نام پژوهشگر: هانا ساری اصلانی

بررسی رابطه علی عوامل محیطی و سازمانی با کارآفرینی درون سازمانی و رشد سازمانی، مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی یوعلی و بهاران همدان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  هانا ساری اصلانی   مرتضی ملکی

چکیده: سازمان های تولیدی برای ادامه،بقاء و ارتقاء بهره وروی خود در برابر تحولات و تهدیدات گسترده و مداوم محیط، نیاز به سازگاری و هماهنگی با محیط دارند. کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و در مرکز رقابت بین المللی، شرکت های کارآفرینانه هستند که لبه تیز رقابتی آن ها معطوف به انعطاف سازمانی و راهبرد تغییر مستمر در فرآیندها، محصولات و طرح هاست. این پژوهش پایه های تئوری مطالعه کارآفرینی درون سازمانی را برحسب بررسی اجمالی مفهوم کارآفرینی درون سازمانی، بسترها و پیامدهای کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط، قرار می دهد. در این پژوهش با استفاده از بررسی عوامل محیطی و عوامل سازمانی به عنوان متغیر های مستقل، کارآفرینی درون سازمانی به عنوان متغیر میانجی و رشد به عنوان متغیر وابسته به بررسی رابطه عوامل محیطی و سازمانی با کارآفرینی درون سازمانی و رشد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی بوعلی و بهاران همدان پرداخته می شود. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی بوعلی و بهاران همدان که تعداد 248 شرکت می باشند، است که یکی از مدیران ارشد (مدیرعامل، مدیر امورمالی، مدیر بازاریابی و فروش، مدیر تولید و ...) این شرکت ها جهت پاسخگویی به روش سرشماری انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی های محیطی و ویژگی های سازمانی با کارآفرینی درون سازمانی رابطه معنی داری دارند و همچنین کارآفرینی درون سازمانی نیز منجر به رشد سازمان می شود. کلمات کلیدی: کارآفرینی درون سازمانی، محیط، سازمان، شرکت های کوچک و متوسط، مدل یابی معادلات ساختاری