تأثیر روش های مختلف تجویز پروبیوتیک بر عملکرد و مرفولوژی روده کوچک در جوجه های گوشتی

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر عملکرد و مرفولوژی روده کوچک در جوجه های گوشتی

این تحقیق به منظور بررسی اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسید­های آلی بر بازدهی تولیدی و صفات مرفولوژی روده جوجه­های گوشتی انجام گرفت. پرنده های آزمایشی طی دوره 1 تا 42 روزگی، جیره های آزمایشی حاوی پروبیوتیک، مخلوط اسیدهای آلی (ترکیب تجاری حاوی اسید فرمیک، اسید لاکتیک، اسید مالیک، اسید سیتریک، اسید تارتاریک و اسید ارتوفسفریک) و یا مخلوط هر دو نوع مکمل را دریافت نمودند. نوع افزودنی مورد استف...

متن کامل

تأثیر روش های مختلف تجویز پروبیوتیک در هچری بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

به دنبال آشکار شدن جنبه های منفی استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد در تغذیه طیور ، ا ستفاده از پروبیوتیک ها به عنوان میکرو ارگانیسم هایی با اثرات مفید بر میزبان ، مورد توجه فزاینده قرار گرفته است. به منظور بررسی تأثیر روش های مختلف تجویز پروبیوتیک در هچری بر عملکرد رشد، فاکتورهای خونی و سیستم ایمنی، تعداد 300 قطعه جوجه خروس گوشتی راس(308) در پنج گروه آزمایشی شامل شاهد و چهار روش تجویز به صورت...

متن کامل

تأثیر پرلیت بر ریخت شناسی خمل های روده کوچک جوجه های گوشتی

پرلیت جز سنگ های آتشفشانی سیلیسی است که دارای PH خنثی بوده و در دستورالعمل شیمیایی غذا گنجانده شده است . به منظور تعیین اثر پرلیت بر ریخت شناسی خمل های روده کوچک جوجههای گوشتی سویه راس (308 Ross) انجام گردید . این آزمایش به صورت فاکتوریل 2*4 در قالب طرح کاملا تصادفی با 120قطعه جوجه گوشتی نر در دو تیمار (شاهد و آزمایش) و هر تیمار در 3 تکرار 20قطعهای انجام شد . تیمار شاهد با جیره فاقد پر لیت و تی...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر مورفولوژی مخاط روده جوجه های گوشتی

هدف: بررسی اثر پروبیوتیک بر ریخت شناسی مخاط روده باریک جوجه های گوشتی. طرح: آزمایش به صورت فاکتوریل 6 ? 4 در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد. حیوانات: شامل 240 قطعه جوجه گوشتی نرهیبرید راس ( Ross ) در 4 گروه 60 تائی، هر گروه در 3 تکرار 20 تائی و در نهایت 4 تیمار. روش: هر یک از تیمارها از سن یک روزگی تا پایان دوره پرورش با جیره غذایی حاوی درصدهای مختلف پروبیوتیک Bioplus 2B ( 0 درصد به عنوان شاهد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023