بررسی کارکرد شبکه های اجتماعی بر خط بر قصد خرید با میانجی گری آگاهی از برند و تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی بر خط (محصولات گوشی تلفن همراه و لپ تاپ)

پایان نامه
چکیده

در این پژوهش به بررسی کارکرد شبکه های اجتماعی بر خط بر قصد خرید با میانجی گری آگاهی از برند و تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. در دنیای امروزه شبکه های اجتماعی نقش پررنگی را بازی می کنند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت. سایت ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح کشورها و حتی بین الملل تاثیرگذارهستند و به همین دلیل در حال گسترش هستند ولذا پیش بینی می شود در آینده نقش این شبکه ها به مراتب بیشتر و مهم ترشود. تا به حال مطالعات متعددی در جهت یافتن پاسخ برای اینکه چرا مردم از این شبکه ها استفاده میکنند صورت پذیرفته است . مدل پژوهش ارایه شده در این پژوهش بر مینای مدل استفاده ها و لذت ها توسعه یافته است . .تعداد اعضای جامعه این پژوهش نامحدود بود که بااستفاده ازفرمول برآورد حجم نمونه ، 386 نفرموردمطالعه قرارگرفتندروش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده است و به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها و اطلاعات گردآوری شده در پژوهش حاضر از دو روش آمار توصیفی و استنباطی بهره¬گیری می¬شود .پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد که نتایج نشا ن دهنده ی تأثیرمثبت شبکه های اجتماعی بر قصد خرید، ویژگی های شبکه های اجتماعی بر تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی، تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی بر آگاهی از برند و عدم وجود تاثیر مثبت تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی بر قصد خرید و آگاهی از برند بر قصد خرید است.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

راهبرد مشارکت برند با توجه به نگرش مشتری؛ محصولات لپ تاپ، گوشی همراه و خودرو

مشارکت در برند می­تواند علامت­ خاصی برای مشتریان باشد که در تحقیقات کنونی و به خصوص محصولات راهبردی چون خوردرو کمتر به آن توجه شده ­است. این تحقیق با هدف تحلیل نگرش و انتظارات مشتری از مشارکت برند در ابعاد مهمی چون قیمت گذاری، مسئولیت، شهرت و انتخاب برند انجام گردیده ­است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی و ابزار پرسشنامه­ ای استفاده شد. جامعه آماری تحقیق دانشجویان مدیریت و صنایع دانشگاه­های س...

متن کامل

راهبرد مشارکت برند با توجه به نگرش مشتری؛ محصولات لپ تاپ، گوشی همراه و خودرو

مشارکت در برند می­تواند علامت­ خاصی برای مشتریان باشد که در تحقیقات کنونی و به خصوص محصولات راهبردی چون خوردرو کمتر به آن توجه شده ­است. این تحقیق با هدف تحلیل نگرش و انتظارات مشتری از مشارکت برند در ابعاد مهمی چون قیمت گذاری، مسئولیت، شهرت و انتخاب برند انجام گردیده ­است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی و ابزار پرسشنامه­ ای استفاده شد. جامعه آماری تحقیق دانشجویان مدیریت و صنایع دانشگاه­های س...

متن کامل

تأثیر نوستالژی و میراث برند بر شکل‌گیری تمایل به خرید؛ مورد مطالعه: برند گوشی تلفن همراه نوکیا

محیط رقابت امروزی، به‌شدت متلاطم شده است و یکی از راه‌های مقابله با آشفتگی‌های محیطی، تأکید بر مؤلفه‌های تاریخی و نشان‌دادن ثبات و پایداری برند است. توسل بر گذشته، امروزه به امری رایج برای مصرف‌کنندگان تبدیل شده است و برندهایی با تصویرهایی دارای مؤلفه‌هایی همچون اعتبار، میراث و ثبات، در حال کسب محبوبیت‌اند. از این‌رو، پژوهش حاضر اثر نوستالژی بر میراث برند و اثر آن بر شکل‌گیری تمایل به خرید از ط...

متن کامل

ارزیابی تاثیر تعاملات کاربران در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید و آگاهی از برند: مطالعه موردی صفحه هواداران گوشی تلفن همراه سونی در لینکداین

شبکه¬های اجتماعی یکی از جدیدترین دستاوردهای فناوری اطلاعات و همچنین رویکردی نوین در بازاریابی است. از سویی ارتباطات نامحدود کاربران در این شبکه ها منجر به اثرات متقابل بر کاربران می شود. این تحقیق تأثیر تعاملات کاربران در شبکه های اجتماعی را بر قصد خرید و آگاهی از برند موردمطالعه قرار داده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب ...

15 صفحه اول

بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان (مورد مطالعه: کاربران شبکه اجتماعی تلگرام)

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی در شبکه اجتماعی تلگرام بر قصد خرید مصرف­کنندگان می­باشد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق، کاربران شبکه­ اجتماعی تلگرام می­باشد. برای جمع­آوری اطلاعات تحقیق از پرسشنامه استفاده شد که درمجموع نتایج این پژوهش از تجزیه‌وتحلیل 196 پرسشنامه تکمیل‌شده معتبر می‌باشد. جهت ارزیابی روایی صوری و محتوا، ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023