کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه های منتخب ایران نسبت به شغل آینده خود در صنعت جهانگردی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1391
  مجید یاوری   علی اکبر امین بیدختی

این پژوهش واقعیت های موجود در زمینه جنبه های مختلف اشتغال در صنعت جهانگردی و نگرش، برداشت و تصویر ذهنی دانشجویان مدیریت جهانگردی دوره کارشناسی دانشگاه های منتخب ایران نسبت به شغل آینده خود در صنعت جهانگردی را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی بوده و تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. در این تحقیق با مرور مطالعات پیشین 2 سئوال اصلی و 8 سئوال فرعی ارائه گردید.بر اساس 263 پرسشنامه تکمیل شده توسط جامعه نمونه، که شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1391 دوره کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه های سمنان، علامه طباطبایی تهران،پیام نور مهریز یزد،پیام نور تفت و پیام نورخمینی شهر اصفهان بودند با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و تحلیل رگرسیون مشخص شد که نگرش دانشجویان مدیریت جهانگردی دوره کارشناسی دانشگاه های منتخب ایران نسبت به شغل آینده خود در صنعت جهانگردی منفی است. همچنین با بررسی رابطه عوامل موثر در انتخاب شغل در صنعت گردشگری با تعهد به صنعت گردشگری و هتل داری آشکار گردید بین عوامل موقعیت اجتماعی و پرداخت و مزایا ومتغیر وابسته تعهد به صنعت گردشگری و هتل داری رابطه معنی داری وجود ندارد.با این وجود در مجموع بین متغیر وابسته تعهد به صنعت گردشگری و هتل داری با ماهیت شغل، شرایط فیزیکی شغل، فرصت های ارتقای شغل، ویژگی های همکاران و مدیران رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد بدین معنا که با افرایش آنها، تعهد نیز افزایش یافته و با کاهش آنها تعهد نیز کاهش می یابد. همچنین عامل سازگاری شغل و فرد با تعهد به صنعت رابطه معنی دار معکوس و منفی نشان داده است بدین معنا که با افزایش یکی دیگری کاهش می یابد و برعکس.

بررسی تاثیر شدت رقابت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی با میانجی گری قابلیت بازاریابی(مطالعه موردی:شعب بانک ملت شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
  میلاد نیک پور   عظیم زارعی

بانک های کشور جهت حضور فعال و موفق در عرصه های رقابتی، ناگزیر به کسب و حفظ مزیت رقابتی می باشند.. چشم انداز شدت رقابت درصنعت بانکداری،شرایطی را پدیدآورده که در آن برنامه ریزی استراتژیک برای بانک ها اهمیتی ویژه یافته است. با توجه به این که مفهوم مزیت رقابتی برخاسته از مفاهیم مدیریت استراتژیک می باشد، می توان گفت که مزیت رقابتی حاصل یک فرآیند پویا و مستمری است که با در نظر داشتن موقعیت خارجی و داخلی سازمان از منابع سازمان نشأت می گیرد و به واسطه توانایی به کارگیری درست این منابع، قابلیت هایی به وجود می آید که بهره گیری از این قابلیت ها مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان می آورد. با این دیدگاه تحقیق حاضر به بررسی تاثیر شدت رقابت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی با میانجیگری قابلیت بازاریابی پرداخته است. در بخش پیمایشی تحقیق پرسش نامه ای تدوین و با استفاده از آن نظرات 280 نفر از مدیران و کارشناسان شعب بانک ملت شهر تهران اخذ گردید. پس از جمع آوری و تلخیص، داده ها بر اساس تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) و معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شدت رقابت بر مزیت رقابتی، رویکرد مشتری مداری و نوآوری(فنی و غیرفنی) بود. همچنین نتایج حاصله تاثیر مثبت و معنی دار رویکرد مشتری مداری و نوآوری(فنی و غیرفنی) بر قابلیت بازاریابی را تایید نمود. و در پایان تاثیر مثبت و معنی دار قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی مورد تایید قرار گرفت.

