نام پژوهشگر: میلاد نیک پور

بررسی تاثیر شدت رقابت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی با میانجی گری قابلیت بازاریابی(مطالعه موردی:شعب بانک ملت شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
  میلاد نیک پور   عظیم زارعی

بانک های کشور جهت حضور فعال و موفق در عرصه های رقابتی، ناگزیر به کسب و حفظ مزیت رقابتی می باشند.. چشم انداز شدت رقابت درصنعت بانکداری،شرایطی را پدیدآورده که در آن برنامه ریزی استراتژیک برای بانک ها اهمیتی ویژه یافته است. با توجه به این که مفهوم مزیت رقابتی برخاسته از مفاهیم مدیریت استراتژیک می باشد، می توان گفت که مزیت رقابتی حاصل یک فرآیند پویا و مستمری است که با در نظر داشتن موقعیت خارجی و داخلی سازمان از منابع سازمان نشأت می گیرد و به واسطه توانایی به کارگیری درست این منابع، قابلیت هایی به وجود می آید که بهره گیری از این قابلیت ها مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان می آورد. با این دیدگاه تحقیق حاضر به بررسی تاثیر شدت رقابت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی با میانجیگری قابلیت بازاریابی پرداخته است. در بخش پیمایشی تحقیق پرسش نامه ای تدوین و با استفاده از آن نظرات 280 نفر از مدیران و کارشناسان شعب بانک ملت شهر تهران اخذ گردید. پس از جمع آوری و تلخیص، داده ها بر اساس تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) و معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شدت رقابت بر مزیت رقابتی، رویکرد مشتری مداری و نوآوری(فنی و غیرفنی) بود. همچنین نتایج حاصله تاثیر مثبت و معنی دار رویکرد مشتری مداری و نوآوری(فنی و غیرفنی) بر قابلیت بازاریابی را تایید نمود. و در پایان تاثیر مثبت و معنی دار قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی مورد تایید قرار گرفت.