بررسی تأثیر بازارگرایی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اثر میانجی رضایت مشتری و عملکرد مالی (مورد مطالعه: صنایع محصولات غذایی به جز قند و شکر و صنعت کاشی و سرامیک)

پایان نامه
چکیده

امروزه شرکت هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف، در حال حرکت به سمت حفظ و جلب وفاداری مشتریان می باشند که یکی از روش های دست یافتن به این هدف بازارگرایی موثر می باشد. این تحقیق به بررسی تأثیر بازارگرایی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش کارکنان بخش فروش و بازاریابی و مشتریان شرکتهای صنایع غذایی، کاشی و سرامیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، به ترتیب 120 و 384 پرسشنامه از این دو جامعه جمع آوری شد. به منظور سنجش روایی سازه تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. فرضیات پژوهش به کمک بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری، یعنی تحلیل مسیر بررسی شد. مطابق نتایج به دست آمده، تأثیر مستقیم و معنادار بازاریابی داخلی و آمیخته های محصول، قیمت و توزیع بر رضایت مشتری، رضایت مشتری بر عملکرد مالی و عملکرد مالی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران تأیید شد. ولی تأثیر مستقیم آمیخته ترفیع بر رضایت مشتری تأیید نشده است.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تأثیر بازارگرایی شرکت بر ارزش ایجاد شده سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران

Companies with high performances try to attract and maintain customers loyalty. One of the best tools for this is effective market orientation in organizations. This research aims to survey influence of company’s market orientation on stakeholders’ created value with customer’s satisfaction medium influence and financial performance in Tehran stock exchange. Statistical popula...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

‌بررسی تاثیر بازارگرایی کنش‌گرایانه در ایجاد تغییرات بازار و پیامدهای آن در صنعت کاشی و سرامیک

شرکت‌ها با هدف دستیابی به عملکرد بالا در بازار به اقدامات مختلفی روی آورده‌اند؛ یکی از این اقدامات تـأکید و توجه بـر تـوانمندی‌ها و قابلیت‌های شرکت است. قابلیت‌های شرکت دارای انـواع مختلفی است که از مهم ترین آنها می‌تـوان به قابلیت‌های بازاریابی و بازارگرایی اشاره نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازارگرایی کنش‌گرایانه (فعالانه) در ایجاد تغییرات بازار و پیامدهای آن در شرکت است. این پژوهش از ...

متن کامل

بررسی تأثیر بازارگرایی اکتشافی و بهره‌بردارانه بر نوآوری و عملکرد بنگاه (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

در فضای رقابتی و پویای کسب‌و‌کار کنونی، بنگاه­ها با استفاده از مؤلفه­های متفاوتی از جمله بازارگرایی و نوآوری سعی در ارتقای عملکرد خود دارند. بازارگرایی، متشکل از دو مجموعه رفتار اکتشاف و بهره­برداری است که هر یک از آنها بر میزان گرایش به نوآوری­های یکباره و تدریجی و همچنین بر عملکرد بنگاه­ها تأثیرگذار هستند. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که با شناسایی نحوۀ ارتباط رویکردهای بازارگرایی اکتشافی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023