ارائه چارچوبی مفهومی برای موانع اجرای یادگیری الکترونیک در سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهرستان سمنان)

پایان نامه
چکیده

با توسعه روزافزون فنآوری اطلاعات، همه علوم متثثر از این حوزه بوده و وارد عصر جدیدی شده اند. حوزه آموزش نیز از این امر مستثنا نبوده و از فنآوری تاثیر پذیرفته است. شاخصترین تاثیر توسعه فنآوری بر حوزه آموزش، پیدایش مفهومی به نام یادگیری الکترونیک )از راه دور( است. از طرفی با توجه به اینکه آموزش بخشی اساسی از فرایند مدیریت منابع انسانی محسوب میشود، میتوان گفت که یادگیری الکترونیک در سازمانها نیز قابل اجراست. یادگیری الکترونیک به دلیل مزایایی که دارد از جنبه های زیادی میتواند کیفیت دوره های آموزشی را افزایش دهد. با این حال، برگزاری این دوره ها به زیرساختارهایی نیاز دارد که به نظر میرسد هنوز در سازمانهای دولتی فراهم نیستند و فراهم نبودن این زیرساختارها موانعی برای اجرای این طرح به شمار میآیند. در این تحقیق پس از جمع آوری موانع اثبات شده از ادبیات تحقیق و جرح و تعدیل آنها توسط چند خبره، چارچوبی مفهومی شامل پنج دسته بندی برای موانع اجرای یادگیری الکترونیک در سازمانهای دولتی ارائه شده است. تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده حاکی از تثیید تمام موانع ذکر شده در چارچوب توسط 965 کارمند ادارات مختلف شهرستان سمنان می باشد. ترتیب اهمیت پنج دسته بندی موانع با توجه به بار عاملی به دست آمده از تحلیل عاملی مرتبه دوم به این شکل است: موانع مدیریتی، موانع مربوط به تدریس و مدرسان، موانع مالی، موانع مربوط به یادگیرندگان، موانع فنی

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی بهره گیری از اینترنت در کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد)

این مطالعه درصدد بررسی چگونگی استفاده از اینترنت در سازمان، طی ساعات کاری در بین کارکنان سازمان های دولتی است. با توجه به توسعه فناوری در سازمان­های دولتی و اثرات دوگانه ای که بهره گیری از آن در سازمان ها خواهد داشت و همچنین با توجه به لزوم شناخت سازمان در نحوه بهره گیری از اینترنت جهت سیاست گذاری و مدیریت مناسب سازمان، شناخت انواع رفتارهای بهره گیری در سازمان، از اهمیت خاصی بر خوردار است؛ لذا ...

متن کامل

بررسی موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان‌های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآور...

متن کامل

بررسی موانع اجرای نظام پیشنهادها در سازمان¬های دولتی از نظر کارکنان

مقاله حاضر، با هدف بررسی موانع اجرای نظام پیشنهادات در دستگاههای اجرائی استان زنجان جهت شناسایی عواملی که مانع اجرای این نظام می­شوند انجام گرفته است. بدین منظور دستگاه­های اجرایی از حیث اجرای پیشنهادات ارائه شده به دوگروه موفق و ناموفق تقسیم گردیدند و در هرگروه چهار دستگاه اجرایی مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین موانع اجرایی به دو گروه عوامل ساختاری وعوامل رفتاری تقسیم شده وبرای هر یک از این عو...

متن کامل

شناسایی موانع بهره وری سازمان های دولتی ایران

هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی موانع بهره­وری سازمان­های دولتی ایران است. در این راستا پس از مطالعه ادبیات و مبانی نظری تحقیق، تعدادی از موانع مهم بهره­وری سازمان­­های دولتی جهت بررسی انتخاب شده و میزان تأثیر هر یک از آنها بر بهره ­وری سازمان‌های دولتی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای رتبه­بندی موانع بهره­وری سازمان­های دولتی ایران، پرسشنامه­ای در 19سؤال، طراحی گردید. به منظور تأمین روایی پرسشنام...

متن کامل

بررسی نابرابری جنسیّتی در سازمان های بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان سازمان های دولتی شهرستان اهواز)

مقاله حاضر تلاشی در جهت مطالعه نابرابری جنسیّتی در سازمان های دولتی ایران با تمرکز بر ساختار بوروکراتیک سازمان است. این پژوهش به شیوه پیمایش و از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه آن شامل 400 کارمند می باشد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده از 30 سازمان دولتی در شهرستان اهواز انتخاب گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد؛ زنان در سازمان ها درصد اندکی از نیروی کار را تشکیل داده و در ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023