نام پژوهشگر: علیرضا مقدم

مدل پرورش مدیران ارشد در بخش غیردولتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  علیرضا مقدم   بهروز دری

مدیران نقش قابل توجهی در تحقق اهداف سازمان ایفا می کنند. از این رو پرورش توانمندی و شایستگی های ایشان از جایگاهی استراتژیک در سازمان برخوردار است. با این وجود برنامه های پرورش مدیران، اغلب به جای شکل دادن به برنامه های تغییر، در پس این برنامه ها مطرح شده و رابطه آنها با برنامه های استراتژیک سازمان مغفول مانده است. با توجه به اهمیت وظایف مدیران در سازمان، پرورش مدیران باید به عنوان یکی از اجزاء برنامه های استراتژیک و تغییر استراتژیک، نقشی استراتژیک در سازمان ایفا کند. بنابراین پرورش مدیران نیازمند بازنگری است، به گونه ای که نقش آن در عملکرد سازمان و افزایش رقابت پذیری به گونه ای جدی تر مطرح شود. از این رو، هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی استراتژیک و اقتضایی برای پرورش مدیران است. این تحقیق با بکارگیری رویکرد ترکیبی (کمی-کیفی) در جمع آوری اطلاعات به بررسی رابطه میان برنامه های پرورش مدیران با استراتژی سازمان، ساختار روابط واحد وظیفه ای که مدیر در آن مشغول بکار است و روش های انجام کار (تکنولوژی) در آن واحد پرداخته است. جهت تبیین نظری مدل از تئوری نقاط مرجع استراتژیک استفاده شد. این تحقیق با مشارکت 139 نفر از مدیران ارشد سازمان های برتر ایرانی (بر اساس نتایج هشتمین جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی) به عنوان نمونه آماری انجام شد. نتایج تحلیل مسیر مدل تحقیق را تأیید کرد. یافته ها نشان داد که می توان انواع برنامه های پرورش مد ران را بر اساس هدف و شیوه پرورش به چهار گونه برنامه های پرورش مهارتی، دانشی، انگیزشی (رفتاری) و نگرشی دسته بندی کرد. اگرجه در اغلب موارد گونه های برنامه های پرورش مدیران با گونه های متناظر استراتژی سازمان، ساختار سازمانی و تکنولوژی رابطه معنی داری داشتند، فقط تأثیر هماهنگی استراتژی سازمان و ساختار سازمانی با برنامه های پرورش مدیران بر مبنای تئوری نقاط مرجع استراتژیک بر عملکرد مدیران تأیید شد.

مقایسه و ارزیابی الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات در طراحی بهینه شبکه های توزیع آب شهری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1392
  علیرضا مقدم   علیرضا فریدحسینی

در تمدن مدرن، شبکه های توزیع آب شهری نقش قابل توجهی در حفظ استانداردهای لازم برای یک زندگی مطلوب را دارند. بهینه سازی این شبکه ها همواره یکی از مسائل بسیار پیچیده و اساسی برای طراحان در دهه های اخیر بوده است و هدف آن یافتن بهترین راه حل برای انتقال آب از مخزن به مصرف کنندگان است به نحوی که تمام نیازهای آنها با کمترین هزینه تأمین شود. در این شبکه ها مولفه های متفاوتی از قبیل لوله ها، پمپ ها و شیرهای کنترل نقش ایفا می کنند. اما در میان این مولفه ها، بهینه کردن سایز لوله ها بیشتر قابل توجه است زیرا حدود 70 درصد هزینه پروژه مربوط به لوله ها است. الگوریتم ژنتیک (ga) به عنوان یکی از مهم ترین الگوریتم های تکاملی نقش بسیار موفقی در حوزه مسائل بهینه سازی داشته است و تاکنون کمتر بصورت کاربردی برای بهینه سازی یک شبکه توزیع آب واقعی استفاده شده است. الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (pso) یکی از الگوریتم های نوین در حوزه بهینه سازی سامانه های آبی است که در ابتدا برای حل مسائل بهینه سازی با متغیرهای پیوسته معرفی شد، اما پس از مدتی برای مسائلی با متغیرهای گسسته نیز توسعه یافت. هدف اصلی در این پژوهش مقایسه و ارزیابی الگوریتم های gaو pso در طراحی بهینه شبکه توزیع آب واقعی شهر جنگل است. بدین منظور برنامه این الگوریتم ها در محیط نرم افزار matlab پیاده سازی شد و سپس با تحلیل گر هیدرولیکی شبکهepanet2.0 تلفیق گردید. برای بدست آوردن بهترین مقادیر پارامترهای این الگوریتم ها، ابتدا بررسی ها بر روی سه شبکه مرجع دوحلقه ای، هانوی و کادو از مطالعات پیشین انجام گردید و سپس نتایج با سایر محققین مقایسه شد که در این شبکه ها psoعملکرد بسیار بهتری نسبت به ga و حتی سایر الگوریتم ها داشت. پس از تعیین اندازه جمعیت اولیه متناسب با سایز شبکه برای هر دو الگوریتم ga و pso، در pso اگر مقادیر c_1 و c_2 ثابت و برابر 05/2 فرض شود با تغییر پارامترهای w و w_damp می توان راه حل بهینه را برای شبکه های توزیع آب پیدا نمود. در بکارگیری ga برای حل مسائل بهینه سازی سیستم های توزیع آب، پس از انتخاب روش چرخه رولت و عملگر آمیزش یکنواخت، بایستی پارمترهای pc، pm و mu مورد بررسی قرار گیرند. پس از اثبات کارایی این الگوریتم ها بر روی شبکه های مرجع و شناخت پارامترهای آنها، از نتایج حاصله در تحلیل شبکه شهر جنگل با توجه به افزایش وسعت شبکه و قیود طراحی استفاده گردید و راه حل های ارائه شده با طراحی شرکت مشاور مقایسه شد. ga و pso پس از طراحی و بهینه سازی هزینه شبکه را به ترتیب 16 و 21 درصد نسبت به شرکت مشاور کاهش دادند. در نهایت یک مدل هایبرید پیشنهادی به نام hgapso که بر پایه ترکیب دو الگوریتم ga و pso رفتار می کند نیز برای طراحی شبکه توزیع آب شهر جنگل استفاده شد. hgapso راه حل بهینه را با کاهش 26 درصدی در هزینه ها نسبت به شرکت مشاور ارائه نمود. بدین ترتیب می توان با استفاده از الگوریتم های تکاملی یک شبکه توزیع آب را با سرعت و دقت بسیار بالاتری در مقایسه با روش های سعی و خطای انسانی طراحی نمود.

