بررسی رابطه علی عوامل محیطی و سازمانی با کارآفرینی درون سازمانی و رشد سازمانی، مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی یوعلی و بهاران همدان

پایان نامه
چکیده

چکیده: سازمان های تولیدی برای ادامه،بقاء و ارتقاء بهره وروی خود در برابر تحولات و تهدیدات گسترده و مداوم محیط، نیاز به سازگاری و هماهنگی با محیط دارند. کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و در مرکز رقابت بین المللی، شرکت های کارآفرینانه هستند که لبه تیز رقابتی آن ها معطوف به انعطاف سازمانی و راهبرد تغییر مستمر در فرآیندها، محصولات و طرح هاست. این پژوهش پایه های تئوری مطالعه کارآفرینی درون سازمانی را برحسب بررسی اجمالی مفهوم کارآفرینی درون سازمانی، بسترها و پیامدهای کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط، قرار می دهد. در این پژوهش با استفاده از بررسی عوامل محیطی و عوامل سازمانی به عنوان متغیر های مستقل، کارآفرینی درون سازمانی به عنوان متغیر میانجی و رشد به عنوان متغیر وابسته به بررسی رابطه عوامل محیطی و سازمانی با کارآفرینی درون سازمانی و رشد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی بوعلی و بهاران همدان پرداخته می شود. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی بوعلی و بهاران همدان که تعداد 248 شرکت می باشند، است که یکی از مدیران ارشد (مدیرعامل، مدیر امورمالی، مدیر بازاریابی و فروش، مدیر تولید و ...) این شرکت ها جهت پاسخگویی به روش سرشماری انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی های محیطی و ویژگی های سازمانی با کارآفرینی درون سازمانی رابطه معنی داری دارند و همچنین کارآفرینی درون سازمانی نیز منجر به رشد سازمان می شود. کلمات کلیدی: کارآفرینی درون سازمانی، محیط، سازمان، شرکت های کوچک و متوسط، مدل یابی معادلات ساختاری

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکت¬های کوچک و متوسط (پیمایشی پیرامون شرکت‎های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان)

برای برخورداری از مزایای کارآفرینی در شرکت­های کوچک و متوسط، بایستی روی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی تمرکز و سرمایه­گذاری کرد. یکی از این عوامل توجه و اهمیت سازمان به فناوری روز و برتر است. با این وجود مطالعات نشان داده است که بیشتر شرکت‎های کوچک و متوسط نسبت به مزیت­هایی که این فناوری­ها برایشان به‎وجود می­آورد، بی­توجه­اند. در این نوشتار تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکت¬های کوچک و متوسط (پیمایشی پیرامون شرکت‎های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان)

برای برخورداری از مزایای کارآفرینی در شرکت­های کوچک و متوسط، بایستی روی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی تمرکز و سرمایه­گذاری کرد. یکی از این عوامل توجه و اهمیت سازمان به فناوری روز و برتر است. با این وجود مطالعات نشان داده است که بیشتر شرکت‎های کوچک و متوسط نسبت به مزیت­هایی که این فناوری­ها برایشان به‎وجود می­آورد، بی­توجه­اند. در این نوشتار تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی...

متن کامل

رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت های اقتصادی کوچک و متوسط

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی - اقتصادی و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط می پردازد. در این بررسی مباحثی در زمینه ی ساختارهای مکانیکی-ارگانیکی و ساختار دانشی و کارآفرینی سازمانی مطرح شده است. در بخش دیگر مقاله، متدولوژی تحقیق شامل فرضیات، روش تحقیق، جامعه ی آماری و نمونه ی مورد مطالعه که مقاله بر اساس آن تنظیم شده، بیان می شود. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و اب...

متن کامل

بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد)

امروزه کلیه شرکت ها می بایستی رویکردهای کسب و کار خود را متحول سازند تا بتوانند در عرصه رقابتی، رشدی سریع تر از رقبا داشته و ارزش بیشتری برای مشتری خلق نمایند. در این عرصه رقابتی عواملی که می توانند به عنوان مزیت رقابتی شرکت ها عمل کنند و آن ها را از هم متمایز سازد و سبب بهبود عملکرد آن ها شود، تاکید براستراتژی های بازرگانی، گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه می باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی ت...

متن کامل

رابطه‌ی بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط

پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین نوع ساختار سازمانی - اقتصادی و کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط می‌پردازد. در این بررسی مباحثی در زمینه‌ی ساختارهای مکانیکی-ارگانیکی و ساختار دانشی و کارآفرینی سازمانی مطرح شده است. در بخش دیگر مقاله، متدولوژی تحقیق شامل فرضیات، روش تحقیق، جامعه‌ی آماری و نمونه‌ی مورد مطالعه که مقاله بر اساس آن تنظیم شده، بیان می‌شود. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و اب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023