شناسایی و ارزیابی شاخص‏های موثر بر تصویر ذهنی سازمان (مطالعه موردی: شرکت ایساکو)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
  • نویسنده نیما عربی
  • استاد راهنما مرتضی ملکی داوود فیض
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

در این تحقیق با بررسی تصویر ذهنی شرکت ایساکو نزد جامعه شاخص‏های موثر بر تصویرذهنی سازمان شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا مراحل طراحی، تبیین و ابزارسازی جهت اجرای این تحقیق انجام پذیرفته و پس از بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق،در مصاحبه حضوری با 390 نفر از افراد جامعه در هفت کلان شهر تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و رشت، دیدگاه جامعه در خصوص تصویر ذهنی آنان از ایساکو استحصال گردید و نتایج آن به صورت کمّی آورده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، پنج دسته عوامل رفتاری،دیداری، عملکردی، نمادین و اجتماعی به عنوان شاخص های موثر بر تصویر ذهنی سازمان نزد جامعه شناسایی گردید که امتیاز کسب شده شرکت ایساکو در هر یک از عوامل ذکر شده به ترتیب 62.8% ، 73.4%، 67.5%، 64.7% و 67.6% به دست آمد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر لوگوی شرکت بر تصویر ذهنی و شهرت شرکت

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر لوگوی شرکت بر تصویر ذهنی و شهرت در صنعت بانکداری می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی است. ابزار اصلی برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن، قبل از استفاده سنجیده شد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان بانک‌های دولتی و خصوی در سطح تهران بودند که از میان بانک‌های خصوصی سه بانک پارسیان، پاسارگا...

متن کامل

بررسی تأثیر تحریف‌های شناختی بر تصویر ذهنی برند (مطالعه موردی: مشتریان شرکت همکاران سیستم)

یکی از اهداف سازمان‌های خدماتی ایجاد تصویر ذهنی متبت از برند خود در ذهن مشتریان است. از این رو امروزه ایجاد تصویر ذهنی مثبت در ذهن مشتریان از مهم‌ترین حوزه‌های مورد مطالعه در زمینه برند گذاری است. از سوی دیگر، عوامل مختلفی بر تصویر ذهنی مشتریان تأثیرگذار است که تحریف‌های شناختی از مهم‌ترین آنها است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تحریف‌های شناختی بر تصویر ذهنی برند در بین مشتریان شرکت هم...

متن کامل

معیارهای موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب (مطالعه موردی: شهر تهران)

رابطه فرد_محیط در سطوح فردی مرتبط با احساس، ادراک، ارزش­ها و تجربیات ذهنی و...  و در سطوح اجتماعی مانند گروه­های مختلف اجتماع و یا گروه­هایی که به لحاظ سن وجنس مشابهند، شکل گرفته است؛  بنابراین ویژگی­های هر گروه و قشر باید در هر سطح مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی جنسیت مانند عواملی همچون محل سکونت، سن، شرایط اجتماعی_اقتصادی، قومیت، سطح درآمد بر ادراک و شناخت محیط تأثیر می­گذارد. بنابراین پرداختن...

متن کامل

شناسایی و رتبه بندی شاخصهای عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران)

موضوع و هدف مقاله: از جمله دغدغه های اصلی هر سازمانی، تعیین شاخصهای ارزیابی متوازن عملکرد می باشد. یکی از ابزارهای موثر در این زمینه، رویکرد کارت امتیازی متوازن می باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا شاخصهای ارزیابی متوازن عملکرد در شرکت ملی گاز ایران شناسایی و رتبه بندی شوند. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی/پیمایشی است؛ لذا با مرور ادبیات موضوع...

متن کامل

ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی ادراک شده مصرف کنندگان از شرکت بر تعمیم نام تجاری

این پژوهش دیدگاه جدیدی را در ارتباط با تحقیق در تعمیم نام تجاری در حوزۀ خدمات و کالاها ارائه می کند، که راهبرد فراگیری در ارائه محصولات جدید محسوب می شود. به = خصوص، پژوهش حاضر مدلی را پیشنهاد می کند که با استفاده از آن می توان چگونگی ارزیابی مصر ف کنندگان از تعمیم محصولات را نشان داد. عکس العمل مصرف کنندگان، نسبت به 8 محصول جدید که از 2 نام تجاری واقعی در حوزه خدمات بانکی و 2 نام تجاری واقعی د...

متن کامل

شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوری بنگاه¬های اقتصادی: مطالعه موردی شرکت¬های اتوماسیون صنعتی ایران

این مقاله به موضوع ظرفیت نوآوری و نحوه اندازه¬گیری آن در بنگاه¬های اقتصادی می¬پردازد. ظرفیت نوآوری، توان بالقوه یک بنگاه/کشور در انجام فعالیت¬های نوآورانه است که از آن جمله می¬توان به معرفی و عرضه محصولات و خدمات جدید، رویه‌ها و فرایندهای نو و یا ایده‌های جدید در رابطه با سازمان اشاره کرد. در این مقاله مفهوم ظرفیت نوآوری و دیگر مفاهیم مرتبط با آن تبیین شده و معیارها و مدل¬های ارزیابی ظرفیت نوآو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023