پیش بینی مطالبات معوق بانک ملت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1389
  علیرضا مقدم   محمد ابراهیم پورزرندی

دراین تحقیق ابتدا با استفاده ازروش دلفی ده متغیرمهم و موثر در ایجاد مطالبات معوق ازدیدگاه خبرگان بانک که درزمان اعطای تسهیلات بایستی به ا نها توجه کرد را لستخراج نموده و بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی درزمان اعطای تسهیلات پیش بینی می نماییم که تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق تبدیل می شو ند یاخیر؟ودرادامه خواهیم دیدکه پیش بینی های ا نجام شده بااستفاده ازمدل شبکه عصبی ساخته شده تا 86% قابل اتکاهستند. روش مورد استفاده در این تحقیق مشابه روش های مورد استفاده در تحقیقات کاربردی (عملی) و اکتشافی است. اهداف تحقیق: تعیین شاخص های مهم اعتبار سنجی مشتریان ارائه مدل جامع جهت پیش بینی و سنجش معوق شدن تسهیلات اعطایی بانک ملت کاهش مطالبات معوق بانک ملت پیشنهاد راهکارهایی جهت جلوگیری از معوق شدن تسهیلات اعطایی بانک ملت . جهت جلوگیری از معوق شدن تسهیلات اعطایی بانک ملت .

تأثیر سبک رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری مدیران با اثر میانجی معنویت مدیران (مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  صبا هدایتی فر   عباسعلی رستگار

این پژوهش به بررسی تأثیر سبک رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری مدیران با میانجیگری معنویت مدیران در شرکت پارس خودرو پرداخته است. نوع تحقیق از لحاظ سطح تحقیق، کاربردی،به لحاظ هدف، تبیینی همبستگی و به لحاظ نوع داده ها و تحلیل ها، پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی مدیران شرکت پارس خودرو در سال 1393 می باشد(700 نفر). برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی رهبری معنوی فرای با پایایی 0.921، کیفیت زندگی کاری والتون با پایایی 0.849 و معنویت میلیمن با پایایی 0.915 با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد که بین 250 نفر که به روش تصادفی طبقه ای طبق جدول جرسی و مورگان تعیین شده بودند، توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss21 برای انجام آزمون های همبستگی پیرسون و آزمون میانگین یک نمونه و lisrel 8.8 برای انجام آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است . نتیجه آزمون همه فرضیات را تأیید کرد: تأثیر مستقیم، مثبت و معنی دار رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری مدیران، تأثیر مستقیم، مثبت و معنی دار رهبری معنوی مدیران بر معنویت مدیران، تأثیر مستقیم، مثبت و معنی دار معنویت مدیران بر کیفیت زندگی مدیران. هم چنین، نتایج پژوهش حاکی از این بود که معنویت مدیران تاثیر رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری مدیران را میانجی گری می کند.

