بررسی تاثیر شدت رقابت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی با میانجی گری قابلیت بازاریابی(مطالعه موردی:شعب بانک ملت شهر تهران)

پایان نامه
چکیده

بانک های کشور جهت حضور فعال و موفق در عرصه های رقابتی، ناگزیر به کسب و حفظ مزیت رقابتی می باشند.. چشم انداز شدت رقابت درصنعت بانکداری،شرایطی را پدیدآورده که در آن برنامه ریزی استراتژیک برای بانک ها اهمیتی ویژه یافته است. با توجه به این که مفهوم مزیت رقابتی برخاسته از مفاهیم مدیریت استراتژیک می باشد، می توان گفت که مزیت رقابتی حاصل یک فرآیند پویا و مستمری است که با در نظر داشتن موقعیت خارجی و داخلی سازمان از منابع سازمان نشأت می گیرد و به واسطه توانایی به کارگیری درست این منابع، قابلیت هایی به وجود می آید که بهره گیری از این قابلیت ها مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان می آورد. با این دیدگاه تحقیق حاضر به بررسی تاثیر شدت رقابت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی با میانجیگری قابلیت بازاریابی پرداخته است. در بخش پیمایشی تحقیق پرسش نامه ای تدوین و با استفاده از آن نظرات 280 نفر از مدیران و کارشناسان شعب بانک ملت شهر تهران اخذ گردید. پس از جمع آوری و تلخیص، داده ها بر اساس تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) و معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شدت رقابت بر مزیت رقابتی، رویکرد مشتری مداری و نوآوری(فنی و غیرفنی) بود. همچنین نتایج حاصله تاثیر مثبت و معنی دار رویکرد مشتری مداری و نوآوری(فنی و غیرفنی) بر قابلیت بازاریابی را تایید نمود. و در پایان تاثیر مثبت و معنی دار قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی مورد تایید قرار گرفت.

منابع مشابه

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی مدیریت دانش

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مولفه‌های کسب مزیت رقابتی با بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بوده است. روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و بر حسب ماهیت و روش انجام از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کارکنان شرکت بیمه ایران استان آذربایجانشرقی بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 50 سؤالی بود. پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها نیز با روش اعتب...

متن کامل

بررسی تاثیر هوش تجاری بر مزیت رقابتی با نقش میانجی گری استراتژی گرایش به کارآفرینی در کسب و کارهای کشاورزی (مطالعه موردی: صنعت کاشت زعفران)

زعفران به دلیل موقعیت ویژه از لحاظ اشتغال زایی در کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابل توجه برای کشور، به عنوان گیاه استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی تلقی می شود. صنعت کاشت و صادرات زعفران به عنوان یک صنعت پوینده و اشتغال زا می تواند نقش بسیار مهمی را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه در تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هوش تجاری بر مزیت رقابتی با نقش ...

متن کامل

بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان

هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکتهای بیمه در استان ایلام است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها در زمرۀ تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل مدیران و کارکنان شرکتهای بیمه در استان ایلام که تعداد آنها 584 نفر هستند، است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخان...

متن کامل

تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی

دنیای چالش‌برانگیز و رقابتی کسب‌وکارهای امروزی مدیران را وادار می‌سازد تا ارزیابی نمایند چه عواملی بر تداوم و موفقیت هر چه بیشتر سازمان تأثیر می‌گذارند. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر هوش ساختاری-سازمانی بر کسب مزیت رقابتی با توجه به نقش هوش رقابتی در شرکت بیمه ایران در شهر کرمان است. روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه است. آلفای کرنباخ پرسشنامه این تحقیق ...

متن کامل

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی بانک ملت)

امروزه مشتریان مهمترین عامل کسب موفقیت سازمان ها بوده و حفظ و بقای آنان در بلندمدت، می تواند موجب کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر کسب مزیت رقابتی در بانک ملت می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است که برای تدوین آن، ا...

نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی

در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان¬ها بر اساس دانش زندگی می¬کنند و می¬میرند و موفق‌ترین سازمان¬ها، آن‌هایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع¬تری استفاده می¬کنند. مطالعات نشان داده است که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مانند پول، زمین، ماشین¬آلات و غیره)، دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از دانش و سرمایه فکری به منظور خلق و افز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023