بررسی تاثیر تسهیم دانش فرآیند توسعه یکپارچه محصول جدید بر رضایت مشتریان ( مورد مطالعه؛ شرکت خودروسازی سایپا)

پایان نامه
چکیده

فرآیندهای توسعه یکپارچه محصول بر اساس تسهیم دانش تامین کنندگان، و مشتریان و قابلیتهای داخلی سازمان می تواندمشکلات طراحی محصول جدید را در پروژه توسعه محصول جدید را به حداقل برساندو در نهایت منجر به رضایت مشتریان (درونی،بیرونی ) شود. با توجه به اینکه در توسعه محصولات جدید به عامل زمان و هزینه توجه زیادی هم می شود ولی همچنان نرخ عدم موفقیت در پروژه های توسعه محصول جدید بالاست. مشکلات طراحی محصول جدید در پروژه فرایند توسعه یکپارچه محصول جدید می تواندباعث ایجاد هزینه و زمان زیادی در انجام پروژه شود و فرایند توسعه را به تاخیر بیندازد. برخی تحقیقات یک رابطه منفی بین تسهیم دانش و مشکلات طراحی محصول، را پیشنهاد کرده است، با توجه به مطالعات پیشینه در این پژوهش با مورد مطالعه قراردادن کارکنان،مدیران و مهندسان بخش تولید شرکت خودروسازی سایپا و انتخاب نمونه ای به حجم 279 نفر با روش معادلات ساختاری (sem ) و تجزیه و تحلیل با نرم افزارهای pss و isrel مدلی پیشنهاد شده است که به بررسی تاثیر تسهیم دانش فرایند توسعه یکپارچه محصول جدید بر رضایت مشتریان با میانجی گری موفقیت توسعه محصول جدید و مشکلات طراحی محصول جدید می پردازد و نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای موجود تاثیر معناداری وجود دارد.

منابع مشابه

بررسی کیفیت خدمات فروش و اثر آن بر رضایت مشتریان؛مطالعه موردی شرکت سایپا

Concepts of service quality and customer satisfaction as the most important problem in the theory and practice of marketing concepts are The article seeks to develop a scale to measure service quality and customer satisfaction is of SAIPA And creating a structural model of the relationship between the variables is tested. The research Saipa customers and employees have been The sampling was don...

متن کامل

بررسی تأثیر e-crm بر رضایت مشتریان گروه خودروسازی سایپا

با نگاهی اجمالی به دنیای فعلی که دنیای رقابت میان شرکتهای تجاری است در می یابیم آنچه باعث پیشی گرفتن شرکتها در این رقابت شده است توانایی آنها در ارائه محصولات بهتر در گستره وسیعتر و در کمترین زمان ممکن و جذب و حفظ مشتریان وفادار به سازمان است .در این میان crm می تواند قابلیت و توانایی موثری در مدیریت ارتباط با مشتری ایجاد نماید و سازمان توسعه یافته ای را با رهبری صحیح استراتژی موثر و فرهنگ سازم...

15 صفحه اول

بررسی کیفیت خدمات فروش و اثر آن بر رضایت مشتریان؛مطالعه موردی شرکت سایپا

مفاهیم کیفیت خدمات و رضایت مشتریان از جمله مفاهیم مهم و مسئل هساز در نظریه و اجرای بازاریابی است. امروزه باتوجه به گسترش صنعت خدمات در دنیا، توجه به ابعاد مختلف یکفیت خدمات نیز افزایش یافته است و بسیاری از شرک تها در پی آن هستند که سطح یکفی خدمات خود را افزایش دهند و رضایت مشتریان را فراهم آورند. این مقاله، در پی ایجاد مقیاسی برای سنجش کیفیت خدمات ارائ هشده به مشتریان و رضایت آنان از شرکت سایپا...

متن کامل

بررسی تأثیر قابلیت مدیریت دانش بر فرایند توسعه محصول جدید

توانمندی در فرایند توسعه محصول جدید از قابلیت های مزیت آفرین برای سازمان ها محسوب می شود. توسعه محصول کاری اطلاعاتی و دانش محور است و سازمان ها برای موفق شدن به دانش و اطلاعات کافی نیاز دارند. از قابلیت های توسعه محصول سازمان های موفق و برتر، توانایی آنها در استفاده از دانش در سراسر فرایند توسعه محصول است که خود موجب موفقیت در پروژه های توسعه محصول جدید می شود. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه قابل...

متن کامل

نقش مدیریت دانش در عملکرد فرآیند توسعه محصول جدید پژوهشی پیرامون شرکت های SME صنعت نرم‌افزار استان یزد

منشأ اصلی موفقیت در کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌ها در آینده، توسعه‌ی موفق و مداوم محصولات جدید و بهبود یافته است. در سی سال اخیر پژوهش‌های زیادی بر روی اثربخشی فرآیندهای توسعه‌ی محصول جدید انجام شده و مدل‌های گوناگونی جهت سیستماتیک کردن این فرآیندها ارایه شده است. در فرآیند توسعه‌ی محصول مقدار زیادی از دانش سازمانی ایجاد، ذخیره، بازیابی و مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این‌رو بسیاری از پژوهشگران، ...

متن کامل

بررسی تاثیر عوامل خدمات پس از فروش در رضایت مشتریان، با استفاده از مدل تترا‌کلاس(مطالعه موردی گروه خودرو‌سازی سایپا)

Today the automotive industry as one of the high industries and have a lot of income for Owen countries, also each compony have much attention to it. Also attracting the customers, inside and outside the erea of country for automobile companies, have a severe competition for their. The purposes of this research, analysis and evaluation of services element Siapa after sale services in Shiraz. W...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023