نام پژوهشگر: مهری شهریاری

بررسی تأثیر بازارگرایی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اثر میانجی رضایت مشتری و عملکرد مالی (مورد مطالعه: صنایع محصولات غذایی به جز قند و شکر و صنعت کاشی و سرامیک)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1394
  مهری شهریاری   غلامحسین گل ارضی

امروزه شرکت هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف، در حال حرکت به سمت حفظ و جلب وفاداری مشتریان می باشند که یکی از روش های دست یافتن به این هدف بازارگرایی موثر می باشد. این تحقیق به بررسی تأثیر بازارگرایی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش کارکنان بخش فروش و بازاریابی و مشتریان شرکتهای صنایع غذایی، کاشی و سرامیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، به ترتیب 120 و 384 پرسشنامه از این دو جامعه جمع آوری شد. به منظور سنجش روایی سازه تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. فرضیات پژوهش به کمک بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری، یعنی تحلیل مسیر بررسی شد. مطابق نتایج به دست آمده، تأثیر مستقیم و معنادار بازاریابی داخلی و آمیخته های محصول، قیمت و توزیع بر رضایت مشتری، رضایت مشتری بر عملکرد مالی و عملکرد مالی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران تأیید شد. ولی تأثیر مستقیم آمیخته ترفیع بر رضایت مشتری تأیید نشده است.