نام پژوهشگر:

ایمان رخشانی

بررسی رابطه جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با اثر میانجی گرایش به یادگیری سازمانی و تعدیل آشوب بازارمورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط بیرجند
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1394
    ایمان رخشانی     مرتضی ملکی

تحقیقات نشان داده جهت گیری های کارآفرینانه به عنوان یک استراتژی به شرکت های کوچک با ساختار منعطف کمک میکند تا در محیط هایی که تغییرات شدید است بتواند با بالابردن سطح یادگیری سازمانی خود نوآوری, ریسک پذیری و پیش نگری را در خود تقویت کرده و بهتر عمل کنند. برای اثبات این امر پژوهش حاضر به بررسی جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد سازمانی تحت اثر تقویت کنندگی گرایش به یادگیری سازمانی و تعدیل کنندگی آشوب بازار پرداخت. با استفاده از روش سرشماری تعداد 53 پرسشنامه میان تمامی مدیران شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شهر بیرجند توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار smartpls 2.0 به روش مدل سازی معادلات ساختاری در دوگام آزمون فرضیه ها و برازش مدل استفاده شد. نتایج حاکی از این است که جهت گیری کارآفرینانه بر یادگیری اثر مستقیم ندارد, همچنین یادگیری بر عملکرد سازمانی مستقیما اثر گذار نیست. نقش تعدیل کنندگی آشوب بازار بین جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با وجود میانجی گر گرایش به یادگیری کاملا تایید شد. در پایان به مدیران سازمانها پیشنهاداتی کاربردی ارایه گردید.