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در خرید الکترونیک با میانجیگری اعتماد و رضایتمندی (مورد مطالعه: محصولات آموزشی؛ cd و کتاب)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  کاوه زرین فر   عظیم زارعی

امروزه الکترونیکی شدن فعالیت شرکتهای تجاری امری ضروری است. کاهش هزینه و افزایش سرعت ارائهی خدمات و محصولات از نخستین منافع تجارت الکترونیک میباشد. تجارت الکترونیک به دسته بندیهای مختلفی تقسیم شده که فروش اینترنتی یکی از آنها میباشد. گامهای مثبتی در زمینهی فروش اینترنتی در ایران برداشته شده که شواهدی مانند محدود بودن پژوهشهای علمی در این زمینه، موید آنست که فاصلهی زیادی تا رسیدن به استانداردهای جهان وجود دارد. با توجه به محیط بسیار رقابتی دنیای مجازی، جذب و نگهداری مشتری، مهمترین گام جهت دستیابی به موفقیت و افزایش سهم بازار میباشد؛ لذا در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در خرید اینترنتی پرداخته میشود. این پژوهش از نوع کاربردی با روش توصیفی همبستگی-پیمایشی میباشد. جامعهی آماری پژوهش را تمامی خریداران اینترنتی محصولات آموزشی در شش ماههی نخست سال 3131 در ایران تشکیل میدهند. بدین منظور با تهیهی پرسشنامه ، به سنجش این عوامل و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته که نتایج حاصل از آن میتواند راهگشای فروشندگان اینترنتی در دستیابی به موفقیت باشد. از نتایج پژوهش حاضر چنین برمیآید که در شرایط کنونی، ایجاد حس اطمینان و امنیت خاطر برای مشتریان از مهمترین وظایف فروشندگان اینترنتی ایرانی جهت جذب مشتری و افزایش وفاداری آنها میباشد؛ که این امر به کمک افزایش امنیت، حفظ حریم شخصی و ارائهی اطلاعات کافی درخصوص محصولات و فرایند خرید امکانپذیر خواهد بود.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  غزال سعدالدین   عظیم زارعی

در طول چند دهه گذشته، کیفیت خدمات الکترونیک بدلیل تأثیر قوی خود بر عملکرد تجارت، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب نموده است. کیفیت خدمات به عنوان یک معیار در ارزیابی میزان هماهنگی سطح خدمات ارائه شده با انتظارات مشتریان در نظر گرفته می شود. در موسسات خدماتی و مالی به ویژه بانکها بازاریابی دهان به دهان در حال رشد بسیار سریعی است.از ابزارهای رایج بازاریابی و تبلیغات که اثر بخشی آن در بازاریابی خدمات نیز به چشم می خورد، بازاریابی دهان به دهان می باشد. شاخص نیات رفتاری مشتریان بیانگر اینستکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از سازمان هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می دهند. هدف این تحقیق ارائه یک مدل خاص جهت بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر اثربخشی تبلیغات دهان به دهان و نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد استان سمنان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری با حجم نمونه 485 در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و طی سه روز مراجعه به شعب بانک مهر اقتصاد و توزیع پرسشنامه اقدام به جمع آوری نقطه نظرات مشتریان شده است. در تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل واریانس فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها و از ضریب همبستگی جهت شدت و نوع رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشاندهنده تأثیر معنا دار دو متغیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثربخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان با متغیر مداخله گر تجربه مشتریان می باشد.

