بررسی رابطه جوایز صادراتی و افزایش صادرات محصولات کسب و کارهای کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه.

پایان نامه
چکیده

چکیده: دولت ها به طور معمول برای توسعه صادرات از ابزارهای سیاستی متفاوتی با عنوان مشوق های صادراتی استفاده می کنند.یکی از مهمترین این مشوق ها دادن جوایز نقدی به صادرکنندگان است. در ایران نیزاین سیاست به صورت پرداخت جوایز صادراتی اعمال شده است.اما نداشتن آگاهی کافی از ساختار و الگو های تجاری کشورهای مقصد و تخصیص ندادن بهینه جوایز ،منجر به کاهش میزان اثر بخشی این سیاست شده است.با توجه به اثرات مثبت حاصل از بکارگیری این سیاست در افزایش صادرات ،کم توجهی و انجام نشدن تحقیقات کافی در این زمینه و اهمیت تحقیق و تفحص در این زمینه، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جوایز صادراتی با افزایش صادرات محصولات smeها می باشد . این مطالعه از نوع همبستگی- کاربردی و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق الفای کرونباخ (95/0)تأیید شده استفاده شده است.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه می باشد که تعدادآنها 254 شرکت بوده و از این تعداد 130 شرکت به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر آزمون میانگین یک جامعه آماری در بخش آزمون های اصلی و آزمون ذکر شده به همراه آزمون رتبه بندی فریدمن در بخش آزمون های فرعی تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده در بخش آزمون های اصلی پژوهش نشان داد، همبستگی مناسبی بین ابعاد پرداخت جوایز صادراتی مطرح شده در تحقیق وتاثیر آن بر افزایش صادرات وجود دارد. در این میان بعد میزان پرداخت جوایز صادراتی بیشترین و بعد ورود افراد غیر صادر کننده به صف دریافت جوایز صادراتی دارای کمترین میزان همبستگی بین ابعاد مطرح شده بود. با بررسی جداول مربوط به آزمون تی می توان گفت که پرداخت جوایز صادراتی در مجموع باعث افزایش صادرات محصولات smeها شده است اما بعد نبود تعریف مشخص از گیرندگان جوایز صادراتی با افزایش صادرات محصولات smeها رابطه معناداری ندارد و باعث ارتقاء آن نمی شود. از نتایج اولویت بندی هر یک از عوامل با استفاده از آزمون فرید من این نتیجه به دست آمد که در مجموع کاهش قیمت کالای صادراتی با انتظار استفاده از جوایز بیشترین تاثیر و نبود تعریف مشخص از جوایز صادراتی کمترین تاثیر را در افزایش صادرات محصولات smeها داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده توجه به تخصیص بهینه جوایز، میزان،روش ،زمان،گیرندگان مستحق جوایز،تاثیر جوایز صادراتی در قیمت کالا و صادرکنندگان کالا در افزایش صادرات محصولات smeها امری ضروری به نظر می رسد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

چالش‌های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر)

هدف از این تحقیق شناسایی موانع پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر تشکیل می‌دهند. بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل از حجم جامعه، تعداد جامعه آماری به صورت نامحدود در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها جهت انجام آزمون فرضیه‌ها از ابزار پرسش‌نامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از م...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

Immune and non-immune assays

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

متن کامل

The Effect of Depression and Anxiety on the Outcome of Assisted Reproductive Technology (ART)

Address: Department of Gynecology and Obstetrics, Montasariya Infertility Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Tel: +98 511 8534021 Email: [email protected] همدقم : ناـمز رد نز بارطـضا حطـس لـثم يرـيغتم لـماوع هب هتسباو دناوت يم يروراب كمك نامرد تيقفوم دشاب نامرد . راب نانز بارطضا و يگدرسفا ريثات يبايزرا يارب هعلاطم نيا يروراـب كـمك ناـمرد دمايپ رب رو تسا هدش يحارط ...

متن کامل

The Effect of Astrocytic S100B Protein on Memory Conolidation Rats

همدقم : نیئتورپ S100B ورون طابترا لرتنک رد و دوش یم دازآ اه تیسورتسآ زا هک تسا ینیئتورپ ، لگ ی یلا دراد شـقن یسپانیس يریذپ لکش و هظفاح رد لاامتحا و . هـعلاطم ادروخرب یصاخ تیمها زا نورون و تیسورتسآ لولس ود يدرکلمع طابترا تسا ر . ياـه شوـم رد يریگداـی يور رـب پـماکوپیه نورد هـب نیئتورـپ نیا قیرزت رثا رضاح هعلاطم رد تفرگ رارق یسررب دروم ییارحص . شور اه : زا قیقحت نیا رد 40 دش هدافتسا رن ییا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023