بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر تمایلات رفتاری مشتریان با تاکید بر نقش میانجیگری متغیرهای ارزش ادراک شده و ارزش ویژه ی برند (مورد مطالعه: مشتریان بانک انصار در شهرستان مشهد)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
  • نویسنده حمید قاسمی
  • استاد راهنما عظیم زارعی مرتضی ملکی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر تمایلات رفتاری مشتریان با تاکید برنقش میانجیگری متغیرهای ارزش ادراک شده و ارزش ویژه برند صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان خدمات الکترونیک شعب بانک انصار شهر مشهد می باشد. داده های لازم برای این تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 400 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با توجه به فرضیات تحقیق تجزیه وتحلیل گردید. دراین تحقیق تاثیرکیفیت خدمات الکترونیک بر تمایلات رفتاری به عنوان متغیر مستقل و همچنین تاثیر متغیر های ارزش ادراکی و ارزش ویژه برند بر تمایلات رفتاری به عنوان متغیر های میانجی بررسی شد. درنهایت مشخص گردید که کیفیت خدمات الکترونیک اثر معنادار و مثبتی بر تمایلات رفتاری مشتریان دارد، همچنین نقش ارزش ادراک شده به عنوان متغیر میانجی تایید گردید، اما نقش میانجیگری ارزش ویژه برند با وجود تاثیر معنادارش بر تمایلات رفتاری تایید نشد. واژگان کلیدی: کیفیت خدمات الکترونیک، ارزش ویژه برند ، ارزش ادراک شده، تمایلات رفتاری

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، مورد مطالعه بانک انصار

تحقیق حاضر در پی یافتن رابطه بین ارزش ویژه برند خدمات و مولفه­های آن و رفتار خرید مصرف­کنندگان در بانک انصار است. آمیخته بازاریابی در واقع نقطه شروع حرکت سازمان­هاست که شکل­گیری ادراک مشتریان نیز از آن ناشی می­شود. پس از آگاهی مشتریان از محصول، ادراکی متناسب با پیام­های سازمان در ذهنشان شکل می­گیرد که به رفتارهای بعدی آنها و وفاداری و خرید و یا عدم خرید منجر می­شود. در این تحقیق، می‌کوشیم تا در...

متن کامل

کیفیت خدمات الکترونیک و نیات رفتاری؛ تحلیل نقش میانجی اعتماد مشتریان و ارزش ادراک شده

The development of virtual space leads to an increase in competition in this area, resulting in higher customer expectations of perceived value. Consequently, offering electronic services proportional to or beyond the needs of customers can significantly influence their behavioral intention. Using exploratory approach, relationships among electronic service quality with behaviora...

متن کامل

ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، مورد مطالعه بانک انصار

چکیده تحقیق حاضر در پی یافتن رابطه بین ارزش ویژه برند خدمات و مولفه های آن و رفتار خرید مصرف کنندگان در بانک انصار است. آمیخته بازاریابی در واقع نقطه شروع حرکت سازمان هاست که شکل گیری ادراک مشتریان نیز از آن ناشی می شود. پس از آگاهی مشتریان از محصول، ادراکی متناسب با پیام های سازمان در ذهنشان شکل می گیرد که به رفتارهای بعدی آنها و وفاداری و خرید و یا عدم خرید منجر می شود. در این تحقیق، می کوشیم...

متن کامل

ارزیابی تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان (مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان)

پژوهش حاضر، باهدف تحلیل تأثیر بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان انجام گردید. در این پژوهش سعی شد تا تأثیر کیفیت خدمات ارائ هشده در شعب بانک ملت بر پذیرش و استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی ارائ هشده توسط سامان ههای بانک از طریق دو نظریه تعمیم برند و انتظار-تأیید مورد ارزیابی قرار گیرد. ابزار گردآوری داد هها در این پژوهش پرس شنامه بوده که تعداد 320 پرس شنامه در بین مشتریا...

متن کامل

بررسی تأثیر کیفیت ادراک شده و امنیت ادراک شده خدمات الکترونیکی بر ارزش ویژه برند

هدف از این پژوهش "بررسی تأثیر کیفیت ادراک شده و امنیت ادراک شده خدمات الکترونیکی بر ارزش ویژه برند" در صنعت بانکداری اینترنتی می‌باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت؛ توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و واحد تهران مرکز می‌باشد. حجم نمونه با توجه به تعداد عامل‌های مطالعه حاضر بر اساس متغیرهای پنهان و...

متن کامل

تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان شرکت هاکوپیان

     هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان است که به­صورت موردی و بر اساس مدل CBBF در شرکت هاکوپیان انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. روش­های جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق به­صورت میدانی است که با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. پرسشنامه شامل 23 سوال است و بر اساس مقیاس ترکیبی و طیف پنج گزینه­یی لیکرت تنظیم شده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023