بررسی تاثیر ترجیحات رنگ بر ترجیح محصول با تاکید بر نقش تعدیل گری عوامل جمعیت شناسی (مورد مطالعه: خریداران کفش ورزشی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  طاهره رحمانی   عظیم زارعی

محصولات علاوه بر کیفیت مطلوب، نیازمند ظاهری مقبول نیز هستند. با توجه به کیفیت بیانی بسیار زیاد رنگ در محصولات، شناخت و درک استفاده از این عامل بصری، بسیار سخت و در عین حال مرحله مهمی در طراحی محصولات محسوب می شود. از آن جایی که طراحی سیستماتیک کفش ورزشی نخستین گام موفقیت در این صنعت که رقبای بزرگ جهانی در آن حضور دارند، محسوب می گردد و عامل رنگ در طراحی کفش و جذب مشتریان نقش مهمی را ایفا میکند، بنابراین می بایست رنگ های ترجیحی برای این محصول در قشرهای مختلف جامعه شناسایی گردد تا بتوان از این طریق نیازهای بصری افراد مختلف را تامین کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی ترجیحات رنگ بر ترجیح محصول کفش ورزشی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری سن، جنسیت و تحصیلات پرداخته شد. این مطالعه با استفاده از طرح پژوهش از نوع توصیفی_ پیمایشی انجام گرفت. داده ها از طریق اسلاید های طراحی شده از 400 نفر در سنین، جنسیت و تحصیلات مختلف در غرب شهر تهران جمع آوری گردید. مدل مفهومی شامل سه متغیر و چهار فرضیه طراحی شده است. برای تحلیل داده¬ها از نرم افزار spss و برای آزمون فرضیات از آزمون کای دو، فریدمن و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که ترجیحات رنگ با ترجیح محصول (کفش ورزشی) ارتباط معنادار دارد و سن،جنسیت و تحصیلات رابطه میان ترجیحات رنگ و ترجیح محصول را تعدیل می کند. همچنین نتایج حاکی از این است رنگ آبی در میان تمامی فام¬های رنگ¬ بررسی شده و کفش ورزشی آبی در میان تمامی رنگ کفش¬ها دارای بیشترین ترجیح هستند.

ارائه مدلی استراتژیک برای بین المللی شدن و ورود صنعت نانوی ایران به بازار جهانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  جعفر ضامنی خجسته   داود فیض

جهانی شدن پدیده ای است که جنبه های مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از بنگاه های اقتصادی در پاسخگویی به این پدیده جهان شمول، در مسیر بین المللی شدن حرکت کرده اند. شرکت های نانویی به عنوان شرکت های فناوری بنیان که از اهمیت بالایی در توسعه کشورها برخوردارند، از این قاعده مستثنی نیستند. هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی جامع و منسجم برای بین المللی شدن و ورود صنعت نانوی ایران به بازار جهانی می باشد. در این پژوهش که از لحاظ هدف کاربردی- توسعه ای و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی می باشد، مدیران عالی شرکت های نانویی به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به حجم جامعه آماری (360 نفر) تعداد 186 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تائید روایی ابزار و سازه های تحقیق از تحلیل عاملی تائیدی، برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ، برای تعیین وضعیت متغیر های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای و برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین المللی شدن و ورود صنعت نانوی ایران به بازار جهانی تابعی از متغیرهای فضای درونی بنگاه، ساختار صنعت داخلی، فضای رقابت ملی و توان رقابتی استراتژیک می باشد. در متغیر های مذکور، حوزه هایی نظیر ظرفیت تولید، قابلیت های بازاریابی، روابط حمایتی بنگاه های پشتیبان، موقعیت در بازار و سیاست های حمایتی از اهمیت بیشتری برخوردارند. لذا ضروری است از طریق اصلاح و بهینه سازی شرایط و ویژگی های فضای درونی بنگاه، هم افزایی ناشی از روابط بازیگران اصلی صنعت و اصلاح و بهینه سازی شرایط و ویژگی های حاکم بر فضای عمومی کشور، شرکت های نانویی را برای بین المللی شدن و ورود به بازار جهانی آماده نمود.

