مدل پرورش مدیران ارشد در بخش غیردولتی

پایان نامه
چکیده

مدیران نقش قابل توجهی در تحقق اهداف سازمان ایفا می کنند. از این رو پرورش توانمندی و شایستگی های ایشان از جایگاهی استراتژیک در سازمان برخوردار است. با این وجود برنامه های پرورش مدیران، اغلب به جای شکل دادن به برنامه های تغییر، در پس این برنامه ها مطرح شده و رابطه آنها با برنامه های استراتژیک سازمان مغفول مانده است. با توجه به اهمیت وظایف مدیران در سازمان، پرورش مدیران باید به عنوان یکی از اجزاء برنامه های استراتژیک و تغییر استراتژیک، نقشی استراتژیک در سازمان ایفا کند. بنابراین پرورش مدیران نیازمند بازنگری است، به گونه ای که نقش آن در عملکرد سازمان و افزایش رقابت پذیری به گونه ای جدی تر مطرح شود. از این رو، هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی استراتژیک و اقتضایی برای پرورش مدیران است. این تحقیق با بکارگیری رویکرد ترکیبی (کمی-کیفی) در جمع آوری اطلاعات به بررسی رابطه میان برنامه های پرورش مدیران با استراتژی سازمان، ساختار روابط واحد وظیفه ای که مدیر در آن مشغول بکار است و روش های انجام کار (تکنولوژی) در آن واحد پرداخته است. جهت تبیین نظری مدل از تئوری نقاط مرجع استراتژیک استفاده شد. این تحقیق با مشارکت 139 نفر از مدیران ارشد سازمان های برتر ایرانی (بر اساس نتایج هشتمین جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی) به عنوان نمونه آماری انجام شد. نتایج تحلیل مسیر مدل تحقیق را تأیید کرد. یافته ها نشان داد که می توان انواع برنامه های پرورش مد ران را بر اساس هدف و شیوه پرورش به چهار گونه برنامه های پرورش مهارتی، دانشی، انگیزشی (رفتاری) و نگرشی دسته بندی کرد. اگرجه در اغلب موارد گونه های برنامه های پرورش مدیران با گونه های متناظر استراتژی سازمان، ساختار سازمانی و تکنولوژی رابطه معنی داری داشتند، فقط تأثیر هماهنگی استراتژی سازمان و ساختار سازمانی با برنامه های پرورش مدیران بر مبنای تئوری نقاط مرجع استراتژیک بر عملکرد مدیران تأیید شد.

منابع مشابه

مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد

هدف پژوهش حاضر ارائه ی مدلی استراتژیک و اقتضایی برای پرورش مدیران است. این پژوهش با به کارگیری رویکرد ترکیبی در جمع آوری اطلاعات به بررسی رابطه ی میان برنامه های پرورش مدیران با استراتژی سازمان، ساختار روابط واحد وظیفه ای که مدیر در آن مشغول به کار است و روش های انجام کار (تکنولوژی) در آن واحد پرداخته است. برای تبیین نظری مدل از تئوری نقاط مرجع استراتژیک استفاده شد. این پژوهش با مشارکت 180 نفر ...

متن کامل

طراحی الگوی شایستگی برای پرورش مدیران در بخش دولتی ایران (مطالعه موردی: مدیران میانی بخش صنعت)

درجهان متلاطم امروز آنچه که می تواند حیات بالنده و رو به رشد سازمانها و حکومت ها را تضمین ن ماید، وجود نظام مدیریتیمقتدر و کارآمد است . برای داشتن نظام مدیریتی موثر و کارآمد نیز بایستی مدیرانی مقتدر و شایسته تربیت نمود . تربیت و پرورشمدیران نیز به چارچوبی جامع و کامل نیازمند می باشد تا با انتخاب و پرورش صحیح و اثربخش مدیران به اهداف و استراتژی ها یسازمان جامه عمل بپوشاند.از طرف دیگر از آنجایی ک...

متن کامل

مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی

تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، اجرا و برای این منظور، از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. به این صورت که ابتدا سرمایه­های مسیر شغلی و مولفه­های آنها از طریق بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان شناسایی گردیده و با روش دلفی فازی تایید شدند؛ سپس، مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، طراحی شد. جامعه آماری پژوهش شامل م...

متن کامل

طراحی الگوی شایستگی برای پرورش مدیران در بخش دولتی ایران (مطالعه موردی: مدیران میانی بخش صنعت)

درجهان متلاطم امروز آنچه که می تواند حیات بالنده و رو به رشد سازمانها و حکومت ها را تضمین ن ماید، وجود نظام مدیریتیمقتدر و کارآمد است . برای داشتن نظام مدیریتی موثر و کارآمد نیز بایستی مدیرانی مقتدر و شایسته تربیت نمود . تربیت و پرورشمدیران نیز به چارچوبی جامع و کامل نیازمند می باشد تا با انتخاب و پرورش صحیح و اثربخش مدیران به اهداف و استراتژی ها یسازمان جامه عمل بپوشاند.از طرف دیگر از آنجایی ک...

متن کامل

بررسی نحوه ارزشیابی مدیران ارشد آموزش و پرورش از عملکرد مدیران فرودست در استان فارس

تحقیق حاضر در پی شناخت نحوه ارزشیابی مدیران رشد آموزش و پرورش از مدیران فرودست در استان فارس می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی است. این تحقیق به بررسی مسائل و مشکلات اجرای طرح ارزشیابی، عواملی از جمله: جامعیت و نظام بندی ارزشیابی، اعتبار و روایی ارزشیابی، میزان شایستگی ارزشیابان، تاثیر ارزشیابی بر رضایت کارکنان از جو سازمانی مدرسه، میزان مطلوبیت شیوه های معمول ارزشیابی، توجه به اهداف ارزشیابی و ...

15 صفحه اول

بررسی افزایش ثروت سهامداران در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت: رویکردی نوین برای آزمون اثربخشی پاداش به مدیران ارشد

هدف این پژوهش، مطالعه‌ی ارتباط بین پاداش مدیران ارشد و ارزش‌افزوده‌ی سهامدار است. اطلاعات شش ساله‌ی (1390-1385) نمونه‌ای از 81 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد بین پاداش مدیران ارشد و ارزش ‌افزوده‌ی سهامدار‌ (مجموع تغییرات ارزش بازار و سود نقدی پرداخت شده)، و بازده غیر‌عادی انباشته‌ سهام، رابطه معنی‌داری وجود ندارد. از این‌رو می‌توان نتی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023