نام پژوهشگر: جلال الدین احمدپوران

بررسی رابطه جوایز صادراتی و افزایش صادرات محصولات کسب و کارهای کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  جلال الدین احمدپوران   مرتضی ملکی

چکیده: دولت ها به طور معمول برای توسعه صادرات از ابزارهای سیاستی متفاوتی با عنوان مشوق های صادراتی استفاده می کنند.یکی از مهمترین این مشوق ها دادن جوایز نقدی به صادرکنندگان است. در ایران نیزاین سیاست به صورت پرداخت جوایز صادراتی اعمال شده است.اما نداشتن آگاهی کافی از ساختار و الگو های تجاری کشورهای مقصد و تخصیص ندادن بهینه جوایز ،منجر به کاهش میزان اثر بخشی این سیاست شده است.با توجه به اثرات مثبت حاصل از بکارگیری این سیاست در افزایش صادرات ،کم توجهی و انجام نشدن تحقیقات کافی در این زمینه و اهمیت تحقیق و تفحص در این زمینه، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جوایز صادراتی با افزایش صادرات محصولات smeها می باشد . این مطالعه از نوع همبستگی- کاربردی و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق الفای کرونباخ (95/0)تأیید شده استفاده شده است.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه می باشد که تعدادآنها 254 شرکت بوده و از این تعداد 130 شرکت به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر آزمون میانگین یک جامعه آماری در بخش آزمون های اصلی و آزمون ذکر شده به همراه آزمون رتبه بندی فریدمن در بخش آزمون های فرعی تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده در بخش آزمون های اصلی پژوهش نشان داد، همبستگی مناسبی بین ابعاد پرداخت جوایز صادراتی مطرح شده در تحقیق وتاثیر آن بر افزایش صادرات وجود دارد. در این میان بعد میزان پرداخت جوایز صادراتی بیشترین و بعد ورود افراد غیر صادر کننده به صف دریافت جوایز صادراتی دارای کمترین میزان همبستگی بین ابعاد مطرح شده بود. با بررسی جداول مربوط به آزمون تی می توان گفت که پرداخت جوایز صادراتی در مجموع باعث افزایش صادرات محصولات smeها شده است اما بعد نبود تعریف مشخص از گیرندگان جوایز صادراتی با افزایش صادرات محصولات smeها رابطه معناداری ندارد و باعث ارتقاء آن نمی شود. از نتایج اولویت بندی هر یک از عوامل با استفاده از آزمون فرید من این نتیجه به دست آمد که در مجموع کاهش قیمت کالای صادراتی با انتظار استفاده از جوایز بیشترین تاثیر و نبود تعریف مشخص از جوایز صادراتی کمترین تاثیر را در افزایش صادرات محصولات smeها داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده توجه به تخصیص بهینه جوایز، میزان،روش ،زمان،گیرندگان مستحق جوایز،تاثیر جوایز صادراتی در قیمت کالا و صادرکنندگان کالا در افزایش صادرات محصولات smeها امری ضروری به نظر می رسد.