بررسی کارکرد شبکه های اجتماعی بر خط بر قصد خرید با میانجی گری آگاهی از برند و تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی بر خط (محصولات گوشی تلفن همراه و لپ تاپ)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت 1392
  محبوبه سادات عمادی   مرتضی ملکی

در این پژوهش به بررسی کارکرد شبکه های اجتماعی بر خط بر قصد خرید با میانجی گری آگاهی از برند و تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. در دنیای امروزه شبکه های اجتماعی نقش پررنگی را بازی می کنند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت. سایت ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح کشورها و حتی بین الملل تاثیرگذارهستند و به همین دلیل در حال گسترش هستند ولذا پیش بینی می شود در آینده نقش این شبکه ها به مراتب بیشتر و مهم ترشود. تا به حال مطالعات متعددی در جهت یافتن پاسخ برای اینکه چرا مردم از این شبکه ها استفاده میکنند صورت پذیرفته است . مدل پژوهش ارایه شده در این پژوهش بر مینای مدل استفاده ها و لذت ها توسعه یافته است . .تعداد اعضای جامعه این پژوهش نامحدود بود که بااستفاده ازفرمول برآورد حجم نمونه ، 386 نفرموردمطالعه قرارگرفتندروش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده است و به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها و اطلاعات گردآوری شده در پژوهش حاضر از دو روش آمار توصیفی و استنباطی بهره¬گیری می¬شود .پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد که نتایج نشا ن دهنده ی تأثیرمثبت شبکه های اجتماعی بر قصد خرید، ویژگی های شبکه های اجتماعی بر تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی، تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی بر آگاهی از برند و عدم وجود تاثیر مثبت تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی بر قصد خرید و آگاهی از برند بر قصد خرید است.

بررسی آگاهی مشتری از بازاریابی غیراخلاقی و تاثیر آن بر بازاریابی ویروسی منفی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات آرایشی وبهداشتی برند مای(my) در شهر کرج)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد 1393
  سارا فیروزی   عظیم زارعی

همراه با پیشرفت سریع تکنولوژی اینترنت در دنیای بازاریابی ،بازاریابی دهان به دهان در اثر گذاری بر نگرش های مصرف کننده قدرتمندتر شده است ،به طوری که مصرف کنندگان می توانند محصولات را در وبلاگ ها ، گروه های خبری و سایت های شبکه های اجتماعی بازنگری و ارزیابی کنند. اهمیت توجه به بازاریابی ویروسی زمانی بیشتر می شود که بدانیم مشتریان در فرایند ارزیابی شان از یک محصول به بازاریابی دهان به دهان منفی نسبت به بعد مثبت ان ارزش بیشتری قائل هستند.به نظر می رسد که رفتار بازاریابی غیراخلاقی شرکت یکی از عواملی است که می تواند نقش تعیین کننده ای در بازاریابی ویروسی منفی داشته باشد. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی آگاهی مشتری از بازاریابی غیراخلاقی پرداخته و پیامدهای این بازاریابی غیراخلاقی از جمله بازاریابی ویروسی منفی ، کیفیت ارتباط با مشتری و ارزش ویژه برند را مورد بررسی قرار میدهد. این پژوهش مبتنی بر یک رویکرد کمی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در میان 389 نفر از مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مایmy) )که ساکن شهر کرج می باشند ، صورت گرفته است. تمامی سوالات پرسشنامه از ادبیات تحقیق جمع اوری و بر حسب طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود .همچنین برای بررسی فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که نشان داد که آگاهی مشتری از بازاریابی غیراخلاقی ، کیفیت ارتباط با مشتری و ارزش ویژه برند را کاهش و از طرف دیگر باعث افزایش بازاریابی ویروسی منفی می شود ، از یافته های دیگر این پژوهش این است که کیفیت ارتباط با مشتری بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و از طرفی تاثیر منفی و معناداری بر بازاریابی ویروسی منفی دارد، اما تاثیر منفی و معناداری بین ارزش ویژه برند با بازاریابی ویروسی منفی مشاهده نشد.

