شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در بازاریابی کارآفرینانه در شرکت های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شهرک صنعتی شمس آباد)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی
  • نویسنده فریبا حسینی
  • استاد راهنما مرتضی ملکی
  • سال انتشار 1393
چکیده

هدف از انجام این پژوهش آن است که با بررسی ذهنیت ها و عقاید مشارکت کنندگان به شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در بازاریابی کارآفرینانه در شهرک صنعتی شمس آباد بپردازیم.در انجام این پژوهش،از روش شناسی کیو به عنوان یکی از روشهای آمیخته استفاده گردید.مشارکت کنندگان این پژوهش تعداد 8 نفر از مدیران ارشد و کارآفرینان شهرک صنعتی شمس آباد بودند که با موضوع تحقیق ارتباط مستقیم داشتند.فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع آوری گردید و پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان،از میان 96 عبارت کیو،در نهایت 43 عبارت به عنوان نمونه عبارات کیو،پس از نظرسنجی از خبرگان انتخاب شد.جهت روایی از نظر خبرگان و اساتید راهنما استفاده شده است و برای پایایی از آزمون-آزمون مجدد استفاده شده است.پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو،این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل گردید.تحلیل توزیع نشان داد که می توان 2 الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان تحقیق در مورد شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در بازاریابی کارآفرینانه شناسایی نمود که جمعا در حدود67/491 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.این 2 الگوی ذهنی به ترتیب «قابلیت های بازاریابی» و«ارتباطات» نامگذاری شدند.اهمیت و الویت بندی عوامل شناسایی شده براساس الگوهای ذهنی صورت گرفت و در نهایت راهکارهایی برای استفاده از این عوامل پیشنهاد شد تا بتواند در موفقیت شرکتهای کارآفرین موثر واقع شود.

منابع مشابه

عوامل موثر بر عملکرد صادارتی شرکت های کوچک و متوسط

دولتها علاقه مند کمک به شرکتها جهت افزایش صادرات هستند و دراین راستا برنامه های ارتقا صادرات دولت منجر به افزایش بیشتر صادرات شرکت های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت های بزرگ می گردد. لذا رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط و همین طور عواملی که نقش مهمی را در موفقیت صادراتی آنها ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات بسیاری در مورد شناسایی این گونه عوامل انجام گرفته که در این مقاله ...

متن کامل

بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی - شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس آباد تهران)

هدف: امروزه به علت رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار، عموماً نیاز به محصولات و خدمات جدید رشد چشم گیری پیدا کرده است. توسعه محصول جدید (npd) راهکار اساسی برای بقاء شرکت ها در این وضعیت و دوام آن ها در بازار رقابتی است. در این مقاله نقش مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید در شرکت های کوچک و متوسط (sme ها) شهرک صنعتی شمس آباد تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: برای دستیابی ب...

متن کامل

شناسایی میزان تأثیر بازاریابی کارآفرینانه در ایجاد و ارتقای عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط ورزشی

هدف این تحقیق، شناسایی میزان تأثیر بازاریابی کارآفرینانه در ایجاد و ارتقای عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط ورزشی است. این تحقیق، از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق، شامل کارآفرینان برتر ورزشی شهر تهران، شامل تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمدۀ محصولات ورزشی بود و از میان آنها،  103نفر به‌عنوان نمونۀ آماری از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق‌سا...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

عوامل موثر بر به کارگیری بازاریابی فعال در دوران رکود اقتصادی و تاثیر آن ها بر عملکرد شرکت؛مطالعه شرکت های فعال در شهرک صنعتی عباس آباد

رکود می تواند به شدت عملکرد شرکت ها، و حتی بقائشان را تحت تاثیر قرار دهد. اما همه شرکت ها به یک میزان تحت تاثیر رکود قرار نمی گیرند. برخی شرکت ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کارشان می نگرند، در حالیکه سایر شرکت ها تعطیل شده و منتظر می مانند تا رکود سپری شود. چرا برخی شرکت ها به رکود به عنوان یک فرصت می نگرند و یک واکنش بازاریابی تهاجمی را در برابر آن گسترش می دهند؟ اثرات چنین واکنش ...

متن کامل

تجزیه وتحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت های کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: شهرک صنعتی خضراء کرمان)

اهمیت استراتژیک شرکت های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی ملل، توسط بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تشخیص داده شده است. در کشورهای مختلف جهان، سیاست های معطوف به گسترش صنایع کوچک و متوسط به سیاست های مهم و اساسی تبدیل شده است و پیشرفت صنایع مذکور، نقش مهمی در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها دارد. هرچه یک کشور به لحاظ توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد، اتکاء توسعه صنعتی آن بیش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023