عوامل تاثیرگذار بر تمایل مشتری به ادامه رابطه خود با آژانس

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی و مدیریت
  • نویسنده مهدی مرادی
  • استاد راهنما مرتضی ملکی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

رابطه آژانس تبلیغات – تبلیغ کننده یک رابطه استراتژیک است که تاثیر به سزای در موفقیت برند های تبلیغ کننده دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی دقیق عواملی است که تمایل مشتری برای ادامه همکاری با آژانس را افزایش می دهد. این مطالعه و مطالعات مشابه می توانند درک طرفین را از رابطه افزایش دهند و منجر به ثبات و استحکام رابطه آژانس تبلیغات – مشتری شوند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است و محقق از طریق پرسشنامه، به بررسی عوامل موثر بر رابطه کاری و عملکرد آژانس و نهایتا مایل مشتری برای ادامه رابطه می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تائید شدن تمام فرضیه دارد که نشان می دهد رفتار های متقابل آژانس تبلیغات مشتری بر تمایل مشتری برای ادامه همکاری با آژانس تاثیر مثبت و معنا داری دارد. نتایج این تحقیق می تواند برای آژانس های تبلیغات و مشتریان آژانس ها سودمند باشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

واکاوی عوامل بازاریابی تاثیرگذار بر تمایل به انتخاب یک برند بیمارستانی

مقدمه: یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نگهداری و وفاداری مشتریان، ایجاد اعتماد به برند سازمان در آنهاست. همچنین اصالت برند نیز یکی از مباحث مطرح درباره برند می‌باشد که سازمان‌ها در دهه‌های گذشته کمتر به آن توجه نشان داده‌اند. از این‌رو هدف این تحقیق شناخت عوامل مؤثر بر این انتخاب یک برند بیمارستانی از منظر مدیریت برند می‌باشد. روش پژوهش: جامعه آماری این تحقیق کلیه مر...

متن کامل

واکاوی عوامل بازاریابی تاثیرگذار بر تمایل به انتخاب یک برند بیمارستانی

مقدمه: یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نگهداری و وفاداری مشتریان، ایجاد اعتماد به برند سازمان در آنهاست. همچنین اصالت برند نیز یکی از مباحث مطرح درباره برند می‌باشد که سازمان‌ها در دهه‌های گذشته کمتر به آن توجه نشان داده‌اند. از این‌رو هدف این تحقیق شناخت عوامل مؤثر بر این انتخاب یک برند بیمارستانی از منظر مدیریت برند می‌باشد. روش پژوهش: جامعه آماری این تحقیق کلیه مر...

متن کامل

بررسی رابطه خود کنترلی با تمایل نوجوانان به مصرف مواد مخدر

Introduction & Objective: Low self-control is a fundamental factor for drug abuse among adolescents. Due to the importance ofself-control in preventing high-risk behaviors in adolescents, this study was conducted to examine the relationship between self-control and substanceabuse. Materials & Methods:Thiscross-sectional study was carried outon arandomsample of650male studentsin Hamadan. Data w...

متن کامل

بررسی اثر تعدیلی ریسک ادراک شده و آگاهی مشتری از محصول، بر رابطه بین رضایت مشتری با تمایل به خرید در تجربه یک محصول جدید

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تعدیلی ریسک ادراک شده و آگاهی مشتری از محصول بر رابطه بین رضایت مشتری با تمایل به خرید در تجربه یک محصول جدید است. با بهره‌گیری از روش آزمایشی با طرح عاملی۲×۲، (که هر یک از متغیرهای تعدیل‌گر آگاهی مشتری از محصول و ریسک ادراک شده از محصول، در دو سطح بالا/ پایین و کم/ زیاد تعریف شده‌اند) در بین ۲۰۰ نفر از مشتریان فروشگاه در شهر آمل صورت گرفته است. داده‌های موردنیاز با اس...

متن کامل

عوامل تاثیرگذار بر ترجیح رنگی

ترجیح رنگی بیانگر سلیقه ی شخصی افراد بوده و امروزه بعنوان یک موضوع مهم مورد بررسی قرار میگیرد چرا که بر عوامل مختلفی از قبیل خرید و فروش تاثیرگذار است. اما این که چرا ترجیح در بین افراد مختلف متفاوت است و چه مواردی بر این ترجیح اثر میگذارد موضوعی است که تابحال در مقالات متعددی به آنها پرداخته شده است. از جمله این عوامل خلوص، روشنایی ، فام رنگ، اشیای استفاده شده در قالب یک رنگ و همینطور خصوصیات ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی و مدیریت

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023