به کارگیری تکنیک (qfd) و (ahp) جهت بهبود کیفیت محصولات (مورد مطالعه:شرکت تولیدی لوازم بهداشتی نیمه شعبان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1394
  خدیجه موسوی   عظیم زارعی

هدف اصلی در این تحقیق تعیین دیدگاه های مشتریان در زمینه ارزش هایی است که از کیفیت محصول دستمال کاغذی انتظار دارند. به این منظور از روش گسترش عملکرد کیفیت استفاده شده است. همچنین جهت اولویت بندی خواسته های مشتریان از روش تحلیل سلسله مراتبی (ahp)استفاده شده است. با تلفیق این دو ابزار، مشخص گردید مهمترین خواسته ها و نیاز های مشتریان عبارتند از: نرم و لطیف بودن دستمال، متنوع و شکیل بودن بسته بندی، قیمت دستمال، به راحتی بیرون کشیدن دستمال، جداسازی آسان دستمال (پرفراژ مناسب)، تنوع رنگ و طرح دستمال، قدرت جذب بالا، اندازه مناسب دستمال و چسبندگی مناسب بین لایه های دستمال. نتیجه این تحلیل ها شناسایی نقاط اصلی جهت تمرکز و توجه بیشتر تصمیم گیرندگان و خبرگان شرکت جهت بهبود تولید و بسته بندی محصول دستمال کاغذی شد. واژگان کلیدی: گسترش عملکرد کیفیت qfd، تحلیل سلسله مراتبیahp ، رضایت مشتری، شرکت لوازم بهداشتی نیمه شعبان

« بررسی رابطه مدیریت دانش با اجرای فراموشی سازمانی هدفمند در بیمارستان های دولتی شهرستان شاهرود »
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  صدیقه رضوانی   عظیم زارعی

چکیده امروزه دنیای تجارت با پیچیدگی روزافزون شرکت های جهانی، انفجار اطلاعات و لزوم سرعت در تصمیم گیری همراه است. بنابراین شرکت هایی که می خواهند خودشان را با تغییرات همگام کنند نه تنها باید قابلیت های جدید را کسب کنند، بلکه آن ها اغلب باید دانش قدیمی که آن ها را در دام گذشته گرفتار می کند، فراموش نمایند. بنابراین پدیده فراموشی سازمانی هدفمند به عنوان چالشی فراروی مدیریت دانش قرار دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش با اجرای فراموشی سازمانی هدفمند در بیمارستان های دولتی شهرستان شاهرود می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش اجرا توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بیمارستان های دولتی شهرستان شاهرود به تعداد 450 نفر است که در نهایت نمونه ای متشکل از 212 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه های تحقیق را تکمیل کرده و بازگرداندند. در نهایت با استفاده از روش همبستگی پیرسون فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند که رابطه بین مدیریت دانش و فراموشی سازمانی هدفمند تائید شده، همچنین تمامی فرضیه های فرعی نیز مورد تایید قرار گرفتند. کلمات کلیدی : مدیریت دانش، فراموشی سازمانی هدفمند، بیمارستان های دولتی شهرستان شاهرود.

بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروند سازمانی با نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت هواپیمایی هما)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1394
  مجید دهقانی   عظیم زارعی

چکیده تحقیق حاضر با هدف شناسایی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروند سازمانی با نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام یافته است. به این منظور برای سنجش حمایت سازمانی ادراک شده، فرهنگ یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه های استاندارد پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توره(1385)، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگ و همکاران (1990) و پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی نیفه (2001) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان معاونت بازرگانی در شرکت هواپیمایی هما است که تعداد 305 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران تعیین و به روشه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از آزمونهای استنباطی همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و نرم افزار spss و لیزرل استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که با توجه به ضرایب تاثیر برآورد شده، مشاهده شد که میزان تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده با ضریب تاثیر برابر با 32/0= و فرهنگ یادگیری سازمانی با ضریب تاثیر برابر با 26/0-= بر روی رفتار شهروندی سازمانی برآورد شده اند. همچنین میزان تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر فرهنگ یادگیری سازمانی با ضریب تاثیر برابر با 09/0= برآورد شده اند. کلید واژه ها: حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروند سازمانی، فرهنگ یادگیری سازمانی