بررسی تاثیر کیفیت رابطه و کیفیت محصول بر وفاداری مشتریان بازارهای صنعتی با میانجی گری متغیر تعهد و اثر تعدیل گر رضایت متقابل (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای شهرک صنعتی طوس مشهد)

پایان نامه
چکیده

جلب رضایت و وفاداری مشتریان صنعتی،برای سازمان ها امری پیجیده بوده و چه بسا در سرنوشت سازمان تاثیر اساسی بگذارد.به منظور درک بهتر وفاداری و عوامل موثر بر آن، پژوهش پیش رو به بررسی دوعامل کیفیت رابطه و کیفیت محصول بر روی تعهد و اثر ترکیبی آنها بر وفاداری مشتری میپردازد.کیفیت رابطه خود شامل 4 جزء اعتماد،همکاری، انتقال دانش و انطباق است. همچنین تعهد دارای ابعاد حسابگرانه مثبت،حسابگرانه منفی و هنجاری است و وفاداری دارای دو جزء رفتاری و نگرشی است. به منظور بررسی تاثیر رابطه متغیر ها از یک جامعه 247 نفری از مدیران شرکت های فعال در شهرک صنعتی توس مشهد، تعداد 150 نمونه از فرمول کوکران به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شد. پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد . نتایج حکایت از تاثیر مثبت کیفیت محصول بر تعهد حسابگرانه مثبت و منفی دارد. همچنین اعتماد بر تعهد احساسی و هنجاری تاثیر مثبت، و انطباق بر تعهد حسابگرانه مثبت و هنجاری تاثیر مثبت دارد. تاثیر تعهد حسابگرانه مثبت بر وفاداری تایید نشد اما سایر مولفه ها بر وفاداری تاثیر مثبت ومعنادار دارند. نتایج نهایی نشان می دهد جنبه های احساسی تعهد( تعهد احساسی و هنجاری) میزان تاثیر بالاتری از جنبه فنی تعهد (حسابگرانه منفی) بر وفاداری مشتری دارند .

منابع مشابه

بررسی تاثیر عدالت درک شده بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات و تعهد مشتریان باشگاه های الزهرا

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدالت درک شده بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات و تعهد مشتریان باشگاه های الزهرااست. تحقیق بر اساس هدف، کاربردی به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است، که به شیوهپیمایشی انجام گرفته است و از لحاظ زمانی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان زن باشگاه‌های الزهرا سازمان ورزشی شهرداری شهر تهران تشکیل داده است. ابزار گردآور...

متن کامل

رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت با وفاداری مشتریان: نقش تعدیل گر هزینه تعویض شرکت (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت مشهد)

این پژوهش از بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت، بر ایجاد و گسترش وفاداری مشتریان فراتر رفته، نقش تعدیل گر هزینه های جابجایی را بر رابطه بین سه متغیر مذکور با وفاداری مشتریان بانک ملت مشهد بررسی می کند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی، جهت بررسی روایی سازه و ضریب آلفا...

متن کامل

بررسی رابطه هوش اخلاقی و رضایت شغلی با سلامت روان در بین حسابداران و مدیران مالی شرکت‌های شهرک صنعتی مشهد

مقدمه: بسیاری از سازمان‌ها بر اهمیت کارکنان به عنوان مهم‌ترین دارایی خود تاکید دارند. پیشرفت و توسعه علم روان‌شناسی در دهه‌های اخیر به ویژه در حوزه‌های سلامت، اخلاق و رضایت‌مندی شغلی، نقش مهم و اثربخشی را به دنبال داشته است.روش‌کار: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی و رضایت شغلی با سلامت روان در حسابداران و مدیران مالی شرکت‌های شهرک صنعتی مشهد طراحی و اجرا شد. جامعه‌ی آماری به تعداد 251 ...

متن کامل

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران و عوامل جمعیت شناختی با کیفیت محصولات، مورد مطالعه شهرک صنعتی کوثر اشتهارد

امروزه در فضای تجارت و کسب و کار، تغییرات پیچیده و غیر خطی و تحولات ناپیوسته پیش بینی آینده را تا حد بسیار زیادی نا ممکن ساخته است و سازمان ها را وادار نموده که خود را با امواج خروشان تغییر منطبق سازند. در این عصر بی ثبات، تفکر استراتژیک میتواند راهی برای حفظ بقا و ادامه حیات سازمان باشد. تفکر استراتژیک، یک فعالیت مشخص و معین است که هدف آن، کشف استراتژی های خلاق و بدیع بوده و می توان به وسیله آ...

متن کامل

بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر وفاداری مشتریان با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت بانکداری

پژوهش حاضر، در تلاش برای بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر وفاداری مشتریان با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت بانکداری بوده است. روش این تحقیق از نوع توصیفی و ازنظر هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان و کارکنان 53 شعبه بانک ملی ایران در شهرستان اهواز تشکیل داده­اند. برای گردآوری داده­ها و اندازه­گیری متغیرها از 2 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت استفاده...

متن کامل

تبیین اثرات شهرک های صنعتی بر کیفیت زندگی شاغلان روستایی شهرک ها (مورد: شهرک صنعتی شریف، شهرستان ابهر، استان زنجان)

ایجاد شهرکها و نواحی صنعتییکی از رویکردهای رایج صنعتی سازی در کشورها بوده که در جهت دگرگونی تکنولوژیک و در راستای بهبود کیفیت زندگی بویژه در نواحی روستایی مطرح گردیده که در نهایت شکوفایی و توسعه روستا و کل کشور را به همراه داشته است. پژوهش حاضر در جهت بررسی نقش شهرک صنعتیشریفبر کیفیت زندگی شاغلان روستایی در شهرک صنعتی شریف شهرستان ابهر (بخش مرکزی، دهستان حومه) بوده است، که در این راستا روش پژوه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023