مطالعه تاثیر ابعاد جریان دانش بر رضایتمندی مشتری، مطالعه موردی: شرکت تدوین فرایند تولید کننده نرم افزار

پایان نامه
چکیده

بسیاری از پارادایمهای جاری در حوزه مدیریت تاکید فراوان بر انطباق استراتژیهای سازمان با رضایتمندی مشتری دارند. در حال حاضر بسیاری از عمده ابزارهای مدیریت کیفیت از جمله سری استانداردهای ایزو و نیز مدلهای کیفیت مانند ای. اف. کیو.ام و نیز مالکوم بالدریج هدف اصلی از کیفیت تولید در سازمان را جلب رضایت مشتری میدانند. به عبارت ساده تر هدف غایی از فعالیتهای سازمانها به طور کلی دستیابی به رضایت مشتری است. از سوی دیگر سازمانها میبایست رویکرد بهینه در به کارگیری، پردازش و تخصیص منابع و به طور کلی مدیریت منابع خود را اتخاذ نمایند. از جمله مهمترین منابع که در رویکردهای نوین مدیریت مد نظر قرار گرفته، دانش سازمان میباشد که میبایست به گونه ای اثربخش در خدمت منافع سازمان قرار گیرد. دانش سازمان دارای ماهیت ویژه ای است که عموما در دو بعد مدیریت منابع انسانی و نیز مدیریت فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار میگیرد. ماهیت خاص این منبع مدیریتی ایجاب مینماید که رفتار و ویژگیهای آن مورد بررسی قرار گیرد تا این نوع منبع خاص به گونه ی اثربخشی، در راستای تحقق اهداف سازمانی مورد بهره برداری قرار گیرد. از این رو می توان رفتار و ویژگیهای دانشی را که در سازمان و در نتیجه تولید یک محصول ایجاد میگردد مورد مطالعه قرار داد تا بتوان تاثیر این ابعاد را بر رضایتمندی مشتری (که هدف اصلی سازمان میباشد) بررسی نمود. الگوهای گوناگونی جهت مدلسازی و بررسی ویژگیهای انتقال دانش سازمانی به کار گرفته شده اند. بسیاری از این الگوها، تحت تاثیر مدل جریان دانش نوناکا و تاکوچی میباشند . آنچه که از این نوع مدلها میتوان دریافت، اهمیت میزان آشکاری یا ضمنی بودن دانش میباشد. با این حال سایر ابعاد یعنی تعداد نفرات دخیل در این انتقال (که میتواند شامل فرد، گروه یا سازمان باشد) و زمان این انتقال نیز متغیرهایی هستند که میتوانند حائز اهمیت دانسته شوند. آنچه که به نظر میرسد، در حین تولید یک محصول، جریانی از دانش (که در ابتدا دانش مربوط به تولید محصول میباشد) در سازمان شکل میگیرد تا محصول به دست مشتری برسد. در حین انتقال دانش در سازمان، ویژگیهای خاصی از محصول تغییر مییابد که میتوان گفت ماهیت آن را تحت تاثیر قرار میدهد. در بسیاری از محصولات، دانشی در مورد محصول نیز همراه با آن در اختیار مشتری قرار میگیرد. ماهیت این دانش، با آنچه که در ابتدا برای ایجاد محصول مورد نیاز بود متفاوت است. عواملی که در این جریان انتقال دانش میتواند تحلیل گردد عبارتند از: میزان ضمنی بودن دانش اولیه تولید، میزان آشکاری دانش محصول، تعداد نفراتی که در این انتقال دخالت دارند و نیز سرعت انتقال. مدلهایی که در انتقال دانش مد نظر قرار میگیرند در بسیاری از موارد تحت تاثیر مدل نوناکا و تاکوچی میباشند. در این مدل، نوناکا و تاکوچی بیان میدارند که دانش در دو بعد ضمنی – آشکار بودن جریان می یابد تا در سازمان به عنوان دانش بومی سازمان محسوب گردد. طی این انتقال افراد دانش (ضمنی) خود را در اختیار دیگران قرار میدهند و افرادی که دانش را (به صورت آشکار) کسب نموده اند آن را به صورت دانش ضمنی خاص خود درونی سازی می نمایند. در برخی از مدلها (هستی شناختی) سلسله مراتب دانش در هر مرحله از انتقال مورد توجه است که ماهیت این مدلها در راستای تولید نرمافزار میباشد. برخی از مدلها نیز به روال تکاملی دانش نظر دارند و چرخه این تکامل را در سازمان بررسی مینمایند تا در هر مرحله از انتقال، روند تکاملی آن را بررسی نمایند.

منابع مشابه

ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری از نرم افزارهای اجتماعی در مدیریت دانش مشتری: مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم

با عنایت به نقش بی بدیل دانش درکسب مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی امروز،کسب و کارها بیش از گذشته به دانش مشتری توجه می کنند. ظهور وب 2 و گسترش کاربردهای نرم افزارهای اجتماعی افق جدیدی برای سازمان ها جهت ایجاد رابطه ای معنادارتر و پرتحرک تر با مشتریان گشوده است. هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری از نرم افزارهای اجتماعی در مدیریت دانش مشتری است. برای نیل به این هدف، استراتژی پژوهش...

متن کامل

نقد و بررسی روش های برآورد بهای تمام شده نرم افزار مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم

این مقاله به معرفی موضوع برآورد بهای تمام شده نرم افزار می پردازد . بدین منظور درباره انواع روش هایبرآورد و نقاط قوت و ضعف آنها صحبت شده و در نهایت برای آشنایی بیشتر با موضوع برآورد نرم افزار، یکی ازجذاب ترین مدل های برآورد بهای تمام شده نرم افزار، مدل،COCOMOتشریح شده است.

متن کامل

دانش مدیریت، نرم افزار پیشرفت

Developing societies are, for a number of reasons, suffering from some sort of national inefficiency. Causes of inefficiency are cultural,deep-rooted and numerous. Since the developed countries, using all possible facilities, are moving rapidly toward the highest levels of efficiency, the international dimensions of that inefficiency become more extensive together with deeper consequences.In o...

متن کامل

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایتمندی مشتریان و شهرت شرکت-مطالعه موردی شرکت ایران خودرو

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایتمندی مشتری و شهرت شرکت در صنعت خودرو می­باشد. در این پژوهش، پژوهشگر در پی آن است که با بررسی تمامی جوانب مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان بخشی از اقدامات بازاریابی اجتماعی با توجه به شرایط و بحران اقتصادی کنونی مهم­ترین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی را که اهمیت و ضرورت بیشتری از سایر ابعاد دارند را تعیین نماید. به همین دلی...

متن کامل

نقش مدل‌های ذهنی در فرایند تغییر سازمانی (مطالعه موردی یکی از شرکت های تولید کننده کاغذ تیشو )

در این مطالعه به بررسی نقش مدل‌های ذهنی مدیران در فرایند تغییر سازمانی پرداخته می‌شود. عوامل مختلفی در فرایند تغییرات سازمانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما نویسندگان مقاله بر این موضوع متمرکز شده‌اند که مدیران چه نگرشی نسبت به عوامل محیطی و تغییرات سازمانی دارند و این نگرش‌ها چگونه بر تصمیماتی که ایشان در مورد اقدام به تغییرات مختلف سازمانی اتخاذ می‌کنند، مؤثر است. در این مطالعه از تجزیه و تحل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023