نام پژوهشگر: مرضیه خراسانی

بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر قصد خرید مشتریان با اثر میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: محصولات اسنوا در شهر اصفهان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  مرضیه خراسانی   مرتضی ملکی

در حالی که بازاریابی خود را در موقعیت فروش یک محصول می بیند، مشتری خود را در جایگاه خرید یک ارزش یا راه حل برای مسئله اش می گذارد. بنابراین سازمان ها باید آمیخته های بازاریابی خود را بر اساس درک صحیح رفتار مشتری تنظیم کنند. از طرفی برند نیز از زمره با ارزش ترین دارایی های یک بنگاه محسوب می شود؛ توجه به مفاهیمی چون برند، مدیریت آن و ارزش ویژه نام تجاری، سبب دستیابی به جایگاهی مناسب در ذهن مشتریان و در نتیجه ایجاد قصد خرید در آن ها می گردد. تحقیق حاضر با توجه به اینکه ضعف موارد ذکر شده در برندهای ملی بیشتر حس می گردد، انجام گرفته است. در این تحقیق ابعاد آمیخته بازاریابی بر اساس مدل 4پی مک-کارتی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) و ابعاد ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر (ارزش ادراک شده، آگاهی برند، تداعی برند و وفاداری به برند) می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان لوازم خانگی اسنوا در شهر اصفهان می باشند، که از آنجایی این جامعه نامحدود است، بر طبق فرمول کوکران، حجم نمونه برای انجام این پژوهش 484 نفر می باشد، که در نهایت از میان 414 پرسشنامه توزیع شده، 483 عدد از آن ها قابل استفاده بود. نمونه گیری این پژوهش به روش غیر احتمالی ساده (در دسترس)، انجام شده است. همچنین این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد، میان آمیخته بازاریابی و و ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم، مثبت و معنادار وجود دارد، آمیخته بازاریابی بر قصد خرید نیز تاثیر مستقیم، مثبت و معنادار دارد، همچنین ارزش ویژه برند تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار بر قصد خرید دارد و در نهایت آمیخته بازاریابی تأثیری غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر قصد خرید از طریق ارزش ویژه برند دارد.