بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر قصد خرید مشتریان با اثر میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: محصولات اسنوا در شهر اصفهان)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
  • نویسنده مرضیه خراسانی
  • استاد راهنما مرتضی ملکی
  • سال انتشار 1393
چکیده

در حالی که بازاریابی خود را در موقعیت فروش یک محصول می بیند، مشتری خود را در جایگاه خرید یک ارزش یا راه حل برای مسئله اش می گذارد. بنابراین سازمان ها باید آمیخته های بازاریابی خود را بر اساس درک صحیح رفتار مشتری تنظیم کنند. از طرفی برند نیز از زمره با ارزش ترین دارایی های یک بنگاه محسوب می شود؛ توجه به مفاهیمی چون برند، مدیریت آن و ارزش ویژه نام تجاری، سبب دستیابی به جایگاهی مناسب در ذهن مشتریان و در نتیجه ایجاد قصد خرید در آن ها می گردد. تحقیق حاضر با توجه به اینکه ضعف موارد ذکر شده در برندهای ملی بیشتر حس می گردد، انجام گرفته است. در این تحقیق ابعاد آمیخته بازاریابی بر اساس مدل 4پی مک-کارتی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) و ابعاد ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر (ارزش ادراک شده، آگاهی برند، تداعی برند و وفاداری به برند) می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان لوازم خانگی اسنوا در شهر اصفهان می باشند، که از آنجایی این جامعه نامحدود است، بر طبق فرمول کوکران، حجم نمونه برای انجام این پژوهش 484 نفر می باشد، که در نهایت از میان 414 پرسشنامه توزیع شده، 483 عدد از آن ها قابل استفاده بود. نمونه گیری این پژوهش به روش غیر احتمالی ساده (در دسترس)، انجام شده است. همچنین این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد، میان آمیخته بازاریابی و و ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم، مثبت و معنادار وجود دارد، آمیخته بازاریابی بر قصد خرید نیز تاثیر مستقیم، مثبت و معنادار دارد، همچنین ارزش ویژه برند تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار بر قصد خرید دارد و در نهایت آمیخته بازاریابی تأثیری غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر قصد خرید از طریق ارزش ویژه برند دارد.

منابع مشابه

بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند شرکت صباح (مطالعه موردی: مشتریان شهر گرگان)

عناصر آمیخته بازاریابی به ویژه قیمت،توزیع و تبلیغات نقش عمده­ای در ایجاد ارزش ویژه  برندهای مختلف ایفا می­نمایند و با افزایش  اثربخشی و کارایی آن ها،  قدرت و ارزش برند نیز ارتقا می یابد. لذا هدف  این مطالعه بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی (قیمت، توزیع، تبلیغات) با ارزش ویژه برند محصولات صباح در بین مشتریان شهرستان گرگان است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است...

متن کامل

تاثیر تبلیغات پیامکی بر ارزش ویژه برند و قصد خرید

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تبلیغات از طریق پیام کوتاه و قصد خرید با در نظر گرفتن نقش واسط ارزش ویژه برند در نمایندگی­های بیمه ملت مشهد در انجام شده است. جهت دستیابی به این هدف به روش نمونه­گیری خوشه ای با تخصیص متناسب، 2 نمایندگی از دو نقطه با شرایط فرهنگی و درآمدی کاملا متفاوت در مشهد انتخاب و نمونه گیری، به نسبت تعداد مشتریان در هر کدام از نمایندگی­ها انجام شده است. این تحقیق  برحسب هد...

متن کامل

بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی

ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی موضوعی است که در کشور ما بررسی نشده است و تحقیق حاضر برای اولین بار ارتباط بین آمیخته بازاریابی خدمات و ارزش ویژه برند موسسات آموزشی را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش موسسات آموزش زبان در سطح شهر رشت می باشد.نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 302 نفر است.برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است .سولات پرسشنامه در دو بخش به ترتیب سوالات آمیخته ...

متن کامل

تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی

  چکیده   با توجه به افزایش ضرورت نگاه به تولیدات ملی، پژوهش حاضر به بررسی اثر عوامل مربوط به برند (آگاهی­برند، تصویر برند، کیفیت ادراک­شده از برند) بر قصد خرید برند ملی پرداخته است. همچنین، اثر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب (پیشبردهای فروش مالی و غیرمالی، تبلیغات و قیمت­گذاری) بر عوامل مربوط به برند مذکور نیز بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در مناطق 1 الی 5 تهران بوده­اند که برا...

متن کامل

تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان مرکز موج‌های آبی بودند که تعداد 262 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های قیمت، تصویر مرکز خدماتی، تبلیغات و ترویج فروش یو، دانتو و لی (2000) و ارزش ویژه برند هنسلر، ویلسون و وستبرگ (2011) استفاده شد و پایایی آنها با اس...

متن کامل

تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان شرکت هاکوپیان

     هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان است که به­صورت موردی و بر اساس مدل CBBF در شرکت هاکوپیان انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. روش­های جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق به­صورت میدانی است که با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. پرسشنامه شامل 23 سوال است و بر اساس مقیاس ترکیبی و طیف پنج گزینه­یی لیکرت تنظیم شده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023