بررسی رابطه جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با اثر میانجی گرایش به یادگیری سازمانی و تعدیل آشوب بازارمورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط بیرجند

پایان نامه
چکیده

تحقیقات نشان داده جهت گیری های کارآفرینانه به عنوان یک استراتژی به شرکت های کوچک با ساختار منعطف کمک میکند تا در محیط هایی که تغییرات شدید است بتواند با بالابردن سطح یادگیری سازمانی خود نوآوری, ریسک پذیری و پیش نگری را در خود تقویت کرده و بهتر عمل کنند. برای اثبات این امر پژوهش حاضر به بررسی جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد سازمانی تحت اثر تقویت کنندگی گرایش به یادگیری سازمانی و تعدیل کنندگی آشوب بازار پرداخت. با استفاده از روش سرشماری تعداد 53 پرسشنامه میان تمامی مدیران شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شهر بیرجند توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار smartpls 2.0 به روش مدل سازی معادلات ساختاری در دوگام آزمون فرضیه ها و برازش مدل استفاده شد. نتایج حاکی از این است که جهت گیری کارآفرینانه بر یادگیری اثر مستقیم ندارد, همچنین یادگیری بر عملکرد سازمانی مستقیما اثر گذار نیست. نقش تعدیل کنندگی آشوب بازار بین جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با وجود میانجی گر گرایش به یادگیری کاملا تایید شد. در پایان به مدیران سازمانها پیشنهاداتی کاربردی ارایه گردید.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تبیین رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با میانجی تبادلات اجتماعی از منظر عدالت سازمانی

در عصر حاضر شرایط محیط به گونه­ای است که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را به‌سمت بهبود عملکرد و خوداتکایی مالی سوق می­دهد. هدف از این مقاله بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی با متغیر میانجی عدالت سازمانی پژوهشکده و مراکز پژوهشی دولتی مستقر در شهر تهران می­باشد. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی  و از نظر هدف،کاربردی است.  جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 500 نفر از محققان شاغل بوده...

متن کامل

مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و جهت‏گیری کارآفرینانه : مطالعه شرکت‏های کوچک و متوسط

پژوهش حاضر در صدد تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و گرایش کارآفرینانه بوده‏است. برای این منظور از 2354 نفر شاغل در 129 شرکت‏ کوچک و متوسط که در پنج صنعت غذایی و آشامیدنی، سلولزی، شیمیایی، کانی غیرفلزی و کانی فلزی در شهر بیرجند فعال بودند، 247 نفر به تناسب طبقات پنج‏گانه فوق به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به دلیل نبود مدل مناسب برای سنجش فرهنگ سازمانی کارآفرینانه سازگار با فرهنگ اسلامی...

متن کامل

بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: نقش میانجی یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری

چکیده هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی و فردی و جهت‌گیری یادگیری بررسی شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 50 تن از مدیران که به روش تمام شماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه...

متن کامل

اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر رابطه ی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی

در ادبیات معاصر سازمان و مدیریت، دو متغیر «رویکرد کارآفرینی» و «تعهد سازمانی» هر یک به نوبه ی خود در رقم زدن به عملکرد مطلوب نقش آفرین بوده اند. از این رو مقاله ی حاضر در تلاش است تا اثرگذاری گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی را در شماری از پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی منتخب از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی بررسی نماید. جامعه ی آماری تحقیق مشتمل بر 500 نفر از محققین و متخصصین شاغل در 25 مرکز...

متن کامل

تبیین رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با میانجی تبادلات اجتماعی از منظر عدالت سازمانی

در عصر حاضر شرایط محیط به گونه­ای است که دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را به سمت بهبود عملکرد و خوداتکایی مالی سوق می­دهد. هدف از این مقاله بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی با متغیر میانجی عدالت سازمانی پژوهشکده و مراکز پژوهشی دولتی مستقر در شهر تهران می­باشد. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی  و از نظر هدف،کاربردی است.  جامعه ی آماری تحقیق شامل 500 نفر از محققان شاغل بوده...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023