نام پژوهشگر: صمد حسین زاده

بررسی رابطه بین مزیت های ویژه شرکت و ویژگی های تصمیم گیرنده با تمایل به صادرات با اثر تعدیل کنندگی حمایت های دولت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  صمد حسین زاده   مرتضی ملکی

بهدل?ـل اهم?ـت صـادرات، دولـت هـا معمـو? اقـدام بـه حما?ـت از فعال?ـت هـای صـادرات? شرکت ها با به کارگیری مشوق ها و برنامه های حمایتی می کنند کـه بـه برنامـه هـای ترف?ـع / تشویق معروف هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه متغیر های مزیت های رقابتی محصول و ویژگی های تصمیم گیرنده بر روی متغیر مستقل میزان تمایل به صادرات است. در تحقیق حاضر حمایت های تشویقی دولت به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده اند که رابطه بین مزیت های ویژه شرکت با تمایل به صادرات و رابطه بین ویژگی های تصمیم گیرنده با تمایل به صادرات را تعدیل می کنند، در نظر گرفته شده اند. تمرکز اصلی ما برروی ویژگی های تصیم گیرنده و مزیت های ویژه شرکت خواهد بود. ویژگی های شرکت عبارت اند از اندازه شرکت ، مزیت های رقابتی و مزیت تکنولوژیک. ویژگی های مشهود تصمیم گیرنده شامل سن، سطح تحصیلات و توانایی صحبت کردن زبان های خارجی و ویژگی های نامشهود او شامل قدرت پذیرش ریسک ،هزینه ها و سوددهی است.سرانجام تعهد به صادرات نیز به عنوان یک متغیر نامشهود درنظر گرفته شده است. در این تحقیق 99 شرکت موجود در شهرک های شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزارهای spss و lisrel تحلیل گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تاکتیک های تحلیل عاملی تاییدی و روش های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مزیت های ویژه شرکت و ویژگی های تصمیم گیرنده بر روی میزان تمایل به صادرات شرکت ها تاثیر مثبت و معنی دار دارد ولی نقش متغیرتعدیل گر حمایت های تشویقی دولت بر رابطه بین مزیت های ویژه شرکت و ویژگی های تصمیم گیرنده با میزان تمایل به صادرات شرکت ها تایید نشد. واژگان کلیدی: تمایل به صادرات، مزیت های ویژه شرکت، ویژگی های تصمیم گیرنده و حمایت های تشویقی دولت.