بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی (قابلیت نوآوری وقابلیت نام تجاری )برپیامدهای عملکردی شرکت های کوچک ومتوسط(موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر)

پایان نامه
چکیده

امروزه ارائه ی بهترین عملکرددرزمینه ی بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت-های تولیدی مبدل شده است وآنان می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. در این راستا قابلیتها ی بازاریابی ازعوامل موثردردستیابی به مزیت رقابتی وعملکرد برتربرای شرکتها محسوب می شوددر این پژوهش با مروری بر این عوامل، تأثیر قابلیت های بازاریابی برروی عملکرد شرکتهای کوچک ومتوسط با استفاده ازرویکرد معادلات ساختاری بررسی شده است. جامعه ی آماری دراین پژوهش،مدیران،کارشناسان وکارکنان شرکت موادغذایی تهران همبرگر دراستان تهران است .تعداد اعضای جامعه 197نفربود که بااستفاده ازفرمول کوکران،121نفرموردمطالعه قرارگرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق120 پرسشنامه به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد که نتایج نشا ن دهنده ی تأثیرمثبت قابلیتهای بازاریابی برپیامدهای عملکردی ، قابلیت نوآوری وقابلیت نام تجاری بر عملکردبازاریابی،عملکرد بازاریابی برکسب مزیت رقابتی،کسب مزیت رقابتی برعملکردمالی وعملکردبازاریابی بر عملکردمالی شرکتهای کوچک ومتوسط است.

منابع مشابه

بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر)

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی­هایی هستند که بتوانندآنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت­هایی قادر به بقا هستند که ازگردونه رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند و این موضوع نیاز به نوآوری و کارآفرینی را برای بقای سازمان­ها اجتناب­ناپذیر کرده است. با وجود تأکیدی که در...

متن کامل

بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر)

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی­هایی هستند که بتوانندآنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت­هایی قادر به بقا هستند که ازگردونه رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند و این موضوع نیاز به نوآوری و کارآفرینی را برای بقای سازمان­ها اجتناب­ناپذیر کرده است. با وجود تأکیدی که در...

متن کامل

سنجش الگوی تعاملی قابلیت نوآوری با بقای شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر)

یکی ازعوامل موفقیت بنگاه‌ها در دنیای کنونی توجه به نوآوری و قابلیتهای نوآوری در شرکتها است و شرکتها برای تضمین بقای خود نیازمند قابلیت‌نوآوری هستند زیرا قابلیت نوآوری باعث تطابق شرکت با محیط پیچیده جهان امروز می‌شود. از سوی دیگر، رابطه نوآوری با کارآفرینی سازمانی بسیار تامل‌برانگیز و قابل توجه است و در اصل این نوآوری از اجزا و مولفه‌های جدایی‌ناپذیر و دستمایه کارآفرینی سازمانی محسوب می‌ شود. در...

متن کامل

تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر)

امروزه ارائه بهترین عملکرد در زمینه بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه مدیران شرکت‌های تولیدی مبدل شده است و مدیران می‌کوشند تا با بهره گیری از تکنیک‌های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند و در این راستا قابلیت‌های بازاریابی از عوامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد برتر برای شرکت‌ها محسوب می‌شوند. در این پژوهش با مروری بر این عوامل، تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر روی عملکرد شرکت‌های کوچک و متوس...

متن کامل

تأثیر قابلیت های زیرساختی مدیریت دانش بر هوش تجاری با میانجی گری نوآوری باز در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط

در محیط رقابتی کسب ‌وکار، توسعه و حفظ یک مزیت رقابتی برای شرکت‌ها امری حیاتی است و هوش تجاری از جمله عوامل کلیدی در تحقق این مهم به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قابلیت های زیرساختی مدیریت دانش بر هوش تجاری با میانجی گری نوآوری باز انجام شده ‌است. جامعه آماری پژوهش متشکل از شرکت های تولیدی کوچک و متوسط در استان تهران می باشد؛ حجم نمونه آماری برمبنای روش حداقل مربعات جزئی 90 نفر تعی...

متن کامل

نقش قابلیت های نوآوری و بازاریابی بر عملکرد شرکت های صنعتی کوچک و متوسط

روش های بهبود عملکرد سازمان جهت موفقیت در بازار همواره مورد نظر پژوهشگران و مدیران سازمان ها بوده است ، در این میان نگرش به قابلیت ها و تاثیر آنها بر عملکرد سازمان ها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است . علیرغم اینکه از بین قابلیت ها ، قابلیت های نوآوری و بازاریابی جهت ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد برتر بازاریابی نقش حیاتی را ایفا میکنند . این دو قابلیت کلیدی به طور بالقوه در سهم خود با عملکردشرکته...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023