نام پژوهشگر: سمیه زنگیان

بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی (قابلیت نوآوری وقابلیت نام تجاری )برپیامدهای عملکردی شرکت های کوچک ومتوسط(موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  سمیه زنگیان   داود فیض

امروزه ارائه ی بهترین عملکرددرزمینه ی بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت-های تولیدی مبدل شده است وآنان می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. در این راستا قابلیتها ی بازاریابی ازعوامل موثردردستیابی به مزیت رقابتی وعملکرد برتربرای شرکتها محسوب می شوددر این پژوهش با مروری بر این عوامل، تأثیر قابلیت های بازاریابی برروی عملکرد شرکتهای کوچک ومتوسط با استفاده ازرویکرد معادلات ساختاری بررسی شده است. جامعه ی آماری دراین پژوهش،مدیران،کارشناسان وکارکنان شرکت موادغذایی تهران همبرگر دراستان تهران است .تعداد اعضای جامعه 197نفربود که بااستفاده ازفرمول کوکران،121نفرموردمطالعه قرارگرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق120 پرسشنامه به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد که نتایج نشا ن دهنده ی تأثیرمثبت قابلیتهای بازاریابی برپیامدهای عملکردی ، قابلیت نوآوری وقابلیت نام تجاری بر عملکردبازاریابی،عملکرد بازاریابی برکسب مزیت رقابتی،کسب مزیت رقابتی برعملکردمالی وعملکردبازاریابی بر عملکردمالی شرکتهای کوچک ومتوسط است.