بررسی اثر کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات بر سودگرایی و لذت جویی در خرید و رضایت مشتری

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات بر تمایل به خرید مجدد با میانجی گری سودگرایی و لذت جویی در خرید و تمایل به خرید مجدد صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع پیمایشی_همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان و مدیران شاغل در فروشگاه های محصولات دیجیتال در شهرستانهای خرمشهر و اهواز می باشند که حداقل یک بار از سایت دیجی کالا خرید کرده باشند. داده های لازم برای تحقیق حاضر با استفاده ای از نمونه ای متشکل از 384 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق سه متغیر کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات به عنوان سه عامل اثرگذار بر سود گرایی و لذت جویی در خرید و هم چنین اثر دو متغیر میانجی سودگرایی و لذت جویی در خرید بر رضایت مشتری و تمایل به خرید مجدد و در آخر اثر رضایت مشتری بر تمایل به خرید مجدد مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مشخص گردید که کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات بر لذت جویی در خرید و هم چنین سودگرایی در خرید بر تمایل به خرید مجدد اثر مثبت ندارد و بقیه فرضیات تأیید گردید.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ارزیابی نقش و تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، کیفیت کلی خدمات و رضایت مشتری بر فرایندتصمیم گیری خرید مصرف کنندگان درخریدهای آنلاین

توسعه سریع تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های امروزه کسب و کار، مهمترین روند بلند مدت در تجارت جهانی محسوب می شود . بنابراین رشد و توسعه بالقوه چشمگیری، به ویژه برای تهیه و تدارک محصولات و خدمات از طریق اینترنت، مورد انتظاراست. اما این که چگونه و به چه میزان می توان از این عامل بالقوه به قدر کفایت استفاده نمود، به میزان زیادی بستگی به توانایی خرده فروشان اینترنتی، در جهت برآورده ساخت...

متن کامل

اثر فروش‌گرایی و مشتری‌گرایی بر کیفیت رابطه با مشتری و حفظ مشتری در حوزه خدمات بانکی

در این تحقیق اثر رفتارهای فروش شامل مشتری‌گرایی یا فروش‌گرایی بر سازه‌های کیفیت رابطه‌مند شامل رضایت، تعهد و اعتماد و حفظ مشتری در حوزه خدمات بانکی مورد کاووش قرار می‌گیرد. به­طورکلی هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که مشتری‌گرایی در مقایسه با فروش‌گرایی تا چه میزان می‌تواند بر کیفیت رابطه با مشتری و حفظ مشتری موثر واقع شود؟ روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است. فرآیند این تحقیق بدین‌گونه...

متن کامل

تاثیر مشتری گرایی و خدمت گرایی کارکنان بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان فروشگاه هایپراستار

هدف این پژوهش، تبیین تاثیر مشتری‌گرایی و خدمت‌گرایی کارکنان بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان فروشگاه ‌هایپراستار است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، مشتریان فروشگاه هایپراستار در شهر تهران بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 384 نفر در نظر گرفته شد. جهت جمع­آوری داده­ها، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داد...

متن کامل

ارزیابی نقش و تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، کیفیت کلی خدمات و رضایت مشتری بر فرایندتصمیم گیری خرید مصرف کنندگان درخریدهای آنلاین

توسعه سریع تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های امروزه کسب و کار، مهمترین روند بلند مدت در تجارت جهانی محسوب می شود . بنابراین رشد و توسعه بالقوه چشمگیری، به ویژه برای تهیه و تدارک محصولات و خدمات از طریق اینترنت، مورد انتظاراست. اما این که چگونه و به چه میزان می توان از این عامل بالقوه به قدر کفایت استفاده نمود، به میزان زیادی بستگی به توانایی خرده فروشان اینترنتی، در جهت برآورده ساخت...

متن کامل

تأثیر مدیریت دانش مشتری و ابعاد آن بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری

با توجه به تغییرات سریع محیط کسب وکار و ورود رقبای جدید، بانک­ها برای متمایز ساختن خود از دیگر رقبا، نیازمند برنامه­ریزی راهبردی هستند؛ از سوی دیگر بررسی نیازهای مشتریان و تأمین انتظارات آن ها عنصر کلیدی در رضایت مشتریان است که این موارد از طریق ارائه کیفیت خدمات برتر به دست خواهد آمد. دانش موجود بانک از مشتریان، دارایی ارزشمند و مهمی به حساب می­آید؛ بنابراین دانش مشتری عاملی کلیدی برای ارتقای ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023