ارائه یک چارچوب مفهومی برای بهبود مستمر با رویکرد درونی سازی الگوهای رفتاری (مورد مطالعه: سازمان های برتر جایزه ملی تعالی سازمانی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  ولی اله پوررجب   علیرضا مقدم

با توجه به جستجوهایی که در مقالات و یافته های علمی چندین سال اخیر در زمینه بهبود مستمر صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که آنچه احتمالاً مانعی برای دستیابی به بهبود مستمر در سازمان هاست، موضوعات مربوط به منابع انسانی و رفتار کارکنان می باشد. به همین دلیل پژوهش حاضر با ارائه یک چارچوب مفهومی برای بهبود مستمر با رویکرد درونی سازی الگوهای رفتاری انجام شد. روش انجام کار در این پایان نامه روش کیفی کیو بوده است. علاوه بر تحقیقات کتابخانه ای و اینترنتی، محققان از طریق مصاحبه با مدیران، خبرگان و کارشناسان تعالی سازمان هایی که در جایزه ملی تعالی سال 1392 حداقل موفق به اخذ تقدیرنامه چهارستاره شده اند، اقدام به جمع آوری داده ها و اطلاعات نمود. این اطلاعات پس از تحلیل محتوای کیفی و ویرایش، در قالب کارت های کیو آماده شده و توسط مدیران تعالی این سازمان ها در نمودار کیو مرتب شد. تعداد این ها ده سازمان بود. روایی و پایایی هر دو روش مصاحبه و روش کیو با استفاده از ضریب قابلیت اطمینان پای اسکات و روش آزمون- آزمون مجدد، به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت به نحویکه ضریب پایایی اسکات مقدار 76 و مقدار همبستگی ناشی از آزمون- آزمون مجدد مقدار 83 را نشان داد. بنابراین می توان پایایی هر دو روض را مطلوب اعلام کرد. پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مرتب سازی توسط نرم افزار و ایجاد آرایه های عاملی با توجه به نمره استاندارد و توجه به همبستگی بین افراد، سه چارچوب مفهومی ارائه شد. این چارچوب های مفهومی در قالب تئوری یادگیری اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفتند. به طوری که مشخص گردید هر چارچوب مفهومی بر روی کدامیک از عوامل و شاخص ها بیشتر تأکید دارد. نهایتاً این سه چارچوب مفهومی با عناوین تقویت خودکنترلی، عاملی مهم در درونی سازی الگوهای رفتاری؛ خودهدایتی، زمینه ساز درونی سازی لگوهای رفتاری و نقش خودانگیختگی در درونی سازی الگوهای رفتاری، نامگذاری شدند.

بررسی رابطه جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با اثر میانجی گرایش به یادگیری سازمانی و تعدیل آشوب بازارمورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط بیرجند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1394
  ایمان رخشانی   مرتضی ملکی

تحقیقات نشان داده جهت گیری های کارآفرینانه به عنوان یک استراتژی به شرکت های کوچک با ساختار منعطف کمک میکند تا در محیط هایی که تغییرات شدید است بتواند با بالابردن سطح یادگیری سازمانی خود نوآوری, ریسک پذیری و پیش نگری را در خود تقویت کرده و بهتر عمل کنند. برای اثبات این امر پژوهش حاضر به بررسی جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد سازمانی تحت اثر تقویت کنندگی گرایش به یادگیری سازمانی و تعدیل کنندگی آشوب بازار پرداخت. با استفاده از روش سرشماری تعداد 53 پرسشنامه میان تمامی مدیران شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شهر بیرجند توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار smartpls 2.0 به روش مدل سازی معادلات ساختاری در دوگام آزمون فرضیه ها و برازش مدل استفاده شد. نتایج حاکی از این است که جهت گیری کارآفرینانه بر یادگیری اثر مستقیم ندارد, همچنین یادگیری بر عملکرد سازمانی مستقیما اثر گذار نیست. نقش تعدیل کنندگی آشوب بازار بین جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با وجود میانجی گر گرایش به یادگیری کاملا تایید شد. در پایان به مدیران سازمانها پیشنهاداتی کاربردی ارایه گردید.

تأثیر روش های مختلف تجویز پروبیوتیک بر عملکرد و مرفولوژی روده کوچک در جوجه های گوشتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی 1386
  علیرضا مقدم   محمدامیر کریمی ترشیزی

چکیده ندارد.

تعیین عوامل موثر بر قابلیت رقابت صنایع تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری البرز از دیدگاه خبرگان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1383
  علیرضا مقدم   حسین رحمان سرشت

چکیده ندارد.

تشکیلات اخیان و سیر تاریخی آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
  علیرضا مقدم   منصور ثروت

چکیده ندارد.

بررسی انگیزه های گروه ها و طبقات مختلف شرکت کننده در نهضت مشروطیت ایران
پایان نامه 0 1355
  علیرضا مقدم   اسعد نظامی

چکیده ندارد.