بررسی رابطه بین مزیت های ویژه شرکت و ویژگی های تصمیم گیرنده با تمایل به صادرات با اثر تعدیل کنندگی حمایت های دولت

پایان نامه
چکیده

بهدل?ـل اهم?ـت صـادرات، دولـت هـا معمـو? اقـدام بـه حما?ـت از فعال?ـت هـای صـادرات? شرکت ها با به کارگیری مشوق ها و برنامه های حمایتی می کنند کـه بـه برنامـه هـای ترف?ـع / تشویق معروف هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه متغیر های مزیت های رقابتی محصول و ویژگی های تصمیم گیرنده بر روی متغیر مستقل میزان تمایل به صادرات است. در تحقیق حاضر حمایت های تشویقی دولت به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده اند که رابطه بین مزیت های ویژه شرکت با تمایل به صادرات و رابطه بین ویژگی های تصمیم گیرنده با تمایل به صادرات را تعدیل می کنند، در نظر گرفته شده اند. تمرکز اصلی ما برروی ویژگی های تصیم گیرنده و مزیت های ویژه شرکت خواهد بود. ویژگی های شرکت عبارت اند از اندازه شرکت ، مزیت های رقابتی و مزیت تکنولوژیک. ویژگی های مشهود تصمیم گیرنده شامل سن، سطح تحصیلات و توانایی صحبت کردن زبان های خارجی و ویژگی های نامشهود او شامل قدرت پذیرش ریسک ،هزینه ها و سوددهی است.سرانجام تعهد به صادرات نیز به عنوان یک متغیر نامشهود درنظر گرفته شده است. در این تحقیق 99 شرکت موجود در شهرک های شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزارهای spss و lisrel تحلیل گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تاکتیک های تحلیل عاملی تاییدی و روش های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مزیت های ویژه شرکت و ویژگی های تصمیم گیرنده بر روی میزان تمایل به صادرات شرکت ها تاثیر مثبت و معنی دار دارد ولی نقش متغیرتعدیل گر حمایت های تشویقی دولت بر رابطه بین مزیت های ویژه شرکت و ویژگی های تصمیم گیرنده با میزان تمایل به صادرات شرکت ها تایید نشد. واژگان کلیدی: تمایل به صادرات، مزیت های ویژه شرکت، ویژگی های تصمیم گیرنده و حمایت های تشویقی دولت.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی صنایع کوچک استان آذربایجانغربی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضرکلیه شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی بخش مواد غذایی دارای مجوز فعالیت از شرکت شهرکهای صنعتی است.که به علت محدود بودن جامعه آماری ،از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. پایایی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده شد ک...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی صنایع کوچک استان آذربایجانغربی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضرکلیه شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی بخش مواد غذایی دارای مجوز فعالیت از شرکت شهرکهای صنعتی است.که به علت محدود بودن جامعه آماری ،از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. پایایی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده شد ک...

متن کامل

بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و موفقیت مالی

     این مقاله با استفاده از اطلاعات مالی کلیه‌ی شرکت های فعّال در بورس که اطلاعات مالی آن‌ها  برای سال های 1380 تا 1383 موجود است، به بررسی عواملی می پردازد که می تواند  شرکت های موفق را از لحاظ مالی از شرکت های ناموفق متمایز کند. موفقیت مالی بر اساس دو معیار ارزیابی عملکرد، نسبت شارپ و ضریب آلفای جنسن، اندازه گیری شده است. نه ویژگی مالی شرکت ها که با توجه به تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023